Протокол № 22/17.11.2016г.

ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л
№ 22
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 17 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Днес, 17.11.2016 година от 17.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков, Дучко Петров и Валери Попов.
Присъства и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй и представители на общинска администрация.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-156/09.11.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” - І- ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска ” пред фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година.
3. 410-03-155/09.11.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на приходната и разходната част на бюджета на община Козлодуй в частта Капиталови разходи – Приложение № 3.
4. 410-03-151/04.11.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот, представляващ празно дворно място с площ 704 кв. м., находящо се в с. Бутан, общ. Козлодуй, ул. „Георги Димитров”, кв. 105, пл. № 1316.
5. 410-02-99/10.11.2016 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отпускане на персонална пенсия на Венелин Методиев Терзийски от гр. Козлодуй.
6. Други.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет съобщи за изготвен писмен отговор на постъпило писмено питане с вх. № 410-01-146/19.10.2016 г. от Румен Василев Маноев от гр. Козлодуй във връзка с размер на сумата възстановен ДДС от НАП по извънбюджетна сметка на община Козлодуй. Отговорът ще бъде изпратен на адресата.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд „РАО”, в изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 5, чл. 14, т. 1 и чл. 15, ал. 3, т. 1 от Указания за изискванията към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране от Фонд „РАО” по чл. 93, ал. 1 т. 5 от ЗБИЯЕ и за провеждане на процедурата за подбор на тези проекти и дейности

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 195

1. Общински съвет – Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства с проект “Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца” - І- ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска” пред фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 година при 74,51% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 25,49% финансиране от общинския бюджет.
2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.
3. Включване на проектното предложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Козлодуй, Приоритетна област на въздействие 3.1: Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура.
4. Възлага на кмета на Община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
Изказвания направиха Анатолий Абаров, Стела Бачийска, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Биляна Стояновска и Боряна Добрева. В дискусията се засегнаха въпроси относно законността и целесъобразността на внесеното предложение, информираността и съгласуваемостта с ОбС, Козлодуй и гражданите на общината при вземане на решения за кандидатстване на общината с проектни предложения, приоритет и значимост на включения в предложението проект и начина за реализацията му, възможността за включване на други инфраструктурни обекти, съобразяване при кандидатстване на общината по проекти с приетия Общински план за развитие на община Козлодуй за 2014-2020 г. и др. Отговори и информация по поставените въпроси предоставиха кметът Маринела Николова, зам.-кметът Юрик Мартинов и представителите на общинска администрация.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 196

1. Увеличава частта на Капиталовия списък (Приложение № 3) чрез съответната дейност и параграф
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” – с 36 883 лв.
По параграф 52-06 „Инфраструктурни обекти”
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – с 483 117 лв.
По параграф 52-06 „Инфраструктурни обекти”
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за промяна на приходната и разходната част на бюджета на общината.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 12 – Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Боряна Добрева, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – 2 – Анатолий Абаров и Цоло Цолов;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 - Йордан Иванински, Марийка Костова, Мая Занева и Стела Бачийска.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 197

1. Допълва Приложение № 1 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински имот, представляващ празно дворно място с площ 704 кв. м., находящ се в с. Бутан, общ. Козлодуй, ул. „Георги Димитров”, кв. 105, пл. № 1316.
2. Одобрява изготвената пазарна оценка в размер на 5 280 лв., която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 12 – Мая Занева, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Боряна Добрева, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 - Стефан Спасов, Йордан Иванински, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 198

1. Общински съвет, Козлодуй предлага на Министър-председателя на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Венелин Методиев Терзийски.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да комплектува преписката и я изпрати в Министерски съвет.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook