Протокол № 26 / 31.01.2017г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 26
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 31 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 31.01.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков и Дучко Петров.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй, Петко Петков – кмет на кметство с. Гложене, Людмил Ангелов - директор на Дирекция УТСОбСИД, Ивалена Кашева – гл. счетоводител към ОбП „КД” и граждани от гр. Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Преди началото на заседанието председателят съобщи за две предложения, внесени от Маринела Николова - кмет на община Козлодуй относно: 
1. Промяна в План-сметката за необходимите разходи по дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2017 г.
2. Членство на община Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел „ФК „Първа атомна”, гр. Козлодуй.
Цоло Цолов предложи т. 9 от дневния ред да стане т. 18. 
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 5; „ПРОТИВ” – 2; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.
Предложението не се приема.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 233

1. Включва две нови точки в дневния ред по внесени предложения от кмета на общината.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 234

1. Включва нова т. 2 в дневния ред, както следва:
„2. 410-03-18/30.01.2017 г. – Предложение от Маринела Николова-кмет на община Козлодуй относно: Промяна в План-сметката за необходимите разходи по дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2017 г. ”
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 235

1. Включва нова т. 18 в дневния ред, както следва: 
„18. 410-03-19/30.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова-кмет на община Козлодуй относно: Членство на община Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел „ФК „Първа атомна”, гр. Козлодуй”.
2. Досегашните точки от 2 до 16 стават съответно от 3 до 17, а досегашната точка 17 става точка 19.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА ” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-18/30.01.2017 г. – Предложение от Маринела Николова-кмет на община Козлодуй относно: Промяна в План-сметката за необходимите разходи по дейностите по поддържане на чистотата на територията на община Козлодуй за 2017 г.
3. 410-03-6/16.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж-Враца“
4. 410-03-2/ 10.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
5. 410-03-5/16.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на годишна Програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
6. 410-03-7/17.01.2017 г. - Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Статут на общинските жилища за 2017 г., по реда на чл. 42 от Закона за общинската собственост.
7. 410-03-8/18.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Задължително застраховане на имоти – частна общинска собственост.
8. 410-03-16/23.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност“.
9. 410-03-13/19.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Утвърждаване от Общинския съвет на Програма за работата на 
Общинско предприятие „Комунална дейност“ за 2017 г.
10. 410-03-3/10.01.2017 г. - Докладна записка от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Бюджет на община Козлодуй 2017 г.
11. 410-03-4/11.01.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Свикване на извънредно общо събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев” АД, гр. Враца, насрочено за 09.02.2017 г. от 13.00 часа.
12. 410-03-17/23.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Мониторингов доклад за изпълнените през 2016 г. дейности от План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017) и допълнение на План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2017).
13. 410-03-14/19.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Козлодуй.
14. 410-02-02/18.01.2017 г Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
15. 410-02-01/18.01.2017 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2017 г.
16. 410-03-9/18.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
17. 410-03-10/18.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Прекратяване членството на община Козлодуй в юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност Сдружение „Бизнес център” Козлодуй, създадено в рамките на Проект „Заетост чрез подкрепа на Бизнеса JOPS„.
18. 410-03-19/30.01.2017 г. - Предложение от Маринела Николова-кмет на община Козлодуй относно: Членство на община Козлодуй в Сдружение с нестопанска цел „ФК „Първа атомна””, гр. Козлодуй.
19. Други.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет съобщи за:
1. Изготвен писмен отговор с изх. № 410-01-175-1/30.01.2017 г. на постъпило писмено питане с вх. № 410-01-175/20.12.2016 г. от Румен Василев Маноев от гр. Козлодуй във връзка със сумата възстановен ДДС от НАП на община Козлодуй за периода от 09.01.2012 г. до 01.12.2013 г. и каква част от възстановената сума е преведена на МФ, както и приемане на решение от Общински съвет, Козлодуй за разпореждане с тези бюджетни средства.
Отговорът ще бъде изпратен на адресата.
2. Изготвен писмен отговор с вх. № 410-03-12/19.01.2017 г. на постъпило устно питане от Юлиян Тошев на заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 15.12.2016 г. за изготвен Регистър на кастрирани, обезпаразитени и ваксинирани бездомни кучета на територията на община Козлодуй във връзка с разгледан Отчет за изпълнение на дейностите по Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Козлодуй за 2016 г.
Отговорът, ведно с приложения Регистър, се връчи на г-н Юлиян Тошев лично.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 236

1. Променя План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане чистотата на територията на община Козлодуй за 2017 г., както следва:
1.1. Намалява сумата преходен остатък от 700 000 лв. на 641 536 лв.
1.2. Намалява общата сума на План-сметката от 2 950 000 лв. на 2 891 536 лв.
1.3. Намалява сумата за дейност 3.42 „Почистване на тревни площи, поддръжка” от 273 008,06 лв. на 214 544,06 лв. 
2. Възлага на кмета на общината отразяване на промените в План-сметката за необходимите разходи за дейностите по поддържане чистотата на територията на община Козлодуй за 2017 г. 
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 - Марийка Костова , Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 237

1. Одобрява разходите по бюджета на проекта, необходими на Община Козлодуй за собствен принос в проект № 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж - Враца”, селектиран в рамките на Програма INTERREG V-A Румъния – България, който е равен на 2 % от одобрения бюджет на проекта.
2. Община Козлодуй ще осигури временна наличност на финанси, докато се възстановят от Програмата.
3. Приема следните позиции като част от Екипа за изпълнение на проекта:
Асистент мениджър в екипа за изпълнение на проекта;
Финансов експерт (асистент) в екипа за изпълнение на проекта;
Експерт Обществени поръчки в екипа за изпълнение на проекта.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС, чл. 4, ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 238

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление разпореждане с имоти, общинската собственост, ведно с Приложение № 1 и Приложение № 2 за извършените сделки за разпореждане с общински имоти и резултатите от проведени търгове за управление и разпореждане с общински имоти, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 239

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй в съвкупност със следните цели и дейности, а именно:
1.1. Прогнозни приходи в размер на 225 хил. лв., свързани с разпореждане на общинските имоти, описани в Приложение № 1 и Приложение № 2;
1.2. Прогнозни приходи в размер на 770 хил. лв., свързани с управление на общинските имоти, предоставени за ползване под наем. 
1.3. Прогнозни разходи за поддръжка и ремонт на общински имоти в размер на 53 500 лв.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да публикува Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017 г. на електронната страница на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 240

1. Приема Статут на общинските жилища за 2017 г. по реда на чл. 42 от ЗОС, съгласно Приложение № 1.
2. Общински съвет, Козлодуй реши да не се продават общински жилища през 2017 г.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.9, ал. 2 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 241

1. Определя имоти частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, а именно:
1.1. Самостоятелен обект в сграда – Апартамент № 8, бл. 9А в Ж.К. 1 със застроена площ 47,10 м², АОС № 211/19.06.1999 г.
1.2. Самостоятелен обект в сграда – Апартамент № 14, бл. 1, вх. А в Ж.К. 1 със застроена площ 38,76 м² ведно с прилежащо избено помещение с площ 5,3 м², АОС № 119/15.06.1998 г.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, aл. 3 от ЗОС и чл. 11 от Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 242

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, както следва:

„ПРАВИЛНИК
за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Комунална дейност” (приет с Решение № 146 от Протокол 17 от 30.08.2016 г. на ОбС, Козлодуй)

В Раздел ІV. Структура и състав от Правилник за дейността на общинско предприятие „Комунална дейност”, се правят следните изменения:
§ 1. В чл. 11, ал. 3 числото „135” се заменя със „137”.
§ 2. В Приложение № 1 Структура на Общинско предприятие “Комунална дейност” гр. Козлодуй, се добавя длъжността „Юрисконсулт”, която е на пряко подчинение на Директора на Общинско предприятие „Комунална дейност” - 1бр.
§ 3. В Приложение № 1 Структура на Общинско предприятие “Комунална дейност” гр. Козлодуй, се добавя длъжността „Финансов контрольор”, която е на пряко подчинение на Директора на Общинско предприятие „ Комунална дейност” - 1бр.
§ 4. В Приложение № 1 Структура на Общинско предприятие “Комунална дейност” гр. Козлодуй, се изменя общия брой на числения състав на Общинско предприятие “Комунална дейност” гр. Козлодуй, от 135 става 137.
§ 5. В Приложение № 1 Структура на Общинско предприятие “Комунална дейност” гр. Козлодуй, се добавя – „Допълнително финансирани от местни дейности по ПМС 66 от 28 март 1996г. – Общ работник – 9 бр.”
2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на Общинско предприятие „Комунална дейност” изпълнение на Правилника.
4. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Правилника на интернет страницата на общината.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на ОбП „Комунална дейност”

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 243

1. Утвърждава Годишна програма на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй през 2017 г.
3. Възлага на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй изпълнение на Годишната програма.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.


По т. 10 от дневния ред:
На основание чл. 122 от ПОДОСНКВОА председателят на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост представи Доклад съдържащ становища на всички постоянни комисии към Общински съвет, Козлодуй.
Изказвания направиха и поставиха въпроси Анатолий Абаров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Стела Бачийска, Валери Попов и Цоло Цолов.
Бяха засегнати въпроси свързани с:
Разходната част на бюджета и Поименен списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на материални активи, нематериални активи и ремонти на община Козлодуй за 2017 г. - основен ремонт на покрива и сградата на общината; проектиране и изграждане на ул. „София”; изграждане на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ; основен ремонт на ДГ „Мир”; контрол върху дейностите по изрязване и запълване на дупки по уличната мрежа и недостатъчната сума, заложена в бюджета за тази дейност; подмяна на настилката на спортна площадка западно от търговски комплекс „Бриз”; предвидените за закупуване машини и съоръжения, необходими за извършване на дейностите на ОбП „КД”; обезпеченост на Програмата за управление на община Козлодуй в бюджета на общината за 2017 г. и др. 
Образование - недостатъчно планирани средства за издръжка на детските градини с приходи от местни дейности; рационално разпределение на тези средства, като същото бъде съобразено с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование; необходимостта от предоставяне на логопедични услуги от ЦПРЛ-ОДК с общинско финансиране, а не със средства за от училищата, тъй като от тях се ползват основно децата в детските градини; липса на точен разчет колко струва годишната издръжка на всяка една от детските градини; осъществяване на засилен контрол по разпределянето и изразходването на финансовите средства.
Ремонт на общинската пътна инфраструктура - планиране на ремонтните дейности на общинската пътна инфраструктура; липса на цялостна картина кои са най-належащите обекти и какви видове дейности трябва да се извършат за всеки един от тях. 
На въпросите свързани с Приложение № 3 Поименен списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на материални активи, нематериални активи и ремонти на община Козлодуй за 2017 г. отговори Юрик Мартинов - зам.-кмет на община Козлодуй. 
Маринела Николова – кмет на община Козлодуй подчерта, че за решаването на многобройните проблеми на града ще се търсят целеви средства от други източници извън общинския бюджет.
Юлиян Тошев направи следното предложение:
Да се премахне предвиденият електронен дисплей (Приложение № 3, I. СМР, т. 16 от проекта на Бюджета на община Козлодуй за 2017 г.), както и да се редуцират сумите за проектиране на ДГ „Мир” и ул. „Хаджи Димитър”, а средствата предвидени за тях да бъдат пренасочени за възстановяване на пътищата. 
Предложение се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 10; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
Предложението не се приема.

Стела Бачийска направи следното предложение:
В двумесечен срок общинска администрация да изработи и представи в Общинския съвет Програма за състоянието и ремонта на общинските пътища и улици за тригодишен период.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, Постановление № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2017 г. и Указание на Министерство на финансите с номер ФО 1/05.01.2017 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 244

1. Приема бюджета на Община Козлодуй за 2017 година, както следва:

1.По приходите в размер на :

(Съгл. Приложение 1) в.т.ч.

18 268 665 лв.

1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в т.ч:

9 115 436 лв.

1.1.1. Обща субсидия от РБ

8 640 604  лв.

1.1.2. Преходен остатък от 2016 г.  по държавни дейности

474 832  лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на :

(Съгл. Приложение 1) в т.ч.

9 153 229 лв.

1.2.1. Данъчни приходи с местен характер

2 814 500 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи            

3 558 500 лв.

1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на:

 в т.ч.:

967 400 лв.

1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на :

735 700 лв.

1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на:

216 200 лв.

1.2.3.3. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване

15 500 лв.

1.2.4. Преходен остатък от 2015 г. в размер на

1 812 829 лв.

2. По разходите в размер на:

(Съгласно Приложение 2) в т.ч.                                    

18 268 665 лв.

2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности

115 436 лв.

2.2. Разходи за местни дейности в т.ч. дофинансиране.

9 153 229 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи в общ размер на 2 685 522 лв. (два милиона шестотин осемдесет и пет хиляди петстотин двадесет и два лв.), съгласно приложение № 3, по източници на финансиране както следва:

Общо средства предвидени за капиталови разходи

2 685 522

Собствени средства на Общината

1 879 051

Целева държавна субсидия за капиталовите разходи

806 471

Други източници в т.ч.

812 650

- Съфинансиране по проект от фонд „РАО”

300 000

- Други източници (Споразумение с МРРБ и МОСВ)

512 650

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 
806 471 лв., съгласно приложение № 3.
3. Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата за делегираните от държавата дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинска администрация и звената към нея (без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети), съгласно приложение № 4.
3.1. Кметът на общината да утвърди длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т. 3, за съответните дейности.
3.2. Заплатата на кмета на общината, председателя на Общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и кметовете на кметства са определени с решения на Общински съвет с номера: № 24 до № 29 вкл., с Протокол № 3 от 10.12.2015 г. 
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1.Социално-битови разходи на персонала, зает в бюджетните функции и дейности, 
в размер на 3 % на база действително начислени трудови разходи, съгласно чл. 44 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на ДБРБ за 2017 г.
4.2. Лимит за представителни разходи на кмета на Общината в размер на 2 % от издръжката на общинска администрация съгласно чл. 39, ал. 3 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на ДБРБ за 2017 г.
5. Утвърждава размер на помощ за подпомагане на погребенията на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в дирекциите за социално подпомагане в размер на 12 000 лв., разпределен по населени места, както следва:
- гр. Козлодуй - 2 500 лв.
- с. Хърлец - 2 500 лв.
- с. Гложене - 2 500 лв.
- с. Бутан - 2 500 лв.
- с. Крива Бара - 2 000 лв.
6. Определя:
6.1. Стойността на среднодневния оклад в детски заведения за 2017 г., както следва:
- Детска ясла - 1 дете - 1,80 лв.
- Детска градина - 1 дете - 1,80 лв.
- Детска млечна кухня - 1 дете - 2,00 лв./платим от родителите/.
6.2. Цени на купони в ученически столове:
- Купон обяд в ученически стол - 1 дете - 1,50 лв./платим от родителите/
6.3. Средствата са предвидени по бюджетите във функции „Образование”, „Здравеопазване” - дейност „Детска ясла” за гр. Козлодуй и съставните кметства по съответните им бюджети.
7. За бюджетната 2017 г.:
7.1. Да се поемат разходите за безплатен обяд на 469 ученици от социално слаби семейства в размер на 105 519 лв., разпределени по учебни заведения, както следва:
- СУ „Христо Ботев”, Козлодуй - 12 ученици – 3 240 лв.
- СУ „Св. св. Кирил и Методий”, Козлодуй - 50 ученици - 13 500 лв.
- НУ „В.Левски” - Козлодуй - 57 ученици - 13 680 лв.
- ОУ „В.Априлов” - Хърлец -50 ученици - 11 475 лв.
- ОУ „Христо Ботев”- Гложене - 134 ученици - 26 274 лв.
- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – Бутан - 166 ученици – 37 350 лв.
7.2. Правоимащите да се хранят безплатно ученици се определят от педагогическия съвет на съответното училище, като копие от списъка им се предостави в Община Козлодуй.
7.3. Средствата за осигуряване на безплатен обяд в размер на 105 519 лв.са предвидени във функция „Образование” – делегирани от държавата дейности за гр. Козлодуй и по бюджетите на съответните учебни заведения, прилагащи системата на делегирани бюджети.
8. Определя на основание чл. 39 ал.1, т. 2 от ПМС № 374/22.12.2016 г. размер на средствата за транспорт на пътуващия персонал, за лицата със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, за която няма кандидати от населеното място в размер на 90 % от действителните разходи на работещите на разстояние на извозване до 85 км., както следва:
- служители в общинска и кметска администрация;
- учители;
- медицински специалисти в „детска ясла” и „здравни кабинети” в училищното здравеопазване;
- специалисти в социалните услуги на територията на общината.
8.1. Разходите по т. 8 се извършват в рамките на средствата по бюджета на гр. Козлодуй и съответните разпоредители с кредити на общината, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).
8.2. Възлага на кмета на общината да утвърди списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно чл. 39, ал.1, т. 2 от ПМС № 374/22.12.2016 г., като разходите са за сметка на съответната дейност.
8.3. Дава право на кмета на общината със свои заповеди да допълва и променя списъка на длъжностни лица с право на превозни разноски.
9. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата в размер на 153 300 лв. за финансиране на делегираните от държавата дейности.
9.1. Определя субсидираната численост за читалищата в размер на 21 щатни бройки.
9.2. Упълномощава кмета на Общината да организира разпределението на средствата от държавната субсидия съгласно указание ФО № 1/05.01.2017 г.
10. Утвърждава разпределението на средствата за култура, подпомагане на пенсионерски клубове и дейности по опазване на околната среда, както следва:

Читалища в Община Козлодуй- 54 992 лв.
Културен календар - 49 880 лв.
Спортен календар - 28 900 лв.
Младежки дейности - 24 960 лв.
Екологичен календар - 17 880 лв.
Програма „Ботеви дни 2017” - 42 000 лв.
Студенти - 6 600 лв.
Пенсионерски клубове - 10 000 лв.

Общо 235 212 лв.

10.1. Упълномощава кмета на общината средствата в размер на 54 992 лв., необходими за реализиране на дейностите от Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй през 2017 г., приета с Решение № 226 от протокол № 25/28.12.2016 т. на Общински съвет, Козлодуй, да се превеждат във вид на субсидия по банковите сметки на отделните читалища и да се разходват от тяхна сметка спрямо предложените годишни планове за дейности.
10.2. Утвърждава разходи за подпомагане на физическото възпитание и спорта на територията на общината съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта в общ размер 122 900 лв.(28 900лв. + 94 000 лв.), разпределени както следва:
10.3. Средства за създаването на условия за занимания на децата и младежта с физически упражнения, спорт и социален туризъм и развитието на спорта за всички, в т.ч. провеждане на турнири и организирано посещение на такива в размер на 28 900 лв., съгласно приет Спортен календар за 2017 г. с решение на Общински съвет, Козлодуй № 227 от Протокол № 25 от 28.12.2016 г. 
10.4 Средства за подпомагане на спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината в общ размер на 94 000 лв., разпределени по клубове, както следва:

                                                                                                             (в лева)

1

Волейболен клуб „Козлодуй”

12 000

2

ФК „Първа атомна” - деца, юноши младша и старша възраст

12 000

3

ФК „Първа атомна” - мъже

34 000

4

Клуб Таекуондо „ОРЕНДА”

5 000

5

СК „Септември 94” - с.Гложене

5 000

6

ФК „Септември” - Гложене

2 500

7

Джудо клуб „Олимпия”

5 000

8

КСК „Максимус”

1 000

9

СК „Атом”

4500

10

Клуб плуване „Атомик”

3 000

11

ФК „Аугуста”- с.Хърлец

2 000

12

Клуб по кик-бокс „Златните момчета”

3 000

13

Туристическо дружество „Радецки 99”

1 000

14

Тенис клуб „Козлодуй 2011”

1 000

15

Футболен клуб „Атлетик”     

1 000

16

Клуб по конен спорт Бутан

1 000

17

Тенис на маса „Белун”                                                   

1 000

10.5. Средствата се превеждат във вид на субсидия на отделните спортни клубове и се 
изразходват от тяхна страна по целесъобразност, като на тримесечие се представя отчет за изразходваните субсидии.
11. Съгласно чл. 11 ал. 10 от Закона за публичните финанси, определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити на Община Козлодуй за 2017 г., както следва:
1. „Детска ясла” № 1;
2. СУ „Христо Ботев”- гр. Козлодуй;
3. СУ „Св. св. Кирил и Методий” - гр. Козлодуй;
4. НУ „Васил Левски”- гр. Козлодуй;
5. ОУ „Васил Априлов” - с.Хърлец;
6. ОУ „Христо Ботев” – с. Гложене;
7. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Бутан;
8. Кметство с. Хърлец;
9. Кметство с. Гложене;
10. Кметство с. Бутан;
11. Кметство с. Крива Бара;
12. ОП ”Комунална дейност” - гр. Козлодуй;
13. ДГ „Мир”, гр. Козлодуй;
14. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй;
15. ДГ „Слънчице”, гр. Козлодуй;
16. ДГ „Звънче”, гр. Козлодуй;
17. ДГ „Здравец”, с. Хърлец;
18. ДГ „Радост”, с. Гложене;
19. ДГ „Първи юни”, с. Бутан.
12. Всички училища в системата на образованието прилагат системата на делегираните бюджети, с което се дава право на директорите на училищата:
- на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
- да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и 
между дейности, като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за това;
- да се разпорежда със средствата на училището;
- да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и 
броя на учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове;
- самостоятелно да определя числеността на персонала, осигурявайки прилагането на 
учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището.
- второстепенните разпоредители с бюджет, прилагащи системата на делегирани бюджети да уведомяват ежемесечно първостепенния разпоредител за необходимостта от извършване на компенсирани промени и получените трансфери от други бюджети.
13. В изпълнение на чл. 51 от Постановление № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2017 г., дава право на директорите на училищата и детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети, да извършват основни ремонти и да придобиват дълготрайни активи извън списъка за капитални разходи утвърден от Общински съвет за 2017 г. при спазване на изискванията на горецитирания член от постановлението. 
14. Кметът на общината и разпоредителите с бюджетен кредит от по-ниска степен да разходват бюджетните средства при съблюдаване на следните приоритети:
- За делегираните от държавата дейности разходите се извършват при следната последователност: разходи за заплати и осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, веществена издръжка в рамките на предвидените стандарти за 2017 г.
- За местните дейности се извършват в следната последователност: обслужване на общинския дълг, заплати и осигурителни плащания, веществена издръжка в рамките на постъпилите местни приходи.
- Капиталовите разходи се извършват в зависимост от съотношението за целевите средства за капиталови разходи и съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Р България за 2017 г.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година в размер на 150 000 лв. 
16. Определя размер на просрочените задължения, които ще бъдат погасени през 2017 г. в размер на 96 734,64 лв., съгласно приложение № 6.
17. Определя максимален размер на новите задължения за разходите, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. до 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ. 
18. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. до 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгл. чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ. 
19. Одобрява годишен индикативен разчет за сметките за средствата на Европейския съюз в размер на 1 898 890 лв., съгласно приложение № 5.
20. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 – 2018 г., съгласно приложение № 7.
21. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:
- в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 
разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
- в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
- да се разпорежда с предвидения резерв на непредвидени и/или неотложни разходи;
- да представи бюджета за 2017 г. по пълна бюджетна класификация в едномесечен 
срок от приемането му в Министерството на финансите и Сметната палата.
22. Възлага на Кмета:
- да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
- да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
- да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;
- да включва информация по чл.125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и докладни
записки към тях;
- да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и на Министерство на финансите;
- да спира или ограничава финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване, без това да води до преустановяване на дейността на засегнатите организации или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт или от международен договор задължения;
- да представлява Община Козлодуй при водене на преговори от регионален, национален и международен мащаб, свързани с участие на общината в тях;
- при възникване на временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни дейности, да покрива този недостиг текущо с временни заеми от извънбюджетни и набирателна сметки на общината; 
- да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на Общинския план за развитие 2014-2020 г.
23. В процеса на изпълнението на общинския бюджет, изменението на бюджетните взаимоотношения с ЦБ в изпълнение на нормативните актове, влиза в сила от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите, като промените се отразяват служебно по бюджет 2017 г. от кмета на Община Козлодуй, без решения на Общинския съвет. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет в приходната и разходната му част, като промените се извършват служебно от кмета на Общината, без решение на Общинския съвет.
24. Дава съгласие възникналия временен недостиг по извънбюджетните сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми, в т.ч. и за Държавен фонд „Земеделие”, да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.
- Кметът на общината определя срока за погасяване на заемите от общинския бюджет, като срокът се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от ЕС и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.
- При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и сметката за чужди средства да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ
- За всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им за решение от Общинския съвет.
25. Възлага на кмета на общината изпълнението на бюджета.

Неразделна част от решението са:
1. Приложения: Проект /табличен/ за бюджета на Община Козлодуй за 2017 г.:
1.1. Приложение № 1 Приходи;
1.2. Приложение № 2 Разходи;
1.3. Приложение № 3 Поименен списък /табличен/ на обектите за строителство и други разходи за придобиване на материални активи, нематериални активи и ремонти на община Козлодуй за 2017 г.;
1.4. Приложение № 4 Численост и средства за заплати за делегираните от държавата 
дейности, местни дейности и дофинансиране с приходи от общински характер на работещите в общинската администрация и звената към нея, считано от 01.01.2017 г.; 
1.5. Приложение № 5 Годишен индикативен разчет за сметките за средствата от 
Европейския съюз; 
1.6. Приложение № 6 План-график за обслужване на просрочени задължения, които ще 
бъдат погасени през 2017 г;
1.7. Приложение № 7 Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за 
периода 2016-2018 г. 
1.8. Приложение № 1 А Справка за разпределяне на средствата от преходния остатък по 
функции и дейности по бюджета на община Козлодуй за 2017 г.;
1.9. Справка за разпределяне на субсидията за 2017 г. по читалища.
2. Протокол от публично обсъждане пред местната общност на проекта на бюджет за 2017 г. на Община Козлодуй.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – 5- Йордан Иванински, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов и Анатолий Абаров;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –1- Стела Бачийска.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал.2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 245

1. По т. 1 от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, да вземе участие при приемане на решение за увеличение на капитала на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца и отпадане правото на акционери по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, като гласува “ЗА”.
2. Пo т. 2 от дневния ред – Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, да вземе участие при Приемане на решение за промяна в Устава на „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, като гласува “ЗА”.
3. По т. 3 от дневния ред - Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова - кмет на община Козлодуй, в качеството и на представител на община Козлодуй в „МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, да вземе участие при Приемане на решение за сключване на договор за банков кредит в размер не повече от 8 000 000 лв. (осем милиона лева) и не по-малко от 5 000 000 лв. (пет милиона лева), който да бъде обезпечен със залог на ДМА и бъдещи вземания на лечебното заведение, покриващи 120 % (сто и двадесет процента) от размера на отпуснатия кредит, като гласува “ЗА”.
4. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва лично в извънредното общо събрание на акционерите на болницата, което ще се проведе на 09.02.2017 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. “Втори юни” № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3, а при липса на кворум – на 24.02.2017 г. (понеделник) от 13.00 ч. в седалището и адреса на управление на дружеството: гр. Враца, бул. “Втори юни” № 66 в административната сграда на лечебното заведение (заседателна зала, ет. 3), Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов, директор на дирекция “Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” при община Козлодуй, със същите правомощия. Упълномощаване да бъде направено от кмета на общината за всяка от двете дати поотделно, ако е необходимо.
5. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на дружеството, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 - Юлиян Тошев, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 246

1. Приема Мониторингов доклад за изпълнените през 2016 г. дейности от План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.). 
2. Допълва План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.), както следва:
2.1. Цел 2 по Приоритет 1 „Образование“ към т. ІІІ „Основни цели и дейности за постигането им по приоритети” от План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.) с дейности 2.3, 2.4 и 2.5.

Цел

Дейност

Срок

Отговорна институция

Финансови средства

2. Повишаване качеството на възпитание и образование в смесени детски градини.

 

2.3. Работа по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

01.01.2017 г.
31.12.2017 г.

Община Козлодуй
Детски градини

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции Средства по програми и проекти

2.4. Създаване на система за проследяване на записването на децата, подлежащи на задължително обучение (5-6 г.)

01.01.2017 г.
31.12.2017 г.

Община Козлодуй
Детски градини

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

2.5. Модернизация на материалната база в детските градини за подобряване на  образователната среда.

01.01.2017 г.
31.12.2017 г.

Община Козлодуй
Детски градини

В рамките на
твърдения бюджет на отговорните институции, Средства по програми и проекти

2.2. Цел 4 по Приоритет 1 „Образование“ към т. ІІІ „Основни цели и дейности за постигането им по приоритети” от План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.) с дейност 4.6.

Цел

Дейност

Срок

Отговорна институция

Финансови средства

4. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни възрастни роми

4.6. Реализиране на дейности по Плана за действие на Община Козлодуй за ограничаване на отпадането от училище и намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система на учениците, приет с решение №204 от 15.12.2016 г.

01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Община Козлодуй,
Училища;

В рамките на утвърдения бюджет на отговорните институции

3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува План за действие на Община Козлодуй в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015 г. – 2017 г.) с направените допълнения на интернет страницата на общината.

4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и § 18, ал. 3 от ПЗР на ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 247

1. Приема Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс, град Козлодуй.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй привеждане на дейността на ЦПРЛ-ОДК, гр. Козлодуй в съответствие с настоящия Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс, град Козлодуй.
3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуването му на електронната страница на община Козлодуй.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 128 от ПОДОСНКВОА и в изпълнение на Програмата за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2016 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 248

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. на интернет страницата на общината.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17;. „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 76 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 249

1. Приема Програма за работата на Общински съвет, Козлодуй за 2017 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Програмата за 2017 г. на интернет страницата на общината.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17;. „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 76 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 250

1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17;. „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 17от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Симеон Симеонов направи изказване във връзка с възможността за запазване на дейността на Сдружение с нестопанска цел „Бизнес център”, Козлодуй, тъй като провеждането на обучителни курсове е полезно за придобиване на квалификация от лица активно търсещи работа и е в подкрепа развитието на малкия и среден бизнес в града. Поради необходимост от допълнително проучване на въпроса и получаване на информация за дейностите, който се осъществяват от Сдружение „Бизнес център” Козлодуй към настоящия момент, г-н Симеонов предложи въпросът за прекратяване на членството на община Козлодуй в Сружението да се отложи за следващо заседание. 
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17;. „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл.105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 251

1. Отлага разглеждането на предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Прекратяване членството на община Козлодуй в юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност Сдружение „Бизнес център” Козлодуй, създадено в рамките на Проект „Заетост чрез подкрепа на Бизнеса JOPS„ за следващо заседание на Общински съвет, Козлодуй.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16;. „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
Изказване, относно членството на община Козлодуй в Сдружението с нестопанска цел ФК „Първа атомна”, направи Анатолий Абаров, като предложи Управителният съвет на сдружението да представи подробна информация за състава на клубните отбори и План за развитието му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 252

1. Дава съгласие община Козлодуй да стане член на Сдружение с нестопанска цел "ФК "Първа атомна", гр. Козлодуй, съгласно правилата на Устава на Сдружението относно възникване на членство.
2. Определя за представител на община Козлодуй в Сдружението Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй.
3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме необходимите действия за правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г. - Текуща страница
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи