Протокол № 33 /15.06.2017г.
ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 33
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 15 ЮНИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
Днес, 15.06.2017 година от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, гр. Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Дучко Петров, Цоло Цолов, Валери Попов, Ангел Лалюв и Биляна Стояновска.
Присъства и Юрик Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Заповед № ПО-07-13/06.06.2017 г. на Областния управител на Област Враца относно върнато за ново обсъждане решение № 301 по протокол № 32 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2017 г.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 45, ал.7 и 9 от ЗМСМА и чл. 141, ал. 7 и 8 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 309

1. Отменя решение № 301 по протокол № 32 от заседание на Общинския съвет, проведено на 31.05.2017 г.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати копие от настоящото решение на Областния управител на Област Враца, Районна прокуратура, гр. Козлодуй, Окръжна прокуратура, гр. Враца и кмета на Община Козлодуй.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Боряна Добрева, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook