Протокол № 13/25.06.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 13
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 26 МАЙ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 26.05.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков, Дучко Петров, Рашо Първанов и Ангел Лалюв.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Председателят съобщи за:
1. Оттеглен проект за решение от вносителя – кмета на общината с вх. № 410-03-68/11.05.2016 г. относно: Допълнение на Приложение № 1 към Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот, представляващ незастроен терен в гр. Козлодуй, предназначен за производство на строителни материали – досегашна т. 5 в дневния ред.
Точки от 6 до 9 стават съответно от 5 до 8.
Внесени бяха две предложения от кмета на общината за включване на нови точки в дневния ред относно: 
1. Отмяна на изречение второ от решение № 507 по протокол № 49 от 25.03.2015 г. на Общински съвет, Козлодуй.
2. Изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на ЗРП на гр. Козлодуй за квартали – част от кв. 21 и кв. 37, обхващащи улици „Митко Палаузов”, „Христо Ботев”, „Цар Борис І” и част от улици „Царибродска” и „Васил Левски” в гр. Козлодуй.
На основание чл. 80 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 118

1. Включва две нови точки 8 и 9 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-72/25.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отмяна на изречение второ от точка 2 на решение № 507 по протокол № 49 от 25.03.2015 г. на ОбС, Козлодуй.
9. 410-03-71/18.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на ЗРП на гр. Козлодуй за квартали – част от кв. 21 и кв. 37, обхващащи улици „Митко Палаузов”, „Христо Ботев”, „Цар Борис І” и част от улици „Царибродска” и „Васил Левски” в гр. Козлодуй.”
2. Досегашната точка 8 става точка 10.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-60/18.04.2016 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за 2015 г. 
3. 410-03-70/13.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. с намаляване на приходната и разходната част със сумата от 1 341 466 лв.
4. 410-03-67/09.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, насрочено за 30.05.2016 г.
5. 410-03-65/09.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VІ с предназначение „за бензиностанция” с обща площ 1500 кв.м. по одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № 233/25.07.2003 г., а по Кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.2982 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ООД, съгласно НА № 107/2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/12.02.2016 г.
6. 410-03-66/09.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на помещение в сградата на кметство Бутан за нуждите на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, филиал с. Бутан.
7. 410-03-69/13.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на обособена част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927” – общинска собственост, находяща се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров” № 36 с площ 100 кв.м., представляваща малък салон на І етаж, за безвъзмездно ползване за целите на ПК „Здраве”, с. Хърлец. 
8. 410-03-72/25.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отмяна на изречение второ от т. 2 на решение № 507 по протокол № 49 от 25.03.2015 г. на ОбС, Козлодуй.
9. 410-03-71/18.05.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на ЗРП на гр. Козлодуй за квартали – част от кв. 21 и кв. 37, обхващащи улици „Митко Палаузов”, „Христо Ботев”, „Цар Борис І” и част от улици „Царибродска” и „Васил Левски” в гр. Козлодуй.
10. Други.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят съобщи за постъпило питане вх. № 410-01-78/18.05.2016 г. от Румен Маноев – жител на гр. Козлодуй относно обявена обществена поръчка в Профил на купувача на интернет страницата на община Козлодуй. След изготвяне, отговорът на питането ще бъде публично оповестен.
Анатолий Абаров отправи питане към кмета на кметство Бутан и кмета на общината за размера на задълженията на кметството към ЧЕЗ Разпределение за 2015 г. и от началото на 2016 г. до момента, причините за неизпълнение на приетия бюджет на кметството, както и за последиците за общината от нарушение на финансовата дисциплина.

По т. 2 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от ЗПФ, чл. 47, ал. 1 от Наредба № 17 на ОбС за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 119

1. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г., както следва:
1.1 Отчет /табличен/ за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
1.2 Отчет /табличен / за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г., съгласно Приложение № 3.
1.3 Отчет /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд на община Козлодуй за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г., съгласно Приложение № 4.
2. На основание чл. 140 ал. 6 от ЗПФ възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Отчета на бюджета за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. на интернет страницата на общината.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението представи становище, с което не подкрепя внесеното предложение.
Марийка Костова, Биляна Стояновска, Стела Бачийска и Юлиян Тошев зададоха въпроси, свързани с причините, довели до неправилно планиране на бюджета, кое налага актуализацията точно на посочените параграфи, от какви източници ще се осигурят средства за неотложните дейности и по-специално за рентген, необходим за МБАЛ „Св. Иван Рилски” и за детските градини.
Кметът на общината отговори, че към момента няма възможност да посочи конкретни източници, но увери, че средства ще бъдат осигурени.
Марийка Костова предложи да се отложи вземането на решение по внесеното предложение.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 120

1. Намалява приходната част на бюджета (Приложение № 1) чрез съответните трансферни параграфи:
А) ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА с 1 341 466 лв.:
- било 17 480 779 лв., става 16 139 313 лв.
Б) в частта му местни дейности
- било 8 944 843 лв., става 7 603 377 лв.
по параграфни направления: - § 95-01 „Депозити и средства по сметки – остатък в левове по сметки от предходния период” – 1 341 466 лв.
- било 2 115 693 лв., става 774 227 лв.
2. Намалява разходната част на бюджета (Приложение № 2) чрез съответните дейности и параграфи: 
А) ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА с 1 341 066 лв.
- било 17 480 779 лв., става 16 139 313 лв.
Б) в частта му местни дейности:
- било 8 944 843 лв., става 7 603 377 лв.
по съответните дейности и параграфи
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – с 33 400 лв.; 
- било 113 400 лв., става 80 000 лв. 
по параграф 10-15 „Материали”
било 62 820 лв., става 29 420 лв.
Дейност 864 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” – с 110 000 лв.;
- било 110 000 лв., става 0 лв.
по параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”
било 110 000 лв., става 0 лв.
3. Намалява капиталовата програма на общината (Приложение № 3А) по съответните дейности и параграфи:
А) ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с 1 198 066 лв.
- било 3 904 164 лв., става 2 706 098 лв.;
Б) от собствени средства на общината: 
- било 2 473 330 лв., става 1 275 264 лв.
Дейности и параграфи (с оглед максимална яснота по предложението, се представя детайлна справка за извършеното намаление в лева:

Дейност

параграф

Намаление

Било

Става

606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа”

52-06 „Инфраструктурни обекти”

616 800

766 800

150 000

619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”  

52-06 „Инфраструктурни обекти”

44 793

44 793

0

619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”  

53-09 „Придобиване на други нематериални активи”

5 000

5 000

0

714 „Спортни бази и спорт за всички”

52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

1 500

1 500

0

714 „Спортни бази и спорт за всички”

52-05 „Придобиване на стопански инвентар”

9 000

9 000

0

122 „Общинска администрация”

51-00 „Основен ремонт на ДМА”

20 000

20 000

0

122 „Общинска администрация”

52-01 „Придобиване на компютри и хардуер”

24 000

24 000

0

122 „Общинска администрация”

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

16 000

16 000

0

311 „Целодневни детски градини и ОДЗ”

51-00 „Основен ремонт на ДМА”

90 000

90 000

0

412 „Многопрофилни болници за активно лечение”

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

80 000

80 000

0

832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

51-00 „Основен ремонт на ДМА”

203 573

203 573

0

623 „Чистота”

52-04 „Придобиване на транспортни средства”

87 400

140 000

52 600

 

Всичко по

1 198 066

1 400 666

202 600


4. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението за актуализация на бюджета на общината.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 10 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Валери Попов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова; 
„ПРОТИВ” – 7 – Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров и Биляна Стояновска;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението не се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 223, ал. 1, във вр. с чл. 221 от Търговския закон и по повод покана за редовно заседание на Общото събрание на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, насрочено за 30.05.2016 г. от 13:30 ч. в заседателната зала на дружеството и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 121

1. По т. 1 от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 1 от дневния ред, да приеме Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., като гласува “ЗА”.
2. Пo т. 2 от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 2 от дневния ред, да вземе участие при Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор, като гласува “ЗА”.
3. По т. 3 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 3, да вземе участие при Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г., като гласува “ЗА”.
4. По т. 4 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 4 от дневния ред, да вземе участие в избора и назначаването на предложения регистриран одитор за 2016 г., като гласува “СЪГЛАСЕН”.
5. По т. 5 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 5, да приеме предложената промяна в състава на Съвета на директорите, като гласува “ЗА”.
6. По т. 6 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 6, да вземе участие при определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите, като гласува “ЗА”.
7. По т. 7 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 7, да вземе участие при определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, като гласува “ЗА”.
8. По т. 8 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 8, да приеме предложената промяна в капитала на дружеството, като гласува “ЗА”.
9. По т. 9 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Юрик Николов Мартинов зам.-кмет на община Козлодуй, в качеството му на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, по т. 9, да приеме предложената промяна в Устава на дружеството, като гласува “ЗА”.
10. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението представи становище, с което не подкрепя внесеното предложение.
Изказвания направиха Стела Бачийска, Юлиян Тошев и Цоло Цолов.
Стела Бачийска предложи отлагане вземането на решение по внесеното предложение с цел изготвяне на икономическа обосновка от общинска администрация за ползите на общината и последващо определяне на начина за разпореждане с общинската собственост.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 6, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 53, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 122

1. Дава съгласие за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VІ, с предназначение „за бензиностанция” с обща площ от 1500 кв.м. по одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № 233/25.07.2003 г., а по кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ЕООД, съгласно нотариален акт № 107/2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/12.02.2016 г. в частта собственост на община Козлодуй.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 8 800 лв., изготвена от независим оценител Мариана Цекова.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 9 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, ,Валери Попов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Цветанка Антонова; 
„ПРОТИВ” – 5 – Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Симеон Симеонов, Боряна Добрева и Биляна Стояновска.
Решението не се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 123

1. Дава съгласие да се предостави помещение – част от имот публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Бутан, ет. 1 с площ 12 кв.м. за срок от 3 години на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, филиал с. Бутан.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй за безвъзмездно ползване на горецитираното помещение.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 124

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване обособена част от сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1927” – общинска собственост, находяща се в с. Хърлец, ул. „Г. Димитров” № 36 с площ от 100 кв.м., представляваща малък салон на ет. 1 за срок от 5 години.
2. Ползваните консумативи – отопление, ел. енергия, вода и др. са за сметка на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината да изпълни решението по т. 1, като издаде заповед за предоставяне на безвъзмездно ползване на горецитирания имот на Пенсионерски клуб „Здраве”, с. Хърлец.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
Мая Занева предложи от проекта за решение да отпадне т. 4.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с решение № 506 и 507 по протокол № 49 от 25.03.2015 г. на ОбС, Козлодуй и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 125

1. Отменя изречение второ от т. 2 на Решение № 507 по протокол № 49 от 25.03.2015 г. на Общински съвет, Козлодуй.
2. Дава съгласие на ДП „РАО”, гр. София за преминаване през част от общински имот в землището на с. Хърлец за изграждане на временен път за достъп до площадка „Радиана”, както следва:

№ на имот

Землище

Вид категория

НТП

Площ на имот по КВС дка

Площ в границите на сервитута дка

Вид собственост

0.44

Хърлец

Земеделска

Полски път

10,532

0,338

Общинска частна

3. Задължава ДП „РАО” да възстанови частта от имотите 37798.195.51 в землището на гр. Козлодуй и 77548.0.44 в землището на с. Хърлец, послужили за трасе на временния път в първоначалното им състояние.
4. Възлага на кмета на общината да уведоми ръководството на ДП „РАО”, гр. София за взетото решение.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Цветанка Антонова и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и по предложение на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението в изпълнение на решение № 115 по протокол № 12 от 26.04.2016 г.


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 126

1. Приема текст на декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

от общинските съветници към Общински съвет, Козлодуй

На свое заседание на 26 май 2016 г. Общински съвет, Козлодуй взе решение, с което дава съгласие за изграждане на временен вътрешноведомествен път върху земи на общината, от землището на гр. Козлодуй и с. Хърлец, за да бъде осигурен достъп до площадка „Радиана”. Решението е в отговор на отправено искане от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” гр. София, за нуждите на Националното хранилище за погребване на ниско и средноактивни краткоживеещи радиоактивни отпадъци. То отчита съществения държавен интерес и поетите международни ангажименти. 
Ние, общинските съветници от Общински съвет, Козлодуй, очакваме в името на коректните отношения между нашите институции, община Козлодуй и Държавата, в лицето на ДП „РАО” и в защита на интересите на гражданите на общината, държавното предприятие да изпълни поетите ангажименти и незабавно да започне строителството на Обходния път на Козлодуй II.11., както и да предостави информация за техническата и финансова готовност за това. 
Призоваваме отговорните институции - МРРБ, АПИ и МС - да подкрепят и осигурят решаването на този важен за гражданите на общината и на Северозападна България проблем.
Общински съвет, Козлодуй е твърдо убеден в необходимостта от сътрудничество с ДП РАО, но няма да позволи пренебрегването на обществения интерес на гражданите, които представлява. 
Декларираме категорично намерение за активизиране на общественото мнение и няма да допуснем забавяне, отлагане или неизпълнение на строителството.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет публично оповестяване на декларацията и изпращането й на отговорните държавни инситуции.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 208, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 127

1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1542/06.10.1982 г., за квартали – част от кв. 21 и кв. 37 обхващащи улици ”Митко Палаузов”, ”Христо Ботев”, ”Цар Борис I” и част от ул.”Царибродска”, ул.”Васил Левски”.
2. Проектът за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, следва да съдържа планове за улична регулация, като същата потвърждава сегашните трасета на улиците по кадастрална карта, както и планове за дворищна регулация във вътрешно квартални пространства, поставяйки вътрешно регулационните граници в съответствие с имотните /кадастрални/ такива. Имотите, предвидени “за озеленяване”, цялостно или частично да се прецени, поотделно и в цялост целесъобразността за сменяне на предназначението им “за нискоетажно жилищно застрояване”. На места, където зелените площи са реализирани се запазват, а свободните общински терени предвидени, но нереализирани, също се запазват. 
3. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за квартали - част от кв. 21 и кв. 37 обхващащи улици ”Митко Палаузов”, ул. ”Христо Ботев”, ул. ”Цар Борис I” и част от ул.”Царибродска”, ул. ”Васил Левски”.
4. Възлага на кмета на община Козлодуй да уведоми заинтересуваните лица да предприемат действия по процедиране на изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за тяхна сметка за квартали - част от кв. 21 и кв. 37 обхващащи улици ”Митко Палаузов”, ”Христо Ботев”, ”Цар Борис I” и част от ул.”Царибродска”, ул.”Васил Левски”.
5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г. - Текуща страница
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи