Протокол № 31/ 30.05.2017.
ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 31
ОТ ТЪРЖЕСТВЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 МАЙ 2017 ГОДИНА
В АУЛАТА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ГР. КОЗЛОДУЙ

Днес, 30.05.2017 година от 18.00 часа в изпълнение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за символиката и отличията на Община Козлодуй се проведе тържествено заседание на Общински съвет, Козлодуй за удостояване посмъртно Симеон Иванов Йонов и Тодор Маринов Доневски с отличието „Почетен гражданин на град Козлодуй” и официална церемония за връчване на отличието на техните наследници.
В тържественото заседание взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Присъстваха наследници на удостоените, Маринела Николова – Кмет на Община Козлодуй, Юрик Мартинов – заместник-кмет, официални гости, граждани, учители, ученици, представители на общинска администрация и други държавни и общински институции от община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – Председател на ОбС, Козлодуй.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Удостояване посмъртно Симеон Иванов Йонов и Тодор Маринов Доневски със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
1. Председателят на Общински съвет, Козлодуй Мая Занева произнесе тържествено слово по случай Деня на град Козлодуй.
2. Тържествена церемония.
Председателят запозна присъстващите с условията и реда за удостояване с отличието „Почетен гражданин на град Козлодуй”, съгласно Наредба № 15 на Общински съвет, Козлодуй за символиката и отличията на Община Козлодуй.
Председателят обяви решение № 208 по протокол № 24 от заседание, проведено на 15.12.2016 г., с което се удостоява посмъртно Симеон Иванов Йонов със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй”.
Мария Костова – председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото към Общински съвет представи мотивите, с които е прието решението и прочете кратка биография на удостоения.
Думата беше предоставена на гражданите.
Николинка Тодорова – директор на СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй изложи аргументите, с които учителският колектив на училището е подкрепил предложението на Ангелина Митрева – учител от град Козлодуй за номиниране на Симеон Иванов Йонов и Тодор Маринов Доневски.
Връчване на отличието – Кметът на Община Козлодуй връчи плакет „Почетен гражданин на град Козлодуй”, а Председателят на Общинския съвет връчи грамота.
Симеон Иванов – внук на удостоения Симеон Иванов Йонов благодари и сподели спомени за своя дядо.
Председателят на Общинския съвет обяви решение № 209 по протокол № 24 от заседание, проведено на 15.12.2016 г., с което се удостоява посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Козлодуй” Тодор Маринов Доневски.
Мария Костова – председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото към Общински съвет представи мотивите, с които е прието решението и прочете кратка биография на удостоения.
Връчване на отличието – Кметът на Община Козлодуй връчи плакет „Почетен гражданин на град Козлодуй”, а председателят на Общинския съвет връчи грамота.
Спас Доневски – син на удостоения Тодор Маринов Доневски благодари и изтъкна значимостта от откриване на гимназията в град Козлодуй през 1946 година за бъдещото развитие на местната общност.
3. Председателят закри тържественото заседание на Общинския съвет.
Цецка Каменова – учител в СУ „Св. св. Кирил и Методий” и Детска вокална група „Щуротреска” към Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй с ръководители Галя Цветанова и Здравка Добруджалиева отправиха музикален поздрав.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ТЕРЕЗА МИЛЕНКОВА
Гл. специалист „ДПККИР на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook