Протокол № 8/ 18.02.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 8

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 18 ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

            Днес, 18.02.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.

            В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Биляна Стояновска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов и Николай Петков.

            Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов – зам.-кмет.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Внесени бяха две предложения от кмета на общината и председателя на Общинския съвет за включване на нови точки в дневния ред относно:

            1. Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Програма INTERREGV-AРумъния – България 2014-2020 г.

            2. Предложение за отпускане на персонална пенсия.

            На основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 65

            1. Включва  две нови точки 15 и 16 в дневния ред, както следва:

            „15. 410-03-32/12.02.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Програма INTERREGV-AРумъния – България 2014-2020 г.

            16. 410-02-22/12.02.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия.”

            2. Досегашната точка 15 става точка 17.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По предложение на Мария Костова, Общинският съвет гласува отпадане на т. 9 от проекта за дневен ред.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението не се приема.

 

 

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.    Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

2.  410-03-20/05.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова-кмет на община Козлодуй относно: Програма за управление на община Козлодуй за мандат 2015-2019 г.

3.    410-03-31/09.02.2016 г. -Докладна записка от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Предложение за одобряване на числеността и организационната структура на общинска администрация, Козлодуй

4.  410-03-21/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Статут на общинските жилища по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост /посл. изм. бр.105 от 19.12.2014 г./

5.  410-03-22/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.

6.   410-03-26/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Създаване и организиране на доброволно формирование на територията на община Козлодуй за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях – „Козлодуй – 112”

7.   410-03-30/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ООД, гр. Враца“, насрочено за 29 февруари 2016 г.

8.   410-03-28/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Приемане План за действие за 2016 г. в изпълнение на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй (2012-2016 г.)

9.   418-03-27/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински план за младежта за 2016 г.

10.   410-03-23/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Приемане на доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, гр. Козлодуй през 2015 г.

11.  410-03-29/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища-общинска собственост за ползване на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.

12.  410-03-12/18.01.2016 г.- Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 и вземане на решение за учредяване отстъпено право на пристрояване на 26,30 кв. м. РЗП към съществуваща сграда „Сладкарница” с. Крива бара, попадаща в имот частна общинска собственост.

13.  410-03-24/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Обезщетение на наследниците на Цвета Георгиева Гимиджийска по реда на & 27, ал. 2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

14.  410-03-25/08.02.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на земеделски имот № 273002, находящ се землището на с. Гложене на Ина Петкова Николова.

15. 410-03-32/12.02.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Програма INTERREGV-AРумъния – България 2014-2020 г.

16. 410-02-22/12.02.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия.

17.  Други

      Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

      ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Дневният ред беше приет.

            По т. 1 от дневния ред:

            Цоло Цолов, от името на граждани, постави въпроса за предприемане на мерки за намаляване скоростта на движението на товарните автомобили по ул. „Ломска” в гр. Козлодуй, чиито поток е много интензивен и създава редица неудобства на живущите. Проблемът може да се реши с още един ограничител на скоростта (легнал полицай) и съответната маркировка.

            Председателят на Общинския съвет съобщи за постъпили две питания - вх. № 410-01-27/10.02.2016 г. относно сключен договор за правна помощ между община Козлодуй и „ЯНЕВА И СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО”, гр. София и вх. № 410-01-30/16.02.2016 г. относно бюджет на община Козлодуй за 2016 г. от Румен Василев Маноев от гр. Козлодуй.

            По т. 2 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            Юлиян Тошев зададе въпроси и предложи по всяка от стратегическите цели и приоритети в Програмата за управление на община Козлодуй за периода 2015 – 2019 г. да бъдат посочени срокове за изпълнение и източници на финансиране. Кметът на общината и зам.-кметът отговориха на поставените въпроси.

            Предложението се подложи на гласуване.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.

            Предложението не се приема.

            На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 66

            1. Приема Програма за управление на община Козлодуй за периода 2015 – 2019 г.

            2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува на интернет страницата на общината Програма за управление на община Козлодуй за периода 2015 – 2019 г.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

            По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Стела Бачийска изказа мнение и предложи:

            1.   Дирекция „Хуманитарни дейности” да не се разделя на два отдела.

            2. Да не се създава длъжност „Юрисконсулт” в Отдел „Секретариат на Общинския съвет”.

            Отношение по въпроса взе и Рашо Първанов, който обоснова необходимостта от юрисконсулт в помощ на Общинския съвет, както и на общинската администрация.

            Валери Попов постави въпроса за обезпечеността на предложената численост със средства за ФРЗ.

            Предложенията на Стела Бачийска се подложиха на гласуване:

            По предложение 1:

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 4, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

            Предложението не се приема.

            По предложение 2:

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 3, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Предложението не се приема.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 67

            1. Одобрява административна структура на общинска администрация, Козлодуй в сила от 01.03.2016 г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

            2. Определя числеността на общинската администрация във Функция „Изпълнително-законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 90,5 щатни бройки със следното разпределение:

            2.1. Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности – 45 броя, от които за:

            - гр. Козлодуй – 35 броя;

            - с. Хърлец – 2 броя;

            - с. Гложене – 3 броя;

            - с. Бутан – 3 броя;

            - с. Крива бара – 2 броя.

            2.2. Общинска администрация, дофинансирана с приходи от общински характер – 45,5 броя, от които за:

             - гр. Козлодуй – 42,5 броя;

            - с. Хърлец – 1 брой;

            - с. Гложене – 1 брой;

            - с. Бутан – 1 брой.

            3. Възлага на кмета на общината на база одобрената от Общинския съвет структура и обща численост на администрацията да изготви и утвърди длъжностно и поименно щатни разписания, считано от 01.03.2016 г., като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2016 г.

            4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 4 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредба № 7 на ОбС, Козлодуй и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 68

            1. Приема Статут на общинските жилища за 2016 г. по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост.

            2. Общинският съвет реши да не се продават общински жилища през 2016 г.

            3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.       

            Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

           

            По т. 5 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 19 от Постановление на Министерски съвет № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2016 г. и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 69

            1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми, в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.

            2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

            а) във вътрешноградския транспорт

            - всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми с издадени карти – 16 пътувания в една посока на месец;

            - учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училищата;

            б) в междуселищния транспорт

            - всички пенсионери и инвалиди за решаване социални и здравни проблеми с издаване на карти по предложен списък от кметовете на населените места – 4 пътувания в една посока на месец.

            3. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 12 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2016 г. и се изчисляват на база издадени карти от превозвача ЕТ „Антон Иванов”, гр. Козлодуй.

            4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 6 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41 от Закона за защита при бедствия и чл. 4 от Наредба № 20 на ОбС, Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 70

            1. Създава доброволно формирование „Козлодуй – 112” към община Козлодуй с численост 20 доброволци.

            2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на т. 1 от настоящото решение.

            Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 7 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 71

           

I. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр. Враца“, за представяне позицията на общинатана Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр. Враца“, насрочено за 29.02.2016 г. (понеделник) от 14:00 ч., по всяка точка от дневния ред, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред „Приемане на бюджет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената  територия, обслужвана от “ВиК” ООД - Враца за 2016 г.” – да гласува „ЗА”.

2. Пoт. 2 от дневния ред –  Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената  територия, обслужвана от “ВиК” ООД - Враца за 2015 г.  - да гласува “ЗА”.

3. По т. 3 от дневния ред - приемане отчет за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена  територия, обслужвана от “ВиК” ООД - Враца за 2015 г.- дагласува “ЗА”.

4. По т. 4 от дневния ред - Вземане на решение от страна на Асоциацията за изразяване на съгласие с изпълнението на Проект “Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” (втора фаза), по който участва Община Враца и задължаване за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които Асоциацията възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия. – да гласува по „ЗА”.

5. По т. 5 от дневния ред – Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД - Враца за 2015 г. - да гласува “ЗА”.

II. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Юрик Николов Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй, със същите правомощия.

III. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

            Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – 1 – Цоло Цолов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Юлиян Тошев, Марийка Костова и Стела Бачийска.

            Решението се приема.

            По т. 8 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1, вр. чл. 4 а, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2012-2016 г., в изпълнение на решение № 232 от протокол № 23/26.02.2013 г. на ОбС, Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 72

1. Приема План за действие за 2016 г. в изпълнение на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй 2012-2016 г.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 9 от дневния ред:

            ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото не представи единно становище по предложението.

            Марийка Костова и Стела Бачийска отново потвърдиха необходимостта от преработване на Общински план за младежта на община Козлодуй за 2016 г. и отлагането му за следващо заседание.

м         Мая Занева посочи, че предложенията и забележките, направени на заседание на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото са отразени от вносителя в новия вариант, представен на членовете на комисията в началото на заседанието.

            Предложението за отлагане на Общински план за младежта на община Козлодуй за 2016 г. за следващо заседание се подложи на гласуване.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Предложението не се приема.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 73

$11.      Приема Общински план за младежта на община Козлодуй за 2016 г.

$12.      Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

            Решението се приема.

            По т. 10 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 74

            1. Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2015 г.

            Гласували 14 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 11 от дневния ред:

            Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о от ЗСПЗЗ и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 75

            1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване през 2016 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.

            2. Приема „Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни и поддържането им в добро биологично състояние”, съгласно Приложение № 1.

            3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 12 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 76

            1. Дава съгласие да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, Приложение № 2, като в нея се включи отстъпено право на пристрояване на 26,30 кв.м. РЗП към съществуваща сграда „Сладкарница”, попадаща в общински имот, находящ се в с. Крива бара, кв. 17, пл. № 214, с площ 4 897 кв.м.

            2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване отстъпено право на пристрояване на 26,30 кв.м. РЗП към съществуваща сграда „Сладкарница”, попадаща в общински имот, находящ се в с. Крива бара, кв. 17, пл. № 214, с площ 4 897 кв.м. по цена от 6 лв./кв.м. без ДДС, съгласно Приложение № 3, т. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй.

            3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Стефан Александров и Юлиян Тошев.

            Решението се приема.

            По т. 13 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по             законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ и Решение № 11 от 07.01.2014 г. на РС, Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 77

           

            1. Дава съгласие за предоставяне на поземлени имоти, находящи се в землището на с. Бутан на наследниците на Цвета Георгиева Гимиджийска, както следва: имот № 142008 с НТП – нива с площ 3,194 дка, имот № 252018 с НТП – нива с площ 4,080 дка, имот № 205001 с НТП – нива с площ 3,307 дка.

            2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 14 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по             законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗРЗИДЗСПЗЗ и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 78

            1. Дава съгласие за предоставяне в собственост на Ина Петкова Николова на имот № 273002 с площ 2,958 дка, находящ се в землището на с. Гложене.

            2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 15 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 15 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 15 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции и европейски проекти и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 и чл. 23 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 79

1. Одобрява и дава съгласие кметът на община Козлодуй да сключи споразумение за партньорство с Окръжен съвет Долж, Република Румъния във връзка с кандидатстване с проектно предложение по Програма INTERREGV-AРумъния – България 2014-2020 година с проект „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, като избира за свой представител в съдружието Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй.

2. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в срок до 15.03.2016 година в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за привличане на финансови средства по втората покана за набиране на проектни предложения по Програма INTERREGV-AРумъния – България 2014-2020 година с проект „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца” в рамките на допустимия бюджет 200 000,00 евро до 1 500 000,00 евро, като бюджетът определен за община Козлодуй възлиза на стойност максимум 700 000,00 евро.

3. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на община Козлодуй като процент от крайния бюджет за общината, като се има предвид максималната допустима продължителност на проекта от 24 месеца.

4. Потвърждава, че проектът е включен в Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 - 2020 година, Стратегическа цел 2: Подобряване социалния статус на населението с повишаване качеството на здравеопазването, образованието, квалификацията и жизнената среда на хората, Приоритетна област на въздействие 2.1.: Подобряване на здравния статус на жителите и Стратегическа цел 3: Териториално развитие – предпоставка за икономически и социален напредък, Приоритетна област на въздействие 3.3.: Развитие на трансграничното сътрудничество.

5. Потвърждава, че проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014 - 2020 година, Стратегическа цел 2: Постигане на по-добро качество на живот, Специфична цел 2.3.: Предоставяне на качествени социални и здравни услуги, Мярка 2.3.2.: Повишаване качеството на здравните услуги.

6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Рашо Първанов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 16 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, вр. чл. 92 от КСО и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

            ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 80

            1. Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Марсел Руменов Иванов, Десислава Руменова Иванова, Емануил Руменов Иванов и Християн Руменов Иванов от с. Бутан, община Козлодуй.

            2. Възлага на председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерски съвет.

            Гласували 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 17 от дневния ред:

            Не се разгледаха други материали.

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г. - Текуща страница
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи