Протокол № 18/ 12.09.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 18
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 12.09.2016 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Биляна Стояновска, Валери Попов и Стефан Александров.
Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” и Десислав Димитров - главен експерт "Екология и опазване на околната среда" към общинска администрация.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Председателят съобщи за:
1. Внесено предложение за включване на нова точка в дневния ред с вх. № 410-03-118/09.09.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2016/2017 г.
2. Внесено предложение за включване на нова точка в дневния ред с вх. № 410-03-119/10.09.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Враца, насрочено за 07.10.2016 г.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 160

1. Включва нова точка 7 в дневния ред, както следва:
„7. № 410-03-118/09.09.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2016/2017 г.
2. Включва нова точка 8 в дневния ред, както следва:
„8. № 410-03-118/09.09.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Враца, насрочено за 07.10.2016 г.
3. Досегашната точка 7 става съответно точка 9.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-114/31.08.2016 г. - Информация от Маринела Николова – кмет на община 
3. Козлодуй относно: Предприетите мерки за привеждане на системата на предучилищното образование в съответствие с действащата нормативна уредба и в изпълнение решение № 102 по протокол № 12/26.04.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй.
3. 410-03-111/31.08.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй.
4. 410-03-113/31.08.2016 г. - Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Готовност на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за учебната 2016/2017 година.
5. 410-03-112/31.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет, Козлодуй за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй.
6. 410-03-115/31.08.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 от годишната Програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с т. 23 – „отдаване под наем на гаражна клетка № 5, находяща се в гр. Козлодуй, кв. 49”.
7. 410-03-118/09.09.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2016/2017 г.
8. 410-03-118/09.09.2016 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ООД гр. Враца, насрочено за 07.10.2016 г.
9. Други.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет съобщи за внесен отговор от общинска администрация на питане от Румен Маноев, живущ в гр. Козлодуй с вх. № 410-01-124/22.08.2016 г. относно заплащане по обществена поръчка с предмет „Ремонт на пътища, паркинги и площадки, включително общински пътища IV клас на територията на община Козлодуй”. 
На заседанието присъства г-жа Дарина Павлова Тончева, управител на ЕТ „Дарина Павлова - АРАБЕЛА” и предприемач по извършване на строителни и монтажни работи по сключен договор с Община Козлодуй за отстъпено право на строеж върху имот общинска собственост. Същата постави въпрос по внесено предложение, до Общински съвет, Козлодуй от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, Приложение № 2, т. 10 и вземане на решение за учредяване на допълнително отстъпено право на строеж от 43,3 кв. м. към отстъпена квадратура по Договор № 9/24.10.2012 г. за изграждане на „обект за търговия”, на един етаж с площ 100 кв. м. върху общински терен, което е изготвено на базата на внесена от нея молба. Същата поиска обяснение за обстоятелствата, наложили оттеглянето му за разглеждане и вземане на решение от ОбС, Козлодуй. Гражданката изложи и своите съображения по същото.
Анатолий Абаров увери г-жа Дарина Тончева, че ще получи подробен писмен отговор, съдържащ становището на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението по поставения от нея въпрос.

По т. 2 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
Мария Костова предложи пояснителните и конкретизиращи мерки от изложеното становище на постоянната комисия, да се включат като точки в решението на Общинския съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на т. 2 от решение № 102 по протокол № 12/26.04.2016 г. на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 161

1. Приема внесената информация от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй 
относно: Предприетите до настоящият момент мерки за привеждане на системата за предучилищното образование в съответствие с действащата нормативна уредба и в изпълнение на т.2 от решение № 102 по протокол №12/26.04.2016 г. на ОбС, Козлодуй.
2. Възлага на кмета на общината да продължи изпълнението на мерките, предмет на 
решение № 102 по протокол № 12/26.04.2016 г. на ОбС, Козлодуй, като:
3.1. Предприеме действия за включване във Вътрешните правила за работна заплата
на детските градини на задължителни допълнителни плащания по чл. 36 от КТД и чл. 8 от Наредба № 1 за работните заплати в системата на образованието и осигуряване на финансирането им, считано от 15 септември 2016 г.
3.2. Разработи и внесе за утвърждаване от Общински съвет, Козлодуй Програма за 
поетапна модернизация на материалната база в детските градини за следващите 5 години, в срок до края на 2016 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
Мария Костова изрази мнение, че приемането и въвеждането в изпълнение на Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските градини на територията на община Козлодуй ще доведе до оптимизиране на системата на предучилищното образование в общината.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 59 от ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 162

1. Приема Наредба № 21 за записване, преместване и отписване на деца в детските 
градини на територията на община Козлодуй.
2. Възлага на председателя на Общински съвет публикуване на Наредбата на интернет 
страницата на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становище в подкрепа на внесеното предложение представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 163

1. Приема за сведение Доклад за готовност на детските градини и училищата на 
територията на община Козлодуй за началото на учебната 2016/2017 година.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18 „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 164

1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет, Козлодуй за определяне на размера на местните данъци на територията на община Козлодуй.
2. Определя годишен Данък върху таксиметров превоз на пътници на територията на община Козлодуй в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
3. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на допълнението.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 13 – Мая Занева, Симеон Симеонов, Николай Петков, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Йордан Иванински, Юлиян Тошев, Цоло Цолов и Стела Бачийска.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 165

1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2016 г. за управление и 
разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на недвижим имот, представляващ гаражна клетка № 5, находяща се в гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, кв. 49 /гаражна група „Китайска стена”/, с площ 20 кв.м., актувана с АОС № 189/02.12.1998 г..
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг 
с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална наемна цена от 2,30 лв./ кв.м. на месец без ДДС, съгласно Приложение № 4 на Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 17 - Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Цоло Цолов.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становища в подкрепа на внесеното предложение представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 166

1. Разрешава формирането на паралелки под норматива за минимален брой 
ученици в ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй за учебната 2016/2017 г., както следва:

ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене
- III а клас – 15 ученици;
- III б клас – 13 ученици;
- VII а клас – 16 ученици;
- VII б клас – 15 ученици;
- VIII клас – 11 ученици.

ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец
- I клас – 10 ученици;
- II клас – 13 ученици;
- III клас – 8 ученици;
- IV клас – 11 ученици;
- V клас – 12 ученици;
- VI клас – 17 ученици;
- VII клас – 14 ученици;
- VIIIклас – 14 ученици.

СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
- II клас – 13 ученици;
2. За функционирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства
извън определените по единните разходни стандарти.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Десислав Димитров - Главен експерт "Екология и опазване на околната среда" към общинска администрация направи кратко изложение по предоставения План за опазване на околната среда, който ще бъде предмет на извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ООД, гр. Враца, насрочено за 07.10.2016 г. Не постъпиха допълнителни въпроси по внесеното предложение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ООД, гр. Враца, насрочено за 07.10.2016 г. (петък) от 11:00 ч. в сградата на Областна администрация – гр. Враца, бул. “Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 167

1. Общински съвет, Козлодуй приема решение за съгласуване на План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и Програма за управление на отпадъците /включително утайките/, свързани с предоставянето на услугите, съгласно чл.5.5, буква „а” от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.
2. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно г-н Юрик Николов Мартинов – зам.-кмет на Община Козлодуй, да вземе участие в извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца“, насрочено за 07.10.2016 г.
3. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18 - Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Стела Бачийска предостави на вниманието на общинските съветници Декларация в подкрепа на общоевропейската инициатива „Зона, свободна от TTIP”, като призова за защита на обществения интерес и спиране подписването на трансатлантическото споразумение между Европейския съюз и САЩ, както и организиране на широка обществена дискусия по въпроса. Декларацията беше подписана от съветниците, които изразяват подкрепа към инициативата.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА -
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА -
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г. - Текуща страница
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи