Протокол № 14/ 16.06.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 16 ЮНИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 16.06.2016 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Отсъства Николай Петков.
Присъстваха и Юрик Мартинов и Цветанка Антонова – заместник-кметове на община Козлодуй.
Преди началото на заседанието Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй връчи удостоверенията от Общинска избирателна комисия на Велислав Василев Торбов и Любомир Бориславов Йотов, избрани за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ”. Общинските съветници положиха клетва и подписаха клетвените листи по чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. 410-03-75/03.06.2016 г. – Връщане за ново обсъждане от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на решение № 120 по протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. с намаляване на приходната и разходната част със сумата от 1 341 466 лв.
2. 410-03-76/03.06.2016 г. - Връщане за ново обсъждане от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на решение № 122 по протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VІ с предназначение „за бензиностанция” с обща площ 1500 кв.м. по одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № 233/25.07.2003 г., а по Кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ООД, съгласно НА № 107/2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/12.02.2016 г.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

Председателят съобщи за постъпило питане от общинския съветник Юлиян Тошев и отговор на същото от Юрик Мартинов – зам.-кмет на общината.

В началото на заседанието ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението внесоха своите становища от проведено съвместно заседание на 13.06.2016 г., с които не подкрепят мотивите на кмета на общината за връщане за ново обсъждане на решение № 120 и решение № 122 по протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй.
На общинските съветници, преди началото на заседанието в писмен неофициален вид, Мая Занева предостави предложение за изменения на решение № 120 и решение № 122 по протокол 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй, както следва:


„1. На Решение № 120:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, Общинският съвет:
1. Одобрява намаляването в приходната част на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. със сумата 1 341 466 лв., неправилно планирана, която да се възстанови на МФ.
2. Възлага на кмета на общината едновременно с изготвяне на отчета за текущото изпълнение на бюджета за шестмесечието на 2016 г., да изготви и представи пред Общинския съвет аргументирано предложение за актуализацията му, отчитащо последиците от изпълнението на т. 1.
2. На Решение № 122:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй, Общинският съвет:
1. Не дава съгласие за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VI, с предназначение „за бензиностанция” с обща площ 1500 кв.м. по одобрен ПУП – ПРЗ със заповед № 233/ 25.07.2003 г., а по кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ЕООД, съгласно нотариален акт № 107/ 2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г. в частта собственост на община Козлодуй, поради непредставени доказателства за наличие на съсобственост.
2. Дава съгласие за допълване на Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г.
3. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 8 800 лв., изготвена от лицензиран независим оценител, която да бъде начална цена за продажба на имота.
4. Възлага на кмета на общината обявяване на търг с явно наддаване за продажба на цитирания имот.”

По т. 1 от дневния ред:
В дебатите се включиха Анатолий Абаров, Юлиян Тошев, Стела Бачийска и Симеон Симеонов, които потвърдиха несъсгласието си за връщане за ново обсъждане на решение № 120. Биляна Стояновска предложи обсъждането да продължи с проекта за изменение.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА председателят подложи на гласуване отмяна на повторно върнатия акт на Общинския съвет - решение № 120 по протокол 13 от 26.05.2016 г. 
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението за отмяна на решение № 120 по протокол 13 от 26.05.2016 г. се приема.
Дебатите продължиха с обсъждане на предложението за изменение.
Стела Бачийска предложи от проекта за изменение да отпадне т. 1.
След проведени консултации и
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМАОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 128

/изменя решение № 120 по протокол № 13 от 26.05.2016 г./

1. Възлага на кмета на общината едновременно с изготвяне на отчета за текущото изпълнение на бюджета за шестмесечието на 2016 г., да изготви и представи пред Общинския съвет аргументирано предложение за актуализацията му, отчитащо последиците от неправилно планирана приходна част със сумата от 1 341 466 лв., възстановена на Министерството на финансите, без да се спази чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Мая Занева.
Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред:
След проведени дебати и
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 129

/изменя решение № 122 по протокол № 13 от 26.05.2016 г./

1. Не дава съгласие за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VI, с предназначение „за бензиностанция” с обща площ 1500 кв.м. по одобрен ПУП – ПРЗ със заповед № 233/ 25.07.2003 г., а по кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ЕООД, съгласно нотариален акт № 107/ 2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г. в частта собственост на община Козлодуй, поради непредставени доказателства за наличие на съсобственост.
2. Дава съгласие за допълване на Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г.
3. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 8 800 лв., изготвена от лицензиран независим оценител, която да бъде начална цена за продажба на имота.
4. Възлага на кмета на общината обявяване на търг с явно наддаване за продажба на цитирания имот.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Цоло Цолов.
Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook