Протокол № 27 / 02.03.2017г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 27
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 02 МАРТ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 02.03.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков и Дучко Петров.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй, Кръстю Кръстев – началник на Районно управление на МВР – Козлодуй и Таня Дупаринова – гл. експерт „Общински земи и поземлени отношения”.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-18/20.02.2017 г. – Информация от Районно управление на МВР – Козлодуй относно: Дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
3. 410-03-21/31.01.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за поетапна модернизация на материалната база в детските градини на територията на община Козлодуй 2017 - 2021 г.
4. 410-03-23/06.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Доклад за дейността на МК БППМН гр. Козлодуй през 2016 г.
5. 410-03-20/31.01.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Годишен отчет за първата година от изпълнението на Програма за управление на община Козлодуй за 2016-2019 г. 
6. 410-03-35/15.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински план за младежта за 2017 г.
7. 410-03-30/10.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
8. 410-03-34/14.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната, определени с нормативни актове.
9. 410-03-27/08.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на пазарни оценки на общински имоти, включени в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2017 г.
10. 410-03-31/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2017 г. 
11. 410-03-25/07.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на помещение № 24, с площ 16 кв. м., находящо се в гр. Козлодуй, ул. „Симеон Русков” № 1, ет. 1, част от сградата на ПТТС, Козлодуй - публична общинска собственост за нуждите на ТП на НОИ - Враца.
12. 410-03-33/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Продължаване срока на договора за безвъзмездно ползване на общински помещения с обща площ 210,25 кв. м., находящи се на ет. 1 и ет. 3 в сграда с идентификатор 37798.512.68.4 /бивше общежитие СМК/ в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 17, във връзка със заявление вх. № 24.00-24/31.01.2017 г. от Агенция „Социално подпомагане” – Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.
13. 410-03-28/08.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ООД”, гр. Враца”, насрочено за 06.03.2017 г.
14. 410-03-32/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй.
15. 410-03-36/17.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълване на списъка с общински пътища на територията на община Козлодуй.
16. 410-02-13/17.02.2017 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Упълномощаване на адвокат за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 7/2017 г.
17. Други.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:
Кръстю Кръстев представи кратък анализ на внесената информация за дейността на РУ на МВР – Козлодуй за 2016 г. Изказвания направиха Ангел Лалюв и Марийка Костова.
Поставиха се въпроси за недостига на квалифицирани кадри в Районното управление, в което има незаети 9 щатни бройки, за взаимодействието на РУ на МВР с училищните Обществени съвети в борбата срещу разпространението на наркотични вещества в училищата на територията на община Козлодуй.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 253

1. Приема за сведение информация от Районно управление на МВР – Козлодуй за дейността на Районно управление на МВР – Козлодуй от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. 
Изказвания направиха Марийка Костова и Любомир Йотов.
От името на ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото Марийка Костова предложи да отпадне Приложение № 1 от Програмата за поетапна модернизация на материалната база на детските градини в община Козлодуй за периода 2017 – 2021 г.
Предложението беше подложено на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 254

1. Приема Програма за поетапна модернизация на материалната база на детските градини в община Козлодуй за периода 2017 – 2021 г.
2. Ежегодно, с приемане на бюджета на община Козлодуй, да се планира ресурс от минимум 150 000 лв. за капиталови разходи /СМР/ за финансиране на Програмата.
3. Ежегодно до 30 септември ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото, съвместно с общинска администрация и директорите на детските градини да приоритизира дейностите, които ще се финансират в следващата бюджетна година.
4. Ежегодно в бюджета на община Козлодуй да се планира ресурс в рамките на 50 000 лв. за оборудване на детските градини.
5. Да се търсят алтернативни източници за дофинансиране на Програмата – кандидатстване с проекти по оперативни и национални програми, дарения и др.
6. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗЗППМН

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 255

1. Приема Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2016 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Председателите на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението обявиха, че при обсъждане на предложението в проведените заседания, комисиите не са излезли с единни становища.
Изказвания направиха Юлиян Тошев и Велислав Торбов. Поставиха се въпроси за начина, по който е структуриран и изготвен Годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй за 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 256

1. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Козлодуй 2015 – 2019 г. за 2016 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Годишен отчет за изпълнение на Програма за управление на община Козлодуй 2015 – 2019 г. за 2016 г. на интернет страницата на общината.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1 от ЗМ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 257

1. Приема Общински план за младежта за 2017 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 258

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй, както следва:

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй(Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот. № 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г., доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г., доп. с реш. № 506 по прот. № 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г., изм. и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.)

§ 1. В Глава първа се правят следните допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1 се добавят нови т. 5 и т. 6:
„5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. обектите по т. 5 от първостепенно значение;”.
2. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 2. В Глава трета се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 1 цифрата „5” се заменя с „10”.
§ 3. В Глава седма се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 47:
1.1. В ал. 1 думите „или търпими по смисъла на § 16 от ПЗРЗУТ” се заличават.;
1.2. В ал. 2, т. 3 се заличава., а досегашните т. 4 и т. 5 стават съответно т. 3 и т. 4.
2. В чл. 52, ал. 3 след думата „мнозинство”се добавя „3/4”.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 17 от ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 259

1. Предоставените средства от централния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани по автомобилния транспорт да се разпределят на транспортните дружества и фирми в съответствие с влезлите в сила нормативни актове.
2. Дава съгласието си правото на безплатно пътуване да ползват:
А) във вътрешноградския транспорт:
- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти – 16 пътувания в една посока на месец;
- учащи се и социално слаби по предложен списък от директорите на училища;
Б) в междуселищния транспорт:
- всички пенсионери и инвалиди за решаване на социални и здравни проблеми, с издаване на карти по предложен списък от кметовете на населени места – 4 пътувания в една посока на месец.
3. Разходите за компенсиране на пътуванията по т. 2 в размер на 14 000 лв. се покриват от общинския бюджет за 2017 г. и се изчисляват на база издадени карти от превозвача ЕТ „Антон Иванов”, гр. Козлодуй.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 41 от ЗОС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 260

1. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат и начални цени за продажба на имотите.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по разпореждане с имоти частна общинска собственост, описани в Приложение № 1, чрез публично обявяване на търгове с явно наддаване.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по учредяване право на строеж върху имоти частна общинска собственост, описани в Приложение № 2, чрез обявяване на търгове с явно наддаване по първоначална тръжна цена, съгласно Приложение № 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
4. Дава съгласие за предоставяне под наем на имоти общинска собственост, съгласно Приложение № 3, по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС.
5. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
Таня Дупаринова представи допълнителна информация за реда за предоставяне на общинските мери и пасища на земеделските стопани. 
Изказвания направиха Цоло Цолов, Стефан Александров, Любомир Йотов, Биляна Стояновска и Боряна Добрева.
Поставиха се въпроси за законоустановения срок за вземане на решение от Общински съвет, Козлодуй за предоставяне на цитираните общински имоти, за реда и срока за подаване на заявления за кандидатстване за субсидии от земеделските стопани в Общинска служба „Земеделие”, за статута на свободните мери и пасища към настоящия момент, за осъществяване на съвместни проверки от страна на общинска администрация и представители на Общинска служба „Земеделие” с цел установяване на реалното състояние и ползване по предназначение за паша на селскостопански животни на посочените в приложението общински мери и пасища.
Юрик Мартинов и Таня Дупаринова отговориха на поставените въпроси.
Постоянната комисия по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда предложи внесеното от кмета предложение за предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2017 г. да се прецизира, в съответствие с регламентираните изисквания в чл. 37 о от ЗСПЗЗ и внесе на следващо заседание на Общинския съвет.

На основание чл. 77, ал. 2 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 261

1. Отлага вземането на решение по внесеното предложение относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2017 г. за извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй, което да се проведе на 09.03.2017 г. от 17.00 часа. 
2. Предложението да се прецизира в съответствие с регламентираните изисквания в чл. 37 о от ЗСПЗЗ.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3, чл. 39, ал. 5 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 262

1. Дава съгласие да се предостави помещение № 24 с площ от 16 кв.м.– част от имот публична общинска собственост, находящ се в ПТТС, гр. Козлодуй, ул. „Симеон Русков”, ет. 1 на ТП на НОИ – Враца.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно ползване с ТП на НОИ – Враца за срок от 5 години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3, чл. 39, ал. 5 от ЗОС и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 263

1. Дава съгласие да се предоставят помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 37798.512.68.4 /бивше общежитие СМК/, гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 17, ет. І и ет. ІІІ с обща площ 210,75 кв.м.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно ползване с Агенция за социално подпомагане, гр. София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй за срок от 5 години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 264

1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемане Бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2017 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с бюджета, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемане Отчета за изпълнение на бюджета на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2016 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
3. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца, да участва при приемане Отчета за дейността на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2016 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй. 
4. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Враца”, да участва при приемане Годишен финансов отчет на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД – Враца за 2016 г. Представителят на община Козлодуй, след запознаване с документа, да гласува по негова преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
5. При невъзможност кметът на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Людмил Павлов Ангелов – директор на дирекция “Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” при община Козлодуй, със същите правомощия. 
6. Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 265

І. Дава съгласие съставът на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в община Козлодуй да се промени в следния вид:
Председател: Д-р Боряна Добрева – председател на ПК по здравеопазване и социални дейности към ОбС, Козлодуй и членове:
1. Лидия Петрова – началник на отдел „Образование, социални дейности и младежки политики” в община Козлодуй;
2. Ина Лилова – управител на ДЦДМУ и ЦОП, гр. Козлодуй;
3. Милена Стоянова – директор на ДПЛУИ, с. Бутан;
4. Таня Маринова – старши специалист в Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй;
5. Валя Найденова – социален работник „ХУСУ” в Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй;
6. Ангел Лалюв – заместник-председател на Стопанска камара, гр. Козлодуй.
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 4 от ЗП и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 16 на Общински съвет, Козлодуй за управление на общинските пътища в община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 266

1. Дава съгласие ул. „Ломска” и ул. „Освободител” в гр. Козлодуй от път ІІ-11 на км. 83+300 до кръстовището с ул. „Георги Димитров” и ул. „Княз Дондуков” (път ІV-ти клас, VRC-1053) да стане общински път ІV-ти клас.
2. Възлага на кмета на общината да подготви необходимата документация и я изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството за вписване на пътя по т. 1 в Списъка на общинските пътища и утвърждаване на същия от Министерски съвет.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17 – Мая Занева, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 25, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от АПК и чл. 32, т. 1 от ГПК

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 267

1. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да упълномощи адвокат за процесуално представителство и правна помощ по административно дело № 7/2017 г. по описа на Административен съд – Враца.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16;. „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г. - Текуща страница
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи