Протокол № 9/07.03.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 9
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 07 МАРТ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 07.03.2016 година от 17.30 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Марийка Костова, Ивайло Маринов и Николай Петков.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов – зам.-кмет.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. 410-02-32/07.03.2016 г. – Предложение от ПК по здравеопазване и социални дейности за приемане на Декларация по повод реалната заплаха от закриване на отделения в общинските болници, в резултат от прилагането на Наредба № 11 за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, в сила от 01.04.2016 г. и приемането на окончателния вариант на Националната здравна карта.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.
Изказвания направиха Биляна Стояновска и Рашо Първанов.
Анатолий Абаров и Стела Бачийска предложиха текстът на Декларацията да бъде редактиран.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 81

1. Приема текст на Декларация в защита интересите на гражданите за качествени здравни грижи.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да се изпрати Декларацията на компетентните институции, съгласно текста, както и на общините Оряхово, Мизия и Хайредин.

ДО
- МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ГР. СОФИЯ
- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ГР. СОФИЯ
- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА И ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
ГР. ВРАЦА
- ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ГР. СОФИЯ
- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
ГР. СОФИЯ
- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНАТА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
ГР. ВРАЦА
- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СДРУЖЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БОЛНИЦИ В 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГР. ЧИРПАН
- ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ГР. ВРАЦА

ДЕКЛАРАЦИЯ

Кметът и Общинският съвет, Козлодуй подкрепяме всички усилия за осъществяване на здравната реформа в Република България и за подобряване на общественото здравеопазване. Като отчитаме интересите на гражданите на община Козлодуй и реалната заплаха да бъдат отказани качествени своевременни здравни грижи и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ДЕКЛАРИРАМЕ

1. Подкреме проекта на Областна здравна карта, изготвена от Областната комисия по здравеопазване гр. Враца, назначена със заповед № РД-02-227 от 26.10.2015 г. на Министъра на здравеопазването.
2. Възразяваме срещу драстичните промени в Здравната карта на област Враца, наложени и публикувани от Министрерството на здравеопазването в абсолютно несъответствие с подготвената от Областната комисия. Изготвената Областна здравна карта е в съответствие с утвърдената методика на МЗ, което не е спазено в крайния вариант на Националната здравна карта.
3. Не можем да се съгласим с окончателния вариант на Националната здравна карта, с който се въвеждат драстични промени, засягащи терапевтичните легла. В момента в МБАЛ „Св. Иван Рилски”, Козлодуй Вътрешно отделение е второ ниво на компетентност с 34 легла. В Националната здравна карта са предвидени 36 легла, 18 от които са първо ниво и 18 второ ниво, които трябва да бъдат поделени между 5 лечебни заведения.
4. Категорично отхвърляме въведените нормативни промени с Наредба № 11 на МЗ от 09.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Тази Наредба за пореден път поставя на колене общинските болници и заплашва със затваряне на отделения и отпадане на медицински дейности, касаещи и спешната помощ за гражданите. Тези промени са в остро противоречие с декларираното намерение за здравна реформа в интерес на пациента.
5. Държим да подчертаем, че МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй е единственото здравно заведение за болнична помощ за гражданите на общините Козлодуй, Хайредин, Мизия и Оряхово. Тя отстои на 85 км от Областната болница в гр. Враца. Като отчита необходимостта от болница за активно лечение, община Козлодуй с финансовата подкрепа на Европейския съюз е в процес на реализация на проект по Програма INTERREG-V-А Румъния-България 2014-2020 г. „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца”, по който ще се реконструира и модернизира здравното заведение и ще се закупи ново медицинско оборудване.
6. Решени сме да отстояваме правото на гражданите за достъпна, качествена и навременна здравна грижа.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт АИО на ОбС/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г. - Текуща страница
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи