Протокол № 15/ 22.06.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 15
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 22.06.2016 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Отсъства Юлиян Тошев.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов и Цветанка Антонова – заместник-кметове на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесено беше предложение за включване на нова точка в дневния ред относно: Кандидатстване на община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 130

1. Включва нова точка 4 в дневния ред, както следва:
„4. 410-03-82/22.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.”
2. Досегашната точка 4 става точка 5.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-81/20.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество по проект: „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”.
3. 410-02-62/20.06.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Утвърждаване резултатите от проведения конкурс и избор на Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
4. 410-03-82/22.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за отпускане на финансови средства от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика.
5. Други.

Гласували 20 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят съобщи за постъпил отговор от кмета на общината на питане вх. № 410-01-78/18.05.2016 г. от Румен Маноев, жител и живущ в гр. Козлодуй, съобщено на заседание на Общинския съвет, проведено на 26.05.2016 г.
Биляна Стояновска постави въпрос за монтиране на „легнали полицаи” на ул. „Георги Димитров”, в района на ОУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй. Заместник-кметът Юрик Мартинов отговори, че след довършване на ремонтните дейности на отсечката и съгласуване с РУ „Полиция” ще се предприемат мерки за маркиране и поставяне на ограничители на скоростта.

По т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 61 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 131

1. Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество по проект „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй” между община Козлодуй – кандидат и партньорите – ОДЗ „Звънче”, гр. Козлодуй; ОДЗ „Здравец”, с. Хърлец; ОДЗ „Радост”, с. Гложене; ЦДГ „Първи юни”, с. Бутан и Сдружение с нестопанска цел „Нов път”, с. Хайредин.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнението на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 10 и чл. 11 от Наредба № 9 на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждането на конкурси и възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност и предложение на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 132

I. Избор на управител на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй:
1. На основание чл. 10, ал. 1 и чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ одобрява протокол № 1 на Комисията от проведения конкурс на 14.06.2016 г. за възлагане управлението на МБАЛ “Свети Иван Рилски” ЕООД и утвърждава направеното и отразено в протокола класиране: 1. Д-р Олга Тошева Николова. 
2. Решението на Общинския съвет да бъде обявено от комисията, провела конкурса, съгласно изискванията на Наредба № 9 на информационното табло в сградата на общината и на страницата на общината в интернет. Участниците в конкурса да бъдат уведомени писмено.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 17, т. 9 и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия, във връзка с т. 1 от настоящото решение избира за управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД д-р Олга Тошева Николова за срок от три години.
4. Възлага на кмета на община Козлодуй, след изтичане на срока за оспорване на настоящото решение, да сключи договор за възлагане управлението на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД с д-р Олга Тошева Николова, съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, чл. 43, ал. 1 и чл. 45, ал. 2 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия и клаузите на утвърдения с т. III от решение № 112, по протокол № 12 от 26.04.2016 г. проект на договор за възлагане на управлението на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД.
5. Определя възнаграждение на д-р Олга Тошева Николова - управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД в размер на 340 % /триста и четиридесет/ от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, съгласно чл. 16, ал. 2 от Наредба № 9 за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ.
6. Дава съгласие д-р Олга Тошева Николова да работи по специалността Детски болести в МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
II. На основание чл. 137, ал. 1 от ТЗ и чл. 17, т. 9 от Наредба № 8 за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, освобождава д-р Румен Тихолов като управител на МБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕООД и го освобождава от отговорност.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 133

1. Дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства с проект „Оборудване и обзавеждане на обществена трапезария в гр. Козлодуй” по Фонд „Социална закрила” към МТСП за финансовата 2016 г., при 90% финансиране на допустимите по процедурата разходи и 10% финансиране от общинския бюджет.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г. - Текуща страница
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи