Протокол № 17 / 30.08.2016г.

П Р О Т О К О Л
№ 17
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 30 АВГУСТ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 30.08.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Симеон Симеонов, Николай Петков и Йордан Иванински.
Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов и Цветанка Антонова – заместник-кметове на община Козлодуй, Янко Цветков – директор и Ивалена Кашева – гл. счетоводител на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Председателят съобщи за:
1. Оттеглено предложение от Маринела Николова - кмет на общината с вх. № 410-03-103/12.08.2016 г. относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 и вземане на решение за учредяване на отстъпено право на строеж от 43,3 кв.м. към отстъпена квадратура по Договор № 9/24.10.2012 г. за изграждане на „обект за търговия” на един етаж с площ 100 кв.м. върху общински терен, досегашна т.16.
2. Внесено предложение за включване на нова точка в дневния ред с вх. № 410-03-110/16.08.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Обявяване на имот № 000044 с площ 4,656 дка, находящ се в землището на с. Хърлец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост и промяна начина на трайно ползване от „Полски път” в „Друга селскостопанска територия”, по заявление от ДП РАО.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 142

1. Включва нова точка 18 в дневния ред, както следва:
„18. 410-03-110/16.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Обявяване на имот № 000044 с площ 4,656 дка, находящ се в землището на с. Хърлец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост и промяна начина на трайно ползване от „Полски път” в „Друга селскостопанска територия”, по заявление от ДП РАО.
2. Досегашните точки 17 и 18 стават съответно 16 и 17.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-99/10.08.2016 г. – Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Представяне на Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.
3. 410-03-106/15.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в приходната и разходната част на бюджета на община Козлодуй за 2016 г.
4. 410-03-109/15.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за дейността на ОП „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за 2015 г.
5. 410-03-108/15.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Проект на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй и на неговата организационно-управленска структура и численост.
6. 410-03-107/15.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промени в план-сметката за необходимите разходи по поддържане на чистотата за 2016 г.
7. 410-03-105/15.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г.
8. 410-02-72/13.07.2016 г. - Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет на дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите постоянни комисии за периода 05.11.2015 г. – 30.06. 2016 г.
9. 410-03-101/11.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”.
10. 410-03-100/11.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, с проект „Ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с Хърлец, общ. Козлодуй”.
11. 410-03-97/08.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПЗП/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1542/06.10.1982 г., за квартали – част от кв. 21 и кв. 37, обхващащи имоти на улици – ул. „Митко Палаузов”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Цар Борис I” и част от ул. „Царибродска”, ул. „Васил Левски”.
12. 410-03-104/12.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за изменение на плана за общински УПИ I – 312 в кв. 226 гр. Козлодуй, като от площта му 2361 кв.м. се обособи УПИ с площ 550 кв.м.
13. 410-03-88/30.06.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Козлодуй с продажба на 3 /три/ броя общински незастроени терени, както следва: имот с ид. 37798.512.143 с площ 269 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, находящ се на ул. „9-ти май” № 22; имот с ид. 37798.512.309 с площ 359 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, находящ се на ул. „9-ти май” № 20; имот с ид. 37798.512.307 с площ 529 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, находящ се на ул. „9-ти май” № 18.
14. 418-03-89/30.06.2016 г. - Предложение от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот с ид. 37798.512.19.1, представляващ бивша сграда на „КАТ”, със застроена площ 96 кв.м., находяща се на ул. „Христо Ботев”, кв. 243 на гр. Козлодуй. 
15. 410-03-98/10.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на сграда „Сладкарница”, находяща се в с. Бутан, ул. „Георги Димитров”, с площ 45 кв.м.
16. 410-03-102/12.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на 169 кв.м. общински терен, съставляващ част от имот с проектен идентификатор 37798.512.388, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Царибродска” № 1, с обща площ 519 кв.м., от които 350 кв.м. собственост на Веселин Йорданов Ангелов.
17. 410-02-74/15.08.2016 г. – Предложение от Мая Занева – Председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отпускане на персонална пенсия на Стефани Марианова Иванова.
18. 410-03-110 – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Обявяване на имот № 000044 с площ 4,656 дка, находящ се в землището на с. Хърлец, от публична общинска собственост в частна общинска собственост и промяна начина на трайно ползване от „Полски път” в „Друга селскостопанска територия”, по заявление от ДП РАО.
19. Други.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет съобщи за внесено питане от Румен Маноев, живущ в гр. Козлодуй с вх. № 410-01-124/22.08.2016 г. относно заплащане по обществена поръчка с предмет „Ремонт на пътища, паркинги и площадки, включително общински пътища IV клас на територията на община Козлодуй”. 
Общинска администрация ще изготви отговор на поставените въпроси и същият ще бъде оповестен публично на следващо заседание на Общински съвет, Козлодуй.

По т. 2 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 143

1. Приема Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г., както следва:
1.1 Отчет табличен на приходите и Отчет табличен на разходите за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
1.2 Отчет табличен на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА, ДНА и ремонт на община Козлодуй, съгласно Приложение № 3.
1.3 Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към националния фонд на община Козлодуй, съгласно Приложение № 4.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 14 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
Валери Попов постави въпрос за осъществяването на контрол върху разходваните средства от бюджета на кметство с. Бутан.
Юлиян Тошев постави въпрос за непредвидени в актуализацията на бюджета за първото полугодие средства в размер на 10 000 лв. за финансиране на ВК „Козлодуй”, в изпълнение на решение № 117 по протокол № 12 от 26.04.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй.
Биляна Стояновска изрази мнение, че предвидените средства в размер на 30 000 лв. за закупуване на рентгенов апарат за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй са недостатъчни и постави въпрос предвидени ли са средства за ремонтни дейности в детските градини на територията на общината.
Кметът на община Козлодуй, заместник-кметът и директорът на дирекция „ФСД” отговориха на всички поставени въпроси.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 144

1. Намалява приходната част на бюджета (Приложение № 1) чрез съответните трансферни параграфи:
А) ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА с 1 341 466 лв.:
- било 17 480 779 лв., става 16 139 313 лв.
Б) в частта му местни дейности
- било 8 944 843 лв., става 7 603 377 лв.
по параграфни направления: - § 95-01 „Депозити и средства по сметки – остатък в левове по сметки от предходния период” – 1 341 466 лв.
- било 2 115 693 лв., става 774 227 лв.
2. Намалява разходната част на бюджета (Приложение № 2) чрез съответните дейности и параграфи:
А) ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА с 1 341 466 лв.
- било 17 480 779 лв, става 16 139 313 лв.
Б) в частта му местни дейности:
- било 8 944 843 лв., става 7 603 377 лв.
по съответните дейности и параграфи
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – с 33 400 лв.; 
- било 113 400 лв., става 80 000 лв. 
по параграф 10-15 „Материали”
било 62 820 лв. става 29 420 лв.
Дейност 864 „Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” – 110 000 лв;
било 110 000 лв., става 0 лв.
По параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”
било 110 000 лв., става 0 лв.
3. Намалява капиталовата програма на общината (Приложение № 3А) по съответните дейности и параграфи:
А) ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ с 1 198 066 лв.
-било 3 904 164 лв., става 2 706 098 лв.;
Б) от собствени средства на общината: 
- било 2 473 330 лв., става 1 275 264 лв.
4. Поради висока събираемост на приходите от наеми на земя се налага увеличение на бюджета в приходната и съответно в разходната част, както следва:
По приходната част: Увеличават се приходите от наеми на земя с 200 000 лв.
По разходната част: 
Вдига се планът на дейност 619 – Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното развитие с 37 200 лв. по параграфи както следва: §§ 52-06 – изграждане на инфраструктурни обекти – 2400 лв; §§ 53-09 – придобиване на други нематериални дълготрайни активи – 4800 лв; §§ 10-30 – текущ ремонт на детските градини – 30000 лв. 
Вдига се планът на дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа с 93533 лв., §§ 52-06 - изграждане на инфраструктурни обекти, които се отнасят за кандидатстване по оперативни програми.
Вдига се планът на дейност 832 – Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата с 41568 лв., §§ 10-30 – текущ ремонт.
Вдига се планът на дейност 122 – Общинска администрация с 27699 лв., от които §§ 52-01 – придобиване на компютри и хардуер – 20000 лв. и §§ 52-03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – с 7699 лв.
Поради откриване на нов обект в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД в Община Козлодуй е получен неплануван приход в размер на 174619 лв., от които ТБО – 134322 лв. и данък сгради – 40297 лв. 
По приходната част: Увеличават се приходите от такса битови отпадъци §§ 27-07 с 134322 лв и §§ 13-01 – данък върху недвижими имоти с 40297 лв.
По разходната част: Община Козлодуй разпределя сумата от данък недвижими имоти в размер на 40297 лв., като увеличава плана на дейност 311- Целодневни детски градини и обединени детски заведения, §§ 10-20 – разходи за външни услуги с които са изплатени задължения от минали периоди и текущи разходи.
Такса битови отпадъци не се разпределя от Община Козлодуй, тъй като сумата влиза в план-сметката на ОбП „Комунална дейност”.
5. Променя се поименният списък на капиталовите разходи, като целевите средства от Държавния бюджет на стойност 196 900 лв. се преразпределят както следва: 
За авторски и строителен надзор – 42 393 лв., за проектиране – 17040 лв.,за подготовка на проекти по оперативни програми – 93 467 лв., за закупуване на рентгенов апарат – 30000 лв.и помпа за водоснабдяване на кметство Крива бара -14000 лв.
6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Дучко Петров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – 1 – Анатолий Абаров;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов и Стела Бачийска.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 145

1. Приема Отчет за дейността на ОП „Комунална дейност”, гр.Козлодуй за 2015 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Изказвания направиха и поставиха въпроси Валери Попов, Стела Бачийска, Анатоли Абаров, Цоло Цолов и Биляна Стояновска. Кметът на общината и директорът на Общинското предприятие отговориха на въпросите.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 53, ал. 3 и ал.4 и чл. 54 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 146

1. Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй, ведно с Приложение № 1 „Организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Комунална дейност” и обща численост на персонала – 135.
2. Определя средна брутна заплата в дейност „Чистота” в размер на 634,18 лева и в дейност „Други икономически дейности” в размер на 553,43 лева. 
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
ПК по бюджет, финанси и общинска собственост не изрази положително становище по внесеното предложение.
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и решение № 53 по протокол № 6 от 21.01.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 147

1. Приема промяна на План–сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г., съгласно Приложение № 1.
2. Одобрява План–сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2016 г. на обща стойност 3 703 524 лева.
3. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с План – сметката „Планирани разходи по видове дейности”, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 14 – Мая Занева, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3 - Юлиян Тошев, Цоло Цолов и Анатолий Абаров.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 145 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 148

1. Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 128 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Програмата за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 149

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г.
2. Възлага на председателя на Общински съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 05.11.2015 г. – 30.06.2016 г. на интернет страницата на общината.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с предстоящия прием на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 150

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в срок до 03.10.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 година с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, обл. Враца” в рамките на допустимия бюджет.
2. Общински съвет, Козлодуй удостоверява, че дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, обл. Враца” съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.

Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с предстоящия прием на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 151

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в срок до 03.10.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент, с проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 година с проект „Ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец, община Козлодуй” в рамките на допустимия бюджет.
2. Общински съвет, Козлодуй удостоверява, че дейностите по проект „Ремонт, външно саниране и подмяна на дограма на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец, община Козлодуй” съответстват и отговарят на приоритетите на общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, чл. 208 и на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията и Решение № 40 по протокол № 3/21.06.2016 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 152

1. Одобрява Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен с Заповед № 1542/06.10.1982 г., за квартали – част от кв. 21 и кв. 37 обхващащи имоти на улици – ул. „Митко Палаузов”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Цар Борис I” и част от ул. „Царибродска”, ул. „Васил Левски”.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1, изречение трето от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящото решение да го изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.
3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез община Козлодуй пред Административен съд Враца в 14-дневен срок от публикуването му в „Държавен вестник”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 134 от ЗУТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 153

1. Дава съгласие да се измени плана на общински УПИ I – 312 в кв. 226 гр. Козлодуй, като от площта му 2 361 кв. м. се обособи УПИ с площ около 550 кв.м. 
2. Новообразуваният имот да е с отреждане „за нискоетажно жилищно застрояване”.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 154

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на 3 /три/ броя общински незастроени терени в гр. Козлодуй, както следва: 
1.1. имот с ид. 37798.512.143, с площ 269 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, находящ се на ул. „9-ти май” № 22, с пазарна оценка 9039 лв.;
1.2. имот с ид. 37798.512.309, с площ 359 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, находящ се на ул. „9-ти май” № 20, с пазарна оценка 12063 лв.;
1.3. имот с ид. 37798.512.307, с площ 529 кв.м., с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, находящ се на ул. „9-ти май” № 18, с пазарна оценка 17775 лв.
2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които да бъдат начални цени за продажба на имотите.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търгове с явно наддаване за горецитираните имоти с одобрените от ОбС, Козлодуй пазарни оценки.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;

„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 155

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот с ид. 37798.512.19.1, представляващ бивша сграда на „КАТ” със застроена площ 96 кв.м., находяща се на ул. „Христо Ботев”, кв. 243 на гр. Козлодуй.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот, в размер на 41 926 лв., но приема по-високата данъчна оценка в размер на 54 227 лв. да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с начална цена, съгласно данъчната оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 156

1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общински имот – сграда „Сладкарница”, находяща се в с. Бутан, общ. Козлодуй, кв. 139, ул. „Георги Димитров” с площ 45 кв.м.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 3 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
3. Възлага на кмета изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 53, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 157

1. Дава съгласие за ликвидиране на съсобственост чрез продажба върху недвижим имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Царибродска” № 1 с площ 169 кв.м., съставляващ част от недвижим имот с проектен идентификатор 37798.512.388 с обща площ от 519 кв.м., между Веселин Йорданов Ангелов и община Козлодуй, в частта собственост на община Козлодуй 
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по издаване на заповед за ликвидиране на съсобствеността.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от НПОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 158

1. Предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Стефани Марианова Иванова.
2. Възлага на председателя на Общински съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерски съвет.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 във връзка чл. 3, ал. 2 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 159

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост имот № 000044 с площ 4,656 дка, с начин на трайно ползване – полски път, находящ се в землището на с. Хърлец.
2. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване от „Полски път” в „Друга селскостопанска територия” на имот № 000044 с площ 4,656 дка, находящ се в землището на с. Хърлец.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението. 
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Валери Попов.
Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:
Общински съвет възложи на председателите на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика да изготвят и представят мотивирани становища по предложение с вх. № 410-03-103/12.08.2016 г. относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2 и вземане на решение за учредяване на отстъпено право на строеж от 43,3 кв.м. към отстъпена квадратура по Договор № 9/24.10.2012 г. за изграждане на „обект за търговия” на един етаж с площ 100 кв.м. върху общински терен.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА -
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА – 
гл. специалист „ДПККИР на ОбС/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г. - Текуща страница
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи