Протокол № 23/ 07.12.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 23
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 07 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 07.12.2016 година от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков, Дучко Петров, Стефан Александров, Валери Попов и Ивайло Маринов.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй и представители на общинска администрация.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. 410-03-168/06.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй по Програма „Иневестиционна програма за климата” към Национален Доверителен Екофонд с проект „Иневестиции за въвеждане на енергоспестяващи мерки /ЕСМ/ на територията на град Козлодуй, община Козлодуй”.
2. Други.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
На поставените въпроси от Стела Бачийска отговори заместник-кметът на община Козлодуй.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 199

1. Общински съвет, Козлодуй одобрява и дава съгласие община Козлодуй да кандидатства по Програма “Инвестиционна програма за климата” към Национален Доверителен Екофонд с проект: „Инвестиции за въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на територията на град Козлодуй, община Козлодуй” при 85% безвъзмездната финансова помощ и 15% съфинансиране чрез общинския бюджет.
2. Общински съвет, Козлодуй упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими действия за подаване на проектното предложение по процедурата.
3. Включване на проектното предложение в Индикативната таблица на Общински план за развитие 2014-2020 на община Козлодуй в приоритетна област на въздействие 2.6. - Подобряване на физическата среда в населените места.
Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook