Протокол № 12/ 26.04.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 12
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 26 АПРИЛ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 26.04.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков, Валери Попов, Рашо Първанов и Ангел Лалюв.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй и Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Председателят съобщи за:
1. Оттеглен проект за решение от вносителя – кмета на общината с вх. № 410-03-60/18.04.2016 г. относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. – досегашна т. 8 в дневния ред.
Председателят предложи като точка 8 в проекта за дневен ред да се включи предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Решение за организиране на публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2015 г.
На основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 101

1. Включва, като т. 8 в проекта за дневен ред:
„8. 410-02-45/25.04.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Решение за организиране на публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2015 г.”
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-62/15.04.2016 г. – Доклад за състоянието на предучилищното образование в община Козлодуй.
3. 410-03-57/15.04.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване съгласие за кандидатстване с проектно предложение на община Козлодуй като партньор по проект към ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос: № 9ii Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”, Процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.
4. 410-03-49/05.04.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на план за противодействие на тероризма на община Козлодуй.
5. 410-03-58/15.04.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
6. 410-03-51/13.04.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 – 2020 г.). 
7. 410-03-50/13.04.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Козлодуй през 2017 г.
8. 410-02-45/25.04.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Решение за организиране на публично обсъждане на Отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2015 г.
9. 410-03-56/14.04.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
10. 410-03-54/14.04.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
11. 410-03-55/14.04.2016 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на представител на Община Козлодуй в Общото събрание на Фонд „Общинска солидарност” и определяне на годишна вноска.
12. 410-02-42/21.03.2016 г. - Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
13. 410-03-47/28.03.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Инвестиционно предложение и техническо задание от Иванчо Василев Митов – управител на „ФАМИЛИЯ – М – ГРИЙН ЕНД ЕКО” ЕООД за изграждане на Цех за метални конструкции и арматурен двор, бетонов възел и оранжерия за отглеждане на зеленчуци в поземлен имот 37798.203.20, м. „Мерите”, землище гр. Козлодуй.
14. 410-03-59/15.04.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Учредяване на право на преминаване през общински имоти по искане на ДП РАО за изграждане на временен път за достъп до Национално хранилище на площадка „Радиана”.
15. 410-03-52/13.04.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927” – общинска собственост, находяща се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров” № 36 с площ 92,4 кв.м. за безвъзмездно ползване за целите на ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец.
16. 410-03-61/18.04.2016г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Постъпила в общинска администрация информация за състоянието на ВК „Козлодуй”.
17. Други.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят съобщи за постъпило питане вх. № 410-01-68/22.04.2016 г. от Румен Маноев – жител на гр. Козлодуй относно кореспонденция между община Козлодуй и Министерството на финансите. Отговорът на питането е изготвен и ще бъде изпратен на адресата.
Веселка Гацинска от гр. Враца – собственик на погребална агенция постави въпроси във връзка с разрешителния режим и таксите за ползване на „Дом на покойника” в Гробищния парк в гр. Козлодуй. На поставеното питане общинска администрация ще изпрати писмен отговор на посочения адрес.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и предложение от Марийка Костова – председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 102

1. Възлага на кмета на общината и кметовете на кметства да предприемат следните мерки за привеждане на системата за предучилищно образование в съответствие с действащата нормативна уредба:
1.1. Да се актуализират работните заплати на персонала в детските градини, считано от 01 януари 2016 година и да се гарантират всички допълнителни плащания в съответствие с КТД и Наредба № 1 за работните заплати.
1.2. Да се преразгледа разпределението на средствата за издръжка и да се осигурят средства за неотложните нужди на детските градини, като се разпредели резерва между детските градини от града. 
1.3. Директорите да съставят бюджети в изпълнение на задължението си по чл. 44 (3) от ЗНП с методическа помощ от общинска администрация.
1.4. Да се разработят и утвърдят Правила за определяне на основните работни заплати на директорите в изпълнение на чл. 7 (3) от Наредбата за работните заплати в системата.
1.5. Да се изработи Наредба за условията и реда за записване в детските градини, която да влезе в сила за учебната 2016/2017 година. В случай, че е целесъобразно, в тази наредба или в друг нормативен документ да се регламентира възможност за затваряне на детските градини в рамките на 1 месец през лятото.
1.6. Да се организира квалификация на директорите за работа с делегиран бюджет 
1.7. При учредяване на новите Центрове за личностно развитие да се потърсят възможности за осигуряване на музикални педагози и ресурсни учители в детските градини.
1.8. Общинска администрация да разработи програма за поетапна модернизация на МБ в следващите 5 години, която да бъде утвърдена от ОбС не по-късно от м. ІХ.2016 г.
1.9. Да се обсъдят възможностите за осигуряване на транспорт за децата от детските градини от Бутан и Хърлец.
1.10. Да се обсъдят възможностите за делегиране права на детските градини да реализират собствени приходи.
1.11. Да се гарантира законосъобразна оптимизация на системата след издаване на необходимите заповеди и провеждане на събрания във всяка детска градина.
1.12. Да се осигури охрана на детските градини и поддръжка на материалната база и уредите в дворовете.
1.13. Да се предприемат мерки за обхват на всички 5-годишни в детските градини.
1.14. Да се преразгледат таксите в детските градини и да се приведат в съответствие новите текстове от ЗПУО.
2. Общинска администрация да внесе информация в Общинския съвет за изпълнението на т. 1 от решението през месец септември 2016 г.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 103

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства като партньор по проектно предложение към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), Приоритетна ос : 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет: 9ii Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми”, процедура „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”.
2. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими действия в хода на проектното предложение по процедурата.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
Анаталий Абаров постави въпрос планирани ли са финансови средства в общинския бюджет за осигуряване на дейностите по Плана за противодействие на тероризма на община Козлодуй. Кметът на общината отговори, че такива са предвидени и заложени в бюджета на общината за 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 104

1. Приема План за противодействие на тероризма на община Козлодуй.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 1 от ЗРР и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 105

1. Приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй организацията и контрола на дейността по изпълнение на Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува на интернет страницата на общината Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Боряна Добрева, като председател на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, представи в резюме внесената за приемане Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36б от ППЗСП и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 106

1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува на интернет страницата на общината Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 107


1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2017 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2017 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 140 от ЗПФ, Раздел ІІ от Наредба № 18 на Общински съвет, Козлодуй за провеждане на обществени (публични) обсъждания в община Козлодуй, чл. 120, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 108

І. Организира провеждането на публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2015 г. на 11.05.2016 г. от 17.00 часа в заседателната зала на община Козлодуй при следния дневен ред:
1. Доклад за изпълнението на Общинския бюджет за 2015 г. по основни показатели.
2. Обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2015 г. с присъстващите представители на местната общност.
ІІ. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за 2015 г. на електронната страница на общината www.kozloduy.bg и да го предостави за разглеждане на хартиен носител в Центъра за информационно обслужване на граждани, в сградата на общината, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 109

1. Дава съгласие да се актуализира приетият с решение № 59 от протокол № 7/28.01.2016 г. Бюджет на община Козлодуй за 2016 г. със сумата от 551,00 лв. (петстотин петдесет и един лева), с която се увеличава бюджетът на общината, както следва:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на община Козлодуй със сумата от 551,00 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” със сумата от 551,00 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на община Козлодуй със сумата 551,00 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:
§ 10-20 „Разходи за външни услуги” – СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй със сумата от 551,00 лв.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на бюджета на община Козлодуй както в приходната, така и в разходната му част.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 110

1. Дава съгласие да се актуализира приетият с решение № 59 от протокол № 7/28.01.2016 г. Бюджет на община Козлодуй за 2016 г. със сумата от 21 087,07 лв. (двадесет и една хиляди осемдесет и седем лева и седем стотинки), с която се увеличава бюджетът на общината, както следва:
1.1. Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на община Козлодуй със сумата от 21 087,07 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:
§ 24-05 „Приходи от наеми на земя” със сумата от 21 087,07 лв.
1.2. Увеличава годишния план на разходите по бюджета на община Козлодуй със сумата от 21 087,07 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:
§ 10-11 „Храна” (за подпомагане безплатния обяд на учениците) – ОУ „В. Априлов”, с. Хърлец със сумата от 2 000 лв.;
§ 10-15 „Материали” – ОУ „В. Априлов”, с. Хърлец със сумата от 3000 лв.
§ 10-16 „Вода, горива и ел. енергия” (за закупуване на газьол) – ОУ „В. Априлов”, с. Хърлец със сумата от 9 000 лв.
§ 10-20 „Външни услуги” (закупуване на оборудване за видеонаблюдение) – ОУ „В. Априлов”, с. Хърлец със сумата от 6 000 лв.
§ 10-30 „Текущ ремонт” (ремонт на канализацията на училищен стол) – ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец със сумата от 1 087 лв.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на бюджета на община Козлодуй както в приходната, така и в разходната му част.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 111

1. Дава съгласие за участие на община Козлодуй във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност на НСОРБ.
2. Определя годишна вноска за 2016 г. в размер на 300 лв.
3. Определя Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй за представител на община Козлодуй в Общото събрание на Фонда.
4. Възлага на кмета на общината да:
4.1. Внесе в едноседмичен срок определената годишна вноска в размер на 300 лв.;
4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му;
4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временното финансово подпомагане по т. 4.2.;
4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
На основание чл. 63 от Закона за лечебните заведения, чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 на ОбС, Козлодуй за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия, в съответствие с Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждането на конкурси и възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 112

І. Общински съвет, Козлодуй обявява конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
ІІ. На основание чл. 3, ал. 1 и 2 от Наредба № 9 на МЗ утвърждава:

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

1. Обект на конкурса: Избор на Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
2. Изисквания към кандидатите:
2.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина и с квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
2.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист; кандидатите притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно „магистър” по дентална медицина да имат придобита специалност;
2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени:
3.1. Заявление за участие в конкурса /попълва се при подаването на документите/;
3.2. Диплом за завършено образование с квалификационна степен „магистър”;
3.3. Диплом за призната специалност за кандидатите със специалност медицина, съответно дентална медицина;
3.4. Удостоверение (удостоверения) за преминато обучение по здравен мениджмънт, съгласно § 3 от ЗР на Наредба № 9 на МЗ за условията и реда за провеждането на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ;
3.5. Документ, удостоверяващ трудов стаж – общ и по специалността (препис извлечение от трудова книжка);
3.6. Свидетелство за съдимост;
3.7. Разработка на „Програма за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период”.
Заявлението, окомплектовано с всички документи, се подава в запечатан плик. Разработката на Програмата за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период се подава в отделен запечатан плик.
Документите се подават в сградата на община Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, отдел „Секретариат на Общинския съвет”, стая № 203. 
Обявата за конкурса се публикува в един централен ежедневник и в един местен вестник.
Документите се приемат в срок до 20 дни от датата на последната публикация.
4. Място и срок, в които може да се получи информация относно темите, предмет на събеседването:
Информация за темите, предмет на събеседването, може да се получи чрез секретаря на комисията в срок от 20 дни от деня на последната публикация на обявата за конкурса – всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, в сградата на Община Козлодуй, стая № 17, тел. 0973/85823.
Информацията по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ, необходима на кандидатите за разработката на Програмата за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД за тригодишен период се осигурява от лечебното заведение - МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
5. Конкурсът ще се проведе в три етапа:
5.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и изискванията по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 9 на МЗ;
5.2. Оценка на Програмата за развитието и дейността на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за тригодишен период;
5.3. Събеседване с кандидатите.
6. Дата, час и място на провеждането на конкурса:
Конкурсът ще се проведе на 14.06.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Козлодуй.
ІІІ. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ Общинският съвет утвърждава Проект на договор за възлагане управлението, който се предоставя на кандидатите за участие в конкурса, заедно с документацията по чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ. /Приложение № 1/
ІV. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 на МЗ Общинският съвет назначава Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:
1. д-р Боряна Добрева – Председател; председател на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности в Общински съвет, Козлодуй.
2. Петя Николова – Секретар; юрисконсулт в община Козлодуй.
3. д-р Биляна Стояновска - общински съветник; зам.-председател на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности в Общински съвет, Козлодуй.
4. Представител на РЗИ, гр. Враца;
5. д-р Антонио Георгиев – управител на „Първа частна МБАЛ-Враца” ЕООД.
6. д-р Иво Ралчовски - резервен член - СОБАЛ „Ралчовски”, гр. Враца
V. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 9 на МЗ определя възнаграждение на членовете на Комисията за организиране и провеждане на конкурса в размер на 50 лева за едно заседание.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост. 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, по предложение на ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 113

1. Разрешава, по искане на заинтересованите лица „ФАМИЛИЯ М – ГРИЙН ЕНД ЕКО” ЕООД, гр. Козлодуй, изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот 37798.203.20, находящ се в землището на гр. Козлодуй, местност „Мерите”, във връзка с промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди – предимно промишлена устройствена зона за Изграждане на цех за метални конструкции и арматуран двор, бетонов възел и оранжерия за отглеждане на зеленчуци.
2. Одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване.
3. Решението на Общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
4. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
По предложение на Анатолий Абаров, на основание чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА, с оглед прецизиране внесения проект за решение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 114

1. Отлага вземането на решение по предложение вх. № 410-03-59/15.04.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, във връзка с внесено заявление от Дилян Петров – управител на ДП „РАО”, гр. София за учредяване право на преминаване през терени, ПОС, за изграждане на временен път за достъп до площадка „Радиана”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 121 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 115

1. Възлага на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението да изготви декларация с настояване за стартиране инженеринга на Обходен път ІІ-11 на гр. Козлодуй, която да бъде внесена на следващото заседание на Общинския съвет.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, чл. 6 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 116

1. Дава съгласието си да се предостави за безвъзмездно ползване на част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927” – общинска собственост, находяща се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров” № 36 с площ 92,4 кв.м. за срок от 5 години.
2. Ползваните консумативи – отопление, ел. енергия, вода и др. са за сметка на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината да изпълни решението по т. 1, като издаде заповед за предоставяне за безвъзмездно ползване на горецитирания имот на ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


По т. 16 от дневния ред:
По предложение на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 117

1. При актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. за първото полугодие да бъдат предвидени средства в размер на 10 000 лв. за финансиране на ВК „Козлодуй”.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Председателят съобщи за постъпили в деловодството на Общинския съвет:
1. Молба вх. № 410-01-64/18.04.2016 г. от Елена Рангелова от гр. Козлодуй за финансова помощ за лечение на онкологично заболяване.
2. Докладна записка вх. № 410-01-67/20.04.2016 г. от Петко Петков – кмет на с. Гложене относно: Молба от Камен Славчев от с. Гложене за предоставяне на строителни материали за ремонт на жилищната сграда, която обитава и фургон за временно настояване до завършване ремонтните дейности.
Същите бяха предоставени на ПК по етика, молби, жалби и връзки с гражданското общество за становища.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
гл. експерт „АИО на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г. - Текуща страница
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи