Протокол № 6/ 21.01.2016г.

    ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л
№ 6
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 21 ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 21.01.2016 година от 09.30 часа, в изпълнение на свое решение № 37 по протокол № 5 от 07.01.2016 г., се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Йордан Иванински, Николай Петков и Рашо Първанов.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – зам.-кмет, кметовете на с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан и представители на Общинско предприятие „Комунална дейност”.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. 410-03-14-1/20.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред се приема.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят Цветанка Антонова представи становището на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, с което се подкрепя внесената План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г. след направените корекции, в резултат на предложенията на членовете на комисията и други общински съветници.
Председателят Анатолий Абаров посочи, че ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, след проведено заседание и гласуване, не представя единно становище. Председателят на комисията, както и Стела Бачийска изразиха мнение относно законосъобразността и целесъобразността на някои от заложените в план-сметката дейности.
Юлиян Тошев постави въпроси, свързани с използването на наличната метачна машина и възможността в план-сметката да се заложат по-малко разходи с оглед формирането на по-голям преходен остатък за 2017 година. Управителят на Общинско предприятие „Комунална дейност” Янко Цветков отговори, че метачната машина работи, а заложената за закупуване нова такава е предназначена за почистване на тротоарите. Относно питането за преходен остатък Цветанка Антонова посочи, че от финансова гледна точка това не е възможно.
Биляна Стояновска предложи в т. 3 от проекта за решение, в края на изречението, да се добави „след решение на Общинския съвет”.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Предложението се приема.
На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, във връзка с чл. 6, ал. 1, б.”а” и чл. 66 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 53

1. Приема предложението относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на Община Козлодуй за 2016 г., съгласно Приложение № 1: „План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2016 г.”
2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2016 г. на обща стойност 3 569 202 лв.
3. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с План-сметката „Планирани разходи по видове дейности”, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи, след решение на Общинския съвет.
4. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2016 г. планираните разходи, съобразно одобрената План-сметка.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;
„ПРОТИВ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Биляна Стояновска.
Решението се приема.

Кметът на общината Маринела Николова запозна общинските съветници със своя заповед за създаване на комисия със задача да обследва конкретни аспекти от дейността на Общинското предприятие „Комунална дейност” и отправи покана към Общинския съвет да се включи и подпомогне дейността на комисията.
Симеон Симеонов предложи поканата да бъде дискутирана в заседания на постоянните комисии и становищата и предложенията да се представят на следващото заседание на Общинския съвет, предвидено за 28.01.2016 г.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook