Протокол № 16/ 05.07.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 16
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 05 ЮЛИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 05.07.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Дучко Петров и Биляна Стояновска.
Присъстваха и Юрик Мартинов и Цветанка Антонова – заместник-кметове на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Внесено беше предложение за включване на нова точка в дневния ред относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца”, насрочено за 29.07.2016 г.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 134

1. Включва нова точка 8 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-90 – Предложение от Юрик Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 388/22.06.2016 г., относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца”, насрочено за 29.07.2016 г.”
2. Досегашната точка 8 става точка 9.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-86/28.06.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на приходната и разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2016 г.
3. 410-03-87/28.06.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет на изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. на община Козлодуй.
4. 418-01-105/28.06.2016 г. - Предложение от Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2016 г.
5. 410-03-85/28.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца”, насрочено за 13.07.2016 г.
6. 410-03-77/13.06.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 към годишната Програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имот с № 000817 с площ 0,185 дка, IV категория с начин на трайно ползване: „Друга селскостопанска територия”, находящ се в землището на с. Бутан.
7. 410-02-68/27.06.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Промяна в съставите на постоянните комисии към Общински съвет, Козлодуй.
8. 410-03-90/04.07.2016 г. – Предложение от Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй, за кмет на община Козлодуй, съгласно заповед № 388/22.06.2016 г., относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца”, насрочено за 29.07.2016 г.”
9. Други
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:
ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, след проведено съвместно заседание и след гласуване не изразиха положителни становища в подкрепа на внесеното предложение.
Юлиян Тошев и Симеон Симеонов изразиха мнения, че направеното предложение за промяна на приходната и разходната част на бюджета на общината за 2016 г. не кореспондира с приетото решение № 128 от Общинския съвет на заседание, проведено на 16.06.2016 г.
Юлиян Тошев направи предложение рамката на бюджета да се запази и да се направят вътрешни размествания.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 135

І. Одобрява промени в бюджета на община Козлодуй за 2016 г., както следва:
1. Намалява приходната част на бюджета (Приложение № 1) чрез съответните трансферни параграфи:
А) ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА с 1 341 466 лв.:
- било 17 480 779 лв., става 16 139 313 лв.
Б) в частта му местни дейности:
- било 8 944 843 лв., става 7 603 377 лв.
по параграфни направления: - § 95-01 „Депозити и средства по сметки – остатък в левове по сметки от предходния период” – 1 341 466 лв.
- било 2 115 693 лв., става 774 227 лв.
2. Намалява разходната част на бюджета (Приложение № 2) чрез съответните дейности и параграфи 
А) ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА с 1 341 066 лв.:
- било 17 480 779 лв., става 16 139 313 лв.
Б) в частта му местни дейности:
- било 8 944 843 лв., става 7 603 377 лв.
по съответните дейности и параграфи
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – с 33 400 лв.
- било 113 400 лв., става 80 000 лв. 
по параграф 10-15 „Материали”
- било 62 820 лв., става 29 420 лв.
Дейност 864 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” - 110 000 лв.
- било 110 000 лв., става 0 лв.
По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”
- било 110 000 лв., става 0 лв.
3. Намалява Капиталовата програма на общината (Приложение № 3А) по съответните дейности и параграфи:
А) ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с 1 198 066 лв.
- било 3 904 164 лв., става 2 706 098 лв.
Б) от собствени средства на общината: 
- било 2 473 330 лв., става 1 275 264 лв.

Дейност Параграф Намаление Било Става
606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” 52-06 „Инфраструктурни обекти” 616 800 766 800 150 000
619„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” 52-06 „Инфраструктурни обекти” 44 793 44 793 0
619„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” 53-09 „Придобиване на други нематериални активи” 5 000 5 000 0
714 „Спортни бази и спорт за всички” 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 1 500 1 500 0
714 „Спортни бази и спорт за всички” 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” 9 000 9 000 0
122 „Общинска администрация” 51-00 „Основен ремонт на ДМА” 20 000 20 000 0
122 „Общинска администрация” 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” 24 000 24 000 0
122 „Общинска администрация” 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 16 000 16 000 0
311 „Целодневни детски градини и ОДЗ” 51-00 „Основен ремонт на ДМА” 90 000 90 000 0
412 „Многопрофилни болници за активно лечение” 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” 80 000 80 000 0 
832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” 51-00 „Основен ремонт на ДМА” 203 573 203 573 0
623 „Чистота” 52-04 „Придобиване на транспортни средства” 87 400 140 000 52 600
Всичко по 1 198 066 1 400 666 202 600

4. Изменя Поименен списък Приложение № 3 за Капиталови разходи, като целевите средства от Държавния бюджет на стойност 196 900 лв. се преразпределят в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа, 52-06 „Инфраструктурни обекти” на стойност 145 490 лв., а останалите 51 410 лв. се пренасочват в Раздел ІІ – ПРОЕКТИРАНЕ за обекти по точки 1, 5, 6, 7 и 12.
5. Средствата в приходната част на бюджета по §40-00 Приходи от продажби на държавно и общинско имущество - преходен остатък в размер на 70 000 лв. се насочват в разходната част, както следва: дейност 311, §51-00 – 30 000 лв. за ремонт на детски градини и дейност 412, §52-03 – 40 000 лв. за закупуване на рентгенов апарат за МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй. Недостигът, до размера на плануваните в бюджет 2016 г. средства, ще се осигури от допълнително реализирани приходи от разпореждане с общинска собственост. 
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 10 – Мая Занева, Стефан Спасов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – 2 – Юлиян Тошев и Анатолий Абаров;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов и Стела Бачийска.
Решението не се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становище, в подкрепа на внесеното предложение, представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 136

1. Приема Отчет за изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становище, в подкрепа на внесеното предложение, представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от ППЗЗД

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 137

1. Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2016 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал.3 и ал. 5 от Закона за водите и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр. Враца“, насрочено за 13.07.2016 г. (сряда) от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. “Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 138

1. По т. 1 от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй приема решение за изразяване на съгласие с изпълнението на проект “Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца” – II фаза” на Община Враца, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.005 “Втора фаза на проект за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е стартирало по Оперативна програма “Oколна среда 2007-2013 г.” на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, и поемане на задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които Асоциация по ВиК Враца възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активи на обособена територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца.
2. Пo т. 2 от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК за 2017 г. 
3. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор дирекция “УТСОбСИД”. 
4. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.
По т. 6 от дневния ред:
Становища, в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 139

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имот с № 000817 с площ 0,185 дка, IV-та категория с начин на трайно ползване: „Друга селскостопанска територия”, находящ се в землището на с. Бутан, общ. Козлодуй. 
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинският имот, която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитираният имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становища, в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 2 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 140

1. Извършва промяна в съставите на:
- ПК по финанси, бюджет и общинска собственост;
- ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика;
- ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост;
- ПК по здравеопазване и социални дейности;
- ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и 
- ПК по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ, 
както следва:


Постоянна комисия по финанси, бюджет и общинска собственост
1. Валери Миланов Кирилов - председател
2. Симеон Иванов Симеонов - заместник-председател
3. Цоло Александров Цолов - член
4. Велислав Василев Торбов - член
5. Анатолий Янакиев Абаров - член
Постоянна комисия по устройство на територията, строителство и жилищна политика
1. Дучко Тенев Петров - председател
2. Цоло Александров Цолов - заместник-председател
3. Стефан Спасов Спасов - член
4. Велислав Василев Торбов - член
5. Николай Крумов Петков - член
Постоянна комисия по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост
1. Симеон Иванов Симеонов - председател
2. Валери Миланов Кирилов - заместник-председател
3. Валери Митков Попов - член
4. Любомир Бориславов Йотов - член
5. Йордан Русланов Иванински - член
Постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности
1. Боряна Стефанова Добрева - председател
2. Биляна Симеонова Стояновска - заместник-председател
3. Николай Крумов Петков - член
4. Георги Борисов Калинов - член
5. Стефан Спасов Спасов - член
Постоянна комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда
1. Стефан Иванов Александров - председател
2. Валери Митков Попов - заместник-председател
3. Любомир Бориславов Йотов - член
4. Йордан Русланов Иванински - член
5. Дучко Тенев Петров - член
Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ
1. Анатолий Янакиев Абаров - председател
2. Ивайло Огнянов Маринов - заместник-председател
3. Велислав Василев Торбов - член
4. Симеон Иванов Симеонов - член
5. Йордан Русланов Иванински - член

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Людмил Ангелов – директор на Дирекция „УТСОСИД” към общинска администрация изясни, че в Бизнес-плана за развитието на дейността на „ВиК” ООД, гр. Враца за периода 2017 – 2021 г. са заложени параметри за област Враца, като цяло. Няма конкретно заложени такива за съставните общини.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр. Враца, насрочено за 29.07.2016 г. (петък) от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. “Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 141

1. По т. 1 от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй съгласува Бизнес плана за развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Враца за периода 2017-2021 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 10 от ЗРВКУ, чл. 27 от НРКВКУ и чл. 6.4. от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.
2. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината г-н Юрик Николов Мартинов – зам. кмет на Община Козлодуй, за кмет на Община Козлодуй, съгласно Заповед за заместване № 389/22.06.2016 г. да вземе участие в извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца“, насрочено за 29.07.2016 г.
3. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 11 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов и Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – 1 – Боряна Добрева;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов и Анатолий Абаров.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА:
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА /п/
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г. - Текуща страница
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи