ПРОТОКОЛ № 23

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 23

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 26 ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 26.02.2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъстваше Недялко Мишовски.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене и Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-17/07.02.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.
 3. 410-03-23/14.02.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.
 4. 410-03-28/18.02.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на годишна Програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 5. 410-03-18/11.02.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
 6. 410-03-25/15.02.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на бюджета на община Козлодуй за 2013 г.
 7. 410-03-27/15.02.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 8. 410-03-19/11.02.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за кандидатстване на община Козлодуй с проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.
 9. 410-03-20/11.02.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на План за устойчиво енергийно развитие на община Козлодуй за периода 2013 – 2020 г.

10. 410-03-24/14.02.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.).

11. 410-03-26/15.02.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй (2012 – 2016 г.).

12. 410-03-22/11.02.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за извършване на замяна на земеделски земи по одобрена кадастрална карта на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ между община Козлодуй и Цветанка Георгиева Василева.

13. 410-02-12/07.02.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй относно: Предложение към община Козлодуй от Искра Трифонова Иванова за закупуване на урегулиран поземлен имот (паянтова жилищна сграда), находящ се в строителните граници на с. Бутан, община Козлодуй, в общинско дворно място, представляващо парцел VII, планоснимачен № 386 в квартал 194, съгласно НА № 127, том XIV, рег. № 10975, дело № 649 от 2005 г.

14. 410-02-11/07.02.2013 г. - Предложение от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй относно: Предложение към община Козлодуй от Илияна Страхилова Опрова, чрез пълномощника си Елица Юлиянова Орманова, за закупуване на недвижим имот (сгради), с административен адрес с. Хърлец, ул. „Искър” № 8, НА № 151, том XIX, рег. № 16585, нот. дело № 2623 от 2008 г.

15. 410-03-21/11.02.2013 г. - Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обезщетение на Валери Тодоров Шуев по реда на §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ.

16. 410-02-14/18.02.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй относно: Отпускане на персонална пенсия на Мелиса Дилянова Недкова от с. Бутан.

17. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Иванка Георгиева Казакова, жител на гр. Козлодуй, ул. „9-ти май” № 32, постави въпроса какви са възможностите: за изграждане на топлопровод и канализация по улицата, на която живее; за извършване на строителни и ремонтни услуги за граждани от Общинско предприятие „Комунални дейности” или по програми на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй.

Общинска администрация се ангажира с писмен отговор на питането в законоустановения срок.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66А от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 222 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собстевност, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 за извършените сделки за разпореждане с общински имоти и резултатите от проведени търгове за управление и разпореждане с общински имоти за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

В своите изказвания Симеон Симеонов и Марин Стефанов обърнаха внимание на това, че общината е приключила 2012 г. без просрочени задължения и е изплатила общинския дълг.

Борислав Борисов изрази мнение от името на групата на БСП, че същата не е подкрепила бюджет 2012 г. и няма да подкрепи и отчета на бюджет 2012 г. Също така подчерта, че постъпленията от местни приходи за 2012 г. са около 80% от планираните, с което се губят средства в размер на 1 млн. лева и през годината не е правена актуализация.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30 от ЗОБ, чл. 50 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 223

1. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г., както следва:

1.1. Отчет /табличен/ за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

1.2. Отчет /табличен/ за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 3.

1.3. Отчет /табличен/ за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй за периода 01.01.2012 – 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 4.

1.4. Годишен отчет за състоянието на Общинския дълг към 31.12.2012 г., съгласно Приложение № 5.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 13 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 2 – Борислав Борисов и Цоло Цолов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 – Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов и Юлиян Симов.

Решението се приема. 


По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 224

1. Приема годишна Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:

1.1. Прогнозни приходи в размер на 260 хил.лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

1.2. Прогнозни приходи в размер на 465 хил.лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем.

1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 40 хил.лв.

2. Възлага на кмета на общината да публикува Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2013 г. на електронната страница на общината.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


С цел изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2013 г. и на основание чл. 41, ал. 2, чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 225

1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.

2. Възлага на кмета на общината  да предприеме действия по разпореждане с имоти частна общинска собственост, посочени в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.

3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти частна общинска собственост, посочени в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.

4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти, общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.

5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 5 от дневния ред:

На основание чл. 29 от ПМС № 1/09.01.2013 г., чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 226 

1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми, в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.

2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:

а) във вътрешноградския транспорт

- всички пенсионери и инвалиди – 16 пътувания в една посока на месец;

- учащи се социално слаби по предложен списък от директорите на училища;

б) в междуселищния транспорт

- ученици от социално слаби семейства над 16 години по списък, утвърден от директорите на училищата;

- всички категории пенсионери и инвалиди за решаване на социални здравни проблеми с издаване на еднократни карти по предложен списък от кметовете на населените места.

3. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 12 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2013 г. и се изчисляват на база издадени карти от превозвача ЕТ „Антон Иванов” гр. Козлодуй.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 6 от дневния ред:

Изказвания направиха Симеон Симеонов, Марин Стефанов и Любомир Йотов. Те изтъкнаха, че бюджетът е направен на база отчета на изпълнението за 2012 г., като са предвидении приходи от местни дейности с приблизително 1,5 млн. лв. повече.

Биляна Стояновска подчерта необходимостта от по-задълбочено обсъждане на бюджета в постоянните комисии, където да се правят конкретни предложения по неговите параметри, с оглед постигане на целите, като се търси и по-активно мнението на гражданите.

Борислав Борисов посочи, че бюджетът не е достатъчно амбициозен, няма справка за 5 години назад, от която да са видни задълженията на граждани и фирми, както и предприетите действия от общинска администрация в тази насока и какво е нивото на събиранията в последствие. Гласувана е разточителна рамка на общинските календари, както и голяма численост на общинската администрация, но не са заложени средства за социални разходи.

Кметът Румен Маноев направи коментар, като подчерта, че в бюджет 2013 г. са отразени реалностите, но съществуват известни притеснения за неговото изпълнение през годината. Администрацията е оптимизирана чрез преструктуриране и намаляване на числеността и към момента е на санитарния минимум. Целта е да се запази финансовата стабилност на общината, защото единственият свеж финансов ресурс за общините са оперативните програми, при тяхното правилно планиране. Относно общинските календари и спортните клубове, тяхното финансиране ще се осъществява, съобразно планираните средства и според възможностите на бюджета.

Юлиян Йорданов изрази собствено мнение в подкрепа на бюджет 2013, като амбициозен, гарантиран и показващ стремеж за устойчиво финансиране на общината.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА, чл. 12 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2013 г., ПМС № 1/09.01.2013 г., чл. 25 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй и мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 227

Приема бюджета на Община Козлодуй за 2013 година, както следва:

 1. 1. По приходната част                                                       14 260 073 лв.

(Съгласно Приложение № 1)

В т.ч.:

1.1. Приходи с държавен характер                               8 129 191 лв.

1.1.1. Обща субсидия от РБ                                                     7 529 271 лв.

1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи                         0 лв.

1.1.3 Остатък от предходен период                                          599 920 лв.

1.2. Приходи с местен характер                                            6 130 882 лв. 

1.2.1. Данъчни приходи  с местен характер                           1 472 932 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи                                                          3 094 900 лв.

1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                           726 100 лв.

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи                        129 800 лв.

1.2.5. Остатък от предходен период                                           707 150 лв.

2. По разходната част 14 260 073 лв.

(съгласно Приложение № 2 )

2.1. Държавни дейности                                                           8 129 191 лв.

2.2. Местни дейности в т.ч.дофинансиране                       6 130 882 лв.

3.Утвърждава Инвестиционната програма на Община Козлодуй за 2013 год., съгласно Приложение № 3.

4. Приема план – сметката на извънбюджетните фондове и сметки, както следва:

N
по
ред

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

I. Налич. в началото
на периода

II. Приходи

III. Разходи

IV. Налич. в
края
на периода

1

Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.

0

2

Фонд за покриване разходите за приватиз.

0

3

Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи

0

4

Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ, от тях:

0

За средства от "Национален фонд"

4 623 199

4 623 199

0

За средства от "Разплащателна агенция"

2 881 989

2 881 989

I. Всичко (от р.01 до р.04):

 

ВСИЧКО (I+II):

7 505 188

7 505 188

0

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Социално – битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, в размер на 3 % на база действително начислените трудови разходи съгласно чл.30 от ПМС№1/09.01.2013г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2013г.

5.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер 10 000 лв. съгласно чл.13 от ПМС№1/09.01.2013г. за изпълнение на ДБ на РБ за 2013г.

6. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане от Общината по реда на чл.33 ПМС№1/09.01.2013г.в размер на 18 500 лв., разпределен по населени места, както следва:

- Козлодуй – 6000 лв.

- Хърлец     - 3000 лв.

- Гложене   - 3500 лв.

- Бутан        - 5000 лв.

- Крива бара – 1000 лв.

7.Определя:

7.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2013г., както следва :

- Детска ясла – 1 дете – 1,80 лв.

- Детска градина – 1 дете – 1,80 лв.

- Детска млечна кухня – 1 дете – 1,30 лв./платим от родителите/.

7.2.Цени на купони в ученически столове:

- Купон обяд в ученически стол – 1 дете – 1,50лв./платим от родителите/.

7.3.Средствата са  предвидени по бюджетите във функции „Образование”, ”Здравеопазване” – д/ст ”Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.

8. За бюджетната 2013 г.:

8.1. Да се поемат разходите за безплатен обяд или закуска на 253 ученика от социално слаби семейства в размер на 51 260лв., разпределени по учебни заведения, както следва:

- СОУ ”Хр.Ботев”-Козлодуй – 50 ученика – 11 775 лв.

- СОУ ”Св.св.Кирил и Методий”- Козлодуй – 40 ученика – 9 420 лв.

- НУ ”В.Левски” – Козлодуй – 60 ученика – 14 130 лв.

- ОУ ”В.Априлов” – Хърлец – 50 ученика – 11 775 лв.

- ОУ ”Хр.Ботев” – Гложене – 53 ученика – 4 160 лв.

8.2. Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия съвет на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в Община Козлодуй.

8.3. Средствата за осигуряване на безплатен обяд или закуска в размер 51 260 лв. са предвидени в функция „Образование”-делегирани от държавата дейности за гр.Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения прилагащи системата на делегирани бюджети. /чл. 47от ПМС№1/09.01.2013 г./

9. Определя, на основание чл. 27 ал.1, 2 и 3 от ПМС№1/09.01.2013 г., размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:

- служители в общинска и кметска администрация;

-  учители;

- медицински специалисти в «детска ясла» и «здравни кабинети» в училищното здравеопазване;

-  специалисти в социалните услуги на територията на общината;

9.1. Разходите по т. 9  се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

9.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски съгласно  чл. 27, ал. ал. 1 , 2 и 3 от ПМС № 1/09.01.2013 год., като разходите са за сметка на съответната дейност.

9.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на  длъжностни лица  с право на превозни разноски.

10. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 112 878 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.

10.1. Определя субсидирана численост за читалищата в размер на 18.00 щатни бройки.

10.2. Упълномощава кмета на общината да организира разпределението на средствата по т. 10 , съгласно указание № ФО - 1/21.01.2013 год. на МФ.

10.3. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 52 350 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2013 г., приета с Решение№ 192 от Протокол № 19/04.12.2012г. на ОбС - гр. Козлодуй да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу  разходооправдателни документи.

11. Определя:

11.1.  88 щатни бройки численост на персонала в общинската администрация, в т.ч.:

11.1.1 45 броя със средства за заплати по § 01 в размер на 454 224 лв. за сметка на трансфера по единния разходен стандарт; /Приложение№ 4/.

11.1.2. 43 броя дофинансирани щатни бройки със средства за заплати по § 01 в размер на  297 396 лв. за сметка на общински приходи; /Приложение№ 4/.

11.2. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 11.1.1. и по т. 11.1.2., съответно  за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.

11.3. Численост на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати по групи и функции, считано от 01.01.2013 год. съгласно/ Приложение № 4/.

12. Заплата на кмета на общината се определя на основание Приложение № 5 от ПМС 67/14.04.2010 год.

12.1. Определя месечно възнаграждение на председателя на общинския съвет в размер на 45 % от заплатата на кмета на общината.

12.2. Определя размер на възнаграждение на един общински съветник  на 30 на сто от средната брутна заплата в общинска администрация Козлодуй.

13. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгл. чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер на 130 000 лв., разпределени както следва:

13.1. Средства за създаването на условия за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 26 330 лв. съгласно приет Спортен  календар за 2013 г. с решение на ОбС №186 от  Протокол № 19/04.12.2012г.

13.2. Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 103 670 лв., разпределени по клубове както следва:

1. Волейболен клуб “Козлодуй – 13 600 лв.

2.ФК “Ботев” – деца, юноши младша

и старша възраст                  -    10 480 лв.

3.ФК”Ботев” -   Мъже               -    34 270 лв.

4.Клуб “Таекуон-до”                -       3 200 лв.

5.СК “Септември 94” с.Гложене -  5 000 лв.

6.Джудо клуб “Олимпия”           -    3 600 лв.

7.КСК”Максимус”                       -       400 лв.

8.СК “Атом”                                 -    1 200 лв.

9.Клуб плуване “Атомик”           -    1 920 лв.

10.ФК “Аугуста” с.Хърлец           -  2 400 лв.

11. ДЮФШ Бутан                           - 2 100 лв.

12.Клуб по „Кик-бокс”                  -   2 000лв.

13.Поддръжка спортна база        -   22 000 лв.

14.Туристическо дружество         -    1 000 лв.

„Радецки 99”

15.Клуб „Бадмингтон”                   -       500лв.

13.3. Средствата да се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и да се разходват от тяхна страна по целесъобразност срещу  разходооправдателни документи.

14. Съгласно чл. 42 от Постановление№1/09.01.2013 г. за изпълнение на ДБРБ за 2013г., определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2013г., както следва:

14.1. „Детска ясла №1”;

14.2. СОУ”Хр.Ботев” – Козлодуй;

14.3. СОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Козлодуй;

14.4. НУ”Васил Лески” – Козлодуй;

14.5. ОУ”Васил Априлов” – Хърлец;

14.6. ОУ”Хр.Ботев” – Гложене;

14.7. ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Бутан;

14.8. Кметство Хърлец;

14.9. Кметство Гложене;

14.10. Кметство Бутан;

14.11. Кметство Крива бара;

14.12. ОП”Комунална дейност” – Козлодуй;

15. На основание § 71 от ПЗР от ЗДБРБ за 2013 год., относно промените в Закона за народната просвета и новосъздадените чл.41а и чл.41б,  всички училища в системата на народната просвета прилагат системата на делегирани бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:

15.1. На второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

15.2. Да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;

15.3. Да се разпорежда със средствата на училището;

15.4. Да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи и паралелки  съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;

15.5. Самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.

16. В изпълнение на чл.41 ал.1 и 2 от Постановление№ 1/09.01.2013г. за изпълнение на ДБ на БР за 2013г. дава правото на Директорите на училищата прилагащи системата на делегираните бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капиталови разходи утвърден от Общински съвет за 2013г. при спазване на изискванията на горецитирания член от Постановлението.

17. На основание чл.15 ал.2 от ЗДБРБ за 2013г., Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:

17.1. За делегираните от държавата дейности разходите се извършват  при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания,обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2013г.

17.2. За местните дейности  разходите се извършват при следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.

17.3. Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл.13 и чл.14 от ЗДБ на Р България за 2013 г.

18. В процеса на изпълнението на общинския бюджет за 2013 год. при спазването на общия му размер и разпределението на дейностите на делегирани от държавата и на местни, на основание чл. 27 от ЗОБ, предоставя на кмета на общината следните правомощия:

18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;

18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, или от една дейност в друга, в границите на една функция, без да изменя общия им размер , в частта за местните дейности;

18.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по чл.14 от ЗОБ.

18.4. Да представи бюджета  за 2013г. по пълна бюджетна класификация в 1 месечен срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметна палата и съгласно изискванията на Приложение №2 на  ФО – 1/21.01.2013г. на Министерство на финансите по агрегирани бюджетни показатели, което става неразделна част от Решението за приемане на бюджета за 2013г.

18.5. Да утвърди бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Козлодуй за 2013г.

19. На основание чл.24 от ЗОБ дава съгласие на Кмета на общината при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на  „местни” дейности, да покрива този недостиг текущо с временни  заеми от извънбюджетни средства и фондове на общината.

20. Възлага на кмета на общината:

20.1. На основание чл. 28, ал. 2 от ЗОБ, да издава заповеди за определянето на правомощията и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от втора и трета степен  за 2013 год.

20.2. Задължава кмета на Община Козлодуй  на основание чл. 28 ал.3 от ЗОБ да спира или ограничава финансирането на бюджетните разпоредители и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина.

20.3. Да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален или международен мащаб, свързани с участието на общината в тях.

20.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и споразумения съгласно §53 от ПЗР на ЗДБ на Р България за 2013г.  в съответствие  с волята на дарителя и клаузите на договорите.

20.5..Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели  на общината за изпълнение на Общинския план за развитие.

21. На основание § 37 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013 год. в процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ  влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се извършват служебно по бюджет 2013г. без решения на ОбС. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, без решение на ОбС.

22.Възлага на кмета на Общината изпълнението на бюджета.

Приложения:

1. Проект /табличен/ за бюджета на Община Козлодуй за 2013г.,

Приложение №1;

Приложение №2;

Приложение №3;

Приложение №4;

2. Протокол от публичното обсъждане пред местната общност на проекта за бюджет за 2013 г. на Община Козлодуй.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 13 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 4 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Людмил Маринов и Васил Стоянов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 – Марийка Костова, Анатолий Абаров и Юлиян Симов.

Решението се приема. 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, при спазване изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 228 


1. Общински съвет, Козлодуй  изменя и допълва Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Козлодуй, както следва:

§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, текстът на изречение второ се изменя така: „Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения;  чистота на териториите за обществено ползване.”.

2.  Ал. 2 се изменя и допълва така:

„(2) Размерът на таксата, в частта за сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа и други съоръжения се определя в левове, според количеството на битовите отпадъци, по реда на чл. 15 и при наличие на следните условия:

- количеството на отпадъците и местоположението на имота позволяват разполагането на отделните общински съдове за отпадъци;

- съществуваща обективна възможност за отделното измерване на количеството битови отпадъци, възможност за осъществяване на текущ контрол от страна на общината, отделното им събиране в определените за целта съдове, както и за недопускане създаването на нерегламентирани сметища в границите на съответния имот;

- осигурен е достъп до обособените съдове и възможност за нормалното им изхвърляне и обработка от специализираните сметоизвозващи автомобили, съобразно утвърдения график за извозване.

3. Ал. 3 се изменя и допълва така:

„(3) Когато не може да се определи количеството на битовите отпадъци по ал. 2, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално в промили /по Приложение № 2/  върху основа:

1.  За жилищни и нежилищни имоти на физически лица, както и за жилищни имоти на юридически лица -  върху данъчната оценка на имота, определена по нормите на ЗМДТ.

2. За нежилищни имоти на юридически лица – върху по-високата между данъчната оценка, определена по нормите на ЗМДТ  и отчетната стойност.”.

4. Ал. 4 се отменя.

§2. В чл.15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) При определяне на част от размера на таксата, в зависимост от количеството отпадъци, се включват разходите за:

1.осигуряване на съдове за битови отпадъци;

2. събиране, включително и разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане , поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Лицата, които заплащат такса за битови отпадъци на база количество отпадъци, заплащат и такса за чистота на териториите за обществено ползване.”.

3. Създава се ал. 5:

„(5)  Годишният размер на таксата за битови отпадъци по количество се определя по формулата:

ТБО= БрС х ГР + %оч х ДО,

където

БрС – деклариран брой съдове

ГР – годишен разход в лева на един контейнер „Бобър” /Приложение № 2, т.1.6 и т. 2.6/

%оч – определеният размер на таксата за поддържане на чистота на територии за обществено ползване в промили / Приложение № 2/

ДО – данъчната основа за облагане”.

4. Досегашната ал. 3 става ал. 6.

§3. Чл. 21 се изменя така:

„Чл. 21. Не се допускат изменения в приетия от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.”.

§4. В Приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1.6.:

1.1. думите “За нежилищните имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци“ се заменят с  “На лицата по чл. 16 от Наредба № 11“.

1.2. в подточка “б“,  след думите “обществено ползване“ текстът се заличава.

2. В т. 2.6.:

2.1. думите  “За нежилищните имоти на предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци“ се заменят с “На лицата по чл. 16 от Наредба № 11“.

2.2. в подточка “б“  след думите “обществено ползване“ текстът се заличава.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет да отрази направените промени. 

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 11 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов и Юлиян Симов.

Решението се приема. 

 

По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с покана от МРРБ за набиране на проектни предложения по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 229 


1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”.

2. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да осигури 5% задължителен собствен финансов принос по проекта.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 9 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗЕВИ, във връзка с изпълнение на решение № 624 по протокол № 52 от 26.07.2011 г. на Общински съвет, Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 230 


1. Приема План за устойчиво енергийно развитие на община Козлодуй за периода 2013 – 2020 г.

2. Приема Общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй за периода 2013 – 2016 г.

3. Приема Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Козлодуй за периода 2013 – 2023 г.

4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

 

По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 231 


1. Приема План за действие на община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012 – 2014 г.).

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 11 от дневния ред:

По предложение на постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 232

1. Възлага на дирекция „Образование, култура и социални дейности” да изготви План за действие към Общинската програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй (2012 – 2016 г.) за всяка година от периода.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 4 от ЗФВС и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 233 


1. Приема Общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в община Козлодуй (2012 – 2016 г.).

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващи от ЗОС, във връзка с § 4а и § 4б от ПЗРЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 234

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели по одобрена Кадастрална карта на § 4 на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.146, с площ 1282 кв.м., в местността «Крушов баир» в гр. Козлодуй, а ползвателят Цветанка Георгиева Василева предоставя в замяна 1260 кв.м.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 13 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66, вр. с чл. 33 от ЗС и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 235

1. Не приема предложението община Козлодуй, като собственик на недвижимия имот, върху който е построена паянтова жилищна сграда, находящ се в строителните граници на с. Бутан, община Козлодуй, в общинско дворно място, представляващо парцел VII, планоснимачен  № 386 в квартал 194, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на урегулиран поземлен имот № 127, том XIV, рег. № 10975, дело № 649 от 2005 г., да закупи от Искра Трифонова Иванова посочената сграда.

2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да уведоми Искра Трифонова Иванова за взетото решение.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 14 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66, вр. с чл. 33 от ЗС и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 236

1. Не приема предложението община Козлодуй, като собственик на недвижимия имот, върху който са построени едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 65 кв.м., ведно с полумасивна селскостопанска постройка със застроена площ от 50 кв.м., с административен адрес с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, ул. „Искър” № 8, нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по давност и наследство, № 151, том XIX, рег. № 16585, нот. дело № 2623 от 2008 г., да закупи от Илияна Страхилова Опрова, чрез пълномощника й Елица Юлиянова Орманова, посочените сгради.

2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да уведоми Илияна Страхилова Опрова, чрез пълномощника й Елица Юлиянова Орманова, за взетото решение.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 19 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 15 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 237

1. Дава съгласие за предоставяне на имоти с номера № 524001 с площ 8,913 дка, № 525005 с площ 1,971 дка, № 525006 с площ 2,316 дка, № 525007 с площ 2,373 дка, № 528002 с площ 2,002 дка, № 534004 с площ 1,479 дка, находящи се в землището на с. Хърлец, на Валери Тодоров Шуев.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 17 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Йорданов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Мая Занева и Юлиян Симов.

Решението се приема. 

По т. 16 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО, чл. 7, ал. 4, т. 1 от НПОС и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 238

1. Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя и Министерски съвет на Р България да бъде отпусната персонална пенсия на Мелиса Дилянова Недкова.

2. Възлага на Председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерски съвет.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23 - Текуща страница
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи