Протокол № 10/31.03.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 10
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 31 МАРТ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 31.03.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Марийка Костова и Рашо Първанов.

            Присъстваха и Кръстьо Кръстев – началник на Районно управление на МВР, гр. Козлодуй, д-р Румен Тихолов – управител и Веско Станоев – главен счетоводител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй и Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Председателят съобщи за:

 1. Оттеглен проект за решение от вносителя – кмета на общината с вх. № 410-03-40/17.03.2016 г. относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на бракувано оборудване, собственост на община Козлодуй;
 2. Оттеглен проект за решение от вносителя – кмета на общината с вх. № 410-03-37/11.03.2016 г. относно: Допълнение на Приложение № 3 на Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на сграда публична общинска собственост „Дом за тъжни ритуали” в гр. Козлодуй;
 3. Изготвена и предоставена на общинските съветници редакционна поправка по докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй с вх. № 410-03-43/18.03.2016 г. /нов вх. № 410-03-43-1/30.03.2016 г./ относно: Разсрочване погасяването на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на основание чл. 3, т. 5 и чл. 5 от Закона за общинския дълг във връзка с чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси за финансиране на плащания на бенефициентите – бюджетни организации по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проекти, по които са наложени финансови корекции.

            Досегашните точки в проекта за дневен ред от 17 до 21 стават съответно от 15 до 19.

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-48/03.2016 г. – Информация от Кръстьо Кръстев – началник на Районно управление на МВР, гр. Козлодуй относно: Дейността на Районно управление на МВР, гр. Козлодуй за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.
 3. 410-01-45/14.03.2016 г. – Предложение от Д-р Румен Тихолов – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй относно: Приемане на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите на МБАЛ  „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2015 г.
 4. 410-03-43-1/30.03.2016 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разсрочване погасяването на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на основание чл. 3, т. 5 и чл. 5 от Закона за общинския дълг във връзка с чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси за финансиране на плащания на бенефициентите – бюджетни организации по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проекти, по които са наложени финансови корекции.
 5. 410-03-42/17.03.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2015 г.
 6. 410-03-41/17.03.2016 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет на извършените дейности за опазване на околната среда през 2015 г.
 7. 410-03-39/16.03.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2015 г. – м. декември 2015 г.
 8. 410-01-50/21.03.2016 г. - Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
 9. 410-01-49/21.03.2016 г. - Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Етичен кодекс на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй за мандат 2015 - 2019 г.
 10. 410-01-43/10.03.2016 г. – Предложение от Ангел Лалюв – председател на читалищно настоятелство относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй и отчет за изразходваните средства за 2015 г.
 11. 410-01-42/10.03.2016 г. – Предложение от Таня Младенова – председател на читалищно настоятелство относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец и отчет за изразходваните средства за 2015 г.
 12. 410-01-19/08.02.2016 г. – Предложение от Виолета Маринова – председател на читалищно настоятелство относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене и отчет за изразходваните средства за 2015 г.
 13. 410-01-52/22.03.2016 г. – Предложение от Бистра Григорова – председател на читалищно настоятелство относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Заря - 1911”, с. Бутан и отчет за изразходваните средства за 2015 г.
 14. 410-01-47/17.03.2016 г. – Предложение от Димка Данаилова – председател на читалищно настоятелство относно: Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност на Народно читалище „Будител - 1926”, с. Крива бара и отчет за изразходваните средства за 2015 г.
 15. 410-03-34/25.02.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна вида на собствеността на общински имот – част от полски път в землището на с. Бутан от публична общинска собственост в частна общинска собственост.
 16. 410-03-38/11.03.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за ликвидиране на съсобственост между община Козлодуй и „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ООД върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй.
 17. 410-02-37/16.03.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Заявление от Митко Василев Кръстинов от с. Бутан за разпореждане със сграда – негова собственост, построена върху терен – частна общинска собственост.
 18. 410-03-44/22.03.2016 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на решение за развитие на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за управление на отпадъците.
 19. Други.

      Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

      ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят съобщи за постъпило питане вх. №  410-01-37/29.02.2016 г. относно обявени обществени поръчки и отговор към него и отговори на две предходни питания от Румен Маноев гр. Козлодуй.

            Иван Кюланов постави въпроса за намалените, спрямо 2015 г., средства за подпомагане на Волейболен клуб „Козлодуй”.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Началникът на Районно управление на МВР, гр. Козлодуй представи в резюме внесената информация.

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 82

 

 1. Приема Информация за дейността на Районно управление на МВР – гр. Козлодуй за 2015 г. за сведение.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, вр. чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 8 на Общински съвет, Козлодуй за упражняване правата на собственост на Община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 83

 

 1. Приема счетоводен баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй към 31.12.2015 г.
 2. Приема отчет за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за 2015 г.
 3. Печалбата за 2015 г. да не се разпределя, като същата бъде отнесена за покриване на загуби от предходни периоди.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Изказаха се и Юлиан Тошев, Анатоли Абаров, Симеон Симеонов, които поставиха въпроса за получаване на официално становище от МФ при условие, че срокът за разсрочване е изтекъл на 25.12.2015 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 5 и чл. 5 от Закона за общинския дълг и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 84

 

 1. Дава съгласие за разсрочване погасяването на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри:

            1.1. Максимален размер на дълга – 2 721 381,11 лв.;

            1.2. Валута на дълга – български лева (BGN);

            1.3. Вид на дълга – краткосрочен;

            1.4. Условия на погасяване – чрез собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия за изпълнение на договор № DIR 51011116-C003/20.01.2012 г.;

            1.5. Източник на погасяване на главницата – собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия;

            1.6. Източници на погасяване на лихви, такси и комисионни – няма такива;

            1.7. Погасителен план – приложение № 1.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

            Приложение № 1 –

неразделна част от настоящото решение

 

ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН
за сумата на заетите средства по безлихвения заем
от 2 721 381,11 лева

 

 1. Първа вноска до 30.ІХ.2016 г. -         921 381,11 лева
 2. Втора вноска до 30.Х.2016 г. -           900 000,00 лева
 3. Трета вноска до 30.ХІ.2016 г. -          900 000,00 лева

                                                                          2 721 381,11 лева

 

            Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 7 – Мая Занева, Стефан Спасов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12 – Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров и Биляна Стояновска.

            Решението не се приема.

 

            Анатолий Абаров предложи да се изиска официално становище от Министерството на финансите, във връзка с разсрочване погасяването на краткосрочния дълг.

            Предложението се подложи на гласуване.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.

            Предложението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 24, т. 3 от ЗРР и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 85
 
 1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2015 г.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй в седемдневен срок от решението на Общински съвет, Козлодуй за приемането и одобряването на Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2015 г., да изпрати копие от същия на председателя на Областния съвет за развитие гр. Враца.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Доклад за наблюдение но изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2015 г. на интернет страницата на общината.

            Гласували 19 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

            По т. 6 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 5 от ЗООС и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 86

 

 1. Приема Отчет за извършените дейности за опазване на околната среда в община Козлодуй през 2015 г.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението се приема.

 

            Във връзка с цялостната дейност за опазване на околната среда за 2016 г., по предложение на  ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 87

 

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй маркиране на всички съществуващи нерегламентирани сметища на територията на община Козлодуй в срок до 30.04.2016 г.
 2. Приоритетно да се извърши почистване на нерегламентираните сметища, които се ползват от гражданите на община Козлодуй, както и да се организира контрол за недопускане на създаване на нови такива.
 3. Да се информира Общинският съвет за предприетите действия за почистване на сметището за твърди битови отпадъци в гр. Козлодуй, във връзка с предстоящото ползване на новия стадион от граждани.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 7 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 88

           

 1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2015 г. – м. декември 2015 г.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 8 от дневния ред:

            По предложение на Мая Занева, на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 89

 

 1. Създава временна комисия в състав:
 • Д-р Боряна Добрева – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности;
 • Анатолий Абаров – председател на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и
 • Петя Николова – юрисконсулт на община Козлодуй

със задача да прецизира условията на конкурса и проекта на договора за управление на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, ЕООД, гр. Козлодуй.

 1. Комисията да внесе материалите за разглеждане от Общинския съвет на следващото заседание.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 9 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и предложение от      Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 90

 

 1. Приема Етичен кодекс на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй за мандат 2015 – 2019 г.
 2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Етичен кодекс на представителите на изборна длъжност в община Козлодуй за мандат 2015 – 2019 г. на интернет страницата на общината.

            Гласували 17 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 10 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 91

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧХП „Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй за 2015 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на Читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй за 2015 г.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 11 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 92

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Никола Йонков Вапцаров 1927”, с. Хърлец за 2015 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на Читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй за 2015 г.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 12 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 93

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Яким Деспотов 1899”, с. Гложене за 2015 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на Читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй за 2015 г.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 13 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 94

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Заря 1911”, с. Бутан за 2015 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на Читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй за 2015 г. и план-сметка за финансирането й.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 95

 

 1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Будител 1926”, с. Крива бара за 2015 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на Читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Козлодуй за 2015 г. и план-сметка за финансирането й.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото направи предложение относно финансиране на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2017 г., както следва:

 1. ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото след анализ на финансовите отчети на Читалищата за 2015 г. да изготви критерии за финансиране на Програмата за развитие на читалищната дейност за 2017 г.

            Предложението се подложи на гласуване.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

            Предложението се приема

 

            По т. 15 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, вр. чл. 3, ал. 2 от ЗОС и предложение на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 96

 

 1. Полски път № 000785, находящ се в землището на с. Бутан, да се раздели, като се обособи:

            - имот № 000817 с площ 0,185 дка (попадащ в собствените имоти на Васил Петков Гуновски).

 1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост имот № 000817 с площ 0,185 дка, с начин на трайно ползване – полски път, находящ се в землището на с. Бутан.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 14 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Николай Петков, Юлиян Тошев, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.

            Решението се приема.

 

            По т. 16 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            По предложение на Анатолий Абаров, на основание чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА, с цел прецизиране на внесеното предложението                                                         

                                   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 97

                                   

 1. Отлага вземането на решение от Общинския съвет за следващото заседание, за да се прецизира внесеното от кмета на общината предложение относно: Ликвидиране на съсобственост между община Козлодуй и „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ООД върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

            Решението се приема.

 

            По т. 17 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66, вр. с чл. 33 от ЗС и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 98

 

 1. Община Козлодуй не приема да закупи от Митко Василев Кръстинов жилищна сграда и помощни постройки, на който е собственик, съгласно нотариален акт № 76, том II, дело № 17 от 1984, РС – Оряхово, построени върху терен частна общинска собственост, находящ се в строителните граници на с. Бутан, община Козлодуй, УПИ II, парцел 9, планоснимачен № 385, кв. 178, с площ 1000 кв.м.
 2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да уведоми Митко Василев Кръстинов за взетото решение.

            Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 18 от дневния ред:

            Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗУО и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 99

 

/отменено с реш. № 282 по прот. № 30 от 27.04.2017 г./

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да предостави 25 % (двадесет и пет на сто) от натрупаните по нейната партида отчисления за депониране на отпадъци на РДНО-Оряхово /по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 111/27.12.2013 г.)/ или средства в размер на 133 819,39 лв. /вж. табл. 1 към 31.12.2015 г./ за покриване на съответен дял от разходите по подготовката на проектно предложение на регион Оряхово за кандидатстване по Приоритетна ос 2 Отпадъци, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” по комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, в съответствие с предвидената инфраструктура за управление на отпадъците в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., в т.ч. за подготовка на прединвестиционни проучвания, предпроектни проучвания и други аналитични документи; за проектиране; за експертни анализи, анализ разходи-ползи, финансов анализ и изследвания; разходи за издаване на решение по ОВОС, екологична оценка и оценка на съвместимостта; разходи за подготовка на документи за издаване на разрешителни; разходи за осигуряване на ограничени вещни права; разходи за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки или избор на изпълнител.

            ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207/16.09.2010 г. и Наредба № 7/2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, генерирани по сметка на РИОСВ към 31.12.2015 г.

 

                                                  Табл. 1

 

Община

Отчисления /лв./

1.

Козлодуй

535 277,54

2.

Оряхово

162 126,76

3.

Мизия

121 901,74

4.

Кнежа

273 162,79

5.

Бяла Слатина

134 326,49

6.

Борован

51 832,64

7.

Хайредин

12 016,96

 

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 19 от дневния ред:

            Общинските съветници единодушно приеха въпросът с финансирането на ВК „Козлодуй”, след представяне на подробна информация, да се включи в дневния ред на следващо заседание.

           

 

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/МАЯ ЗАНЕВА/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

гл. експерт „АИО на ОбС”/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА

гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

 

 

 

 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г. - Текуща страница
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи