Протокол № 7/ 28.01.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 7
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 28 ЯНУАРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

            Днес, 28.01.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.

            В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

            Отсъства Николай Петков.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – зам.-кмет, кметовете на кметства и експерти от общинска администрация.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани – отговори на питания на Румен Маноев.
 2. 410-03-8/11.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
 3. 410-03-5/05.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Стратегия на община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г.
 4. 410-03-9/12.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 5. 410-03-2/05.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти частна общинска собственост.
 6. 410-03 16/19.01.2016 г. –Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджет на община Козлодуй за 2016 г.
 7. 410-03-11/18.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Враца, насрочено за 09.02.2016 г.
 8. 410-03-4/05.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване за целите на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй.
 9. 410-03-3/05.01.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на общински имот за безвъзмездно ползване за целите на Общински детски комплекс, гр. Козлодуй.
 10.  410-02-9/19.01.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй относно: Допълнение на решения № 24, 25, 26, 27, 28, и 29 по протокол № 3/10.12.2015 г. на ОбС, Козлодуй.
 11. 410-02-10/19.01.2016 г. Предложение от Предложение от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй относно: Регионално делегатско заседание на НСОРБ.
 12. Други.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Дневният ред се приема.

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет съобщи за постъпили два отговора от кмета на общината на питания от Румен Маноев. Отговорите ще бъдат изпратени на адресата.

            По т. 2 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал.1, т.8, чл. 66А от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 54
 1. Приема Отчет за изпълнението на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, ведно с Приложение № 1 за извършените сделки за разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. и Приложение № 2 за проведените търгове за управление и разпореждане с общински имоти, собственост на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

            Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 3 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 55
 1. Приема Стратегия на община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на Стратегията на община Козлодуй за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

            По т. 4 от дневния ред:

            Валери Попов постави въпроса за невключени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. имоти, чиято продажба не е реализирана през 2015 г. Предложи търговете за продажби да се провеждат с тайно наддаване и в комисиите да участват общински съветници. Общинският съвет гласува следното предложение:

 1. Възлага на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост да внесат становище по въпроса за начина на провеждане на търговете.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.

Предложенето се приема.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 и чл. 9 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 56
 1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. в съвкупност със следните цели и дейности, както следва:

1.1.    Прогнозни приходи в размер на 150 хил. лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, посочени в Приложение № 1 и Приложение № 2;

1.2.    Прогнозни приходи в размер на 450 хил. лв., свързани с управление на общинските имоти – предоставени за ползване под наем;

1.3.    Прогнозни разходи в размер на 40 хил. лв. за поддръжка и ремонт на общински имоти.

 1. Възлага на кмета на общината да публикува Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. на интернет страницата на общината.

            Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            С цел изпълнение наГодишната програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г., на основание чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 57
 1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.
 2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по разпореждане с имоти – частна общинска собственост, посочени в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, посочени в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 45 на ОбС, Козлодуй.
 4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти, общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.
 5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

           

            Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 5 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 58
 1. Определя имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, както следва:

            1.1. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 2 в ж.к. 2А, бл. 76, вх. А, ет. 1 със застроена площ 63,70 кв.м., ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,04 кв.м., АОС № 69 от 15.07.1996 г.

1.2. Самостоятелен обект в сграда – апартамент № 8 в ж.к. 1, бл. 8/9 със застроена площ 47,10 кв.м., АОС № 211 от 19.06.1999 г.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 6 от дневния ред:

            Становища и предложения за изменение на внесения проект за бюджет на община Козлодуй за 2016 г. представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

            Изказвания направиха и зададоха въпроси Юлиян Тошев, Цоло Цолов, Рашо Първанов, Биляна Стояновска, Стела Бачийска и Анатолий Абаров. На въпросите отговориха експертите от общинска администрация.

            На гласуване бяха подложени следните предложения:

 1. От Валери Попов - да отпаднат предвидените средства в размер на 34 000 лв. за „ФК „Ботев” мъже”.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 1, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.

Предложението не се приема.

 1. От Боряна Добрева - средствата в размер на 34 000 лв. за „ФК „Ботев” мъже” да се намалят с 20 000 лв., които да се пренасочат за детските градини.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Предложението не се приема.

3.От Рашо Първанов - средствата в размер на 34 000 лв. за „ФК „Ботев” мъже” да бъдат пренасочени за детските и юношеските школи.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 1, „ПРОТИВ” – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.

Предложението не се приема.

            В резултат на гласуванията на внесените предложения сумата от 34 000 лв. за „ФК „Ботев” мъже” се запазва.

            Председателят предложи прекратяване на дебатите.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

            Общинският съвет гласува следните изменения и допълнения в проекта за бюджет на община Козлодуй за 2016 година, както следва:

 1. В Приложение 1 „ПРИХОДИ”, т. Б „ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ” (Общински приходи):

      1.1. Дейност І „Имуществени данъци и неданъчни приходи», т. 2 „Неданъчни приходи”:

      -  в точка 2.1. „Приходи и доходи от собственост”, § 24-04 „нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” – сумата се увеличава с 10 000 лв. и става 20 000 лв.

      - в точка 2.2. „Общински такси”, § 27-01 „за ползване на детски градини” - сумата се увеличава с 10 000 лв. и става 225 000 лв.

      - в точка 2.4. „Други приходи”, § 36-19 „други неданъчни приходи” - да се заложи сума от 5 000 лв.

1.2. Дейност ІІ „Приходи от операции с активи”, т. 3 „Постъпления от продажби на нефинансови активи”:

      - „постъпления от продажба на ДМА”, § 40-29 – сумата от 150 000 лв. се намалява с 50 000 лв. и става 100 000 лв.

      - „постъпления от продажба на НМА”, § 40-30 – се залага сума от 50 000 лв.

            Общата сума от „ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ” се запазва 150 000 лв.

            Общо приходи по бюджета – сумата от 17 455 779 се увеличава с 25 000 лв. и става 17 480 779 лв.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

Предложението се приема.

 1. В Приложение 2 „Разходи”, „Местни дейности”, „Разходи за Издръжка”:

   - във Функция 3 „Образование”, код по ЕБК 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” - сумата се увеличава с 20 000 лв. и става 339 350 лв.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

- във Функция 4 „Здравеопазване” , код по ЕБК 412 „Многопрофилни

болници за активно лечение”  сумата  20 000 лв се заличава.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

                  - във Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, код по ЕБК 524 „Домашен социален патронаж” - сумата се увеличава с 5 000 лв. и става 12 815 лв.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

            - във Функция 6 „ЖС, благоустройство кС и оОС”, код по ЕБК 619„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - сумата  се увеличава с 13 400 лв. и става 113 400 лв.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

            - във Функция „КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ”  сумата се увеличава с 6 600 лв. и става 2 665 530 лв.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 1. В Приложение 3 „ПОИМЕНЕН СПИСЪК”:

            - в „І. СМР”, т. 9 обект „Изграждане на кръгови кръстовища на ул.  „Освободител”  и ул.  „Христо Ботев” се променя както следва: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Освободител” с предложена стойност 103 900 лв., финансиране от Целева субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

            - в „ІІІ. ДМА, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” се създава т. 26

 „26. Закупуване на 1 бр. графичен рентгенов апарат  за МБАЛ „Св. Иван Рилски” на стойност 80 000 лв.”

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

В резултат на гласуваните промени, т. 2 от проекта за решение се променя така:

            „2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на 3 904 164 лв. (три милиона деветстотин и четири хиляди сто шестдесет и четири), съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране,  както следва:

Обща средства предвидени за капиталови разходи

3 904 164

Собствени средства на Общината

2 473 330

Целева държавна субсидия за капиталовите разходи

196 900

Други източници в т.ч.

1 233 934

- Съфинансиране по проект от фонд „РАО”

240 000

- Други източници (Споразумение с МРРБ от 2009 г. и изменение 2015 г. )

993 934

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 196 900 лв., съгласно Приложение № 3.”

            Сумата „Общо разходи по бюджета” от „Местни дейности” - от 7 891 770 се увеличава с 25 000 лв. и става 7 916 770 лв.

            Сумата „Общо разходи по бюджета” – от 17 455 779 се увеличава с 25 000 лв. и става 17 480 779 лв.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 година, Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г. и Указание на Министерство на финансите с номер ФО1/12.01.2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 59
 1. Приема бюджет на община Козлодуй за 2016 година, както следва:
 

1.По приходите в размер на :

(Съгл. Приложение 1) в т.ч.

17480779 лв.

 

1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч:

8535936 вв.

 

1.1.1. Обща субсидия от РБ

8140925 лв.

 

1.1.2. Преходен остатък от 2015 г.  по държавни дейности

395011лв.

 

1.2. Приходи за местни дейности в размер на :

(Съгл. Приложение 1) в т.ч.

8919843 лв.

 

1.2.1. Данъчни приходи с местен характер

1771000 лв.

 

1.2.2. Неданъчни приходи                   

4119650 лв.

 

1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на:

 в т.ч.:

938500 лв.

 

1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на :

727600 лв.

 

1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на:

196900 лв.

 

1.2.3.3. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

14000 лв.

 

1.2.4. Преходен остатък от 2015 г. в размер на

2115693 лв.

 

2. По разходите в размер на:

(Съгласно Приложение 2) в т.ч.                                           

17480779 лв.

 

2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности

8535936 лв.

 

2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране.

8944843 лв.

 1. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на 3 904 164 лв. (три милиона деветстотин и четири хиляди сто шестдесет и четири), съгласно Приложение № 3, по източници на финансиране,  както следва:

                                                                                                                                               (в лева)

Обща средства предвидени за капиталови разходи

3 904 164

Собствени средства на Общината

2 473 330

Целева държавна субсидия за капиталовите разходи

196 900

Други източници в т.ч.

1 233 934

- Съфинансиране по проект от фонд „РАО”

240 000

- Други източници (Споразумение с МРРБ от 2009 г. и изм. 2015 г. )

993 934

            2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 196 900 лв., съгласно Приложение № 3.

 1. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети), съгласно Приложение № 4.

            3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3 за съответните дейности.

            3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет,  възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени с решения  на Общински съвет  от № 23 до № 29  вкл., по протокол № 3 от 10.12.2015 г.  

 1. Приема следните лимити за разходи:

            4.1. Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3% на база действително начислени трудови разходи съгласно чл.44 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на ДБРБ за 2016 г.

            4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 10 000 лв., съгласно чл. 42 от ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнението на ДБРБ за 2016 г.

 1. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 17 000 лв., разпределен по населени места, както следва:

            - гр. Козлодуй –      4 000 лв.

            - с. Хърлец –            2 500 лв.

            - с. Гложене –         3 500 лв.

            - с. Бутан –               5 000 лв.

            - с. Крива Бара –     2 000 лв.

 1. Определя:

            6.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2016 г., както следва:

            - Детска Ясла – 1 дете – 1,80 лв.

            - Детска градина – 1 дете – 1,80 лв.

            - Детска млечна кухня – 1 дете – 2,00 лв./платим от родителите/.

            6.2. Цени на купони в ученически столове:

            - Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50 лв./платим от родителите/

            6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, „Здравеопазване” – дейност „Детска ясла” за гр.Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

 1. За бюджетната 2016 г.:

            7.1. Да се поемат разходите за безплатен обяд или закуска на 472 ученика от социално слаби семейства в размер на 127 440 лв., разпределени по учебни заведения, както следва:

            - СОУ ”Христо Ботев”, гр. Козлодуй – 25 ученика – 6 750 лв.

            - СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр. Козлодуй – 50 ученика – 13 500 лв.

            - НУ „В. Левски”, гр. Козлодуй – 60 ученика – 16 200 лв.

            - ОУ „В. Априлов”, с. Хърлец – 50 ученика – 13 500 лв.

            - ОУ ”Христо Ботев”, с. Гложене – 137 ученика – 36 990 лв.

            - ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, с. Бутан – 150 ученика – 40 500 лв.

            7.2. Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия състав на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в Община Козлодуй.

            7.3. Средствата за осигуряване на безплатен обяд или закуска в размер на 127 440 лв. са предвидени във функция „Образование” – делегирани от държавата дейности за гр. Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети.

 1. Определя на основание чл. 43 ал. 1, 2 и 3 от ПМС № 380/29.12.2015 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90% от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

            - служители в общинска и кметска администрация;

            - учители;

            - медицински специалисти в „детска ясла” и „здравни кабинети” в училищното здравеопазване;

            - специалисти в социалните услуги на територията на общината.

            8.1. Разходите по т. 8 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

            8.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно чл. 43, ал. 1, 2 и 3 от ПМС № 380/29.12.2015 г., като разходите са за сметка на съответната дейност.

            8.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.

 1. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 148 680 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

            9.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.

            9.2. Упълномощава кмета на общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия  съгласно указание ФО № 1/12.01.2016 г.

 1. Утвърждава разпределението на средствата за култура и подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

Читалища в община Козлодуй –           59 550 лв.

Културен календар –                               24 730 лв.

Младежки дейности –                             14 150 лв.

Екологичен календар –                           15 330 лв.

Програма „Ботеви дни” –                       38 360 лв.

Пенсионерски клубове –                        12 575 лв.

Общо                                                        164 695 лв.

10.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 59 550 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2016 г., приета с Решение № 37 от протокол № 5/07.01.2016 т. на ОбС, Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.

10.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер 109 900 лв. (25 900 лв. + 84 000 лв.), разпределени както следва:

            10.3. Средствата за създаването на условията за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 25 900 лв., съгласно приет Спортен календар за 2016 г. с решение на ОбС № 40  от Протокол № 5 от 07.01.2016 г.

            10.4 Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 84 000 лв., разпределени по клубове, както следва:

                                                                                                                                     (в лева)

1

Волейболен клуб „Козлодуй”

2 000

2

ФК”Ботев” – деца, юноши младша и старша възраст

12 000

3

ФК „Ботев” – мъже

34 000

4

Клуб „Таекуон – до „ОРЕНДА”

5 000

5

СК „Септември 94” – с. Гложене

5 000

6

Джудо клуб „Олимпия”

5 000

7

КСК ”Максимус”

1 000

8

СК ”Атом”

3 000

9

Клуб плуване „Атомик”

3 000

10

ФК „Аугуста”- с. Хърлец

2 000

11

ФК „Бутан” с. Бутан

2 000

12

Клуб по кик бокс „Златните момчета”

3 000

13

Туристическо дружество ”Радецки 99

1 000

14

Спортен клуб по бадминтон „ Св. Арх. Михаил”

1 000

15

Тенис клуб „Козлодуй 2011”

1 000

16

Шахматен клуб „Радецки”                            

1 000

17

Футболен клуб „Атлетик”     

1 000

18

Клуб по конен спорт с. Бутан                    

1 000

19

Тенис на маса                                                   

1 000

10.5. Средствата  се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.

 1. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на община Козлодуй за 2016 г., както следва:
 2. „Детска ясла № 1”
 3. СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
 4. СОУ „Св.св.Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
 5. НУ”Васил Левски „, гр. Козлодуй
 6. ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец
 7. ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене
 8. ОУ „Св.св.Кирил и Методий”, с. Бутан
 9. Кметство с. Хърлец
 10. Кметство с. Гложене
 11. Кметство с. Бутан
 12. Кметство с. Крива Бара
 13. ОП ”Комунална дейност”, гр. Козлодуй
 14. Всички училища в системата на образованието прилагат системата на делегираните бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:
 • на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
 • да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
 • да се разпорежда със средствата на училището;
 • да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците  в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
 • самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището;
 • второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети, да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджетни организации.
 1. В изпълнение на чл. 51 от Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2016 г., дава право на директорите на училищата прилагащи системата на делегирани бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капитални разходи утвърден от Общински съвет за 2016 г. при спазване на изискванията на горецитирания член от постановлението.
 2. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
 • За делегираните от държавата дейности, разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2016 г.
 • За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
 • Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2016 г.
 1. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 150 000 лв.
 2. Определя размер на просрочените задължения, които ще бъдат погасени през 2016 г. в размер на 135 428 лв., съгласно Приложение № 6.
 3. Определя максимален размер на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 95%.
 4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 90%.
 5. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на 2 647 075 лв., съгласно Приложение № 5.
 6. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 г., съгласно Приложение № 7.
 7. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
 • в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
 • в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
 • да се разпорежда с предвидения резерв на непредвидени и/или неотложни разходи;
 • да представи бюджета за 2016 г. по пълна бюджетна класификация в едно месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.
 1. Възлага на кмета:
 • да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
 • да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;
 • да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни записки към тях;
 • да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите;
 • да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения;
 • да представлява община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях;
 • при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателни сметки на общината;
 • да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
 1. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2016 г. от кмета на община Козлодуй, без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на общината, без решение на ОбС.
 2. Дава съгласие възникналият временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и  за Държавен фонд „Земеделие”, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
 • Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинския бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
 • При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства  по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
 • За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от ОбС.
 1. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета.

            Неразделна част от бюджета на община Козлодуй за 2016 г. и настоящото решение са:

 1. Приложение № 1 „Приходи”;
 2. Приложение №1А „Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 г. от държавни дейности по бюджета на общината за 2016 г.”;
 3. Приложение № 2 „Разходи”;
 4. Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2016 г. и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и ремонт на община Козлодуй”;
 5. Приложение № 4 „Численост и средства за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансираните с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея, считано от 01.01.2016 г.”;
 6. Приложение № 5 „Индикативен годишен разчет за сметките за сметките от ЕС в лева”;
 7. Приложение № 6 „План-график за обслужване на просрочените задължения за 2016 г.”;
 8. Приложение № 7 „Актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”.
 9. Протокол от публично обсъждане пред местната общност на проекта за бюджета за 2016 г. на община Козлодуй.

            Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.

            Решението се приема.

            По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 и чл. 198ж от Закона за водите, депозирана покана за извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца“, насрочено за 09.02.2016 г. /вторник/ от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация гр. Враца

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 60
 1. По т. 1. от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД – гр. Враца, за представяне позицията на общината по т. 1 от дневния ред, да съгласува Бизнес плана на оператора -„ВиК" ООД - гр. Враца, във връзка с удължаване на настоящия регулаторен период до 31.12.2016 г., съгласно разпоредбите на §14, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
 2. По т. 2. от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ООД – гр. Враца, за представяне позицията на общината по т. 2 от дневния ред, да съгласува (одобри) текста на Проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, както и да приеме решение за сключване на договор, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „ВиК" ООД – гр. Враца, и упълномощаване на г-жа Малина Николова – Председател на Асоциацията по ВиК – Враца да подпише одобрения договор от името на Асоциацията.
 3. Общински съвет, Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй Маринела Георгиева Николова да подпише окончателните Протоколи за разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Козлодуй, получени в общината с Писмо с изх. № 03-02-320/ 21.01.2016 г. на МРРБ.
 4. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя по т. 1 да упълномощи с изрично пълномощно Юрик Николов Мартинов - заместник-кмет на община Козлодуй, със същите правомощия.
 5. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

            Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 8 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 17, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 61

           

 1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване имот, частна общинска собственост, с идентификатор 37798.512.200.1, представляващ едноетажна масивна сграда с площ 112 кв.м., находяща се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 15 за срок от 5 години.
 2. Ползваните консумативи са за сметка на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и сключване на договор за безвъзмездно ползване на горецитирания имот с Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй за срок от 5 години.

            Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 9 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 62

           

 1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване имот, публична общинска собственост, с идентификатор 37798.512.128, съставляващ двуетажна масивна сграда с площ 240 кв.м. и пристройка с площ 25 кв.м., находящ се на ул. „Кирил и Методий” № 26 за срок от 5 години.
 2. Ползваните консумативи са за сметка на Общински детски комплекс, гр. Козлодуй.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и издаване на заповед за предоставяне за безвъзмездно ползване на горецитирания имот на Общински детски комплекс, гр. Козлодуй за срок от 5 години.

            Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Рашо Първанов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 10 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 63
 1. Допълва свои решения №№ 24, 25, 26, 27, 28 и 29 по протокол № 3 от 10.12.2015 г. с нова т. 6, както следва:

„6. Решението влиза в сила след приемане на бюджета на община Козлодуй за 2016 г.”

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

            По т. 11 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 64
 1. Общински съвет, Козлодуй да бъде представляван от Ангел Кольов Лалюв на Регионално делегатско заседание на НСОРБ на 05.02.2016 г. в гр. Плевен.

            Гласували 20 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

гл. експерт АИО на ОбС/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

гл. експерт АИО на ОбС/

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г. - Текуща страница
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи