Протокол № 32 /31.05.2017г.

                  ПРЕПИС!
 
П Р О Т О К О Л
№ 32            
 
ОТ  ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 31.05.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Николай Петков и Валери Попов.

            Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

                       

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-03-78/22.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй.
 3. 410-03-68/16.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет за провеждане на обществени /публични/ обсъждания в община Козлодуй.
 4. 410-03-66/16.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
 5. 410-03-67/16.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
 6. 410-02-35/ 19.05.2017 г. - Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет относно: Участие на Община Козлодуй във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност на Национално сдружение на общините в Република България.
 7. 410-03-70/19.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по дневен ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. Враца”, насрочено за 16.06.2017 г.
 8. 410-03-72/05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
 9. 410-03-74/22.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани приходи от общинските училища и детски градини в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6.
 10. 410-03-77/22.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за отдаване за безвъзмездно ползване на поземлени имоти с ид. 37798.513.1.1, 37798.513.1.2, 37798.513.1.3, находящи се в местност „Ботев парк” на спортен клуб „Атом” Козлодуй.
 11. 410-03-73/22.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Продажба на поземлен имот с ид. 37798.507.617, находящ се в гр. Козлодуй, ул. „Освободител” № 130.
 12. 410-03-75/22.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 на Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общински имот с ид. 37798.513.11.1 с площ 129 кв.м. и предназначение „Сграда със специално предназначение”.
 13. 410-03-76/22.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 на Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти: № 406011 с площ 1,518 дка, № 406014 с площ 0,866 дка, № 406015 с площ 1,500 дка, № 406017 с площ 5,177 дка, № 406010 с площ 1,793 дка, № 406008 с площ 1,057 дка, № 406009 с площ 1,088 дка, № 406006 с площ 1,303 дка, № 406005 с площ 0,827 дка, № 406004 с площ 1,074 дка, № 406003 с площ 0,595 дка, № 406002 с площ 1,311 дка и № 406001 с площ 0,686 дка, IV-та категория с начин на трайно ползване “Друга зелена площ”, находящи се в местността “Лъката”, с. Бутан и № 000796 с площ 6,625 дка, IV-та категория с начин на трайно ползване Изоставени трайни насаждения, находящ се в землището на с. Бутан.
 14. 410-03-69/16.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна на предназначението от земеделска земя за неземеделски нужди – предимно промишлена устройствена зона за „Изграждане на Цех за метални конструкции и арматурен двор, бетонов възел и оранжерия за отглеждане на зеленчуци” в поземлен имот 37798.203.20, м. „Мерите”, землище гр. Козлодуй.
 15. 410-03-71/19.05.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обединяване на два поземлени имоти 37798.194.54 с площ 23,942 дка и 37798.194.52 с площ 30,114 дка в землището на гр. Козлодуй в едно УПИ с отреждане „За депо земни маси”.
 16. 410-03-65/16.05.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предварително съгласие за кандидатстване с проектно предложение за финансиране на Програма Интеррег V-A Румъния - България 2014 -2020 година.
 17. Други.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят съобщи за постъпили отговори от общинска администрация на питания от Стела Бачийска и Юлиян Тошев, които връчи на общинските съветници и за постъпило питане от Юлиян Тошев на електронния имейл адрес на Общински съвет, на което ще бъде отговорено на следващото заседание.

           По т. 2 от дневния ред:

           Кметът на общината внесе предложение за допълнения в проекта на Правилника за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй, както следва:

 1. В чл. 3 се добавят ал. 3 и ал. 4

„(3) Стипендиите, в размер на една минимална работна заплата за страната ще се изплащат на студентите по ал. 2 за времето, когато са заети с учебния процес до завършване на образованието, в съответствие с определените от висшето училище срокове.

(4) Нови студенти ще се включат за подпомагане по реда на настоящия правилник след приключване на обучението и/или при спиране изплащането на стипендия на одобрените по ал. 2.”

Стела Бачийска направи предложение в добавената ал. 3 думите „когато са заети с учебния процес” да се заменят с „на академичната година – 10 месеца”.

Мария Костова направи предложение добавената ал. 4 да отпадне, тъй като не кореспондира с чл. 3, ал. 2.

Предложенията се подложиха на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 

ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото предложи в проекта на Правилника да се направят следните изменения:

 1. В чл. 3, ал. 2 се изменя така: „Професионалните направления и конкретните специалности, за които ще се отпускат стипендии, се определят ежегодно от Общинския съвет, с приемане на бюджета на общината за текущата година, като се преценят наличните потребности.”.
 2. В чл. 4, ал. 1, т. 3 се изменя така: „Следват в професионални направления и по специалности, от които общината има трайна нужда, за да осигури необходимия кадрови ресурс.
 3. В чл. 4, ал. 3 думите „жители до 21-годишна възраст” се заменят с „кандидати до 29-годишна възраст”.
 4. Основният текст на чл. 6 се изменя така: „Кандидатите за финансиране подават до кмета на общината заявление по утвърден образец (приложение № 1) в срок до 15 август на календарната година, придружено със следните документи:”.
 5. В чл. 12 думите „или резултатите от кандидатстудентските изпити” се заличават.
 6. В чл. 14 думите „Приложение № 3” се заменят с „Приложение № 2”.
 7. Навсякъде в текстовете думата „молба” се заменя със „заявление”.
 8. В проекторешението да отпадне т. 2, а т. 3 и т. 4 да станат съответно т. 2 и т. 3.

Предложенията се подложиха на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 

ПК по бюджет, финанси и общинска собственост предложи в проекта на Правилника да се направят следните изменения:

 1. В чл. 4, ал. 2 се заличава, а ал. 3 става ал. 2.
 2. В чл. 5, ал. 1, т. 1 думите в края „и т. 5 и 5,50 за случаите по чл. 4, ал. 2.” се заличават.

Предложенията се подложиха на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложенията се приемат.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 293

 

 1. Приема Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй.
 2. Поименният състав на комисията за разглеждане на подадените документи и осъществяване на контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за финансиране се утвърждава със заповед на кмета на общината след съгласуване с председателя на Общинския съвет.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината публикуване на Правилника на електронната страница на общината.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на Правилника.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

           

            По т. 3 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 294

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет за провеждане на обществени /публични/ обсъждания в община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА
 
за изменение и допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет, Козлодуй за провеждане на обществени /публични/ обсъждания в община Козлодуй риета с  реш. № 375 по прот. № 28 от 01.12.2009 г./

 

 • 1. В раздел І се правят следните изменения:
 1. В чл. 1 и чл. 3 думите „и приключването” се заличават.
 • 2. В раздел II се правят следните изменения и допълнения:
 1. В наименованието на раздела думите „и приключването” се заличават.
 2. В чл. 5:

2.1. Ал. 1 се изменя така:

„(1) Кметът на общината представя проекта на бюджета и организира публично обсъждане от местната общност в срок от 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година”.

2.2. Добавят се нови от ал. 2 до ал. 10:

„(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината.

(3) Приетият бюджет се публикува на интернет страницата на общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет.

(4) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и го внася за приемане от общинския съвет в срок до 31 август на следващата бюджетна година. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

 (5) Отчетът по ал. 4 съдържа:

 1. Общо финансово състояние на общината.
 2. Отчет за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз.
 3. Отчет на приходната част на общинския бюджет:

3.1. от собствени приходи;

3.2. от временни безлихвени заеми.

 1. Отчет на разходната част на общинския бюджет:

4.1. по функции, дейности и видове;

4.2. капиталови разходи.

 1. Отчет на инвестиционната програма.
 2. Отчет на мерките и дейностите от общинските програми/фондове.
 3. Отчет и състояние на общинския дълг.
 4. Отчет на второстепенните разпоредители.

(6) В доклада по ал. 4 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на тригодишната бюджетна прогноза.

(7) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета по ал. 2 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване по ред, определен от общинския съвет.

(8) ) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за изпълнението на бюджета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(9) Приетият отчет по ал. 8 се публикува на интернет страницата на общината.

(10) За публичните обсъждания по ал. 1 и ал. 2 се публикуват обяви на интернет страница на общината и в поне един местен вестник, които съдържат:

 1. Дата, начален час и място на провеждане на обсъжданията;
 2. Дневен ред на обсъжданията:

2.1. Изложение от кмета на общината за основните показатели на проекта на общинския бюджет/годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет;

2.2. Обсъждане с присъстващите представители на местната общност.

 1. Адрес на официалната електронна страница на общината и мястото в общината, където гражданите могат да се запознаят с пълните текстове на проекта на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет на хартиен носител;
 2. Адрес на електронна поща, на който гражданите могат да изпращат становища и предложения по общинския бюджет и годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет.”

2.3. Досегашната ал. 2 става ал. 11 и думите „обявата” и „отдел” се заменят съответно с  „обявите” и „дирекция”.

2.4. Досегашната ал. 3 се отменя.

2.5. Досегашните ал. 4 и ал. 5 стават съответно ал. 12 и ал. 13 и думите „и приключването” се заличават.

 1. В чл. 6 думите „и приключването” се заличават и думата „поканата” се заменя с „обявата”.
 2. В чл. 7 думите „и приключването” се заличават.
 • 3. В раздел ІІІ се правят следните изменения:

            3.1. В чл. 13, ал. 3 думата „отдел” се заменя с „дирекция”.

 • 4. В раздел IV се правят следните изменения:

2.1. В чл. 19 и чл. 20, ал. 1 думата „технически” се заличава.

2.2. В чл. 20, ал. 4 думата „екология” се заменя с „жилищна политика”.

            2.3. В чл. 27 думите „чл. 121” се заменят с „чл. 127”.

 • 5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:

5.1. В чл. 35, ал. 2 и чл. 36 думите „покана” и „поканата” се заменят съответно с „обява” и „обявата”.

5.2. В чл. 37, ал. 2 в края се поставя запетая и се добавя „освен ако важни обстоятелства не налагат по-кратък срок.”.

 • 6. В „Заключителни разпоредби” § 1 се изменя така:

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 84, ал. 6 и чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и чл. 119 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет, Козлодуй, мандат 2015 – 2019 г.”

 • 7. В текстовете на наредбата навсякъде думите „официалната електронна страница” се заменят с „интернет страницата”.
 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

             Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, чл. 15, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ №  295

 

 1. 1. Приема Наредба за допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй както следва:

НАРЕДБА

 за допълнение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот. № 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г., доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г., доп. с реш. № 506 по прот. № 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г., изм. и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.; изм. и доп. с реш. № 258 по прот. № 27 от 02.03.2017 г.)

 

 • 1. В Допълнителните разпоредби се добавя § 4:

„§ 4. Лице, неизправно по правоотношение с общината, по смисъла на тази наредба, е лице, което има изискуеми, неразплатени парични задължения за данъци, такси и наеми на общински помещения (за ел. енергия, вода и други услуги).”

 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на допълненията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма.

Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15 от ЗНА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 296

 

 1. 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, както следва:

НАРЕДБА

 за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г. Доп. с реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот. № 23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г.)

 

 • 1. В чл. 4, ал. 1 точка 4 се отменя.
 • 2. В чл. 45:
  • Текстът на ал. 1 става основен текст и думите „на 100.00 лв.” се заменят с „от 50 до 200 лв.”, а думите „на 200 лв.” се заменят с „от 100 до 500 лв.”
  • Ал. 2 се заличава.
  • 3. В Приложение № 9, в т. 3 редът с текст „ловни кучета”, се заменя с „кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект”.
 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  няма.

Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 297

 

 1. Определя Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй за представител на Община Козлодуй в Общото събрание на Фонд „Общинска солидарност”.
 2. Определя участието на община Козлодуй във Фонда с годишна вноска за 2017 г. в размер на 300,00 лева.
 3. Възлага на кмета на общината да:

3.1. Внесе определената годишна вноска във Фонда, съгласно Правилника за устройството и дейността му;

3.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му;

3.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т. 3.2;

3.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените от Правилника срокове.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца, насрочено за 16.06.2017 г. от 11,00 часа в сградата на Областна администрация гр. Враца, бул. „Демокрация” № 1, Заседателна зала, етаж 6

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 298

 

 1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”, да вземе участие в при съгласуването на план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците /включително утайките/, свързани с предоставянето на услугите, съгласно чл. 5.5, буква “a” от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
 2. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”, да вземе участие при съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“ ООД, гр. Враца“, като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
 3. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Юрик Николов Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй, със същите правомощия.
 4. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24, ал. 1 от ЗРР

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 299

 

 

 1. Приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
 2. Възлага на кмета на общината организацията и контрола на дейността по изпълнение на Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
 3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на общината публикуване на Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г. на електронната страница на общината.

Гласували  19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 8 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11.

Решението не се приема.

 

На основание чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА проектът на Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г. да се внесе за приемане от Общинския съвет на следващото заседание след отразяване на промените в Стратегическа цел 1, Приоритет 1.2., т. 2. и Стратегическа цел 2, Приоритет 2.3. с отразяване приоритетите на община Козлодуй, в съответствие с новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование.

 

По т. 9 от дневния ред:

Становище представи ПК по финанси, бюджет и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 300

 

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 244 по протокол № 26 от 31.01.2017 г. бюджет на община Козлодуй за 2017 г. със сумата от 10 009,61 лв., както следва:

1.1. ОУ „В. Априлов”, с. Хърлец

                        - в приходната част:

 • 24-06 „Приходи от наем на земя” – 8 387,11 лв.

                        - в разходната част:

 • 10-30 „Текущ ремонт” – 8 387,11 лв.

            1.2. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй                     

                        - в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 288, 00 лв.
 • 36-19 „Други неданъчни приходи” – 308,50 лв.

                        - в разходната част:

 • 10-20 „ Външни услуги ” - 596,50 лв.

           1.3. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй                     

- в приходната  част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1 026,00 лв.

                        - в разходната част:

 • 10-15 „ Материали” – 1 026,00 лв.
 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението за актуализация на бюджета на община Козлодуй, както в приходната, така и в разходната му част.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 10  от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Юлиян Тошев предложи Общинският съвет да определи наемна цена от 0,90 лв./ кв.м./месец.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОС и чл. 21 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 301

 

/отменено с реш. № 309 по прот. № 33 от 15.06.2017 г./

 

 1. 1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общински имот с идентификатор 37798.513.1.2 с площ 52 кв.м. и предназначение: сграда с производствено–складово предназначение и общински имот с идентификатор 37798.513.1.3 с площ 61 кв.м. и предназначение: друг вид сграда за обитаване.
 2. 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи договор за наем със СК АТОМ Козлодуй за срок от пет години по първоначална цена от 0,90 лв./кв.м./месец.
 3. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 11 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вр. чл. 35, ал. 2 от ЗОС и чл. 47 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 302

 

 1. 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласие да се продаде общински поземлен имот с ид. 37798.507.617 и площ 581 кв.м. на Габриел Василев Киков, притежател на законно построена сграда върху поземления имот с ид. 37798.507.617, находящ се в гр. Козлодуй, ул. “Освободител” № 130.
 2. 2. Определя цена за сключване на сделката между община Козлодуй и Габриел Василев Киков съгласно изготвената пазарна оценка в размер на 12 200 лв.
 3. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 12 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

Анатолий Абаров и Юлиян Тошев се изказаха против внесеното предложение, като се обосноваха със защитения статут на Ботев парк.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, 2, 3 от ЗОС и чл. 18 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 303

 

 

 1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общински имот с идентификатор 37798.513.2.2 с площ 41 кв. м и предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда за срок до три години.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение 1, т. 3 към Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй за срок от три години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 7 – Мая Занева, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.

„ПРОТИВ” – 10 – Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров  и Биляна Стояновска;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Симеон Симеонов.

            Решението не се приема.

 

По т. 13 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 304

 

 1. 1. Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти с: № 406011 с площ 1,518 дка., № 406014 с площ 0,866 дка., № 406015 с площ 1,500 дка., № 406017 с площ 5,177 дка., № 406010 с площ 1,793 дка., № 406008 с площ 1,057 дка., № 406009 с площ 1,088 дка., № 406006 с площ 1,303 дка., № 406005 с площ 0,827 дка., № 406004 с площ 1,074 дка., № 406003 с площ 0,595 дка., № 406002 с площ 1,311 дка. и № 406001 с площ 0,686 дка., IV-та категория с начин на трайно ползване: “Друга зелена площ”, находящи се в мест. “Лъката”, с. Бутан.
 2. Изготвените данъчни оценки на общинските имоти да бъдат начални цени за продажба на земеделските имоти.
 3. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горе цитираните имоти с одобрените от ОбС Козлодуй данъчни оценки.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 14 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Боряна Добрева, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5 – Йордан Иванински, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.

            Решението се приема.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 305

 

 1. 1. Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имот № 000796 с площ 6,625 дка., IV-та категория с начин на трайно ползване: Изоставени трайни насаждения, находящ се в землището на с. Бутан.
 2. Пазарната оценка на общинския имот да бъде начална цена за продажба на земеделския имот.
 3. 3. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горе цитирания имот с одобрената от ОбС Козлодуй пазарна оценка.
 4. 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 – Йордан Иванински, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска и Анатолий Абаров.

            Решението се приема.

 

По т. 14 от дневния ред:

Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 14 от Протокол № 1/28.02.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 306

 

 1. Одобрява Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за промяна на предназначението от земеделска земя за неземеделски нужди – предимно промишлена устройствена зона за “Изграждане на Цех за метални конструкции и арматурен двор, бетонов възел и оранжерия за отглеждане на зеленчуци ” в поземлен имот 37798.203.20, м.”Мерите”, землище гр. Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в ДВ.
 3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез Община Козлодуй пред Административен съд Враца в 14-дневен срок от публикуването в ДВ.

            Гласували  19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 15 от дневния ред:

Становища представиха ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика, ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

Изказвания по предложението направиха Велислав Торбов, Анатолий Абаров и Симеон Симеонов.

Поставиха се въпроси относно необходимостта общината да изгражда депо за земни маси, за стойността на процедурата по изготвяне на ПУП – ПРЗ и за смяна на предназначението на имотите, за финансовите взаимоотношения със заявителя „Евробилд” ЕООД, за времето, през което ще се използва депото, за начина, по който ще се възстановят земеделските земи.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 307

 

 1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за обединяване на два поземлени имоти 37798.194.54 с площ 23,942 дка и 37798.194.52 с площ 30,114 дка в землището на гр. Козлодуй в едно УПИ с отреждане “за депо земни маси”, като достъпът до него да се предвиди от п.имот 37798.194.56 /полски път/ и запазване на п.имот 37798.194.53 /напоителен канал/.
 2. На основание чл.124б, ал.1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за обединяване на два поземлени имоти 37798.194.54 с площ 23,942 дка и 37798.194.52 с площ 30,114 дка в землището на гр. Козлодуй в едно УПИ с отреждане “за депо земни маси”.
 3. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

            Гласували  18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – няма; „ПРОТИВ” – 17; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

Решението не се приема.

 

По т. 16 от дневния ред:

Становище представи ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с предстоящия прием на проекти по Програма Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г.

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 308

 

 1. Дава предварително съгласие община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програма Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Зелен регион, Специфична цел 2.1.: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси/културно наследство, с партньори по проекта община Добрета-Турну Северин и Туристическа агенция на окръг Мехединци.
 2. Дава съгласие след одобрение община Козлодуй да осигури необходимото съфинансиране на проекта в размер на 2% от бюджета по проекта на община Козлодуй, който се предвижда да е на стойност около 600 000 евро.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            Гласували  17 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 17 от дневния ред:

Боряна Добрева запозна общинските съветници с искане на управителя на  МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за откриване на дежурен кабинет на общопрактикуващите лекари от региона, разположен в болницата, и предприетите действие от ПК по здравеопазване и социални дейности и ръководството на общината.

 

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г. - Текуща страница
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи