Протокол № 24 / 15.12.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 24
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 15 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 15.12.2016 година от 13.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков, Дучко Петров, Валери Попов и Валери Кирилов.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй.
Присъстваха гражданите Иван Кюланов – председател на Сдружение „Клуб по волейбол – мъже”, Козлодуй и Станислав Стоянов председател на УС на ФК „Първа атомна”, гр. Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Велислав Торбов направи предложение за промяна в поредността за разглеждане на точките от дневния ред, както следва:
1. Т. 20 да стане т. 2; 
2. Т. 19 да стане т. 3; 
3. Т. 18 да стане т. 4; 
4. Т. от 2 до17 да станат съответно от 5 до 20.
Предложението беше подложено на гласуване.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
Председателят съобщи за постъпило предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй за включване на нова точка в дневния ред относно: Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Козлодуй.
На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 200

1. Включва нова точка 21 в дневния ред, както следва:
„21. 410-03-181/12.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Козлодуй.
2. Досегашната точка 21 става точка 22.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-179/07.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2017 г.
3. 410-03-157/11.11.2016 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
4. 410-03-158/11.11.2016 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет, Козлодуй за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
5. 410-03-175/06.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински план в изпълнение на Стратегия на област Враца за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременното напусналите образователната система (2016-2018 г.) на територията на община Козлодуй.
6. 410-03-170/06.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предложена структура на Програма за развитие на читалищната дейност и Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй.
7. 410-03-172/06.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в община Козлодуй.
8. 410-03-173/06.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове, съгласно чл. 7 и чл. 14, ал. 1 от Правилник за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй, приет с решение № 51 от 11.07.2011 г. на ОбС, Козлодуй. 
9. 410-03-169/06.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет на изразходените средства по приетата от ОбС, Козлодуй Програма „Ботеви дни” 2016 г.
10. 410-02-106/07.12.2016 г. – Доклад от комисията по чл. 31, ал. 3 от Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за символиката и отличията на община Козлодуй, приета с решение № 176 по протокол № 12 от 02.09.2008 г.
11. 410-02-105/01.12.2016 г. - Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
12. 410-03-164/23.11.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй, създаден с решение № 47 от 07.01.2016 г. на ОбС, Козлодуй.
13. 410-03-176/07.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на нов поименен състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
14. 410-03-177/07.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на народната просвета.
15. 410-03-171/06.12.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне за стопанисване на спортна зала „Христо Ботев”, Козлодуй на ОбП „Комунална дейност”.
16. 410-03-166/29.11.2016 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на помещение с площ 19 кв.м., находящо се в сградата на ПТТС Козлодуй, ет. 1.
17. 410-03-174/06.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Определяне на второстепенни разпоредители с бюджет в община Козлодуй и премахване на кметство Бутан от списъка с второстепенни разпоредители през 2017 г.
18. 410-03-159/14.11.2016 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за 2016 г.
19. 410-03-178/07.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.
20. 410-03-161/15.11.2016 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Козлодуй.
21. 410-03-181/12.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Козлодуй. 
22. Други.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет съобщи за:
1. Изготвен писмен отговор на постъпило писмено становище с вх. № 410-01-161/24.11.2016 г. от Румен Василев Маноев от гр. Козлодуй във връзка с предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй и приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет, Козлодуй за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
Отговорът ще бъде изпратен на адресата.
2. Изготвен писмен отговор на постъпило писмено питане с вх. № 410-01-150/27.10.2016 г. от Анатолий Янакиев Абаров – общински съветник, относно предприети действия от кмета на община Козлодуй в изпълнение на решение № 100 по протокол № 11 от заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 18.04.2016 г., касаещо погасяване на временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България. 
Отговорът се връчи лично.
3. Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй отговори устно на поставен от Юлиян Тошев на предходното заседание въпрос за точното разпределение по дейности на получените от ЦБ целеви средства в размер на 520 000 лв.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Симеон Симеонов предложи да се приеме финансовата рамка на План - сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2017 г. на обща стойност 3 040 000 лева, а подробната План-сметка да се приеме на следващото заседание.
Ангел Лалюв направи предложение разглеждането и вземането на решение от Общински съвет, Козлодуй по План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2017 г. да бъде отложено за следващо заседание. Симеон Симеонов оттегли своето предложение. 
На основание чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 201

1. Отлага за следващото заседание обсъждането на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2017 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Симеон Симеонов предложи да не се променя размера на такса битови отпадъци за физически лица и да се намали ТБО за нежилищни имоти на юридически лица. 
Мария Костова предложи родители с доход под трикратния размер на гарантирания минимален доход за страната да заплащат такса за детски градини, в размер на 50% и за трето и всяко следващо дете да не се заплаща такса.
Симеон Симеонов предложи промените в Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй да се обсъждат и гласуват по отделно такса за детски градини и такса битови отпадъци.
Анатолий Абаров изказа мнение, че няма готовност за вземане на решение за промени в Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй в частта за определяне на размер на ТБО, след което Симеон Симеонов предложи спорните параграфи да се гласуват поотделно.
Председателят подложи за гласуване промените по параграфи:
По § 1. В чл. 16 се добавя ново тире:
„- когато е налице едновременно право на собственост и концесия върху един и същ недвижим имот данъчно задължени са и собственика и концесионера за съответстващата на всеки от тях част от поземления имот.”
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
По § 2. В чл. 18 се създава нова ал. 3:
„(3) За недвижими имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиване на имота.”
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
По § 3:
В чл. 25, ал. 2, т. 4 думата „двукратния” да се замени с „трикратния” и 
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
В ал. 5 думите „в размер на 50%.” се заменят с „не се заплаща.”
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Предложението се приема.
Предложението на Анатолий Абаров да не се гласува § 6 беше подложено на гласуване.
Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 6; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението не се приема.
Гласуването продължи с § 6:
По § 6. В Приложение № 2, в т. 1.1. числото „1,3” се заменя с „1,5”.
Гласува се предложението за отхвърляне – да не се заменя числото „ 1,3” с „ 1,5”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
В т. 1.1., буква а) числото „0,8” се заменя с „1,0”.
Гласува се предложението за отхвърляне – да не се заменя числото „ 0,8” с „ 1,0”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
В т. 1.5. числото „10,0” се заменя с „8,3”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
В т. 1.5., буква в) числото „5,0” се заменя с „3,3”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема. 
В т. 2.1 числото „3,5” се заменя с „3,7”.
Гласува се предложението за отхвърляне – да не се заменя числото „ 3,5” с „ 3,7”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема. 
В т. 2.1., буква а) числото „3,0” се заменя с „3,2”.
Гласува се предложението за отхвърляне – да не се заменя числото „3,0” с „3,2”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
В т. 2.5. числото „10,0” се заменя с „8,3”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
В т. 2.5., буква в) числото „ 5,0” се заменя с „3,3”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
По § 7. В приложение № 6 думите „по чл. 17” се заменят с „по чл. 14”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
По § 8. В приложение № 8:
Думите „по чл. 17” се заменят с „по чл. 14”.
Добавя се т. 7, т. 8 и т. 9:
„7. Имотът е обществено значима сграда;
8. Имотът е училище;
9. Имотът е болница.”
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
Отхвърлените предложения бяха заличени от проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, буква а) от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 202

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, както следва:

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г.; доп. с реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот. № 23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.)
В Глава втора се правят следните изменения и допълнения:
В Раздел I:
§ 1. В чл. 16 се добавя ново тире:
„- когато е налице едновременно право на собственост и концесия върху един и същ недвижим имот данъчно задължени са и собственика и концесионера за съответстващата на всеки от тях част от поземления имот.”
§ 2. В чл. 18 се създава нова ал. 3:
„ (3) За недвижими имоти, придобити през текущата година, таксата се заплаща в сроковете по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал.1, таксата се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиване на имота.”
В Раздел III:
§ 3. Чл. 25 се изменя така:
„Чл. 25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите, настойниците, приемните родители заплащат месечно такси, както следва:
1. За ползване на детски ясли и детски градини в град Козлодуй: 
- яслени групи в детските градини такса в размер на 2,85 лв. за всеки ден от ползването;
- деца от първа и втора възрастова група такса в размер на 2,85 лв. за всеки ден от ползването;
- за трета и четвърта подготвителни групи в детските градини такса в размер на 1, 80 лв. за всеки ден от ползването /родителите не заплащат такса за обучение/;
2. За ползване на детски градини в селата на Община Козлодуй
- яслени групи в детските градини такса в размер на 2,65 за всеки ден от ползването;
- деца от първа и втора възрастова група такса в размер на 2,65 лв. за всеки ден от ползването; 
- деца от трета и четвърта подготвителни групи в детските градини такса в размер на 1,80 за всеки ден от ползването.
3. За почасова организация – таксата се определя с отделно решение на Общинския съвет.
4. Деца от трета и четвърта подготвителни групи през месеците юни, юли и август във всички населени места заплащат такса в размер на 2, 85 за всеки ден от ползването. 
5. Деца в полудневна организация заплащат стойността на обяда, при заявен такъв от родителите. 
(2) Размерът на таксата по ал.1, т. 1-5 се заплаща с 50% намаление за:
1. Деца с единствен родител;
2. Деца на родител със степен на инвалидност от 71% до 90%;
3. Деца с родители студенти; 
4. Деца от семейства с доход на член от семейството под трикратния размер на гарантирания минимален доход за страната.
(3) Когато децата са две в семейството и посещават едно или различни детски градини, таксата се заплаща в размер на 75 % за всяко от двете деца.
(4) Не се заплаща такса от:
1. Деца кръгли сираци;
2. Деца на родител загинал при изпълнение на служебен дълг, производствена авария или природно бедствие;
3. Деца на родители със степен на увреждане над 90%;
4. Деца със степен на увреждания, по списък, утвърден от министъра на 
здравеопазването;
(5) Когато децата са повече от две в едно семейство за първото и второто дете се заплаща такса в размер на 75 %, за трето и всяко следващо дете такса не се заплаща.
(6) В детските градини посещението на детето може да бъде прекъсвано и подновявано с писмено заявление от родителите/настойниците в рамките на 30 /тридесет/ работни дни от 15 септември до 31 май. Изискването не се отнася за отсъствие поради заболяване, удостоверено с медицински документ. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини. При отсъствие на дете без да е уведомен директорът на детската градина, родителите дължат такса в размера по ал. 1 за гр. Козлодуй и по ал. 2 за селата за всеки ден на отсъствието. 
(7) За времето, през което детето не е посещавало детската градина не се дължи такса. 
(8) За ползване правата по ал. 2, 3, 4 и 5 родителите или настойниците подават заявление до директора на детската градина, придружено с документи, доказващи правото за ползване. Родителите могат да ползват само едно от посочените облекчения.
(9) Заплащането на намаления размер или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.
(10) Неиздължените такси в едно детската градина, остават дължими от родителя или настойника при преместване на детето в друга детска градина на територията на Община Козлодуй.”
§ 4. Създава се член 25а:
„Чл. 25а. За дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от държавата дейности, общината събира местни такси в размер, определен с решение на Общинския съвет.”
§ 5. В Приложение № 1, т. V. Услуги „Местни данъци и такси”, услуга № 1, срокът се променя на „5 дни”.
§ 6. В Приложение № 2:
1. В т. 1.5. числото „10,0” се заменя с „8,3”;
2. В т. 1.5, буква в) числото „5,0” се заменя с „3,3”;
3. В т. 2.5. числото „10,0” се заменя с „8,3”;
4. В т. 2.5., буква в) числото „5,0” се заменя с „3,3”.
§ 7. В приложение № 6 думите „по чл. 17” се заменят с „по чл. 14”.
§ 8. В приложение № 8:
1. Думите „по чл. 17” се заменят с „по чл. 14”.
2. Добавя се т. 7, т. 8 и т. 9:
„7. Имотът е обществено значима сграда;
8. Имотът е училище;
9. Имотът е болница.”
2. Възлага на председателя на Общински съвет отразяване на измененията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Боряна Добрева, Велислав Торбов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 – Йордан Иванински, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Анатолий Абаров и Биляна Стояновска.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Стела Бачийска поиска повече информация относно дейностите, за които ще бъдат изразходвани средствата, които ще постъпят в общинския бюджет, ако се приеме предложената промяна в данъка върху недвижимото имущество. Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй устно предостави подробна информация за предвидените за 2017 г. строително - ремонтни дейности, които ще бъдат обект на обсъждане при подготовката и приемането на общинския бюджет за 2017 г.
Симеон Симеонов предложи да се не променя данъка за жилищни имоти на граждани и да се определи размера на данъка върху нежилищните имоти от 1,5 на хиляда на 3,2 на хиляда и данъка при възмездно придобиване на имущество от 1,5 на сто на 2,0 на сто, както е в предложението на кмета на общината.
Предложението беше подложено на гласуване.
§ 3. В чл. 15, ал. 1 числото „1,1” се заменя с „ 1,3”.
Гласува се предложението за отхвърляне – да не се заменя числото „ 1,1” с „ 1,3”.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
На основание чл. 1, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2, чл. 22 и чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 203

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет, Козлодуй за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй, както следва:

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне размера на местните данъци на територията на община Козлодуй (Приета с решение № 35 по протокол № 4 от 08.02.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 241 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. и доп. с реш. № 394 по прот. № 30 от 13.01.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 543 по прот. № 44 от 25.01.2011 г.; изм. и доп. с реш. № 45 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.; изм. с реш. № 205 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 330 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 479 по прот. № 47 от 28.01.2015 г.; доп. с реш. № 164 по прот. № 18 от 12.09.2016 г.)
В Глава втора се правят следните изменения:
В Раздел І:
§ 1. В чл. 8, ал. 4 се добавя изречение второ „Когато е налице едновременно право на собственост и концесия върху един и същ недвижим имот данъчно задължени са и собственика и концесионера за съответстващата на всеки от тях част от поземления имот.”
§ 2. В чл. 11 се създава нова ал. 3:
„(3) За недвижими имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиване на имота.”
§ 3. В чл. 15, в ал. 2 числото „1,5” се заменя с „3,2”.
В Раздел ІІІ:
§ 4. В чл. 35, ал. 2 числото „1,5” се заменя с „2,0”.
§ 5. В Приложение № 1 към чл. 18, ал. 3:
1. В т. 2 цифрата „ІV” се заменя с „V”.
2. В т. 5 цифрата „VІІ” се заменя с „VІ”.
2. Възлага на председателя на Общински съвет отразяване на измененията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 - Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 204

1. Приема Общински план в изпълнение на Стратегия на област Враца за ограничаване на отпадането от училище и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2016-2018г.) на територията на община Козлодуй.
2. Възлага на кмета изпълнение на решението.
Гласували 13 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 13; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 205

1. Одобрява структура на Програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй.
2. Одобрява Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да разпредели средствата за читалищата, съгласно чл. 23, ал. 1 от ЗНЧ и одобрения по т. 1 механизъм.
Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Юлиян Тошев предложи разглеждането и вземането на решение по предложения Правилник за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в община Козлодуй да се отложи за следващо заседание на Общински съвет, Козлодуй поради необходимостта от прецезирането му.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

Председателят на ОбС, Козлодуй предложи сформиране на работна група, включваща представители на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и представители на общинска администрация, със задача изготвяне на времени правила за условията и реда за финансово подпомагане дейностите на спортните клубове в община Козлодуй за 2017 г.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7 и чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 206

1. Одобрява Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове, съгласно чл.7 и чл. 14 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
2. Възлага на кмета на общината да разпредели средствата, съгласно предоставената информация от пенсионерските клубове, в съответствие с одобрения по т. 1 Механизъм и да предложи на Общински съвет, Козлодуй план за разпределяне на годишната субсидия на всеки клуб в срок до 30 януари 2017 г.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 207

1. Приема Отчет за изразходвани средства по приетата от Общински съвет, Козлодуй Програма „Ботеви дни 2016 г.”
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 8; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 6, т. 21 от ПОДОСНКВОА и чл. 31, ал. 5 от Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за символиката и отличията на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 208

1. Удостоява посмъртно СИМЕОН ИВАНОВ ЙОНОВ със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 6, т. 21 от ПОДОСНКВОА и чл. 31, ал. 5 от Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за символиката и отличията на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 209

1. Удостоява посмъртно ТОДОР МАРИНОВ ДОНЕВСКИ със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 210

1. Утвърждава състав на Наблюдателната комисия, както следва:
Председател: Ивайло Маринов – общински съветник
Секретар: Десислава Маринова – секретар на МК БППМН в община Козлодуй
Членове:
1. Венелин Вълчев – полицейски инспектор в РУ „Полиция”, гр. Козлодуй;
2. Нина Коева – началник на Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
3. Мария Абарова – социален работник в Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
4. Таня Маринова – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
Десислава Михайлова – мл. инспектор ОС „ИН”, гр. Враца, ПЗ, гр. Козлодуй
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 211

1. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси в община Козлодуй да се промени в следния вид:
Председател: Лиляна Рашкова – директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Козлодуй;
Заместник-председател: Лидия Петрова – началник на Отдел Образование, социални дейности и младежки политики в община Козлодуй;
Секретар: Йоанна Попова – гл. експерт „Социални услуги, здравеопазване и интеграция в община Козлодуй”;
Членове:
1. Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
2. Даниела Лазарова – директор на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
3. Мария Костова – председател на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото;
4. Д-р Боряна Добрева – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности;
5. Стефан Спасов – общински съветник;
6. Ивайло Маринов – общински съветник;
7. Венелин Вълчев – полицейски инспектор към РУ „Полиция”, гр. Козлодуй;
8. Мариета Маринова – директор на НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй;
9. Огнемир Симов – кмет на кметство с. Хърлец
10. Петко Петков – кмет на кметство с. Гложене;
11. Ивайло Иванов – кмет на кметство с. Бутан;
12. Илиян Иванов – кмет на кметство с. Крива бара;
13. Десислава Маринова – секретар на МК БППМН в община Козлодуй;
14. Желя Димитрова – здравен медиатор в община Козлодуй.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, във връзка с чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 212

I. Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ към община Козлодуй се състои от 5 (петима) членове.
II. Определя състав на Местната комисия по т. I., както следва:
1. Велислав Василев Торбов – представител на Общински съвет, Козлодуй, телефон за връзка : 0889515159;
2. Анатолий Янакиев Абаров – представител на Общински съвет, Козлодуй, телефон за връзка : 0888566710;
3. Стефан Иванов Александров – представител на Общински съвет, Козлодуй, телефон за връзка : 0889528455;
4. Петя Пламенова Иванова-Николова – представител на община Козлодуй, телефон за връзка: 0973/85823;
5. Лилия Василева Димитрова – представител на община Козлодуй, телефон за връзка: 0973/85864,
с председател Петя Пламенова Иванова-Николова – представител на община Козлодуй, телефон за връзка: 0973/85823.
III. Възлага на кмета на общината да представи на Управителния съвет на Националния компесационен жилищен фонд при Министерския съвет за утвърждаване на числеността, поименния състав и председателя на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове към община Козлодуй.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 213

1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 59 по протокол № 7 от 28.01.2016 г. Бюджет на Община Козлодуй за 2016 г. със сумата 3 544,20 лв. в приходната и разходната част, както следва:
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан
1.1 Актуализация на приходната част на бюджета на Общината със сумата от 1869,00 лв., както следва по приходни параграфи:
§ 24-06 „Приходи от наем на земя” – 1359,00 лв.
§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 510,00 лв.
1.2 Увеличаване на разходите по бюджета на община Козлодуй със същата сума, във функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи както следва:
§10-20 „Разходи за външни услуги” – 1869,00 лв.;
СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй
1.1 Актуализация на приходната част на бюджета на Общината със сумата от 661,20 лв., както следва по приходни параграфи:
§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 623,30 лв.
§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 37,90 лв.
1.2 Увеличаване на разходите по бюджета на община Козлодуй със същата сума, във функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи както следва:
§10-15 „Материали ” – 661.20 лв.;
СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй
1.1 Актуализация на приходната част на бюджета на Общината със сумата от 1014,00 лв., както следва по приходни параграфи:
§ 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1014,00 лв.
1.2 Увеличаване на разходите по бюджета на община Козлодуй със същата сума, във функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи както следва:
§10-20 „Разходи за външни услуги” – 1014,00 лв.;
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на плана на бюджета на община Козлодуй, както в приходната, така и в разходната му част.
Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14 - Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Постъпи предложение от председателите на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението да отпадне т. 2 от проекта на решение с текст „т. 2. „Отнема правото на достъп на Иван Кюланов – служител на ОбП „КД” до всички помещения, освен в случаите на редовни тренировки на Сдружение „Клуб по волебол – мъже”, Козлодуй, които са предварително фиксирани в утвърден спортен график, считано от датата на вземане на решението.”
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 4, ал. 5 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 214

1. Дава съгласие да се предостави за стопанисване и оперативно управление Спортна зала „Христо Ботев”, Козлодуй, с площ от 1 435 кв.м. и с идентификатор 37798.501.74.1, находяща се в УПИ V, кв. 41 по плана на гр. Козлодуй, актувана с Акт за публична общинска собственост № 86/16.04.1996 г. на Общинско предприятие „Комунална дейност”, чрез Директора, считано от датата на вземане на решението.
2. Възлага на Директора на ОбП „Комунална дейност” да организира предаване и приемане на материалните активи, налични в залата и да предостави копие от протокола в срок до 31.12.2016 г.
3. Възлага на Директора на ОбП „Комунална дейност” да застрахова Спортна зала „Христо Ботев”, Козлодуй, като имот публична общинска собственост, съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗОС.
Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14 - Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от ЗОС, чл. 18 и чл. 44, ал. 1, т. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 215

1. Допълва Приложение № 3 от Годишната програма за 2016 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на помещение с площ 19 кв.м., находящо се в сградата на ПТТС Козлодуй, ет. 1.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по: 
2.1. Обявяване на търг с явно наддаване за горецитираното помещение по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 3 към Наредба № 4/2008 г. на ОбС, Козлодуй.
2.2. Сключване на договор за безвъзмездно ползване с РЗОК, гр. Враца за помещение с площ 12 кв.м., на основание чл. 12, ал.1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4/2008 г. на ОбС, Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14 - Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Постъпи предложение от председателите на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението за отпадане на т. 2 от проекта на решението с текст: „т. 2. Да отпадне кметство с. Бутан от второстепенните разпоредители с бюджета на община Козлодуй, поради неспазване на бюджетната дисциплина”, като кметство с. Бутан фигурира в изброените второстепенни разпоредители с бюджет на Община Козлодуй. Общински съвет, Козлодуй да бъде уведомен за предприетите мерки в съответствие с чл. 130, ал. 1 от ЗПФ спрямо Кметство с. Бутан, поради системно нарушаване на бюджетната дисциплина.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 9; „ПРОТИВ” – 5; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 10 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 216

1. Определя ДГ „Мир”, гр. Козлодуй, ДГ „Радост”, гр. Козлодуй, ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй, ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй, ДГ „Здравец”, с. Хърлец, ДГ „Радост”, с. Гложене и ДГ „Първи юни”, с. Бутан, „Детска ясла № 1”, СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй, НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй, ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан, Кметство с. Бутан, Кметство с. Хърлец, Кметство с. Гложене, Кметство с. Крива бара, ОбП „Комунална дейност”, гр. Козлодуй като второстепенни разпоредители с бюджет на Община Козлодуй.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14 - Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов; 
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда. Юлиян Тошев направи предложение да се предостави от общинска администрация регистър на дейностите за третиране на безстопанствените кучета, който да се приложи към материалите по внесеното предложение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 217

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй през 2016 г.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:
Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 218

1. Одобрява община Козлодуй като член на РСУО Оряхово да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1 ОP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.).
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме всички необходими правни и фактически действия за кандидатстване на общината, съвместно с общините Оряхово, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа, по процедура за набиране на проектни предложения BG16М1 ОP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.).
3. Общински съвет поема ангажимент Община Козлодуй да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по настоящата процедура.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 20 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 346, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 219

1. Приема Наредба № 22 за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Козлодуй.
2. Възлага на председателя на Общински съвет публикуване на Наредбата на интернет 
страницата на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 21 от дневния ред:
Становище представи по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 220

1. Одобрява Анализ на потребностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Козлодуй.
Гласували 14 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 22 от дневния ред:
Разгледа се внесеното изложение от УС на ФК „Първа атомна”, гр. Козлодуй относно: Състояние на представителния отбор и ДЮШ на ФК „Първа атомна”, гр. Козлодуй и необходимостта допълнително при възможност финансиране до края на 2016 г., както и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2017 г.
Във връзка с изнесената информация Общинският съвет реши да се създаде работна група в състав: Маринела Николова - кмет на община Козлодуй, Галина Христова – директор на Дирекция „ФСД”, общинските съветници Анатолий Абаров, Ангел Лалюв и Юлиян Тошев, и Станислав Стоянов - президент на ФК „Първа Атомна”, гр. Козлодуй със задача да проучат всички правни и финансови условия за подпомагане дейността на клуба.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА 
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на отдел „Секретариат на ОбС”/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г. - Текуща страница
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи