Протокол № 30/ 27.04.2017г.

 

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 30
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 27 АПРИЛ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 27.04.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Биляна Стояновска, Велислав Торбов и Цоло Цолов.
Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй.
Присъстваха и гражданите Павел Павлов и Людмил Якимов, живущи в с. Крива бара, общ. Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Преди началото на заседанието председателят съобщи за:
1. Оттеглено предложение от Маринела Николова - кмет на общината с вх. № 410-03-58/18.04.2017 г. относно: Предоставяне на общински имот, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Воденичарски”, ет. 1 за безвъзмездно ползване за целите на Общински детски и младежки парламент – Козлодуй.
2. Досегашната т. 15 от проекта за дневен ред става т. 14.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
2. 410-03-50/29.03.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
3. 410-03-57/18.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2018 г.
4. 410-03-54/13.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отмяна на решение № 99 по протокол № 10 от 31.03.2016 г., с което Общинският съвет дава съгласие община Козлодуй да предостави 25% от натрупаните по нейната партида отчисления за депониране на отпадъци на РДНО-Оряхово и допълнение на решение № 273 по протокол № 29 от 30.03.2017 г., с което Общинският съвет одобрява Споразумение за сътрудничество и партньорство между Общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа, във връзка изпълнението на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“.
5. 410-03-55/13.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй.
6. 410-03-59/ 19.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Отчет на изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2016 г.
7. 410-01-49/18.04.2017 г. - Предложение от Владислава Борисова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2017 г.
8. 410-01-29/20.03.2017 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧХП „Христо Ботев - 1879”, гр. Козлодуй и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането ѝ.
9. 410-01-30/20.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането ѝ.
10. 410-01-39/30.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането ѝ.
11. 410-01-35/28.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането ѝ.
12. 410-01-40/30.03.2017 г. - Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара и отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на читалището, в изпълнение на Годишната програма за развитие читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и план-сметка за финансирането ѝ.
13. 410-03-60/19.04.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан и ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”.
14. Други.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Павел Павлов изложи информация по внесена в отдел „Секретариат на ОбС” жалба с вх. № 410-01-42/31.03.2017 г. относно затруднения при ползването на общински пасища на територията на с. Крива бара, предназначени за паша на селскостопански животни, както и за възникнали противоречия със съгражданина му Георги Петров Георгиев по този повод. 
Людмил Якимов потвърди изложените от г-н Павлов обстоятелства и изрази своите виждания по поставения въпрос.
Мая Занева информира за проведена среща с кмета на кметство с. Крива бара, както и предприети действия от общинска администрация по този въпрос. По внесената жалба г-н Павлов ще бъде уведомен писмено, след като има конкретни резултати.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по здравеопазване и социални дейности и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
Юлиян Тошев постави въпрос за обстоятелствата довели до намаляване на приходите от наем на общинска земеделска земя и други общински имоти.
Маринела Николова поясни, че информацията ще бъде изготвена и предоставена в писмен вид.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 280

1. Приема и одобрява Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй в седемдневен срок от решението за приемане и одобряване на Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г. да изпрати копие от същия на Председателя на Областния съвет за развитие гр. Враца.
3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува на интернет страницата на общината Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2016 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становище представи ПК по здравеопазване и социални дейности. 
Стела Бачийска постави въпрос за откриване на социалната услуга „Домашен социален патронаж” в гр. Козлодуй, на който кметът на общината отговори, че за осъществяването й ще се търсят възможности.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36б, ал. 4 от ППЗСП

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 281

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2018 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнението на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Козлодуй през 2018 г.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 282

1. Отменя свое решение № 99 по протокол № 10 от 31.03.2016 г., с което дава съгласие община Козлодуй да предостави 25 % (двадесет и пет на сто) от натрупаните по нейна партида отчисления за депониране на отпадъци на РДНО-Оряхово /по чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 111/27.12.2013г.)/ или средства в рамер на 133 819,39 лв. за покриване на съоветен дял от разходите по подготовката на проектно предложение на регион Оряхово за кандидатстване по Приоритетна ос 2 Отпадъци, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” по комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за предварително третиране на отпадъци.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

В изпълнение изискванията на Споразумението за партньорство и Насоките за кандидатстване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 283

1. Приема, че изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, ще бъде общинска собственост като всяка конкретна инсталация, обект на проектното предложение, следва да е съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще се третират в нея, а съответно инсталацията да е собственост само на една община – когато в нея се предвижда третиране на отпадъците само на същата. 
2. Приема, че изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, няма да се прехвърля на трети лица най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, финансирано по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 284

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй в сила от 17.06.2014 г., както следва:

НАРЕДБА

За изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Козлодуй в сила от 17.06.2014 г. /Приета с реш. № 395 по прот. № 40 от 03.06.2014 г./

§ 1. В раздел V „Съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години и на общинския дълг” от Наредбата, се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 28:
1.1. В ал. 1 се добавя изречение първо ”Кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.”. В изречение второ /досег. първо/ след думите „се публикува на” се добавя „интернет”, а в края на изречението се добавя „и се предоставя за ползване на хартиен носител на достъпно за гражданите място в сградата на общината.”
1.2. В ал. 3 думата „сайта” се заменя с „интернет страницата”, а след думата „бюджет” се поставя запетая и се добавя „както и адрес на електронна поща и телефон за връзка, на които гражданите могат да изпращат становища и предложения по проекта.”
2. Чл. 30 се отменя.
§ 2. В раздел VI „Приемане на бюджета на общината”, се правят следните изменения:
1. В чл. 32, ал. 3:
1.1. В т. 1 цифрата „5” се заменя с числото „15”. 
1.2 В т. 2 числото „30” се заменя с числото „50”.
§ 3. В раздел VII “Изпълнение на общински бюджет”, се правят следните изменения:
1. В чл. 39, ал. 5 думите „ал. 5” се заменят с „ал. 6”.
§ 4. В раздел VIII “Отчет на общинския бюджет” се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 47, ал. 1 думата „показатели” се заменя с „показателите”, а след думите „придружен с доклад, и” се добавя „в срок до 31 август на следващата бюджетна година”. Добавя се изречение второ „В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.”
2. В чл. 49 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”.
3. В чл. 51:
3.1. В ал. 2 думите „30 септември” се заменят с „31 октомври”.
3.2 Добавя се ал. 6:
„(6) Кметът на общината информира на всяко тримесечие местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз по ред, определен от Общински съвет - Козлодуй.”
2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 285

1. Приема Отчет на изпълнението на дейностите, заложени в Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2016 г.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1. т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 286

1. Приема Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2017 г.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината да публикува Общинската програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2017 г. на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 287

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧХП „Христо Ботев -1879”, гр. Козлодуй в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и изразходваните средства от бюджета за финансирането ѝ.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 288

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Никола Йонков Вапцаров - 1927”, с. Хърлец в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и изразходваните средства от бюджета за финансирането ѝ.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 289

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Яким Деспотов - 1899”, с. Гложене за 2016 г. в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и изразходваните средства от бюджета за финансирането ѝ.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 290

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Заря - 1911”, с. Бутан за 2016 г. в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и изразходваните средства от бюджета за финансирането ѝ.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 291

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Будител - 1926”, с. Крива бара за 2016 г. в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Козлодуй за 2016 г. и изразходваните средства от бюджета за финансирането ѝ.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.
Мария Костова предостави подробна информация за обстоятелствата, които налагат преобразуването на посочените в предложението училища, както и очакваните резултати и поясни законовата процедура за преобразуването.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 38, ал. 1, т. 5, ал. 2, т. 2, чл. 311, ал. 1 и чл. 314, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 6 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите на предучилищното и училищно образование

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 292

1. Дава съгласие за преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 5 от Закона за предучилищното и училищно образование на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан и ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с целодневна организация на учебния ден и професионална подготовка по професия, считано от 01.08.2017 г.
2. Дава съгласие в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” да се утвърждава държавен план - прием за обучение в паралелки за придобиване на професионална квалификация.
3. Официален адрес на Средно училище „Св. св. Кирил и Методий” - с. Бутан, ул. „Христо Ботев” № 1, п.к. 3326, община Козлодуй, област Враца.
4. Преобразуваното училище да се финансира със средства от държавния бюджет чрез бюджета на община Козлодуй и да се запази статутът на средищно училище.
5. Задължителната документация на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан и ПГСС „Христо Ботев”, с. Бутан да бъде приета и съхранена в преобразуваното Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с официален адрес с. Бутан, ул. „Христо Ботев” № 1, п.к. 3326, община Козлодуй, област Враца.
6. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприема необходимите действия, съгласно чл. 312, ал. 1 и ал. 6, чл. 314, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование и чл. 6 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите на предучилищното и училищно образование.
7. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г. - Текуща страница
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи