Протокол № 21/08.11.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 21
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 08 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Днес, 08.11.2016 година от 17.30 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Отсъства Велислав Торбов.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Лиляна Рашкова-директор на Дирекция „Хуманитарни дейности”, Лидия Петрова – началник Отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” и Ирена Попова – директор на Дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки”.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй. 
Председателят съобщи за внесено предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй за включване на нова точка в дневния ред относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 192

1. Включва нова точка 2 в дневния ред, както следва:
„2. № 410-03-153/07.11.2016 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година.
2. Досегашната точка 2 става точка 3.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. 410-03-152/04.11.2016 г. Предложение от Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна статута на Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан и преминаване на финансирането ѝ чрез бюджета на Община Козлодуй.
2. 410-03-153/07.11.2016 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година.
3. Други.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 5, чл. 302, ал. 2 и чл. 314, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 193

1. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан, от бюджета на Министерството на образованието и науката към бюджета на община Козлодуй, считано от 01.01.2017 г.
2. Дава съгласие за промяна на статута на Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан и обявяването ѝ за общинска професионална гимназия.
3. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Козлодуй управляваните от Професионална гимназия по селско стопанство „Христо Ботев”, с. Бутан държавни имоти и вещи.
4. Възлага на кмета на общината предприемането на необходимите действия за изпълнение на решението.
Гласували 20 общински съветници, в т.ч.:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред:
Становища по внесеното предложение изразиха Юлиян Тошев, Анатолий Абаров и Цоло Цолов. Бяха поставени въпроси, относно критериите за включване на ул. „Хаджи Димитър” в проектното предложение, срока за кандидатстване с проект пред фонд „Радиоактивни отпадъци”, както и за спазване на гаранционни срокове от изпълнителите на Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй, в който същото трасе е било включено.
Маринела Николова отговори на поставените въпроси, като уточни че с кандидатстване по цитирания проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” ще се работи за цялостно асфалтиране на същата улица.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с предстоящия прием на проекти в Министерството на енергетиката за бюджетната 2017 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 194

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – I-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището на ул. „Славейков” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 20% финансиране от общинския бюджет.
2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.
3. Включване на проектното приложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общински план за развитие 2014-2020 г. на община Козлодуй, приоритетна област на въздействие 3.1: Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 9 – Мая Занева, Стефан Спасов, Валери Попов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска,
„ПРОТИВ” – няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 10 - Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението не се приема.

По т. 3 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г. - Текуща страница
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи