Протокол № 19/27.09.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 19
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 27.09.2016 година от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Симеон Симеонов, Велислав Торбов и Валери Попов.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй и Огнемир Симов – кмет на кметство Хърлец.
Преди началото на заседанието на общинските съветници беше предоставено предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй за включване на нова точка в дневния ред относно: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти частна общинска собственост № 000044 и № 000225 в землището на с. Хърлец на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за нуждите на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 168

1. Включва нова точка 7 в дневния ред, както следва:
„7. № 410-03-132/26.09.2016 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти частна общинска собственост № 000044 и № 000225 в землището на с. Хърлец на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за нуждите на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци.”
2. Досегашната точка 7 става точка 8.
Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-129/21.09.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Закриване на филиала към ДГ „Първи юни”, с. Бутан в с. Крива бара.
3. 410-03-123/19.09.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Преобразуване на ДГ „Първи юни, с. Бутан в Средищна детска градина.
4. 410-03-126/19.09.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца”.
5. 410-03-127/19.09.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на минимални и максимални цени на таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидни за територията на община Козлодуй.
6. 410-03-128/19.09.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приключване на дейността на ФК „Ботев – 2008” Козлодуй и преместването на всички футболисти от ДЮШ и мъжкия отбор във ФК „Първа атомна”.
7. 410-03-132/26.09.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти частна общинска собственост № 000044 и № 000225 в землището на с. Хърлец на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за нуждите на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци.
8. Други.
Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет съобщи за:
1. Постъпило писмено становище от председателя на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението по устно питане от Дарина Тончева от гр. Козлодуй, поставено на предходното заседание на Общинския съвет относно учредяване на отстъпено право на строеж към отстъпена квадратура за изграждане на „Обект да търговия” и изпратено на адресата с писмо изх. № 410-02-81/17.09.2016 г., с копие до кмета на общината.
2. Постъпило писмено питане вх. № 410-01-136/07.09.2016 г. от Румен Маноев от гр. Козлодуй във връзка с решение № 135 по протокол № 16/05.07.2016 г. на Общински съвет, Козлодуй. 
Отговорът на питенито ще бъде оповестен на следващото заседание на Общинския съвет. 
3. Постъпило писмо – позиция вх. № 410-01-140/21.09.2016 г. от данъчно задължените лица, осъществяващи таксиметров превоз на пътници на територията на община Козлодуй във връзка с изменение на Закона за местните данъци и такси с въвеждане на нов годишен местен данък върху таксиметров превоз на пътници и изготвен писмен отговор на същото от Общинския съвет.

По т. 2 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 от ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 169

1. Закрива филиала към ДГ „Първи юни”, с. Бутан в с. Крива бара.
2. Материалната база на филиала да остане на разпореждане на община Козлодуй, съгласно изискванията на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината да изготви заповед за закриване на филиала към ДГ „Първи юни”, с. Бутан в с. Крива бара.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 170

1. Дава съгласие за преобразуване на Детска градина „Първи юни”, с. Бутан в Средищна детска градина.
2. Възлага на кмета на общината да изготви предложение до МОН за включване на ДГ „Първи юни”, с. Бутан в списъка към МС на средищните детски градини.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и съгласно условията и реда на Наредба № 12/25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 171

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства в срок до 03.10.2016 г. в качеството си на допустим бенефициент с проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, област Враца” в рамките на допустимия бюджет.
2. Дава съгласие проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в село Хърлец, община Козлодуй, област Враца” да бъде включен в Индикативната таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Козлодуй в приоритетна област на въздействие 2.6. – Подобряване на физическата среда в населените места.
3. Удостоверява, че община Козлодуй ще спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за финансова помощ.
4. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими действия за подаване на проектно предложение пред Държавен фонд „Земеделие”.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Мая Занева предложи в проекта за решение да се включи т. 2 със следния текст:
„2. Възлага на кмета на общината да сведе до знанието на таксиметровите превозвачи на територията на община Козлодуй настоящото решение.”
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 11 от ЗАП

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 172

1. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Козлодуй, където е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, както следва:
- минимална цена по дневна тарифа за един километър пробег – 0,60 лв./км.
- минимална цена по нощна тарифа за един километър пробег – 0,70 лв./км.
- максимална цена по дневна тарифа за един километър пробег – 0,90 лв./км.
- максимална цена по нощна тарифа за един километър пробег – 1,00 лв./км.
2. Възлага на кмета на общината да сведе до знанието на таксиметровите превозвачи на територията на община Козлодуй настоящото решение.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 173

1. Ръководството на Сдружение „Футболен клуб „Ботев – Козлодуй – 2008” (ФК „Ботев”) да декларира писмен отказ за получаване на остатъка от средства, заложени в бюджет 2016 г. на община Козлодуй, т. 10.4. „Средства за подпомагане на спортни клубове, чието седалище и дейности са на територията на община Козлодуй”, под № 2 „ФК „Ботев” – деца, юноши младша и старша възраст” в размер на 9 000 лв.
2. Дава съгласие да бъдат превеждани по сметката на Сдружение „Футболен клуб „Първа Атомна” неполучените средства, заложени в бюджет 2016 г. на община Козлодуй, т. 10.4. „Средства за подпомагане на спортни клубове, чието седалище и дейности са на територията на община Козлодуй”, под № 2 „ФК „Ботев” – деца, юноши младша и старша възраст” в размер на 9 000 лв., които да се използват само по предназначение, считано от датата на решението.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.


Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 4 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 174

1. Дава принципно съгласие за предоставяне на имоти частна общинска собственост на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за нуждите на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, а именно: 
1.1. Имот № 000044 с площ 4,656 дка, с начин на трайно ползване „Друга селскостопанска територия”, находящ се в землището на с. Хърлец;
1.2. Имот № 000225 с площ 4,260 дка, с начин на трайно ползване “Спортен терен”, находящ се в землището на с. Хърлец, 
след провеждане на процедура по реда на чл. 34, ал. 4, предл. 1 от Закона за общинската собственост.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Н-к отдел „Секретариат на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook