Протокол № 20/ 27.10.2016г.

ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л
№ 20
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 27 ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 27.10.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Цоло Цолов, Валери Попов, Юлиян Тошев и Биляна Стояновска.
Присъства и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-138/06.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй.
3. 410-03-144/18.10.2016 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на разходната част на бюджета на община Козлодуй в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
4. 410-03-134/04.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на два общински незастроени терена, находящи се в с. Хърлец.
5. 410-03-145/18.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на бивша сграда „КАТ”, находящ се в гр. Козлодуй.
6. 410-03-137/05.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за предприемане на разпоредителни действия по отношение на обект с ид. 37798.502.500.1.3, който е част от съществуващата сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
7. 410-03-135/04.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Царибродска” № 48.
8. 410-02-87/10.10.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Молба от Камен Маринов Йорданов от с. Гложене във връзка с извършване на обстоятелствена проверка за признаване право на собственост върху сгради, изградени с отстъпено право на строеж върху терен частна общинска собственост и последващо разпореждане с правото на собственост.
9. 410-03-131/26.09.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за преминаване в управление на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца” на новоизградените активи и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК” ООД, гр. Враца.
10. 410-03-139/13.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на ПУП – ПП за трасе на тласкателен водопровод от шахтов кладенец № 6, находящ се в землището на с. Хърлец.
11. 410-03-140/13.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на ПУП – ПП за подземно трасе на електрозахранване на шахтов кладенец № 6, захранващ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Хърлец и с. Гложене, находящ се в землището на с. Хърлец.
12. 410-03-141/13.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на МРРБ, Управляващ орган на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на община Козлодуй”.
13. 410-03-143/17.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на МОН, обезпечаваща авансово плащане по договор с предмет „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”.
14. 410-03-142/14.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй по чл. 49, ал. 1 от ЗПУО.
15. 410-03-136/04.10.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй.
16. 410-02-86/03.10.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Подкрепа за НЧХП „Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй във връзка с кандидатстване за финансиране пред Министерството на земеделието и храните с проектно предложение „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев 1879”, гр. Козлодуй за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове по мащаб инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.
17. 410-02-83/28.09.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отпускане на персонална пенсия на Светлин Марианов Маринов и Радослав Марианов Маринов от с. Гложене.
18. 410-02-89/14.10.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отпускане на персонална пенсия на Теодора Марианова Иванова от с. Гложене.
19. Други.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общинския съвет съобщи за:
1. Изготвен писмен отговор на постъпило писмено питане вх. № 410-01-136/17.09.2016 г. от Румен Маноев от гр. Козлодуй във връзка с извършено плащане по Договор № 75/15.03.2016 г. с предмет: „Ремонт на пътища, паркинги и площадки, включително Общински пътища IV клас на територията на община Козлодуй”. Отговорът ще бъде изпратен на адресата.
2. Постъпило писмено питане вх. № 410-01-146/19.10.2016 г. от Румен Маноев от гр. Козлодуй във връзка с размер на сумата възстановен ДДС от НАП по извънбюджетна сметка на община Козлодуй. Отговорът на питането ще бъде оповестен на следващото заседание на Общинския съвет. 
Анатолий Абаров отправи питане относно решение № 100 по протокол № 11 от проведено на 18.04.2016 г. заседание на ОбС, Козлодуй, касаещо разсрочване погасяването на краткосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси. Общинският съветник желае да получи писмен отговор, придружен с копия от официални документи, доказващи обстоятелствата по поставените въпроси.

По т. 2 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗОАРАКСТ и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗД

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 175

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй, както следва:


НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 3 на Общински съвет за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй (Приета с реш. № 34 по прот. № 4 от 08.02.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 259 по прот. № 17 от 24.02.2009 г.; изм. и доп. с реш. № 43 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.)

§ 1. В чл. 5, ал. 1, т. 6 се заличава, а т. 7 и т. 8 стават съответно т. 6 и т. 7.
§ 2. В чл. 17, ал. 1, т. 4 се изменя така: 
„4. достъпа без придружители (родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за детето) в обекти, в които се сервира алкохол на деца до 14-годишна възраст, след 20.00 часа, съответно след 22.00 часа, ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст;”

2. Възлага на председателя на Общински съвет отразяване на измененията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 176

1. Намалява частта на Капиталовия списък (Приложение № 3) чрез съответните дейности и параграфи:
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” - с 70 867 лв.
- било 93 467 лв., става 22 600 лв.
По параграф 52-06 „Инфраструктурни обекти”
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” - с 6900 лв.
- било 30 000 лв., става 23 100 лв.
По параграф 52-06 „Инфраструктурни обекти”
2. Увеличава капиталовата програма на общината (Приложение № 3) по съответните дейности и параграфи:
Дейност 745 „ Обредни домове и зали”
- било 0 лв., става 23 767 лв.
По параграф 52-06 „Инфраструктурни обекти”
Дейност 322 „Общообразователни училища”
- било 0 лв., става 28 000 лв.
По параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”
Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение”
- било 30 000 лв., става 56 000 лв.
По параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения”
3. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението за промяната на приходната и разходна част на бюджета на общината.
Гласували поименно17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 4 от ЗОС и чл. 49, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 177

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на 2 /два/ броя общински незастроени терени, както следва:
1.1 имот № 000225 с площ 4,260 дка с начин на трайно ползване: спортна територия, находящ се в землището на с. Хърлец с пазарна оценка в размер на 32 380,00 лв.
1.2 имот № 000044 с площ 4,655 дка с начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия, IV категория, находящ се в землището на с. Хърлец с пазарна оценка в размер на 2 002,00 лв.
2. Одобрява изготвените пазарни оценки за горецитираните общински имоти.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по издаване на заповед за продажба и сключване на договор за покупко–продажба на горецитираните общински имоти.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 178

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот с ид. 37798.512.19.1, представляващ бивша сграда на „КАТ” със застроена площ 96 кв.м., находящ се на ул. „Христо Ботев”, кв. 243 на гр. Козлодуй.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 41 926,00 лв. на общинския имот, която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 179

1. Дава съгласие обект с ид. 37798.502.500.1.3, част от сграда на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй да бъде актуван като частна общинска собственост. 
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 180

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот с ид. 37798.504.248 с площ 652 кв.м. с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Царибродска” № 48.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския имот в размер на 23 150,00 лв., която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 66, вр. с чл. 33 от ЗС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 181

1. Община Козлодуй не приема да закупи от Камен Маринов Йорданов жилищна сграда и помощни постройки, изградени с отстъпено право на строеж върху имот частна общинска собственост с площ 1850 кв. м., находящ се в строителните граници на с. Гложене, община Козлодуй, УПИ ХХІІ, пл. № 386, кв. 2 по плана на с. Гложене.
2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да уведоми Камен Маринов Йорданов за приетото решение.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


По т. 9 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 198о от ЗВ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 182

1. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца – всички изградени главни и второстепенни канализационни колектори и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Козлодуй, финансирани по Оперативна програма “Околна среда” 2007-2013/ОПОС/- проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй”, както следва:
- ЕТАП 1, ГЛАВЕН СЪБИРАТЕЛ до ПСОВ - 464 м.л. ОТ РШ s543 ДО РШ 987;
ЕТАП 2, включващ:
Реконструкция на канализационен колектор от същ.шахта до о.т.83 до о.т.311 – 661 м.
Реконструкция на канализационен колектор от о.т.311 до о.т.303 – 450 м.
Реконструкция на канализационен колектор от о.т.303 до о.т.290 – 688 м.
Реконструкция на водопровод от о.т.83 до о.т.311 – 558 м.
Реконструкция на водопровод от о.т.311 до о.т.303 – 453 м.
Реконструкция на водопровод от о.т.303 до о.т.290 – 684 м.
- ЕТАП 4, включващ:
Реконструкция на канализационен колектор по ул.”Аспарух” от о.т.71 до о.т.312 – 167 м.
Реконструкция на канализационен колектор по ул.”Булаир” от о.т.312 до о.т.82 – 508 м.
Изграждане на канализация по ул.”Рангел Пантелеев” от о.т.82 до о.т.90 – 456 м.
Реконструкция на водопровод по ул.”Аспарух” от о.т.71 до о.т.312 - 33 м.
Реконструкция на водопровод по ул.”Булаир” от о.т.80 до о.т.82 – 268 м.
Реконструкция на водопровод по ул.”Рангел Пантелеев” от о.т.82 до о.т.90 – 456м.
- ЕТАП 5, включващ:
Изграждане на канализационен колектор по ул. „Томороз” от о.т.37 до о.т.16 и по ул.”Стамболийски” от о.т.16 до о.т.55 – 1 255 м.
Реконструкция на водопровод по ул. „Томороз” от о.т.37 до о.т.16 и по ул.”Стамболийски” от о.т.16 до о.т.55 – 1 076 м.
- „Канализационен колектор VІ А от бл. 32 до ОЦ, гр. Козлодуй”
- „Изграждане на канализация в участъка от бл. 32 до Пристанището по ул. „Хр. Ботев” и ул. „Радецки” – главни колектори VІІ и VІІІ”
- ЕТАП 6, включващ:
Изграждане на канализационен колектор по ул. „Одрин“ от о.т.47 през о.т.48 до о.т.51 -1037 м и 65 бр. СКО, 15 бр. УО
Реконструкция на водопровод по ул. „Одрин“ от о.т.47 през о.т.48 до о.т.51 с дължина 1065 м и 65 бр. СВО
- ЕТАП 6.1, включващ: Главен клон IVа – дублиращ по ул. ”Хаджи Димитър” – 200 м.
- ЕТАП 7, включващ:
Изграждане на канализация по ул. „Хаджи Димитър” от ул. ”Одрин” до ул. ”Стамболийски” – 202 м.
Реконструкция на водопровод по ул. „Хаджи Димитър” от ул. ”Одрин” до ул. ”Стамболийски” - 202 м.
Изграждане на канализация по ул. „Ралица” и ул. ”Калина” – 694 м.
Реконструкция на водопровод по ул. „Ралица” и ул.”Калина” – 635 м.
- ЕТАП 8, включващ „Второстепенен клон 31”
Изграждане на канализация по ул. „Г. Димитров” – о.т.128 по ул. „София” до о.т.1125 и по ул. „9-ти май” до о.т.450 – 519 м.
Реконструкция на водопровод от о.т.128 на ул. ”Г. Димитров” по ул. ”София” до о.т.1125 и по ул.”9-ти май” до о.т.450 – 522 м.
- ЕТАП 9, включващ „Второстепенни клонове 3 и 12”
Изграждане на канализация по ул. „Тимок” от ул. ”Г. Димитров” о.т.495 до ул. ”Околовръстна” о.т.413 – 993 м.
Реконструкция на водопровод по ул. „Тимок” от ул. ”Г.Димитров” о.т.495 до ул. ”Околовръстна” о.т.413 – 1 038 м.
- ЕТАП 10, включващ "Главен клон 1а"
Изграждане на канализация по ул. "Освободител" от ул. "Тимок" о.т.429 до Общежитията о.т.118 - 679 м. 
Реконструкция на водопровод по ул. "Освободител" от о.т.429 на ул. "Тимок" до Общежитията о.т.118 - 683 м.
Изграждане на канализация от ул."Г. Димитров" от о.т.461 по ул."Дунав" до ул."Освободител" о.т.427, и по ул."Освободител" до ул."Тимок" о.т.429 - 330 м.
Реконструкция на водопровод от о.т.461 на ул. "Г. Димитров" по ул. "Дунав" до о.т.427 на ул. "Освободител" и по ул. "Освободител "до о.т.429 на ул. "Тимок" - 383 м.
Изграждане на канализация по ул. "Освободител" от ул. "Дунав" до ул. "Г. Димитров" - от о.т.427 до о.т.105 - 255 м. 
Реконструкция на водопровод по ул. "Освободител" от ул. "Дунав" до ул. "Г. Димитров" от о.т.427 до о.т.105 - 247 м.
- ЕТАП 11, включващ "Второстепенен клон 22 и Главен колектор 5"
Изграждане на канализация по ул. "Враца" от о.т.506 до ул. "Освободител" о.т.432 - 161 м.
Реконструкция на водопровод по ул. "Враца" до о.т.506 до ул. "Освободител" о.т.432 - 308 м. 
Изграждане на канализация по ул. "Ломска" от същ.РШ до о.т.39 - 421 м. 
Реконструкция на водопровод по ул."Ломска" от о.т.39 до о.т.37 - 421 м. 
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да изпрати всички документи - копия от разрешения за ползване, протокол образец 16, строителни книжа и други необходими документи свързани с изграждането и собствеността на новоизградените ВиК системи и съоръжения.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 38 от Протокол № 3/21.06.2016 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 183

1. Одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ - ПП - /Парцеларен план/ за трасе на тласкателен водопровод от ШК № 6 /Шахтов кладенец/, находящ се в поземлен имот № 000184, местност “Край Блатото” в землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, като трасето на тласкателния водопровод е с дължина 2709 м, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от настоящето решение, като се спазят условията на Регионалната здравна инспекция /РЗИ/ гр. Враца при бъдещо реализиране, съгласно тяхно писмо с изх. № КД-04-2072/29.09.2015 г.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.
3. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от заинтересованите лица чрез Община Козлодуй пред Административен съд Враца в 30-дневен срок от публикуването в „Държавен вестник”.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 38А от Протокол № 3/21.06.2016 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 184

1. Одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ - ПП - /Парцеларен план/ за подземно трасе на електрозахранване на ШК № 6 /Шахтов кладенец/, захранващ тласкателен водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Хърлец и с. Гложене, находящ се в поземлен имот № 000184, местност “Край Блатото” в землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от настоящето решение. 
2. Възлага на кмета на община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в „Държавен вестник”.
3. Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ от заинтересованите лица чрез Община Козлодуй пред Административен съд Враца в 30-дневен срок от публикуването в „Държавен вестник”.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становища представиха ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 185

1. Общински съвет Козлодуй упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, с която се задължава неотменимо и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, да заплати на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие” сумата от 12 363,34 лева /дванадесет хиляди триста шестдесет и три лева и тридесет и четири стотинки/, покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-8.003-0011-C01/26.09.2016 г. „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие”.
2. Общински съвет Козлодуй възлага на кмета на Община Козлодуй да подготви необходимите документи, съгласно изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.003-0011-C01 от 26.09.2016 г. за получаване на авансово плащане в размер на 12 363,34 лева /дванадесет хиляди триста шестдесет и три лева и тридесет и четири стотинки/ и да ги представи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие”.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 186

1. Общински съвет, Козлодуй упълномощава кмета на община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 90 333,60 лв. /деветдесет хиляди триста тридесет и три лева и шестдесет стотинки/, покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG05M2OP001-3.001-0116-C001/24.08.2016 г. „Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”, сключен между община Козлодуй и Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерството на образованието и науката.
2. Общински съвет, Козлодуй възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с § 18, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 187

I. Дава съгласие Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Козлодуй /ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй/ да извършва дейности за:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
2. кариерно ориентиране и консултиране;
3. превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици;
4. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности;
5. педагогическа и психологична подкрепа.
II. Възлага на кмета на общината да определи със заповед дейността по чл. 49, ал. 1 от ЗПУО, която ще извършва ЦПЛР-ОДК, гр. Козлодуй, съгласно т. I от настоящото решение.
III. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 188

I. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:
Председател: Д-р Боряна Добрева – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй и членове:
1. Димитър Димитров – управител на ЦНСТВХФУ, с. Хърлец и с. Гложене;
2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;
3. Милена Стоянова – директор на ДВХУИ, с. Бутан;
4. Таня Маринова – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” към Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.
II. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становища по внесеното предложение представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с прием на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 189

1. Общински съвет, Козлодуй подкрепя кандидатстването на НЧХП „Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй с проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година с проект „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй” в рамките на допустимия бюджет.
2. Общински съвет, Козлодуй декларира, че дейностите заложени в проектно предложение на НЧХП „Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй - „Оборудване и обзавеждане на НЧХП „Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй” съответстват и отговарят на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014 – 2020 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Становище по внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 190

1. Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Светлин Марианов Маринов и Радослав Марианов Маринов.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерски съвет.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
Становище по внесеното предложение представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 191

1. Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Теодора Марианова Иванова.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерски съвет.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:
Марийка Костова – председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото съобщи за насрочено заседание, съвместно с общинска администрация, което ще се проведе на 03.11.2016 г. от 17.45 часа в заседателната зала на общината във връзка с изготвяне на критерии за финансиране през 2017 г. на всички календари, читалища и спортни клубове в общината и отправи покана за участие към членовете на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
Боряна Добрева отправи апел към общинските съветници да се включат с лични средства в кампанията за ремонт и възстановяване на часовниковата кула на НЧХП „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй. Необходимата сума е около 10 000 лв.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г. - Текуща страница
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи