Протокол № 5/ 07.01.2016г.

ПРЕПИС!


     П Р О Т О К О Л

№ 5

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 07 ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 07.01.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Йордан Иванински и Николай Петков.
Присъстваха и Юрик Мартинов – зам.-кмет и кметовете на с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесени бяха две предложения от председателя на Общинския съвет за включване на нови точки в дневния ред относно: 
1. Върнато за ново обсъждане решение № 11 по протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет, Козлодуй на 10.12.2015 г. от областния управител на област Враца.
2. Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2016 г.

На основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 36

1. Включва две нови точки 16 и 17 в дневния ред, както следва:
„16. 410-02-4/06.01.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Върнато за ново обсъждане решение № 11 по протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет, Козлодуй на 10.12.2015 г. от областния управител на област Враца.
17. 410-02-3/06.01.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2016 г.”
2. Досегашната точка 16 става точка 18.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-132/28.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г.
3. 410-03-131/28.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й.
4. 410-03-125/22.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински културен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
5. 410-03-122/21.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински спортен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
6. 410-03-128/28.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности” за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
7. 410-03-115/14.12.2015 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински екологичен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
8. 410-03-124/22.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2016 г.” и план-сметка за финансирането й.
9. 410-03-117/17.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Финансово подпомагане на пенсионерските клубове, съгласно чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
10. 410-03-118/17.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017 г.
11. 410-03-119/21.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите н областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй.
12. 410-03-116/17.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране състава на Общинския съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй.
13. 410-02-55/18.12.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Актуализиране състава на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
14. 410-03-127/23.12.2015 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Сключване на договор за безвъзмездно ползване на общински имот в гр. Козлодуй от Главна Дирекция „ПБЗН”.
15. 410-02-56/29.12.2015 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Опрощаване на дължими държавни вземания по молба на Росица Цветанова Радева от гр. Козлодуй.
16. 410-02-4/06.01.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Върнато за ново обсъждане решение № 11 по протокол № 3 от проведено заседание на Общински съвет, Козлодуй на 10.12.2015 г. от областния управител на област Враца.
17. 410-02-3/06.01.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2016 г.
18. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет съобщи за:
1. Постъпил в деловодството на Общинския съвет отговор вх. № 410-01-3/06.01.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, предоставен й по компетентност, на питане от Румен Василев Маноев от гр. Козлодуй с вх. № 410-01-116/14.12.2015 г.
2. Постъпило питане от Румен Василев Маноев от гр. Козлодуй с вх. № 410-01-2/05.01.2016 г. Питането е предоставено за отговор по компетентност на кмета на общината.

По т. 2 от дневния ред:
Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, в което предложи в приложение № 1 на план-сметката за чистотата да се добави „Моторна пръскачка” за с. Хърлец на стойност 400 лв.; „Ръчни механизирани метли” – 10 бр. на стойност 6000 лв. Средствата в размер на 6 400 лв. да се приспаднат от схема 7, т. 3 „Събиране на шума” на приложение № 2.
Становище представи и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, с което не приема внесеното предложение.
Становище представи и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
Биляна Стояновска, Рашо Първанов, Цоло Цолов, Ангел Лалюв, Симеон Симеонов, Цветанка Антонова поставиха въпроси и изразиха несъгласие по представената за одобрение План-сметка.
Съмнение за незаконосъобразността изразиха Анатолий Абаров и Юлиян Тошев.

На основание чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 37

1. Отлага вземането на решение за одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г. за следващо заседание.
2. Всички въпроси, свързани с обсъжданото предложение да бъдат представени от общинските съветници в писмен вид до 08.01.2016 г., 17.00 часа в деловодството на Общинския съвет.
3. Проектът на План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г. с направените промени да се внесе от кмета на общината за ново обсъждане от Общинския съвет до 18.01.2016 г.
3. На 19 януари да се проведе съвместно заседание на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
4. Насрочва заседание на Общински съвет, Козлодуй на 21.01.2016 г. от 09.30 часа с единствена точка Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
Становище представи и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, в което се предложи средствата, предвидени в Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. да се утвърдят както следва:
1. За НЧХП „Христо Ботев -1879”, гр. Козлодуй – 24740 лв.
2. За НЧ „Никола Вапцаров-1927”, с. Хърлец – 9390 лв.
3. За НЧ „Яким Деспотов-1899”, с. Гложене – 13200 лв.
4. За НЧ „Заря-1911”, с. Бутан – 10000 лв.
5. За НЧ „Будител-1926”, с. Крива бара – 2220 лв.
Обща сума на план-сметка за финансиране на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. – 59 550 лв.
Становището на ПК се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Становището се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 2 от ЗНЧ и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 38

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането й.
2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 59 550 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. да бъдат заложени в бюджет 2016 г.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
По препоръка на Цоло Цолов мероприятието „Сирни заговезни”, предвидено за 13 март, да бъде проведено в Турлашка махала, парк „Чайка”.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 39

1. Приема Общински културен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 24 730 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински културен календар за 2016 г., да бъдат заложени в бюджет 2016 г.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по образовение, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 40

1. Приема Общински спортен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 25 900 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински спортен календар за 2016 г., да бъдат заложени в бюджет 2016 г.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
Становище представи и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, в което предложи да отпаднат предвидените мероприятия и съответно финансирането за тях, както следва:
1. Премиера на детски театрален състав към НЧХП, гр. Козлодуй;
2. Вечер на поезията;
3. Младите хора от и за Козлодуй – творчески младежки летен лагер;
4. Обучение и дейности на ОДМП;
5. Обучение по структурен диалог „Общуване”, „Мирно решаване на конфликти”;
6. Обучение по сексуално образование;
7. Обучение по гражданско образование.
В Други дейности по инициатива на младежи, предвидени за м. октомври да бъде включена дейност „Създаване и укрепване на парламентите в общинските училища”. Средствата от 1000 лв., предвидении за тези идейности да се увеличат на 2000 лв.
Обща сума на план-сметка за финансиране на Общински календар „Младежки дейности” за 2016 г. да стане 14 150 лв.
Становището на ПК се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Становището се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 41

1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 14 150 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински календар „Младежки дейности” за 2016 г., да бъдат заложи в бюджет 2016 г.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост. 
Становище представи и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, в което предложи в т. 7, мероприятие 1, дървестният вид „Пауловния” да се замени с друг вид, подходящ за района.
Становището се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Становището се приема.
Цоло Цолов предложи в т. 3, мероприятие „Създаване на цветни фигури” да е без финансиране, тъй като такова е предвидено в План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 42

1. Приема Общински екологичен календар за 2016 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 15 330 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински екологичен календар за 2016 г., да бъдат заложени в бюджет 2016 г.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.
Симеон Симеонов предложи сумата от 1000 лв., предвидена за мероприятие „140 години от преминаването на Ботевата чета през село Бутан” да с увеличи на 2500 лв. Разликата от 1500 лв. да бъде осигурена от намаляване на сумите за: 
- заря, предвидена за мероприятие на 27 май с 500 лв.
- транспорт, предвиден за мероприятие на 28 май „Фамилатлон” с 300 лв.
- отличителни знаци с 200 лв. и фолклорна група с 500 лв., предвидени за мероприятие на 30 май.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 43

1. Приема Програма „Ботеви дни за 2016 г.” и план-сметка за финансирането й.
2. Възлага на кмета на общината средствата в размер на 38 360 лв., необходими за реализиране на дейностите от Програма „Ботеви дни за 2016 г.”, да бъдат заложен в бюджет 2016 г.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, в което предлага общата сума да бъде намалена на 12 575 лв. Същата да бъде разпределена на клубовете на пенсионерите на територията на общината съобразно възприетия принцип.
м 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 44

1. Приема финансирането на пенсионерските клубове на територията на общината да се извърши съобразно броя на членовете на съответния пенсионерски клуб.
2. Размерът на финансовите средства, които да бъдат включени в бюджета на общината за 2016 г. за подпомагане на дейностите по представените от клубовете програми, да бъде изчислен на база 25 лв. за всеки регистриран член на съответния пенсионерски клуб.
3. Възлага средствата в размер на 12 575 лв., да бъдат разпределени по клубовете на пенсионера на територията на общината, както следва: 
- ККП „Здравец”, гр. Козлодуй с регистрирани 150 членове – 3750 лв.;
- ККП “Турлашка махала”, гр. Козлодуй с регистрирани 67 членове - 1675 лв.;
- ККП “Мъдри сърца”, с. Хърлец с регистрирани 40 членове - 1 000 лв.;
- ПК ”Здраве”, с. Хърлец с регистрирани 75 членове - 1875 лв.;
- КП “Здравец“, с. Гложене с регистрирани 51 членове - 1275 лв.; 
- ПК “Златна есен”, с. Бутан с регистрирани 70 членове - 1750 лв.;
- „Клуб на пенсионера и инвалида”, с. Крива бара с регистрирани 50 членове - 1250 лв.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности. 
Становище представи и ПК по образовение, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, в което се препоръчва при изготвяне на структурата на общинската администрация, кметът на общината да предвиди длъжност, която да бъде пряко ангажирана с интегрирането на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 45

1. Приема План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 46

1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени, както следва:
Председател: Д-р Боряна Добрева – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй
Членове:
1. Димитър Димитров – управител на ЦНСТВХФУ, с. Хърлец и с. Гложене;
2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;
3. Мария Цонева – главен експерт „Социални услуги” в общинска администрация, гр. Козлодуй; 
4. Димитър Кръстев – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 47

1. Дава съгласие съставът на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй да се промени, както следва:
Председател: Лидия Петрова - гл. експерт ,,Здравеопазване, социални дейности и интеграция” в община Козлодуй; 
Заместник–председател: Милена Илиева - секретар на МК БППМН в община Козлодуй;

Секретар: Мария Цонева – главен експерт ,,Социални услуги” в община Козлодуй; 

Членове: 
1. Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
2. Галина Христова - директор на Дирекция ,,БТ”, гр. Козлодуй;
3. Мария Костова-председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграцията на малцинствените групи в обществото към ОбС Козлодуй;
4. Стефан Спасов - общински съветник;
5. Ивайло Маринов - общински съветник;
6. Петър Попов - полицейски инспектор към РУ ,,Полиция”, гр. Козлодуй;
7. Мариана Маркова - директор на НУ ,,Васил Левски”, гр. Козлодуй;
8. Огнемир Симов - кмет на с. Хърлец;
9. Петко Петков - кмет на с. Гложене;
10. Ивайло Иванов - кмета на с. Бутан, 
11. Илиян Иванов – кмет на с. Крива бара;
12. Желя Димитрова - здравен медиатор в община Козлодуй.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 48

1. Утвърждава състав на Наблюдателната комисия, както следва:
Председател: Ивайло Маринов – общински съветник
Секретар: Милена Илиева – секретар на МК БППМН в община Козлодуй
Членове:
1. Петър Попов – полицейски инспектор към РУ „Полиция”, гр. Козлодуй;
2. Нина Коева – началник на Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
3. Мария Абарова – социален работник в Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
4. Галина Христова – директор на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
5. Десислава Михайлова – мл. инспектор ОС „ИН”, гр. Враца, ПЗ, гр. Козлодуй.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 49

1. Дава съгласието си да се сключи договор за безвъзмездно ползване на имот с идентификатор 37798.507.521. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца, а по стар идентификатор № 705 по плана за земеразделяне, представляващ: сграда едноетажна със специално предназначение с площ 232 кв.м.; сграда едноетажна със специално предназначение с площ 162 кв.м.; сграда едноетажна с предназначение хангар, депо с площ 45 кв.м.; сграда едноетажна с предназначение хангар, депо с площ 68 кв.м., гр. Козлодуй между община Козлодуй и ГДПБЗН за срок от 4 /четири/ години, считано от 01.01.2016 год.
2. Ползваните консумативи – отопление, ел.енергия, вода и др. са за сметка на Главна Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. 
3. Възлага на кмета на общината да изпълни решението по т. 1, като сключи договор с Главна Дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 50

1. Подкрепя молбата на Росица Цветанова Радева от гр. Козлодуй, ул. „Рангел Панталеев” № 2 за опрощаване на здравни осигуровки.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет окомплектоване на преписката и изпращането й в Администрацията на Президента на РБългария.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 45, ал. 7, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй, във връзка с заповед № ПО-07-25/23.12.2015 г. на областния управител на област Враца

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 51

І. Изменя свое решение № 11 по протокол № 3 от 10.12.2015 г., както следва:
1.В Наредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй се правят следните изменения и допълнения: 
1.1. В чл. 58 от Наредба № 1 на ОбС, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй се създава ал. 4:
„(4) При нарушаване на забраната по този член административно-наказателната отговорност се носи от родителя (настойника, попечителя или друго лице, полагащо грижи за детето) по реда на Закона за закрила на детето.”
1.2. В чл. 59, в ал. 3 се добавя изречение второ „Въз основа на актовете за установяване на нарушения по чл. 58 от тази наредба, директорът на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи - Враца или от оправомощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление.”
1.3. В чл. 60, в т. 13 думите „глоба или имуществена санкция в размер от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение – глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв.” се заменят с „по реда на чл. 45 от Закона за закрила на детето.”
1.4. В чл. 61, ал. 1, след думите „виновните лица” се добавя „с изключение на лицата извършили нарушение на чл. 58 от Наредбата”
ІІ. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на изменението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Марийка Костова предложи темите „Решение за създаване на Средищна детска градина в с. Бутан, в съответствие с чл. 53 от Закон за предучилищното и училищно образование” и „Създаване на Център за подкрепа на личностното развитие и приемане Правилник за устройство и дейността му, в съответствие с чл. 49 от Закон за предучилищното и училищно образование” да бъдат разгледани през месец май.

На основание чл. 76 от ПОДОСНКВОА и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 52

1. Приема Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2016 г. с предложената промяна в сроковете.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Програмата за 2016 г. на интернет страницата на общината.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
Председателят на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението информира общинските съветници за разгледана в заседание жалба от Михаил Иванов Тасев от гр. Козлодуй относно строеж на бетонов възел в района на бивш ДАП в гр. Козлодуй в близост до жилищни сгради. На основание чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда кметът има право да извърши комплексна проверка по компоненти и фактори на околната среда. След запознаване с резултатите от извършените проверки, комисията ще може да се произнесе с окончателно, обективно и мотивирано становище по постъпилата жалба.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г. - Текуща страница
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи