Протокол № 25 / 28.12.2016г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 28 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 28.12.2016 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков, Валери Попов и Стела Бачийска.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй и Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-195/20.12.2016 г – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане чистотата на територията на община Козлодуй.
3. 410-03-188/19.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на промени в административната структура и числеността на общинска администрация – Козлодуй.
4. 410-03-193/19.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Финансово подпомагане на пенсионерските клубове за 2017 г., съгласно чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
5. 410-03-190/19.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински културен календар за 2017 г. и план-сметка за финансирането му. 
6. 410-03-192/19.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане Програма „Ботеви дни 2017 г.” и план-сметка за финансирането й.
7. 410-03-197/20.12.2016 г. Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г. и размера на средствата за финансовото им подпомагане, съобразно одобрения от Общинския съвет Механизъм за разпределение на общинска годишна субсидия за Читалищата със средства от собствени приходи на общината.
8. 410-03-191/19.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински спортен календар за 2017 г. и план-сметка за финансирането му. 
9. 410-03-194/19.12.2016 г – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности” за 2017 г. и план-сметка за финансирането му.
10. 410-03-196/20.12.2016 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Екологичен календар за 2017 г. и план-сметка за финансирането му.
11. 410-03-187/16.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешаване, по искане на заинтересованата страна ДП РАО, за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутна зона, за електроснабдяване на помпена станция, разположена в рамките на п.имот 37798.193.58 в землището на гр. Козлодуй във връзка с изработването на проект за ПУП-ПП.
12. 410-03-186/15.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Промяна на наименованието на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, в с. Хърлец, с. Гложене и с. Бутан.
13. 410-09-198/20.12.2016 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Финансово подпомагане на трима студенти, обучаващи се по специалности в областта на образованието и здравеопазването за учебната 2017/2018 г.
14. Други.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Изказване, във връзка с павилион, разположен се на площад „Христо Ботев” пред Читалището в гр. Козлодуй и получено предписание за неговото премахване направи Николай Казаков – жител на гр. Козлодуй.
Въпрос, във връзка с непредоставен регистър от общинска администрация на извършените ветеринарномедицински манипулации на безстопанствените кучета през 2016 г., по свое питане от предходното засдание на ОбС, отправи Юлиян Тошев. Общинският съветник изрази становище, че проблемът с безстопанствените кучета в общината не е решен.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец постави въпроса за доставянето на планираната за 2016 г. почистваща техника за кметствата. Кметът на общината отговори, че техниката в най-скоро време ще бъде предоставена.
Цоло Цолов предложи:
1. Извозването на битовите отпадъци от кметствата да се извършва четири пъти месечно.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
2. Средствата в размер на 188 920,75 лв. по дейност 3.38 „Разходи за почистване на градски градини и междублокови пространства, обособени детски площадки и др.” да бъдат намалени с 10 000 лв., която сума да се пренасочи за дейност 2.6 „Почистване на съществуващи сметища в гр. Козлодуй”, като сумата в тази дейност от 14 000 лв. да се увеличи на 24 000 лв.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
Предложението се приема.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 221

1. Приема предложението относно одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2017 г., съгласно Приложение № 1: „План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2017 г.”
2. Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по поддържане на чистота на територията на община Козлодуй за 2017 г. на обща стойност 2 950 000 лв.
3. Дава съгласие кметът на общината, в рамките на одобрените с План-сметката „Планирани разходи по видове дейности”, да извършва целесъобразни промени в различните видове разходи по дейности, в зависимост от постъпленията на приходите от такса битови отпадъци и от извършените разходи.
4. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2017 г. планираните разходи, съобразно одобрената План-сметка. 
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
Юлиян Тошев изрази несъгласие с предложените промени в административната структура и числеността на общинската администрация.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 222

1. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Култура, спорт и публични прояви” с 1 щатна бройка – специалист „Реклама и маркетинг”, която да се финансира с приходи от местен характер, считано от 01.01.2017 г., като бройките в отдела от 5 стават 6.
2. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Национални програми, международни проекти и обществени поръчки” с 1 щатна бройка – експерт „Обществени поръчки”, която да се финанира с приходи от местен характер, считано от 01.01.2017 г., като бройките в дирекцията от 7 стават 8.
3. Пренасочва 1 щатна бройка „Старши счетоводител”, изпълняваща държавно делегирани дейности, от структурата на кметство Бутан в структурата на общинска администрация Козлодуй, в общата администрация, в дирекция „Финансово-стопански дейности”, считано от 01.01.2017 г.
4. Одобрява числеността на общинската администрация във функция „Изпълнително-законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 92,5 щатни бройки със следното разпределение:
4.1. Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности – 45 броя, от които за:
- гр. Козлодуй – 36 броя;
- с. Хърлец – 2 броя;
- с. Гложене – 3 броя;
- с. Бутан – 2 броя;
- с. Крива бара – 2 броя.
4.2. Общинска администрация, дофинансирана с приходи от общински характер – 47,5 броя, от които за:
- гр. Козлодуй – 44,5 броя;
- с. Хърлец – 1 брой;
- с. Гложене – 1 брой;
- с. Бутан – 1 брой.
5. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание на общинска администрация, считано от 01.01.2017 г., като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2017 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 12; „ПРОТИВ” – 4; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 7 и чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 223

1. Приема размерът на финансирането на пенсионерските клубове на територията на общината да се извърши съобразно Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане на дейностите на пенсионерските клубове.
2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2017 г. сумата 9999,72 лв., която да бъде разпределена по пенсионерските клубове, както следва:
2.1. ККП „Здравец”, гр. Козлодуй – 1773,00 лв.;
2.2. ККП „Турлашка махала”, гр. Козлодуй – 1560,24 лв.;
2.3. ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец – 1347,48 лв.;
2.4. ПК „Здраве”, с. Хърлец – 1489,32 лв.;
2.5. КП „Здравец”, с. Гложене – 1489,32 лв.;
2.6. ПК „Златна есен”, с. Бутан – 1702,08 лв.;
2.7. Клуб на пенсионера и инвалида, с. Крива бара – 638,28 лв.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
Мария Костова предложи в Общински културен календар за 2017 г. да бъдат заложени допълнително, в рамките на предложения бюджет, следните мероприятия: 
1. „5 октомври - Международен ден на учителя” с финансиране в размер на 1000 лв., което да се осигури от намаляване на средствата за мероприятие „15 септември – Първи учебен ден”, която сума от 1 500 лв. се намалява на 500 лв.
2. „7 април – Световен ден на здравето и здравния работник” с финансиране в размер на 500 лв., което да се осигури от намаляване на средствата за мероприятие „1 март – Ден на Баба Марта”.
3. „1 ноември – Ден на народните будители” с допълнително финансиране в размер на 500 лв. за закупуване на факли, което да се осигури от намаляване на средствата за мероприятие „1 март – Ден на Баба Марта”.
За мероприятие „1 март – Ден на Баба Марта” сумата от 2 360 лв. се намалява на 1 360 лв.
За мероприятие „1 ноември – Ден на народните будители” сумата от 450 лв. се увеличава на 950 лв.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 224

1. Приема Общински културен календар за 2017 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджет 2017 г. средствата в размер на 49 880 лв., необходими за реализирането на Общински културен календар за 2017 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 225

1. Приема Програма „Ботеви дни 2017 г.” и план-сметка за финансирането ѝ.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да заложи в бюджет 2017 г. средствата в размер на 42 000 лв., необходими за реализирането на Програма „Ботеви дни 2017 г.”.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
От името на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото Мария Костова предложи:
1. Общинската годишна субсидия за финансиране дейностите на НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй да се увеличи с 5 000 лв. и сумата от 14 073 лв. се увеличава на 19 073 лв., а общата сума по Програмата от 49 992 лв. се увеличава на 54 992 лв.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
2. До следващото заседание на Общинския съвет, общинската администрация да представи окончателния вариант на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г., като се посочат и средствата за финансиране на дейностите в съответствие с утвърдения от Общинския съвет размер.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 2, чл. 23 и чл. 26а от ЗНЧ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 226

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2017 г.
2. Приема определения, съобразно Механизъм за разпределение на общинската годишна субсидия за Читалищата със средства от собствени приходи на община Козлодуй, размер на средствата за финансиране дейността на Читалищата на територията на община Козлодуй за 2017 г., както следва:
2.1. НЧХП „Христо Ботев-1879”, гр. Козлодуй – 19 073 лв.
2.2. НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1927”, с. Хърлец – 12 962 лв.
2.3. НЧ „Яким Деспотов-1899”, с. Гложене – 10 555 лв.
2.4. НЧ „Заря-1911”, с. Бутан – 11 292 лв.
2.5. НЧ „Будител-1926”, с. Крива бара – 1 110 лв.
3. Възлага на кмета на общината за заложи в бюджета на община Козлодуй за 2017 г. сумата, в размер на 54 992 лв.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
Любомир Йотов предложи средствата за мероприятие „Четиридесет и четвърти турнир по конен спорт за Приза на община Козлодуй” в с. Бутан да се увеличат с 400 лв. и сумата от 2 700 лв. се увеличава на 3 100 лв. Със същата сума от 400 лв. да се намалят средствата за мероприятие „Десети Национален мотосъбор” в гр. Козлодуй, които от 4 500 лв. се намаляват на 4 100 лв.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 227

1. Приема Общински спортен календар за 2017 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй средствата, в размер на 28 900 лв., необходими за реализиране на дейности по Общински спортен календар за 2017 г. да бъдат заложени в Бюджет 2017 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 228

1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2017 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на общината средствата, в размер на 24 960 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински календар „Младежки дейности” за 2017 г., да бъдат заложени в бюджет 2017 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
Цоло Цолов предложи общинска администрация да представи отчет за извършените дейности и изразходените средства по Общински екологичен календар за 2017 г. преди да представи за приемане от Общинския съвет Общински екологичен календар за 2018 г.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 229

1. Приема Общински екологичен календар за 2017 г. и план-сметка за финансирането му.
2. Възлага на кмета на общината средствата, в размер на 17 880 лв., необходими за реализиране на дейностите от Общински екологичен календар за 2017 г., да бъдат заложени в бюджет 2017 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 230

1. Разрешава, по искане на заинтересуваните лица – ДП РАО, изработването на проект за Подробен устройствен план/Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутната зона на електроснабдяване на Помпена станция, разположена в рамките на п.имот № 37798.193.58 в землището на гр. Козлодуй.
2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план/Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутната зона на електроснабдяване на Помпена станция, разположена в рамките на п.имот № 37798.193.58 в землището на гр. Козлодуй.
3. Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 2, т. 2б и т.4ее, чл. 36, ал. 3, т. 2а и § 40 от ППЗСП

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 231

1. Дава съгласие за промяна на наименованието на „Дневен център за възрастни хора с увреждания”, с. Хърлец в “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, с. Хърлец с капацитет 30 места.
2. Дава съгласие за промяна на наименованието на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания”, № 1 с. Хърлец в “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” № 1, с. Хърлец с капацитет 15 места.
3. Дава съгласие за промяна на наименованието на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” № 3 с. Хърлец в “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” № 3, с. Хърлец с капацитет 15 места.
4. Дава съгласие за промяна на наименованието на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания” № 2 с. Гложене в “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” № 2, с. Гложене с капацитет 15 места.
5. Дава съгласие за промяна на наименованието на “Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”, с. Бутан в “Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”, с. Бутан с капацитет 60 места.
6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението. 
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 232

1. Приема община Козлодуй да подпомага обучението на трима студенти от община Козлодуй – двама по специалност с педагогическа правоспособност и един в новооткрита специалност „лекарски асистент” от учебната 2017/2018 г.
2. Възлага на кмета на общината, в изпълнение на т. 1, да заложи в бюджет 2017 г. средства в размер на 6600 лв. 
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г. - Текуща страница
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи