Протокол № 34 / 01.08.2017г.
ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 34
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 04 ЮЛИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 04.07.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Биляна Стояновска и Ангел Лалюв.
Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Преди началото на заседанието председателят съобщи за две предложения, внесени от кмета на общината и регистрирани по реда на чл. 80, ал. 1 от ПОДОСНКВОА, относно:
1. Съгласие от Общински съвет, община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – І-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска”.
2. Съгласуване на мандат и позиция по дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца”, насрочено за 31.07.2017 г.

На основание чл. 80 от ПОДОСНКВОА
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 310
1. Включва нова т. 8 в дневния ред, както следва:
„8. 410-03-92/26.06.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие от Общински съвет, община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – І-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска”.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 311
1. Включва нова т. 9 в дневния ред, както следва:
„9. 410-01-80/03.07.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на Община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца”, насрочено за 31.07.2017 г.”
2. Досегашната т. 8 става т. 10.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-03-87/21.06.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение и допълнение на Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2017 г. и други разходи за придобиване на ДМА, НДМА и ремонт на община Козлодуй и отразяване на същите в Приложение № 2 „Разходи” към бюджета на община Козлодуй за 2017 г.
3. 410-03-86/21.06.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи на СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на народната просвета.
4. 410-03-84/20.06.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 3 на Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
5. 410-03-85/21.06.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
6. 410-03-82/19.06.2017 г. – Информация от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Етап на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.
7. 410-03-88/22.06.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Информация за предприетите мерки за привеждане на системата за предучилищно образование в съответствие с действащата нормативна уредба за периода от 01.09.2016 г. до 30.06.2017 г. в община Козлодуй.
8. 410-03-92/26.06.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласие от Общински съвет, община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – І-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска”.
9. 410-01-80/03.07.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Съгласуване на мандат и позиция по дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД, гр. Враца”, насрочено за 31.07.2017 г.
10. Други.
Гласували 17 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.


По т. 1 от дневния ред:
Председателят на Общинския съвет:
1. Връчи отговор на питане с вх. № 410-01-63/29.05.2017 г., постъпило на електронната поща на Общински съвет от Юлиян Тошев – общински съветник.
2. Съобщи за постъпили питания вх. № 410-01-74/15.06.2017 г. и вх. № 410-01-76/19.06.2017 г. от Румен Василев Маноев – жител на гр. Козлодуй и връчи отговорите лично.
Румен Маноев изложи своите виждания по поставените в двете питания въпроси относно разрешение за строеж РС-21 от 25.05.2017 г. на МРРБ, публ. в ДВ бр. 46/2017г. на НХ РАО и допуснато предварително изпълнение на същото, и продажбата на два имота, собственост на община Козлодуй, на ДП „РАО” без търг или конкурс, с което са ускорени действията по издаване на цитираното разрешение.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1, 2 и 3 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 312

І. Във връзка с изменение и допълнение на Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2017 г. и други разходи за придобиване на ДМА, НДМА и ремонт на община Козлодуй” от бюджета на община Козлодуй за 2017 г. се изменя и Приложение № 2 „Разходи” към бюджета на община Козлодуй за 2017 г. по съответните дейности и параграфи, както следва:
1. Изменя Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2017 г. и други разходи за придобиване на ДМА, НДМА и ремонт на община Козлодуй” от бюджета на община Козлодуй за 2017 г. по съответните дейности и параграфи, както следва:
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация” по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” – предвидените 52 600 лв. от републиканския бюджет ще се финансират от собствени средства;
1.2. Дейност 122 „Общинска администрация” параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” – предвидените 93 500 лв. за основен ремонт на сградата на община Козлодуй се намаляват на 80 550 лв. и ще се финансират от републиканския бюджет;
1.3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 52-06 – предвидените 136 000 лв. за “Изграждане на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ” отпадат от Поименния списък;
1.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 52-06 – предвидените 40 000 лв. от собствени средства за “Изграждане на паркинг срещу районен съд гр. Козлодуй” ще се финансират от републиканския бюджет;
1.5. Дейност 623 „Чистота” в параграф 52-03 за поливна система – предвидени 36 000 лв. отпадат от Поименния списък;
1.6. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 52-06 – предвидени 16 000 лв. за “Изграждане на къщички на плащада в ЦГЧ на гр.Козлодуй”, изплатени 11 770 лв., средствата се намаляват с 4 230 лв.;
1.7. Дейност 122 „Общинска администрация” параграф 52-03 за Дисплей с размери 3000/4800 – предвидените 67 080 лв. от собствени средства се намаляват на 62 816 и се преразпределят на 2 400 лв. от републиканския бюджет и 60 416 лв. от собствени средства.
1.8. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 53-09 – предвидените 10 000 лв. за “ПУП кв ".Янтра", гр. Козлодуй” отпадат от поименния списък;
1.9. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за „Изготвяне на работен проект и авторски надзор за реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – предвидените 56 100 лв. от собствени средства се преразпределят на 16 300 лв. от собствени средства и 39 800 лв. от републиканския бюджет;
1.10. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 52-06 – предвидените 20 000 лв. за “Щандове /къщички/ за пазар пред бл. № 9 в гр. Козлодуй” отпадат от Поименния списък;
1.11. Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” в параграф 52-03 за „Закупуване на рециклиран рентгеноскопичен апарат за нуждите на МБАЛ "Св. Иван Рилски" - гр. Козлодуй" – предвидените 74 000 лв. от собствени средствата се преразпределят – 53450 лв. от републикански бюджет и 20 550 лв. от собствени средства;
1.12. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 52-03, предвидените 36 000 лв. за „Закупуване на пейки” отпадат от Поименния списък и се отразяват в Приложение № 2;
1.13. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 52-03 за „Закупуване на кошчета за отпадъци” – предвидените 18 000 лв. отпадат от Поименния списък и се отразяват в Приложение 2.
2. Допълва Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2017 г. и други разходи за придобиване на ДМА, НДМА и ремонт на община Козлодуй” от бюджета на община Козлодуй за 2017 г. по съответните дейности и параграфи, както следва:
2.1. Дейност 623 „Чистота” в параграф 52-03 за закупуване на машини средствата се увеличават с 39 170 лв.;
2.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” в параграф 52-03 за „Закупуване на бариера” – предвидените 3 000 лв. се увеличават на 6 000 за 2 бр.;
2.3. Дейност 311 „Детски градини” по параграф 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи за Проект вътрешен ремонт ДГ "Мир" – предвидените 9000 лв. се увеличават на 19 000 лв.;
2.4. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” по параграф 52-03 за „Проектиране на канализации по ул."Кирил и Методий" и ул."Янко Съкъзов" до околовръстен път" – предвидените 15 000 лв. се увеличават на 30 000 лв.;
2.5. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” по параграф 52-03 за „Закупуване електрическо табло за кметство Крива бара” – да се предвидят 1 495 лв.;
2.6. В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” по параграф 52-06 за „Проектиране на реконструкция на водопроводна мрежа на с. Крива бара” сумата от 36 000 лв. ще се финансира от собствени средства.
3. Неусвоеният остатък в размер на 186 251 лв. се включва в Приложение № 2 „Разходи”,както следва:
3.1. Дейност 122 „Общинска администрация”, параграф 10-20 се увеличава с 5000 лв.;
3.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” параграф 10-20 се увеличава с 16000 лв., за „Обследване на стадиона”;
3.3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” параграф 10-30 се увеличава с 86 000 лв., от които 36 000 лв. са за „Текущ ремонт на заграденото игрище” и 50 000 лв. за „Текущ ремонт на общински имоти”;
3.4. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” параграф 10-30 се увеличава с 41 251 лв.;
3.5. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” параграф 10-15 се увеличава с 58 000 лв., от които 36 000 лв. за „Закупуване на пейки” и 22 000 лв. за „Кошчета за отпадъци по селата”.
ІІ. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяване на измененията и допълненията в Приложение 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2017 г. и други разходи за придобиване на ДМА, НДМА и ремонт на община Козлодуй” и Приложение № 2 „Разходи” към бюджета на община Козлодуй за 2017 г.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 313
1. Дава съгласие да се актуализира приетият с решение № 244 по протокол № 26 от 31.01.2017 г. бюджет на община Козлодуй за 2017 г. със сумата от 187 475,00 лв. /сто осемдесет и седем хиляди четиристотин седемдесет и пет лева/, както следва:
1.1. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй –
- в приходната част:
§ 24-06 „Приходи от наем и земя” – 187 475,00 лв.
- в разходната част:
§ 10-30 „Текущ ремонт” – 95 000,00 лв.
§ 10-15 „Материали” – 10 000,00 лв.
§ 10-16 „Парно, ток, вода” – 20 000,00 лв.
§ 10-20 „Външни услуги” – 35 586,00 лв.
§ 52-01 „Софтуер и хардуер” – 15 000,00 лв.
§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване” – 11 889,00 лв.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на бюджета на общината както в приходната, така и в разходната му част.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Юлиян Тошев предложи в текста на проекторешението да се допълни „с продажба на сувенири, рекламни материали, минерална вода, безалкохолни напитки, кафе и пакетирани изделия”.
Анатолий Абаров подкрепи предложението и уточни, че няма законова пречка проекторешението да се допълни.
Велислав Торбов изрази несъгласие с направеното предложение, тъй като кметът на Общината, в своето предложение, е уточнил каква търговска дейност ще се извършва в общинския имот.
Предложението на Юлиян Тошев се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – 1; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 18 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 314

1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общински имот с идентификатор 37798.513.2.2, с площ 41 кв.м., с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда за търговска дейност с продажба на сувенири, рекламни материали, минерална вода, безалкохолни напитки, кафе и пакетирани изделия.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 3 към Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и сключи договор за срок от три години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Валери Попов.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
Валери Попов предложи на включената в Приоритет 2.6 „Подобряване на физическата среда в населените места” дейност „Укрепване на улица „Царибродска” в гр. Козлодуй” да се направи експертна оценка и да се прецени необходимо ли е същата да остане в Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г. и ако не е, средствата в размер на 50 000 лв. финансиране от общинския бюджет да се пренасочат за други приоритетни дейности. Общинският съветник обърна внимание на терминологията в текстовете на Програмата и предложи същите да се прецизират.
Анатолий Абаров изрази мнение за това, че дейностите, значението и ефектът от прилагане на мерките по Програмата трябва да бъдат по-подробно и детайлно описани.
Стела Бачийска обърна внимание на това, че приетите вече по т. 2 от дневния ред изменения и допълнения в Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2017 г. и други разходи за придобиване на ДМА, НДМА и ремонт на община Козлодуй” и Приложение № 2 „Разходи” към бюджета на община Козлодуй за 2017 г. е необходимо да се отразят в настоящата Програма за реализация на Общински план за развитие на Община Козлодуй за 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 от ЗРР

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 315

1. Приема Програма за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй организацията и контрола на дейността по изпълнение на Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на кмета на община Козлодуй да публикува на интернет страницата на общината Програмата за реализация на Общински план за развитие на община Козлодуй за 2017 г.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 316

1. Приема за сведение информация за етапа на реализация на проекти, по които община Козлодуй е бенефициент по оперативни програми и други национални програми.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Изказване направи Мария Костова, която подчерта, че почти всички дейности, предмет на решение № 102 по протокол № 12 от 26.04.2016 г., са изпълнени, като за неотложни за решаване се очертават два проблема – изработването на правила за работна заплата на директорите на детските градини и кадровото обезпечаване на ЦПЛР-ОДК с логопед и ресурсен учител. Последното е крайно належащо, за да получи общината държавно финансиране за ресурсно подпомагане на децата със СОП.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на т. 2 от решение № 102 по протокол № 12/26.04.2016 г. на ОбС, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 317

1. Приема информация за предприетите мерки за привеждане на системата за предучилищно образование в съответствие с действащата нормативна уредба в периода 01.09.2016 г. – 30.06.2017 г.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Юлиян Тошев изрази мнение, че настоящото предложението, внесено от кмета на общината за вземане на решение от Общинския съвет за увеличаване на собствения принос –
съфинансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – І-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска”, е направено след като вече е обявена процедура за обществена поръчка.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 318

1. Дава съгласието си община Козлодуй да осигури средства за съфинансиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, община Козлодуй, област Враца” – І-ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска” в размер на 105 453,94 лв. (31,25 %) и 232 000 лв. (68,75 %) финансиране от Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2017 г.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев и Дучко Петров.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от ЗВ и по повод покана за извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ООД, гр. Враца“, насрочено за 31.07.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Областна администрация, гр. Враца, бул. “Демокрация” № 1, Заседателна зала – ет. VI
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 319

1. Общински съвет, Козлодуй дава мандат на Маринела Георгиева Николова – кмет на община Козлодуй, в качеството й на представител на община Козлодуй в „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”, да вземе участие при приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Враца за 2018 г. като гласува по своя преценка със „за“, „против“ или „въздържал се“ и в интерес на община Козлодуй.
2. При невъзможност на кмета на община Козлодуй да участва в заседанието лично, Общински съвет, Козлодуй възлага на представителя на общината да упълномощи с изрично пълномощно Юрик Николов Мартинов – заместник-кмет на община Козлодуй, със същите правомощия.
3. Общински съвет, Козлодуй, възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията, да представи в Общински съвет, Козлодуй протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 18 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Общинският съвет определи свои представители в Общински консултативен съвет по въпросите на младежта – Стела Бачийска и Биляна Стояновска и в комисията за изработване на Наредба за насърчаване на инвестициите в община Козлодуй – Мая Занева, Анатолий Абаров и Симеон Симеонов.
Юлиян Тошев взе отношение по отговора на неговото питане, връчен в началото на заседанието и поиска допълнителни пояснения от общинска администрация за издадената от кмета на общината заповед за съставяне на комисия за извършване на оценка на подадените оферти за ликвидиране на бракувани ДМА в Общинско предприятие „Комунална дейност”.
Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй даде пояснения относно намерението на общината да сключи Меморандум за сътрудничество за изграждане на паркове на приятелството с десет общини от Република Сърбия, Република Македония и Република Гърция и Меморандум за сътрудничество между община Козлодуй и Национална Браншова организация за електрическа мобилност – Индустриален Клъстер „Електромобили” (ИКЕМ).
Общинските съветници бяха запознати с докладна записка рег. № 908-153/04.07.2017 г. от Юрик Мартинов – зам.-кмет на община Козлодуй и председател на Комисията по условия на труд относно необходимостта от осигуряване на финансови средства в размер на 8 000 лв. при актуализация на бюджета за 2017 г на община Козлодуй за създаване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей на служителите от общинска администрация, съгласно Наредба № 7/15.082005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА /п/
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
Търсене
Харесва ли ви новата визия на сайта?
facebook