Протокол № 15/ 22.06.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 15
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 22.06.2016 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Отсъства Юлиян Тошев.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов и Цветанка Антонова – заместник-кметове на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесено беше предложение за включване на нова точка в дневния ред относно: Кандидатстване на община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 130

1. Включва нова точка 4 в дневния ред, както следва:
„4. 410-03-82/22.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.”
2. Досегашната точка 4 става точка 5.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-81/20.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество по проект: „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”.
3. 410-02-62/20.06.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Утвърждаване резултатите от проведения конкурс и избор на Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
4. 410-03-82/22.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
5. Други.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят съобщи за постъпил отговор от кмета на общината на питане вх. № 410-01-78/18.05.2016 г. от Румен Маноев, жител и живущ в гр. Козлодуй, съобщено на заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г.
Биляна Стояновска постави въпрос за монтиране на „легнали полицаи” на ул. „Георги Димитров”, в района на ОУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй. Заместник-кметът Юрик Мартинов отговори, че след довършване на ремонтните дейности на отсечката и съгласуване с РУ „Полиция” ще се предприемат мерки за маркиране и поставяне на ограничители на скоростта.

По т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 61 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 131

1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй” между община Козлодуй – кандидат и партньорите – ОДЗ „Звънче”, гр. Козлодуй; ОДЗ „Здравец”, с. Хърлец; ОДЗ „Радост”, с. Гложене; ЦДГ „Първи юни”, с. Бутан и Сдружение с нестопанска цел „Нов път”, с. Хайредин.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнението на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждането на конкурси и възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност и предложение на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 132

I. Избор на управител на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй:
1. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ одобрява протокол № 1 на Комисията от проведения конкурс на 14.06.2016 г. за възлагане управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД и утвърждава направеното и отразено в протокола класиране: 1. Д-р Олга Тошева Николова. 
2. Решението на Общинския съвет да бъде обявено от комисията, провела конкурса, съгласно изискванията на Наредба № 9 на информационното табло в сградата на общината и на страницата на общината в интернет. Участниците в конкурса да бъдат уведомени писмено.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 17, т. 9 и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия, във връзка с т. 1 от настоящото решение избира за управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД д-р Олга Тошева Николова за срок от три години.
4. Възлага на кмета на община Козлодуй, след изтичане на срока за оспорване на настоящото решение, да сключи договор за възлагане управлението на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД с д-р Олга Тошева Николова, съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 43, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия и клаузите на утвърдения с т. III от решение № 112, по протокол № 12 от 26.04.2016 г. проект на договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД.
5. Определя възнаграждение на д-р Олга Тошева Николова - управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД в размер на 340 % /триста и четиридесет/ от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ.
6. Дава съгласие д-р Олга Тошева Николова да работи по специалността Детски болести в МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
II. На основание чл. 137, ал. 1 от ТЗ и чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, освобождава д-р Румен Тихолов като управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД и го освобождава от отговорност.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 133

1. Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Оборудване и обзавеждане на обществена трапезария в гр. Козлодуй” по Фонд „Социална закрила” към МТСП за финансовата 2016 г., при 90% финансиране на допустимите по процедурата разходи и 10% финансиране от общинския бюджет.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook