Протокол № 28 / 09.03.2017г.

ПРЕПИС!


П Р О Т О К О Л
№ 28
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 09 МАРТ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 09.03.2017 година от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков и Биляна Стояновска.
Присъства и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй. 

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. 410-03-31/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване на земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни за 2017 г. 
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Становище представи ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
По предложение на ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 268

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване през 2017 г. от земеделските стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.
2. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни и поддържането им в добро биологично състояние.
3. Неразделна част от решението са:
3.1. Приложение № 1 – Правила за ползване на мери и пасища на територията на община Козлодуй.
3.2. Приложение № 2 – Свободни площи на пасища и мери за ползване през 2017 г.
4. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма,
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 3 - Стефан Спасов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.
Решението се приема.

По предложение на ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 72 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 269

1. Създава временна комисия в състав: Таня Дупаринова и Александър Кръстев - представители на общинска администрация, членовете на ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда, кметовете на кметства със задача да се установи реалното състояние на общинските мери и пасища – местоположение, площ, начин на трайно ползване, категория и да внесе доклад в Общински съвет в срок до 10 май 2017 г.
2. В срок до 10 май 2017 г. общинска администрация да информира Общинския съвет за сключените през 2016 и 2017 г. договори със собственици на пасищни селскостопански животни или техни сдружения за ползване на общински мери и пасища и финансовите постъпления.
3. В срок до 10 май 2017 г. общинска администрация да актуализира Правилата за ползване на общинските мери и пасища, с ясно посочване на задълженията на община Козлодуй и ползвателите, с цел подобряване състоянието им. Правилата да се обсъдят със собствениците на пасищни селскостопански животни и се внесат за утвърждаване от Общинския съвет.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15 ; „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”- 4.
Решението се приема.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/ 
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
/ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
гл. специалист „ДПККИР на ОбС”/

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook