ПРОТОКОЛ № 25

П Р О Т О К О Л

№ 25

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 25 АПРИЛ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 25.04.2013 година от 17.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.

Отсъстваше Йосиф Петков.

Присъстваше и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй.

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-43/16.04.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2013 г.
 3. 410-03-39/10.04.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане решение за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост – сграда бивш Радиотелевизионен сервиз /клуб БСП/, гр. Козлодуй.
 4. 410-03-40/11.04.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане решение за отдаване под наем на част от имот- публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Мир”, гр. Козлодуй.
 5. 410-03-42/16.04.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане решение за предоставяне на помещение в сградата на кметство Бутан за нуждите на Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй - филиал с. Бутан.
 6. 410-03-41/11.04.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на мери и пасища - общинска собственост за ползване на земеделски стопани, притежаващи пасищни селскостопански животни.
 7. 410-01-15/21.03.2013 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Заря-1911”, с. Бутан за 2012 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищните дейности през 2012 г., от Бистра Григорова – председател на Читалищното настоятелство.
 8. 410-01-17/28.03.2013 г. – Доклад за осъществените читалищни дейности на НЧ „Будител-1926”, с. Крива Бара за 2012 г., в изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищните дейности през 2012 г., от Димка Данаилова – председател на Читалищното настоятелство.
 9. 410-02-28/16.04.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Избиране за представител на Община Козлодуй за участие в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца на 13.05.2013 г.

10. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Занева връчи писмен отговор от кмета на Общината Румен Маноев на питане на общинския съветник Юлиян Симов.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24, т. 1 от ЗРР и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 254 

1. Приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2013 г.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй организацията и контрола на дейността по изпълнение на Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2013 г.

3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува на интернет страницата на общината Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 12, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7. 

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 21, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 255

1. Да се предостави под наем част от сграда - бивш Радиотелевизионен сервиз /клуб БСП/, частна общинска собственост, с площ 70 кв.м., за срок от 3 /три/ години на ЦЛР ”BARAKA”.

2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по сключване на договор за отдаване под наем на част от сграда бивш Радиотелевизионен сервиз /клуб БСП/, частна общинска собственост, за срок от 3 /три/ години, по цена, съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 12 – Мая Занева, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.

Решението се приема. 


По т. 4 от дневния ред:

По предложение на Цоло Цолов

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 256

Отлага вземането на решение за допълване в Приложение № 3 към Годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Мир”, гр. Козлодуй, съставляващ помещение с площ 86 кв.м и възлага на ПК по устройство на територията, строителство и екология, съвместно с представител на общинска администрация, да извършат точно измерване на квадратурата на помещението, предмет на предложението, с оглед последващи действия от общинска администрация и Общинския съвет.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

Предложението се приема.

По т. 5 от дневния ред: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 14, ал. 1 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 257 

1. Да се предостави помещение част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на кметство Бутан, ет. 1, с площ от 12 кв.м., за срок от 3 /три/ години на Дирекция „Бюро по труда” гр. Козлодуй – филиал с. Бутан.

2. Да се отмени решение № 217 по протокол № 22/29.01.2013 г. на ОбС, Козлодуй.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договор с Дирекция „Бюро по труда”, гр. Козлодуй, филиал с. Бутан за безвъзмездно ползване на помещение, находящо се в сградата на кметство Бутан, ет. 1, с площ 12 кв.м.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 6 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37о от ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 258

1. Дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо ползване през 2013 г. от земеделските стопани или техните сдружения, притежаващи пасищни селскостопански животни, съгласно приложение № 1.

2. Приема „Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животни и поддържането им в добро биологично състояние”, съгласно приложение № 2.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 20 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 259

1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейност, в изпълнение на Годишната програмата за развитие на читалищната дейност за 2012 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на НЧ „Заря-1911”, с. Бутан.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 260


1. Приема Доклад за осъществените читалищни дейност, в изпълнение на Годишната програмата за развитие на читалищната дейност за 2012 г. и Отчет за изразходваните средства от бюджета за финансиране на НЧ „Будител-1926”, с. Крива бара.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. По т. 9 от дневния ред:

Цоло Цолов предложи Община Козлодуй да не изпраща представител за участие в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ Христо БотевАД, гр. Враца, което ще се проведе на 13.05.2013 г. от 11. 00 часа в заседателната зала на Дружеството, тъй като дяловото участие на Общината в капитала на дружеството е минимално и от гласуването на нашия представител не зависи нищо. Предложението беше подложено на гласуване:

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1,

Предложението не се приема.

По предложение на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 261

Общинският съвет упълномощава представителя на Община Козлодуй в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо БотевАД, гр. Враца, което ще се проведе на 13.05.2013 г. от 11. 00 часа в заседателната зала на Дружеството, по всички точки от дневния ред да гласува по своя преценка. 

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” –13, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3,

Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 262

1. Избира за представител на Община Козлодуй Румен Василев Маноев – кмет на община Козлодуй за участие в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ Христо БотевАД, гр. Враца, което ще се проведе на 13.05.2013 г. от 11. 00 часа в заседателната зала на Дружеството.

2. Упълномощава представителя на Община Козлодуй да участва в гласуването на всички точки от дневния ред, както следва:

По т. 1: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012 г. – да гласува по своя преценка. 

По т. 2: Общото събрание одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител – да гласува по своя преценка.

По т. 3: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2011 г. и 2012 г. - да гласува по своя преценка.

По т. 4: Общото събрание избира и назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2013 г. - да гласува по своя преценка.

По т. 5: Общото събрание приема предложената промяна в състава на съвета на Директорите - да гласува по своя преценка след запознаване с предложената кандидатура.

По т. 6: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение.- да гласува по своя преценка.

По т. 7: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - да гласува по своя преценка. 

По т. 8: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава на дружеството - да гласува по своя преценка.

3. При липса на кворум на 13.05.2013 г. упълномощеното по т. 1 лице да участва в редовното Общо събрание на 27.05.2013 г. от 11.00 часа на същото място, при същия дневен ред и да гласува по указания в т. 2 начин.

4. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 14 – Мая Занева, Анатолий Абаров, Юлиян Симов, Юлиян Йорданов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, Николай Петков и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – 4 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Людмил Маринов и Васил Стоянов;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Марийка Костова и Невелин Найденов.


В края на заседанието кметът Румен Маноев прочете отговор на питане от общинския съветник Юлиян Симов.


По т. 10 от дневния ред: 

Не се разгледаха други материали. 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/КАМЕЛИЯ МАРИНОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25 - Текуща страница
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи