ПРОТОКОЛ № 24

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 24

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 26 МАРТ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА КМЕТСТВО С. БУТАН, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 26.03.2013 година от 10.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

Отсъстваха Марин Стефанов и Недялко Мишовски.

Присъстваха и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене, Ивайло Иванов – кмет на с. Бутан, Цветелин Стоянов – в.и.д. началник на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй, д-р Румен Тихолов – управител и Юлия Маринова – гл. счетоводител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Внесено беше предложение за включване на нова точка 12 в дневния ред, както следва:

12. 410-03-36/20.03.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Откриване на процедура по изработването на проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Козлодуй.

Досегашната точка 12 става точка 13.


На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 239

1. Включва нова точка 12 в дневния ред:

12. 410-03-36/20.03.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Откриване на процедура по изработването на проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Козлодуй.

2. Досегашната точка 12 става точка 13.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.


Общински съвет, Козлодуй гласува следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66,  ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-02-17-1/07.03.2013 г. – Информация относно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй за 2012 г. от ст. инспектор Цветелин Стоянов –  в.и.д. Началник на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.
 3. 410-02-18-1/15.03.2013 г. – Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2012 г. на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй от д-р Румен Тихолов - управител на дружеството.
 4. 410-03-34/15.03.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.
 5. 410-03-32/11.03.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2012 – м. декември 2012 г. и на Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2014 г.
 6. 410-01-11/12.03.2013 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй за 2012 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищните дейности през 2012 г., от Ангел Лалюв – председател на Читалищното настоятелство.
 7. 410-01-13/14.03.2013 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927”, с. Хърлец за 2012 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищните дейности през 2012 г., от Таня Младенова – председател на Читалищното настоятелство.
 8. 410-01-12/13.03.2013 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Яким Деспотов-1899”, с. Гложене за 2012 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищните дейности през 2012 г., от Виолета Маринова – председател на Читалищното настоятелство.
 9. 410-03-33/12.03.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.

10.  410-03-31/11.02.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 на Годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.

11.  410-03-35/18.03.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие за извършване на замяна на земеделски земи по одобрена кадастрална карта на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ между община Козлодуй и наследници на Марин Георгиев Мързов.

12.  410-03-36/20.03.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Откриване на процедура по изработването на проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Козлодуй.

13.  Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

Ст. инспектор Цветелин Стоянов – в.и.д. Началник на РУ „Полиция”, гр. Козлодуй представи Информация относно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй за 2012 г. 

Мотивирано становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 240 

1. Приема за сведение Информация относно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй за 2012 г. от РУ „Полиция”, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

Мотивирани становища представиха ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

Изказвания направиха Борислав, Борисов, Цоло Цолов, д-р Юлиян Йорданов, д-р Биляна Стояновска, д-р Йосиф Петков и Ангел Лалюв, в които се очертаха следните проблеми на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД: финансова загуба за 2012 г. в размер на 236 хил. лв.; амортизирана техника; необходимост от ремонт на вътрешната част на сградата. Поставени бяха и въпроси, които не изискват сериозни инвестиции като регулиране на движението в района на здравното заведение и разширяване на паркинга.

След станалите разисквания


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 241

1. ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, съвместно с ръководния екип на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, да представи в Общинския съвет Програма за неотложно техническо осигуряване на здравното заведение с източниците за финансиране за периода 2013 – 2015 г. Срок за изпълнение – края на м. април 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 137, ал. 1, вр. чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 8 на ОбС, Козлодуй за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 242

1. Приема счетоводен баланс на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй към 31.12.2012 г.

2. Приема отчет за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 4 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по икономическо, регионално и европейско развитие, енергетика, стопански дейности и трудова заетост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 243

1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй в седемдневен срок от решението на Общинския съвет да изпрати копие от същия на Председателя на Областния съвет за развитие на област Враца.

3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува на интернет страницата на общината Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема. 


По т. 5 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 244 

1. Приема Годишен доклад за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари – м. декември 2012 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 245 


1. Приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2014 г.

2. Възлага на кмета на общината изпълнението на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за 2014 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 6 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 246

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейност, в изпълнение на Годишната програмата за развитие на читалищната дейност за 2012 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 7 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 247

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейност, в изпълнение на Годишната програмата за развитие на читалищната дейност за 2012 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927”, с. Хърлец.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 248

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейност, в изпълнение на Годишната програмата за развитие на читалищната дейност за 2012 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на НЧ „Яким Деспотов-1899”, с. Гложене.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 9 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост. 

По предложение на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 249

1. Определя пазарна оценка на имот общински терен с идентификатор 37798.502.570 и площ 2013 кв.м., УПИ ІІІ на кв. 118 в гр. Козлодуй, ул. „Освободител” № 48 с предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване: имот със специално предназначение и ползване в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лв., която цена да бъде начална за продажба на имота.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 46 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 250

1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински терен с идентификатор 37798.502.570 и площ 2013 кв.м., УПИ ІІІ на кв. 118 в гр. Козлодуй, ул. „Освободител” № 48 с предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване: имот със специално предназначение и ползване.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот с одобрената от ОбС, Козлодуй пазарна оценка в размер на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лв.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 10 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, 2 и 3 от ЗОС, чл. 18 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 251


1. Допълва Приложение № 3 към Годишната Програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на част от общинска сграда – гараж с площ 12 кв.м., находяща се в с. Хърлец, ул. „Георги Бенковски”.

2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 11 от дневния ред:

Мотивирано становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващи от ЗОС, във връзка с § 4а и § 4б от ПЗР ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 252

1. Дава съгласие да се извърши замяна между община Козлодуй и следните ползватели по одобрена Кадастрална карта на § 4 на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.510.262, с площ 2972 кв.м., в местността „Килера” в гр. Козлодуй, а ползвателят – наследници на Марин Георгиев Мързов – Вена Асова Мързова, Лъчезар Маринов Георгиев, Георги Маринов Георгиев, Милен Георгиев Георгиев и Юлиян Георгиев Георгиев предоставят в замяна 2500 кв.м.

2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 12 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, § 123, ал. 1 от ЗИД ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 253

1. Открива процедура по изработването на проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Козлодуй.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме, произтичащи от откритата процедура по изработването на проект за Общ устройствен план (ОУП), действия.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 13 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24 - Текуща страница
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи