Протокол № 21/08.11.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 21
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 08 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Днес, 08.11.2016 година от 17.30 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Отсъства Велислав Торбов.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова-директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, Лидия Петрова – началник Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” и Ирена Попова – директор на Дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки”.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй. 
Председателят съобщи за внесено предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй за включване на нова точка в дневния ред относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 192

1. Включва нова точка 2 в дневния ред, както следва:
„2. № 410-03-153/07.11.2016 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година.
2. Досегашната точка 2 става точка 3.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. 410-03-152/04.11.2016 г. Предложение от Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан и преминаване на финансирането ѝ чрез бюджета на Община Козлодуй.
2. 410-03-153/07.11.2016 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година.
3. Други.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 5, чл. 302, ал. 2 и чл. 314, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 193

1. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан, от бюджета на Министерството на образованието и науката към бюджета на община Козлодуй, считано от 01.01.2017 г.
2. Дава съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан и обявяването ѝ за общинска професионална гимназия.
3. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Козлодуй управляваните от Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан държавни имоти и вещи.
4. Възлага на кмета на общината предприемането на необходимите действия за изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред:
Становища по внесеното предложение изразиха Юлиян Тошев, Анатолий Абаров и Цоло Цолов. Бяха поставени въпроси, относно критериите за включване на ул. „Хаджи Димитър” в проектното предложение, срока за кандидатстване с проект пред фонд „Радиоактивни отпадъци”, както и за спазване на гаранционни срокове от изпълнителите на Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй, в който същото трасе е било включено.
Маринела Николова отговори на поставените въпроси, като уточни че с кандидатстване по цитирания проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” ще се работи за цялостно асфалтиране на същата улица.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предстоящия прием на проекти в Министерството на енергетиката за бюджетната 2017 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 194

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 20% финансиране от общинския бюджет.
2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.
3. Включване на проектното приложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Козлодуй, приоритетна област на въздействие 3.1: Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 9 – Мая Занева, Стефан Спасов, Валери Попов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска,
„ПРОТИВ” – няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 10 - Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението не се приема.

По т. 3 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook