Протокол № 27 / 02.03.2017г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 02 МАРТ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 02.03.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков и Дучко Петров.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй, Кръстю Кръстев – началник на Районно управление на МВР – Козлодуй и Таня Дупаринова – гл. експерт „Общински земи и поземлени отношения”.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-18/20.02.2017 г. – Информация от Районно управление на МВР – Козлодуй относно: Дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. 410-03-21/31.01.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за поетапна модернизация на материалната база в детските градини на територията на община Козлодуй 2017 - 2021 г.
4. 410-03-23/06.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Доклад за дейността на МК БППМН гр. Козлодуй през 2016 г.
5. 410-03-20/31.01.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програма за управление на община Козлодуй за 2016-2019 г. 
6. 410-03-35/15.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински план за младежта за 2017 г.
7. 410-03-30/10.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
8. 410-03-34/14.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
9. 410-03-27/08.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на пазарни оценки на общински имоти, включени в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2017 г.
10. 410-03-31/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2017 г. 
11. 410-03-25/07.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на помещение № 24, с площ 16 кв. м., находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Симеон Русков” № 1, ет. 1, част от сградата на ПТТС, Козлодуй - публична общинска собственост за нуждите на ТП на НОИ - Враца.
12. 410-03-33/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на общински помещения с обща площ 210,25 кв. м., находящи се на ет. 1 и ет. 3 в сграда с идентификатор 37798.512.68.4 /бивше общежитие СМК/ в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 17, във връзка със заявление вх. № 24.00-24/31.01.2017 г. от Агенция „Социално подпомагане” – Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.
13. 410-03-28/08.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ООД”, гр. Враца”, насрочено за 06.03.2017 г.
14. 410-03-32/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй.
15. 410-03-36/17.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на списъка с общински пътища на територията на община Козлодуй.
16. 410-02-13/17.02.2017 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 7/2017 г.
17. Други.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:
Кръстю Кръстев представи кратък анализ на внесената информация за дейността на РУ на МВР – Козлодуй за 2016 г. Изказвания направиха Ангел Лалюв и Марийка Костова.
Поставиха се въпроси за недостига на квалифицирани кадри в Районното управление, в което има незаети 9 щатни бройки, за взаимодействието на РУ на МВР с училищните Обществени съвети в борбата срещу разпространението на наркотични вещества в училищата на територията на община Козлодуй.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 253

1. Приема за сведение информация от Районно управление на МВР – Козлодуй за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. 
Изказвания направиха Марийка Костова и Любомир Йотов.
От името на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото Марийка Костова предложи да отпадне Приложение № 1 от Програмата за поетапна модернизация на материалната база на детските градини в община Козлодуй за периода 2017 – 2021 г.
Предложението беше подложено на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 254

1. Приема Програма за поетапна модернизация на материалната база на детските градини в община Козлодуй за периода 2017 – 2021 г.
2. Ежегодно, с приемане на бюджета на община Козлодуй, да се планира ресурс от минимум 150 000 лв. за капиталови разходи /СМР/ за финансиране на Програмата.
3. Ежегодно до 30 септември ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, съвместно с общинска администрация и директорите на детските градини да приоритизира дейностите, които ще се финансират в следващата бюджетна година.
4. Ежегодно в бюджета на община Козлодуй да се планира ресурс в рамките на 50 000 лв. за оборудване на детските градини.
5. Да се търсят алтернативни източници за дофинансиране на Програмата – кандидатстване с проекти по оперативни и национални програми, дарения и др.
6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗЗППМН

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 255

1. Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2016 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Председателите на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението обявиха, че при обсъждане на предложението в проведените заседания, комисиите не са излезли с единни становища.
Изказвания направиха Юлиян Тошев и Велислав Торбов. Поставиха се въпроси за начина, по който е структуриран и изготвен Годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй за 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 256

1. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй 2015 – 2019 г. за 2016 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Козлодуй 2015 – 2019 г. за 2016 г. на интернет страницата на общината.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от ЗМ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 257

1. Приема Общински план за младежта за 2017 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 258

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй, както следва:

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй(Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот. № 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г., доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г., доп. с реш. № 506 по прот. № 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г., изм. и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.)

§ 1. В Глава първа се правят следните допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 се добавят нови т. 5 и т. 6:
„5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;”.
2. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 2. В Глава трета се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 1 цифрата „5” се заменя с „10”.
§ 3. В Глава седма се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 47:
1.1. В ал. 1 думите „или търпими по смисъла на § 16 от ПЗРЗУТ” се заличават.;
1.2. В ал. 2, т. 3 се заличава., а досегашните т. 4 и т. 5 стават съответно т. 3 и т. 4.
2. В чл. 52, ал. 3 след думата „мнозинство”се добавя „3/4”.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 17 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 259

1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.
2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:
А) във вътрешноградския транспорт:
- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти – 16 пътувания в една посока на месец;
- учащи се и социално слаби по предложен списък от директорите на училища;
Б) в междуселищния транспорт:
- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти по предложен списък от кметовете на населени места – 4 пътувания в една посока на месец.
3. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 14 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2017 г. и се изчисляват на база издадени карти от превозвача ЕТ „Антон Иванов”, гр. Козлодуй.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 41 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 260

1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по разпореждане с имоти частна общинска собственост, описани в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти частна общинска собственост, описани в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
Таня Дупаринова представи допълнителна информация за реда за предоставяне на общинските мери и пасища на земеделските стопани. 
Изказвания направиха Цоло Цолов, Стефан Александров, Любомир Йотов, Биляна Стояновска и Боряна Добрева.
Поставиха се въпроси за законоустановения срок за вземане на решение от Общински съвет, Козлодуй за предоставяне на цитираните общински имоти, за реда и срока за подаване на заявления за кандидатстване за субсидии от земеделските стопани в Общинска служба „Земеделие”, за статута на свободните мери и пасища към настоящия момент, за осъществяване на съвместни проверки от страна на общинска администрация и представители на Общинска служба „Земеделие” с цел установяване на реалното състояние и ползване по предназначение за паша на селскостопански животни на посочените в приложението общински мери и пасища.
Юрик Мартинов и Таня Дупаринова отговориха на поставените въпроси.
Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда предложи внесеното от кмета предложение за предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2017 г. да се прецизира, в съответствие с регламентираните изисквания в чл. 37 о от ЗСПЗЗ и внесе на следващо заседание на Общинския съвет.

На основание чл. 77, ал. 2 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 261

1. Отлага вземането на решение по внесеното предложение относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2017 г. за извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй, което да се проведе на 09.03.2017 г. от 17.00 часа. 
2. Предложението да се прецизира в съответствие с регламентираните изисквания в чл. 37 о от ЗСПЗЗ.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3, чл. 39, ал. 5 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 262

1. Дава съгласие да се предостави помещение № 24 с площ от 16 кв.м.– част от имот публична общинска собственост, находящ се в ПТТС, гр. Козлодуй, ул. „Симеон Русков”, ет. 1 на ТП на НОИ – Враца.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно ползване с ТП на НОИ – Враца за срок от 5 години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3, чл. 39, ал. 5 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 263

1. Дава съгласие да се предоставят помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 37798.512.68.4 /бивше общежитие СМК/, гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 17, ет. І и ет. ІІІ с обща площ 210,75 кв.м.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно ползване с Агенция за социално подпомагане, гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй за срок от 5 години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 264

1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемане Бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2017 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с бюджета, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемане Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2016 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемане Отчета за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2016 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй. 
4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца”, да участва при приемане Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2016 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
5. При невъзможност кметът на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция “Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” при община Козлодуй, със същите правомощия. 
6. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 265

І. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:
Председател: Д-р Боряна Добрева – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй и членове:
1. Лидия Петрова – началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” в община Козлодуй;
2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;
3. Милена Стоянова – директор на ДПЛУИ, с. Бутан;
4. Таня Маринова – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4 от ЗП и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 16 на Общински съвет, Козлодуй за управление на общинските пътища в община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 266

1. Дава съгласие ул. „Ломска” и ул. „Освободител” в гр. Козлодуй от път ІІ-11 на км. 83+300 до кръстовището с ул. „Георги Димитров” и ул. „Княз Дондуков” (път ІV-ти клас, VRC-1053) да стане общински път ІV-ти клас.
2. Възлага на кмета на общината да подготви необходимата документация и я изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписване на пътя по т. 1 в Списъка на общинските пътища и утвърждаване на същия от Министерски съвет.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от АПК и чл. 32, т. 1 от ГПК

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 267

1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да упълномощи адвокат за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 7/2017 г. по описа на Административен съд – Враца.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16;. „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook