Протокол № 29/ 30.03.2017г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 30 МАРТ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 30.03.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Николай Петков и Дучко Петров.
Присъстваха и Маринела Николова – кмет на община Козлодуй, Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй, Д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй и Мадлена Радославова – консултант по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй, която съобщи за оттеглено на основание чл. 115 от ПОДОСНКВОА предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат за участие в извънредно общо събрание на акционерите в Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев” АД, гр. Враца, насрочено за 24.03.2017 г. от 13.00 часа, а при липса на кворум на 10.04.2017 г. от 13.00 часа, тъй като извънредното заседание е проведено на 24.03.2017 г. от 13.00 часа. Точки 11, 12 и 13 стават съответно 10, 11 и 12. .

Общински съвет, Козлодуй гласува следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-31/20.03.2017 г. – Приемане на информация за финансовото, материално и кадрово осигуряване на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
3. 410-01-32/21.03.2017 г. – Приемане на годишния отчет и баланса на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД , гр. Козлодуй за 2016 г.
4. 410-03-44/20.03.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за кандидатстване на община Козлодуй по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 - Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, в партньорство с останалите общини от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Оряхово и даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за покриване на разходи по проекта.
5. 410-03-47/22.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Споразумение за сътрудничество и партньорство между общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа, във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките Регионална система за управление на отпадъците в Регион Оряхово”, по BG16M1OP002-2.002 – „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.”
6. 410-03-49/22.03.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на Програмата за управление на отпадъците в община Козлодуй 2015 – 2020 г.
7. 410-03-45/20.03.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2016 г. – м. декември 2016 г., приет с решение № 526/28.04.2015 г. на Общински съвет, Козлодуй.
8. 410-03-42/15.03.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017-2019 г.
9. 410-03-43/17.03.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на изменение на действащият застроително – регулационен план на с. Хърлец, общ. Козлодуй.
10. 410-03-48/13.02.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Козлодуй.
11. 410-02-21/15.03.2017 г. – Доклад от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй.
12. Други.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности. 
Изказвания направиха Юлиян Тошев, Биляна Стояновска, Симеон Симеонов, Стела Бачийска и Стефан Александров.
Поставиха се въпроси за отчетността на приходите и разходите на дружеството за първото и второто полугодие на 2016 г., за отчетените финансови разходи за покриване на лихви по кредити, за причините за нарастване на размерите на средствата за изплащане на задължения, за необходимостта от квалифициран персонал при предоставяне на услугите на болничното заведение, за налагащата се тенденция пациентите да ползват услугите на болницата в гр. Лом.
Д-р Олга Николова отговори на част от поставените въпроси, като уточни, че за тези въпроси, за които е необходима допълнителна проверка и изготвяне на справка, информацията ще бъде предоставена писмено на следващото заседание на Общински съвет, Козлодуй.
Във връзка с проследяване на финансовото състояние на дружеството Юлиян Тошев направи следното предложение: Да се изготви отчетна справка за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за месеци април, май и юни 2017 г., която да се предостави за разглеждане на заседание на Общинския съвет през месец юли 2017 г.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението беше прието.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 22, т. 2 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 270

1. Приема информация за финансовото, материално и кадрово осигуряване на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по здравеопазване и социални дейности.

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17, т. 11 от Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 271

1. Приема годишния отчет и баланса на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД , гр. Козлодуй за 2016 г.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Мадлена Радославова – консултант по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ направи подробен анализ на проектното предложение. 
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 272

1. Одобрява община Козлодуй като член на РСУО Оряхово да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP 002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.), с проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, в партньорство с останалите общини от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Оряхово.
2. Възлага на Кмета на Община Козлодуй да предприеме всички необходими правни и фактически действия за кандидатстване на общината, съвместно с общините РСУО за реализация на проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, финансирано по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.
3. Общински съвет поема ангажимент Община Козлодуй да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по настоящата процедура.
4. Общинският съвет - Козлодуй дава съгласие необходимият финансов ресурс за:
- покриване на първоначалните допустими разходи за извършване на разплащания към изпълнители по проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, по процедура BG16M10P002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, финансирана от Приоритетна ос 2 Отпадъци, към оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г., преди средствата да бъдат възстановени от програмата;
- покриване, при възникнала необходимост, на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос:
- покриване, при възникнала необходимост, на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта
да бъде осигурен от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци. При одобрение на проекта и възстановяване на средствата от оперативната програма, Община Козлодуй от своя страна ще възстанови средства взети от отчисленията по чл. 64 от ЗУО на РИОСВ – Враца.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 61 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 273

1. Одобрява текста на Споразумение за сътрудничество и партньорство между Общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа, във връзка с изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Оряхово”, по BG16M10P002-2.002 – „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2. „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да подпише споразумението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.
„ПРОТИВ” – няма; 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 274

1. Одобрява актуализацията на Програма за управление на отпадъците в община Козлодуй 2015–2020 г., съгласно Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед № РД 211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите, свързана с отразяване на резултати от направен анализ на морфологичния състав и количеството на битовите отпадъци на територията на община Козлодуй.
2. Възлага на кмета на общината актуализацията на Програма за управление на отпадъците в община Козлодуй 2015-2020 г.
3. Възлага на кмета на общината включване на проектното предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионална система за управление на отпадъците в регион Оряхово” като приоритетно в Индикативна таблица на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Козлодуй, приоритетна област на въздействие 3.2: „Подобряване и развитие на екологичната инфраструктура”.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности.
Изказвания направиха Стела Бачийска и Боряна Добрева. Засегна се въпросът за преустановяването на услугата „Социален патронаж” на територията на гр. Козлодуй. 
Маринела Николова поясни, че през следващата година, при възникнал интерес от гражданите и финансова възможност, услугата може да се предложи.

На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 275

1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Годишния план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода м. януари 2016 г. – м. декември 2016 г., приет с решение № 526/28.04.2015 г. на Общински съвет, Козлодуй.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.
Изказвания направиха и изразиха мнение Стела Бачийска, Велислав Торбов и Юлиян Тошев за начина на планиране на ремонтните и рехабилитационни дейности, за необходимостта приоритетно да се извършват тези дейности в кварталите, които са в най-тежко инфраструктурно състояние, за нуждата от своевременни ремонтни дейности по тротоарните пространства, така че същите да могат да се ползват безпрепятствено от инвалиди и майки с деца, за изпълнение на заложените дейности в зависимост от реалните размери на наличните финансови средства, предназначени за реализацията им.

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 276

1. Приема Програма за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017-2019 г., ведно с Приложение № 1 „Улична мрежа в гр. Козлодуй, състояние, вид на настилката и необходими средства за рехабилитация и изграждане” и Приложение № 2 „План за ремонт на общински пътища и улици в населените места на община Козлодуй за периода 2017-2019 г.”
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да публикува Програмата за рехабилитация, ремонт и изграждане на общинските пътища и улици на територията на община Козлодуй за периода 2017-2019 г. на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнението на Програмата.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становища представиха ПК по устройство на територията, стройтелство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 1, чл. 37, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 208 и чл. 124а, ал. 1 и ал. 7 от ЗУТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 277

1. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на с. Хърлец, одобрен със Заповед № 1630/02.11.1982 г., за квартали – част от кв. 119 и кв. 120, обхващащи улици – част от ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Драва” и ул.”Витоша”.
2. Проектът за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/, следва да съобрази възможностите за най-рационално и същевременно безпроблемно коригиране на улични участъци, съобразени с използването на съществуващите трасета, като същите се урегулират съгласно нормите за класа улица.
Част от имота в североизточната му част да се запази, се урегулира и отреди “за озеленяване”. В югозападната част да се предвидят имоти “за жилищно строителство” с площ около 500 – 600 м2. На всички новообразувани и съществуващи УПИ да се осигури автомобилен достъп. Вътрешните регулационни линии да следват имотните граници, а изградените масивни постройки да се запазят. На места където зелените площи са реализирани се запазват, а свободните общински терени предвидени, но нереализирани, също се запазват. 
3. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, за квартали - част от кв. 119 и кв. 120, обхващащи улици – част от ул. ”Александър Стамболийски”, ул. ”Драва” и ул. ”Витоша”.
4. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по процедиране на изработването на проект за подробен устройствен план/ ПУП/ за квартали - част от кв. 119 и кв. 120, обхващащи улици – част от ул. ”Александър Стамболийски”, ул. ”Драва” и ул. ”Витоша”. 
5. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. 
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 ;„ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Марийка Костова направи предложение за изменение на предложения проект за Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Козлодуй, както следва:
1. В чл. 4, ал. 1 след думата „включват:” на нов ред се добавя „Постоянни членове:”, след т. 13 на нов ред се добавя „Асоциирани членове:”, в т. 14 след думата „организации” се добавя „занимаващи се с проблемите на младежта”;
2. В чл. 9, ал. 1 след думата „младежта” се добавя „са открити и”, в ал. 3 думите „членовете му, т.е. 50+1%, имащи право на глас ” се заменя с „постоянните членове”, а в ал. 4 се добавя изречение трето „Асоциираните членове имат право на съвещателен глас.”
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 ;„ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 6 от Закон за младежта

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 278

1. Създава Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Козлодуй. 
2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Козлодуй.
3. Поименният състав на Общински консултативен съвет по въпросите на младежта към община Козлодуй се утвърждава със заповед на кмета на общината, след съгласуването му с ръководителите на институциите по чл. 4, ал. 1 от Правилника.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА чл. 15, ал. 7, чл. 178е от Закона за движението по пътищата и чл. 133 от Закона за управление на отпадъците

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 279

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй, както следва:
 
НАРЕДБА


за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй /В сила от 31.07.2008 г., приета с реш. № 146 по прот. № 10 от 17.07.2008 г., изм. и доп. с реш. № 179 по прот. № 12 от 02.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 236 по прот. № 15 от 15.12.2008 г., изм. и доп. с реш. № 46 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 11 по прот. № 3 от 10.12.2015 г., същото изм. с реш. № 51 по прот. № 5 от 07.01.2016 г./

§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места;”
2. Точка 6 се изменя така:
„6. изоставянето на излезли от употреба моторни превозни средства извън определените площадки за временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства;
§ 2. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 6, в думите „чл. 24, т. 2, 3, 4, 6 и 8” т. 4 и 6 се заличават.
2. Създават се т. 14 и т. 15:
„14. за нарушение на чл. 24, т. 4 – глоба в размер от 50 до 200 лв.;
15. за нарушение на чл. 24, т. 6 – глоба в размер от 300 до 1000 лв.”
2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:

Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook