Протокол № 11/18.04.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 11
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 18 АПРИЛ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 18.04.2016 година от 17.30 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков и Рашо Първанов.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй и Галина Христова – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности”.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. 410-03-53/14.04.2016 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разсрочване погасяването на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на основание чл. 3, т. 5 и чл. 5 от Закона за общинския дълг във връзка с чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси за финансиране на плащания на бенефициентите – бюджетни организации по проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд на Европейския съюз за проекти, по които са наложени финансови корекции.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Изказване направи Анатолий Абаров и постави въпроси за това, какви възможности има пред общината за изход от ситуацията при неблагоприятно решение на ВАС.
Кметът на общината отговори, че единствената възможност при решение на ВАС, което не е в полза на община Козлодуй, е дългосрочен заем.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 5, т. 5 вр. чл. 3, т. 5 от Закона за общинския дълг и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 100

1. Дава съгласие за разсрочване погасяването на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – 2 721 381,11 лв.;
1.2. Валута на дълга – български лева (BGN);
1.3. Вид на дълга – краткосрочен;
1.4. Условия на погасяване – чрез собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия за изпълнение на договор № DIR 51011116-C003/20.01.2012 г.;
1.5. Източник на погасяване на главницата – собствени приходи на общината и обща изравнителна субсидия;
1.6. Източници на погасяване на лихви, такси и комисионни – няма такива;
1.7. Погасителен план – приложение № 1.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.


Приложение № 1 – 
неразделна част от настоящото решение


ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН
за сумата на заетите средства по безлихвения заем
от 2 721 381,11 лева

1. Първа вноска до 30.ІХ.2016 г.     -     921 381,11 лева
2. Втора вноска до 30.Х.2016 г.       -     900 000,00 лева
3. Трета вноска до 30.ХІ.2016 г.      -     900 000,00 лева
                                                         2 721 381,11 лева


Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Юлиян Тошев.
Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт „АИО на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт „АИО на ОбС”/

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook