Протокол № 14/ 16.06.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 14
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО
НА 16 ЮНИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 16.06.2016 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Отсъства Николай Петков.
Присъстваха и Юрик Мартинов и Цветанка Антонова – заместник-кметове на община Козлодуй.
Преди началото на заседанието Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй връчи удостоверенията от Общинска избирателна комисия на Велислав Василев Торбов и Любомир Бориславов Йотов, избрани за общински съветници от листата на ПП „ГЕРБ”. Общинските съветници положиха клетва и подписаха клетвените листи по чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. 410-03-75/03.06.2016 г. – Връщане за ново обсъждане от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на решение № 120 по протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. с намаляване на приходната и разходната част със сумата от 1 341 466 лв.
2. 410-03-76/03.06.2016 г. - Връщане за ново обсъждане от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй на решение № 122 по протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй относно: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VІ с предназначение „за бензиностанция” с обща площ 1500 кв.м. по одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № 233/25.07.2003 г., а по Кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ООД, съгласно НА № 107/2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/12.02.2016 г.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

Председателят съобщи за постъпило питане от общинския съветник Юлиян Тошев и отговор на същото от Юрик Мартинов – зам.-кмет на общината.

В началото на заседанието ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението внесоха своите становища от проведено съвместно заседание на 13.06.2016 г., с които не подкрепят мотивите на кмета на общината за връщане за ново обсъждане на решение № 120 и решение № 122 по протокол № 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй.
На общинските съветници, преди началото на заседанието в писмен неофициален вид, Мая Занева предостави предложение за изменения на решение № 120 и решение № 122 по протокол 13 от 26.05.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй, както следва:


„1. На Решение № 120:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, Общинският съвет:
1. Одобрява намаляването в приходната част на бюджета на община Козлодуй за 2016 г. със сумата 1 341 466 лв., неправилно планирана, която да се възстанови на МФ.
2. Възлага на кмета на общината едновременно с изготвяне на отчета за текущото изпълнение на бюджета за шестмесечието на 2016 г., да изготви и представи пред Общинския съвет аргументирано предложение за актуализацията му, отчитащо последиците от изпълнението на т. 1.
2. На Решение № 122:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй, Общинският съвет:
1. Не дава съгласие за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VI, с предназначение „за бензиностанция” с обща площ 1500 кв.м. по одобрен ПУП – ПРЗ със заповед № 233/ 25.07.2003 г., а по кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ЕООД, съгласно нотариален акт № 107/ 2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г. в частта собственост на община Козлодуй, поради непредставени доказателства за наличие на съсобственост.
2. Дава съгласие за допълване на Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г.
3. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 8 800 лв., изготвена от лицензиран независим оценител, която да бъде начална цена за продажба на имота.
4. Възлага на кмета на общината обявяване на търг с явно наддаване за продажба на цитирания имот.”

По т. 1 от дневния ред:
В дебатите се включиха Анатолий Абаров, Юлиян Тошев, Стела Бачийска и Симеон Симеонов, които потвърдиха несъсгласието си за връщане за ново обсъждане на решение № 120. Биляна Стояновска предложи обсъждането да продължи с проекта за изменение.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА председателят подложи на гласуване отмяна на повторно върнатия акт на Общинския съвет - решение № 120 по протокол 13 от 26.05.2016 г. 
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Предложението за отмяна на решение № 120 по протокол 13 от 26.05.2016 г. се приема.
Дебатите продължиха с обсъждане на предложението за изменение.
Стела Бачийска предложи от проекта за изменение да отпадне т. 1.
След проведени консултации и
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМАОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 128

/изменя решение № 120 по протокол № 13 от 26.05.2016 г./

1. Възлага на кмета на общината едновременно с изготвяне на отчета за текущото изпълнение на бюджета за шестмесечието на 2016 г., да изготви и представи пред Общинския съвет аргументирано предложение за актуализацията му, отчитащо последиците от неправилно планирана приходна част със сумата от 1 341 466 лв., възстановена на Министерството на финансите, без да се спази чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 19 – Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Мая Занева.
Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред:
След проведени дебати и
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 129

/изменя решение № 122 по протокол № 13 от 26.05.2016 г./

1. Не дава съгласие за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, кв. 229, пл. № 3039, УПИ VI, с предназначение „за бензиностанция” с обща площ 1500 кв.м. по одобрен ПУП – ПРЗ със заповед № 233/ 25.07.2003 г., а по кадастрална карта обхващащ поземлен имот с идентификатор 37798.506.382 с площ 964 кв.м., собственост на „СИЛА И ЧЕСТ АВ” ЕООД, съгласно нотариален акт № 107/ 2010 г. и поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г. в частта собственост на община Козлодуй, поради непредставени доказателства за наличие на съсобственост.
2. Дава съгласие за допълване на Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2016 г. с продажба на поземлен имот с идентификатор 37798.506.395 с площ 550 кв.м., собственост на община Козлодуй, съгласно АОС № 2623/ 12.02.2016 г.
3. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 8 800 лв., изготвена от лицензиран независим оценител, която да бъде начална цена за продажба на имота.
4. Възлага на кмета на общината обявяване на търг с явно наддаване за продажба на цитирания имот.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Цоло Цолов.
Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г. - Текуща страница
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи