Протокол № 36 / 05.09.2017г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 36

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 05 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 05.09.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Биляна Стояновска, Стефан Спасов, Николай Петков, Валери Попов и Георги Калинов.
Присъства Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Председателят на Общинския съвет съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-126/28.08.2017 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за теглене на банков кредит, на основание Рамково споразумение № 8/16.01.2015 г., сключено между община Козлодуй и Общинска банка, ФЦ Козлодуй.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-112/16.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
3. 410-01-113/16.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
4. 410-02-53/24.07.2017 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.
5. 410-01-124/25.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.
6. 410-02-62/25.08.2017 г. – Доклад от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”, ЕООД, гр. Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.
7. 410-01-127/28.08.2017 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2017/2018 г.
8. 410-01-96/31.07.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Включване на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списък на средищните училища в Република България.
9. 410-01-125/28.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй; ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене; ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй за учебната 2017/2018 г.
10. 410-01-117/23.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за условията и реда за финансовото подпомагане дейностите на спортните клубове в община Козлодуй.
11. 410-01-103/09.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Правилник за реда за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Козлодуй.
12. 410-01-115/23.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2017 – 2019 г.).
13. 410-01-104/09.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 2 за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй и отмяна на досегашната, приета с решение № 608 по протокол № 51/11.07.2011 г.
14. Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 9 на Общински съвет, Козлодуй за рекламната дейност на територията на община Козлодуй и отмяна на досегашната, приета с решение № 380 по протокол № 36/20.12.2001 г. 
15. 410-01-105/09.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй.
16. 410-01-88/17.07.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет, Козлодуй за управление на общинските пътища в община Козлодуй.
17. 410-01-107/09.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
18. 410-01-116/23.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
19. 410-01-106/09.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 10 на Общински съвет, Козлодуй за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй.
20. 410-01-114/17.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Предоставяне на безвъзмездно ползване на общински помещения с обща площ 171,38 кв.м., находящи се в сградата на Бизнес център, гр. Козлодуй, ет. 1 и ет. 2 във връзка със заявление на Агенция „Социално подпомагане”, Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.
21. 410-01-121/24.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общински помещения от № 1 до № 5 вкл., находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 1, комбинирана масивна сграда, 3-ти предпоследен етаж.
22. 410-01-89/17.07.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутна зона на електроснабдяване на помпена станция, разположена в рамките на п. имот № 37798.193.58 в землището на гр. Козлодуй.
23. 410-01-123/25.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Подписване на Меморандум за сътрудничество между община Козлодуй и Национална браншова организация за електрическа мобилност – Индустриален клъстер „Електромобили”.
24. 410-01-128/29.08.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Дейността като неонатолог на д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй.
25. Други.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Юлиян Тошев постави въпрос към кмета на общината за сроковете за изпълнение на ремонтните дейности на футболното игрище зад к-с „Бриз” и ул. „Хаджи Димитър” в гр. Козлодуй. Кметът отговори, че и за двата обекта са сключени договори с фирма изпълнител, като първият обект ще бъде завършен до края на месец септември 2017 г., а ремонтните дейности на втория ще започнат след приключване ремонтите на ВиК, гр. Враца след 15 септември 2017 г.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
ПК по бюджет, финанси и общинска собственост предложи изменение и допълнение в текста на проекторешението, както следва:
1. Основанието „чл. 137, ал. 2 от ЗПФ” да се замени с „чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от ЗПФ”.
2. Точки от 1.1. до 1.4. вкл. да се изменят така:
„1.1. Отчет табличен за приходите по изпълнението на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1.
1.2. Отчет табличен за разходите по изпълнението на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 2.
1.3. Отчет табличен за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй, съгласно Приложение № 3.
1.4. Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд на община Козлодуй, съгласно Приложение № 4.”
2. Точки от 1.5. до 1.8. вкл. да се заличат. Отчетите, вписани в точки от 1.5. до 1.8. вкл. да се внасят за обсъждане и приемане от Общинския съвет преди приемане на бюджета на общината за следващата година, т.е. до края на годината на тяхното изпълнение /м. декември/.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от ЗПФ, чл. 47 и чл. 49 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 321

1. Приема Отчет за изпълнението на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г., както следва:
1.1. Отчет табличен за приходите по изпълнението на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1.
1.2. Отчет табличен за разходите по изпълнението на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 2.
1.3. Отчет табличен за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй, съгласно Приложение № 3.
1.4. Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд на община Козлодуй, съгласно Приложение № 4.
2. Възлага на кмета на общината да публикува Отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2016 – 31.12.2016 г. на интернет страницата на общината.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Цоло Цолов.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.
ПК по бюджет, финанси и общинска собственост предложи изменение и допълнение в текста на проекторешението, както следва:
1. Да се добавят следните основания „чл. 137, ал. 6 от ЗПФ и чл. 51, ал. 6 от Наредба 17 на Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй”.
2. В т. 1 преди думата „изпълнение” да се добави „текущо”.
3. Точки 1.1. и 1.2 да се изменят така:
„1.1. Отчет табличен за приходите по текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1.
1.2. Отчет табличен за разходите по текущото изпълнение на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 2.
1.3. Отчет табличен за изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй, съгласно Приложение № 3.”
4. Точка 1.3. да стане точка 1.4. и накрая да се добави „съгласно Приложение № 4.”
5. Да се добави т. 2 „Възлага на кмета на общината да публикува Отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. на интернет страницата на общината.
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 и ал. 6 от ЗПФ и чл. 51 от Наредба № 17 на ОбС, Козлодуй за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 322

1. Приема Отчет за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г., както следва:
1.1. Отчет табличен за приходите по текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 1.
1.2. Отчет табличен за разходите по текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй, съгласно Приложение № 2.
1.3. Отчет табличен за текущо изпълнение на Поименния списък на обектите за строителство и други разходи за придобиване на ДМА и НДА и основен ремонт на община Козлодуй, съгласно Приложение № 3.
1.4. Отчет табличен за извънбюджетните сметки на бенефициенти на кохезионния и структурните фондове към Националния фонд на община Козлодуй, съгласно Приложение № 4.
2. Възлага на кмета на общината да публикува Отчета за текущо изпълнение на бюджета на община Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г. на интернет страницата на общината.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 128 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 323

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета за дейността на Общински съвет, Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г. на официалната интернет страница на общината.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 9 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 324

1. Одобрява Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
По искане на ПК по бюджет, финанси и общинска собственост на общинските съветници беше предоставена докладна записка от Людмила Ташева – гл. счетоводител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй вх. № 410-01-131/04.09.2017 г. за финансовото състояние на здравното заведение към момента.
Уточняващи въпроси по внесения Отчет и предоставената Докладна записка постави Юлиян Тошев, на които отговори главният счетоводител на МБАЛ Людмила Ташева. 
Мнение по въпроса изрази д-р Боряна Добрева.
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 325

1. Приема за сведение Доклад за приходите и разходите на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 256, ал. 1 от ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 326


1. Приема за сведение Доклад за готовността на детските градини и училищата на територията на община Козлодуй за началото на учебната 2017/2018 г.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 2, вр. с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 2 от ЗПУО и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128/29.06.2015 г. на МС

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 327


1. Дава съгласие за включване на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списъка на средищните училища в Република България.
2. Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение до МОН за включване на СУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан в Списъка на средищните училища в Република България.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 4, ал. 6 и чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 328

1. Разрешава формирането на паралелки под норматива за минимален брой ученици в СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй; ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене; ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец и НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй за учебната 2017/2018 г., както следва:
1.1. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй:
- Хб клас – 16 ученици;
- ІІІ клас – 13 ученици;
- Іа клас – 14 ученици;
- Іб клас – 13 ученици.
1.2. ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене:
- ІVа клас – 13 ученици;
- ІVб клас – 14 ученици;
- V клас – 17 ученици.
1.3. ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец:
- І клас – 12 ученици;
- ІІ клас – 9 ученици;
- ІІІ клас – 13 ученици;
- ІV клас – 8 ученици;
- V клас – 10 ученици;
- VІ клас – 12 ученици;
- VІІ клас – 17 ученици.
1.4. НУ „Васил Левски”, гр. Козлодуй:
- І клас – 15 ученици;
- ІІ клас – 11 ученици;
- ІV клас – 14 ученици.
2. За функционирането на паралелките са осигурени допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 вр. с чл. 17, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 329

1. Приема Правилник за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Правилника за условията и реда за финансиране дейностите на спортните клубове в община Козлодуй на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Правилника.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
Становища представиха ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
На основание чл. 21, ал. 2 вр. чл. 17, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1, чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 330

1. Приема Правилник за реда за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Козлодуй.
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Правилника за реда за изграждане на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Правилника.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 2 от ЗПУО

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 331

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2017 – 2019 г.).
2. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Козлодуй (2017 – 2019 г.) на интернет страницата на общината.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Общинската стратегия.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 ат ЗМСМА, вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 332

1. Приема нова Наредба № 2 на Общински съвет, Козлодуй за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй.
2. Отменя досегашната Наредба № 2 на Общински съвет, Козлодуй за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй, приета с решение № 608 по протокол № 51 от 11.07.2011 г.
3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Наредба № 2 на Общински съвет, Козлодуй за пожарната безопасност и защита на населението в община Козлодуй на интернет страницата на общината.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 14 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. Същата направи следното уточнение: в чл. 41, думата „глоба” да се чете „санкция”.

На основание чл. 21, ал. 2 ат ЗМСМА, вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 333

1. Приема нова Наредба № 9 на Общински съвет за рекламната дейност на територията на община Козлодуй.
2. Отменя досегашната Наредба № 9 на Общински съвет, Козлодуй за рекламната дейност на територията на община Козлодуй, приета с решение № 380 по протокол № 36/20.12.2001 г. 
3. За осигуряване на публичност и прозрачност възлага на председателя на Общинския съвет публикуване на Наредба № 9 на Общински съвет за рекламната дейност на територията на община Козлодуй на интернет страницата на общината.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 15 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 ат ЗМСМА, вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 15, ал. 1 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 334

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй, както следва:

„НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Козлодуй (Приета с реш. № 34 по прот. № 4/08.02.2008 г., изм. с реш. № 259 по прот. № 17/24.02.2009 г.; изм. и доп. с реш. № 43 по прот. № 6/31.01.2012 г.; изм. с реш. № 20/27.10.2016 г.)

§ 1. В чл. 3, т. 5 думите “средства за подслон и други” се отменят, а накрая се добавя „клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили; клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.”
§ 2. В чл. 4 се правят следните допълнения:
2.1. В ал. 4, след думите „работно време” се добавя: „в рамките от 06.00 ч. до 00.00 ч.”.
2.2. Създадат се ал. 6, 7, 8 и 9, както следва:
„(6) Уведомителят може да предложи работно време, извън посоченото по ал. 4 или ал. 5, като в този случай следва да представи протокол от Регионална здравна инспекция (РЗИ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обекти, находящи се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на собствениците на 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост, включително съгласието на всички непосредствени съседи.
(7) Разрешение за удължено работно време на категоризирани туристически обекти се дава от кмета чрез:
1. Заповед, когато удълженото работно време е за период до края на календарната година.
2. Изходящо писмо, в случаите, когато се иска удължено работно време за конкретни дни.
Максималното удължаване на работното време е до 04:00 ч. 
Към заявлението е задължително да се приложат съответните изискуеми документи по ал. 6.
(8) Издаденото разрешение за удължено работно време се отнема със заповед на кмета на общината, в следните случаи:
1. При две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум в периода на разрешението, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шума от Регионалната здравна инспекция.
2. При два или повече случая на неспазване на удълженото работно време, по заведени сигнали, които са установени по надлежния ред от служители на общинската администрация.
(9) За търговски обект Нощен бар, от вида Барове, работното време е от 08:00 ч. до 05:00 ч.”
2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 16 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 ат ЗМСМА, вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 15, ал. 2 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 335

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет за управление на общинските пътища в община Козлодуй, както следва:

„НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет за управление на общинските пътища в община Козлодуй (Приета с реш. № 177 по прот. № 12 от 02.09.2008 г., изм. и доп. с реш. № 207 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „управлението” се добавя „стопанисването”, след думата „поддържането” се добавя „и финансирането”, а в края на изречението се поставя запетая и се добавя „както и управлението на безопасността на пътната инфраструктура на общината”.
2. В ал. 2:
2.1. Добавя се нова т. 1:
„1. улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища”
2.2. Досегашните точки от 1 до 3 стават съответно от 2 до 4;
2.3. В т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „неотворени за обществено ползване” 
§ 2. В чл. 4, ал. 2 думите „Изпълнителна агенция „Пътища”” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.
§ 3. Чл. 5 се изменя така:
„Чл. 5 (1) Осъществяваното от кмета на общината управление на пътищата, включва:
1. оперативно планиране на изграждането - проектиране и строителство, и поддържането на пътищата;
2. осигуряване на проекти и строителство на пътища, включително възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии за тези дейности;
3. организиране, възлагане, финансиране и контрол на дейностите, свързани непосредствено с проектирането, изграждането, управлението, ремонта и поддържането на пътищата;
4. организиране и осъществяване защитата на пътищата, включително на пътните съоръжения и на принадлежностите на пътя;
5. осигуряване на общественото ползване на пътищата чрез регулиране и контрол на автомобилното движение, даване на разрешения и въвеждане на забрани за ползване на пътищата;
6. упражняване на контрол на превозните средства с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване;
7. осигуряване на информация и на прогнози за пътния трафик;
(2) Кметът на общината издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;
(3) Кметът на общината упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.”
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
1.1. В т. 3 думите „и аварийни ситуации” се заличават.
1.2. В т. 5 след думата „принадлежности” се добавя „с кал и други отпадъчни материали.”
1.3. т. 7 се изменя така:
„7. използването на пътните съоръжения и пътните принадлежности за рекламна дейност под каквато и да е форма.”
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. В т. 1:
1.1.1. Добавя се нова буква „б”:
„б) косенето на трева, пашата на добитък и брането на плодове”
1.1.2. Досегашната буква „б” става буква „в”;
1.1.3. Досегашната буква „д” става буква „г”;
1.1.4. Досегашните букви „в”, „г” и „е” се отменят.
1.2. В т. 2:
1.2.1. В буква „а” думите „и промяната на тяхното предназначение” се заменят с „им”;
1.2.2. Буква „б” се заличава;
1.2.3. Досегашните букви „в” и „г” стават съответно „б” и „в”;
1.2.4. В буква „в” думите „гори и земи от горския фонд” се заменят с „горски територии”.
2. В ал. 2, т. 1:
2.1. В буква „б” думите „и експлоатация” се заличават.
2.2. Създава се нова буква „в”:
„в) експлоатацията на рекламни съоръжения;”
2.3. Досегашната буква „в” става буква „г”
2.4. Създава се буква „д”:
„д) експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;”
2.5. Досегашната буква „г” става буква „е”.
§ 6. В чл. 10 думите „Изпълнителна агенция „Пътища” се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура”.
§ 7. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
1.1. Думите „от 300 до 2000 лв.” се заменят с „от 1000 до 5000 лв.”;
1.2. Букви „в” и „г”се заличават;
1.3. В ал. 3 в края се добавя „с искане за незабавно спиране на строителните работи при условия и по ред, определени в закон”.
§ 8. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и 30” се заличават, а в края се поставя запетая и се добавя „а при нарушение на чл. 30 в размер от 3000 до 8000 лв.”
2. Ал. 2 се изменя така: „ При повторно нарушение на чл. 29 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а при повторно нарушение на чл. 30 в размер от 4000 до 12 000 лв.”
2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 17 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
По предложение на вносителите, подкрепено от ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, в Приложение № 1, раздел VII „Услуги от общ характер” се добавя т. 10 „Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър” със срок до 30 дни и цена 7.00 лв., а в Приложение № 5 „Услуги извършвани от ОбП „Комунална дейност” цената на „Услуга с комбиниран валяк товарач” 265.00 лв. се заменя с 480.00 лв. и цената на „Услуга с двубандажен валяк” 150 лв. се заменя с 240.00 лв.

На основание чл. 21, ал. 2 ат ЗМСМА, вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 15, ал. 2 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 336

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, както следва:

„НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г., в сила от 06.03.2012 г., доп. с реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот. № 23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г.; изм. с реш. № 296 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.)

§ 1. Чл. 12 се изменя така:
„Чл. 12. Кметът на общината, преди предприемане на действия за промяна размера на местните такси и цени на услуги, информира Общинския съвет.”. 
§ 2. Чл. 31 се изменя така:
„Чл. 31. Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

1.*

Издаване на скици за недвижими имоти –

Срок 14 дни

16 лв.

2.

Издаване на скица-виза за проучване и  проектиране

Срок до 14 дни, доколкото в нормативен акт не е предвиден друг

- за един имот и съседните му имоти

20 лв.

- за един квартал

59 лв.

3.

Издаване на разрешение за строеж –

Срок до 7 дни

Таксата е 0.05% от строит. ст-т на обекта, която не може да бъде по- малка от 26.00 лв. за един строеж

- за I, II и III категория - строит. ст-т РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- за IV и V категория - строит. ст-т за РЗП не по- малко от 530 лв./м2

- за VI категория - строит. ст-т за РЗП не по- малко от 330 лв./м2

4.

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти – Срок до 7 дни

26.00 лв.

5.*

Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца –

Срок 7 дни

11 лв.

6.*

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства –

Срок до 5 дни

8 лв.

7.*

Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях –

Срок 7 дни

13.00 лв. за един документ или 8.00 лв. за един лист от проекта

8.

Презаверяване на разрешение за строеж –

Срок до 7 дни

0.025 % от строит. ст-т на обекта, но не по –малко от 16.50 лв.

- за I, II и III категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- за IV и V категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- за VI категория - строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

9.

Издаване на скица на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти за територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Обикновена услуга – 7 дни

13.00 лв.

Бърза услуга – 3 дни

26.00 лв.

Експресна услуга – 1 ден

40.00 лв.

10.

За презаверка на дадена скица на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти за територии на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –

Срок 7 дни

4.00 лв.

11.

За изработване на експертна оценка на поземлен имот от влезлия в сила план на новообразуваните имоти за територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –

Срок 14 дни

40.00 лв.

12.

Регистрация/промяна на собственика на поземлен имот в територии по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –

Срок 7 дни

7.00 лв.

13.

Издаване на справка декларация за текуща пазарна оценка на земеделски земи на новообразуваните имоти за териториите на § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –

Срок 14 дни

13.00 лв.

§ 3. В чл. 33, ал. 4 думите „до 5 дни” се заменят с „(3 работни дни)”.
§ 4. В чл. 35, ал. 2, т. 6 думата „преписки” се заменя със „заявления”.
§ 5. Приложение № 1 се изменя и допълва така:

„Приложение № 1

СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ УСЛУГИ И ЦЕНИТЕ ЗА ТЯХ

по

ред

Вид услуга
Цена

I. Услуги „Гражданска регистрация и административно обслужване”

1.*

Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

2.*

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Р България –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

3.*

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година –            

Срок до 7 дни

4.00 лв.

4.*

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес,  регистриран след 2000 година –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

5.

Припознаване на дете –

Срок 3 месеца

4.00 лв.

6.*

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

7.*

Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението –    

Срок до 7 дни

7.00 лв.

8.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина –

Срок до 7 дни

7.00 лв.

9.*

Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението –         

Срок до 7 дни 

4.00 лв.

10.

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

11.

Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции –      

Срок до 7 дни

Не се таксува

12.

 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители –

Срок до 7 дни

10.00 лв.

13.

Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ ГРАО –         

Срок до 7 дни

4.00 лв.

14.

Ритуал при сключване на граждански брак –

 

- в ритуалната зала на общината

65.00 лв.

- извън ритуалната зала на общината

130.00 лв.

15.

Ритуал при именуване на дете

30.00 лв.

16.

Издаване на удостоверение за приемно семейство –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

17.*

Издаване на удостоверение за родените от майката деца –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

18.

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган –

Срок до 14 дни

7.00 лв.

19.*

Издаване на удостоверение за правно ограничение –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

20.*

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

21.

Издаване на служебна бележка –

Срок до 7 дни

4.00 лв.

22.

Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузите –

Срок до 7 дни

7.00 лв.

Забележка: Отбелязаните  със знак /*/ услуги могат да бъдат изпълнени като бърза и експресна услуга. За всяко следващо копие на издавано удостоверение се заплаща такса в размер на 50 % от стойността на съответния вид услуга.

ІІ. Услуги „Общинска собственост”

1.

Приемане на документи и прекратяване на съсобственост върху недвижим имот между общината и физическо или юридическо лице –   

Срок до 30 дни

7.00 лв.

2.

Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

3.

Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти –

Срок до 14 дни

7.00 лв.

4.

Учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване върху терени и обекти общинска собственост –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

5.

Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост –        

Срок до 14 дни

7.00 лв.

6.

Процедура по установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение –

Срок до 30 дни

3.00 лв.

7.

Процедура по настаняване в общинско жилище –   

Срок до 30 дни

7.00 лв.

8.

Закупуване на общинско жилище от наемател –

Срок до 30 дни

92.00 лв.

9.

Издаване на разрешение за предоставяне на общински терен за монтаж на временен търговски обект –

Срок  до 30 дни

7.00 лв.

10.

Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

11.

Продължаване на срока на договор за ползване на общински терен за монтаж на временен търговски обект –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

12.

 Издаване на разрешение за предоставяне на общинско  помещение за безвъзмездно ползване на бюджетни организации или за отдаването му под наем на политически партии, синдикални организации и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

13.

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

14.

Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове –

Срок до 14 дни

3.00 лв.

15.

Учредяване на еднократно право на прокарване и /или/ преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост  –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

16.

Замяна на имоти частна общинска собственост с имоти, собственост на други лица –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

17.

Продажба на тръжни документи за разпоредителни сделки с общински имоти –

Срок до 14 дни

80.00 лв.

18.

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства, касаещи общински недвижими имоти –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

19.

Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж –

Срок до 30 дни

7.00 лв.

20.

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост или за възстановен общински имот –

Срок до 14 дни

7.00 лв.

ІІІ. Услуги „Устройство на територията и строителство

1.

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Срок 30 дни

20.00 лв.

2.

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж чрез общински експертен съвет –

Срок до 30 дни

26.00 лв. при всяко внасяне на проекта

и 0.3% от строит. ст-т на обекта, като крайната цена за одобряване е не по -малко от 53.00 лв.

- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

3.

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти по които се издава разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие –

Срок до 14 дни

0.2% от строит. ст-ст на обекта, като крайната цена за одобряване е не по-малко от 46.00 лв.

- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

4.

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти –

Срок до 30 дни, чрез приемане от общински експертен съвет Срок 14 дни с внесен доклад за оценка на съответствие

26.00 лв. при всяко внасяне на проекта и 26.00 лв. при съгласуване на проекта

5.

Заверка на протокол при откриване на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка –

Срок до 7 дни

26.00 лв.

6.

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

- за I, II и III категория

33.00 лв

- за IV и V категория

26.00 лв.

7.

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти –

Срок до 14 дни

33.00 лв.

8.

Съставяне на констативен акт по чл. 224а, ал. 2 от ЗУТ за незаконно строителство –

Срок 18 дни

Не се таксува

9.

Възстановяване на строителни книжа по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Одобряване на инвестиционен проект чрез общински експертен съвет –

Срок до 30 дни.

26.00 лв. при всяко внасяне на проекта 0.3 % от стр.ст-ст на обекта,

като крайната цена за одобряване е не по-малко от 53.00 лв.

- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- за VI категория строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

10.

Възстановяване на строителни книжа по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ. Одобряване на инвестиционен проект с внесен доклад за оценка на съответствията  –

Срок 30 дни

0.2 % от стр.ст-ст на обекта, но не по-малко от 40.00 лв.

- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

11.

Съставяне на протокол за нанесени щети в частни жилища – Срок до 30 дни

16.00 лв.

за едно жилище

12.

Издаване на удостоверение за доброволна делба –

Срок до 30 дни

Не се таксува

13.

Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж –

Срок 7 дни

16.00 лв

14.

Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Служебно или с обезщетение на едната страна

15.

Одобряване на подробен устройствен план –

До 30 дни

20.00 лв.

16.

Приемане и заверяване на екзекутивна документация –

Срок до 7 дни

- За I, II и III категория

79. 00 лв.

- За IV и V категория

33.00 лв.

17.

Одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж по чл. 150 от ЗУТ –по КПИИ /Комплексен проект за инвестиционна инициатива/.  –

Срок 14 дни с внесен доклад за оценка на съответствие

Срок 30 дни чрез приемане от общински експертен съвет

С внесен доклад за оценка на съответствие - 0,2 % от строит. ст-ст на обекта, но не по-малко от 46.00 лв. Чрез разглеждане на общински експертен съвет - 0,3 % от строит. ст-ст на обекта, като крайната цена за одобряване е не по-малко от 53.00 лв. За разрешение за строеж – 0,065 % от строит. ст-ст на обекта, но не по-малко от 33.00 лв.

Забележка: Събират се поотделно такси с 30 % увеличение спрямо дължимото на осн. чл. 150, ал. 4 от ЗУТ.

- за I, II и III категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- за IV и V категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- за VI категория строит. ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

18.

Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост-

Срок до 7 дни

8.00 лв.

19.

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IVи V категория –

Срок до 7 дни

- строежи с РЗП до 25 м2 и сградни отклонения на техническата инфраструктура

79.00 лв.

- строежи с РЗП от 25 м2 до 100 м2

158.00 лв.

- строежи с РЗП от 100 м 2до 200 м2

238.00 лв.

- строежи с РЗП от 200 м2 до 1000 м2

330.00 лв.

- строежи с РЗП над 1000 м2

488.00 лв.

20.

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж  на основание § 16 от ПР на ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ –

Срок до 14 дни

33.00 лв.

за един строеж

21.

Изготвяне на скица за временна организация на движението при извършване на строителство, ремонт и други работи по улиците или по прилежащите на тях недвижими имоти –

Срок до 7 дни

26.00 лв.

22.

Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет

Срок до 7 дни

16.00 лв./документ 8.00 лв./ стр. А4 за копия от планове

23.

Попълване на приложение от данъчна декларация –

Срок до 3 дни

Не се таксува

24.

Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности /на кв.м./месец/.

- І-ва зона

3.30 лв.

- ІІ-ра зона

2.40 лв.

- за селата

1.60 лв.

25.

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива –

Срок до 30 дни

26.00 лв.

26.

Съгласуване и одобряване на инвестиционен проект, който е изгубил правно действие по чл. 145, ал. 4 от ЗУТ (с прием на ОЕСУТ-чл. 142, ал. 6, т. 1) –

Срок 30 дни.

26.00 лв. при всяко внасяне на проекта 50 % ст-та за таксата за одобряване на проекта

- За I, II и III категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 660 лв./м2

- За IV и V категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 530 лв./м2

- За VI категория – строит.ст-т за РЗП не по-малко от 330 лв./м2

27.

Издаване разрешаване за изработване на подробни устройствени планове –

Срок до 30 дни

26.00 лв.

28.

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър и/или вписване на вход/сграда в публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост –

Срок до 3 дни

Не се таксува

29.

Издаване на заповед за възстановяване на право на собственост на имоти на бившите собственици по реда на & 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –

Срок до 30 дни

Не се таксува

30.

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване –

Срок до 14 дни

Не се таксува

31.

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –

Срок до 7 дни

7.00 лв.

ІV. Услуги „Екология и околна среда”

1.

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения –

Срок 14 дни

0.03 лв./кг.

2.

Разрешително за събиране на орехи –

Срок 14 дни

0.03 лв./кг.

3.

Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност –

Срок до 14 дни

16.00 лв./бр.

4.

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи –

Срок до 30 дни

Не се таксува

5.

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване над 5 дървета и над 1 дка лози в селскостопанските земи –

Срок до 30 дни

16.00 лв./бр.

6.

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горските територии

1.00 лв./пространствен куб.м.

7.

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

1.00 лв.

8.

Издаване на разрешение на физически и юридически лица  за извозване на строителни отпадъци и земни маси

- за строителни

12.00 лв.

- за масово разпространени отпадъци – хумус и земни маси

6.60 лв.

9.

Одобряване на план за управление на отпадъците и/или план по безопасност и здраве по чл. 156 б от ЗУТ и чл. 11, ал. 1от ЗУО

- Строежи с РЗП до 25 км2 и сградни отклонения на техническата инфрастуктура

71 лв.

- строежи с РЗП от 25 км2  до100 м2

126 лв.

- строежи с РЗП от 100 м2  до200 м2

167 лв.

- строежи с РЗП от 200 км2  до1000 м2

198 лв.

- строежи с РЗП над 1000 м2

244 лв.

V. Услуги „Икономическо развитие, търговия и туризъм”

1.

Вписване в масив „Търговски обект” на уведомления за упражняване на търговска дейност –

Срок до 7 дни

Не се таксува

2.

Издаване на разрешение и вписване в регистър за извършване на амбулантна търговия –

Срок до 7 дни

40.00 лв.

3.

Подаване на справка-декларация за настанените туристи и реализираните от тях нощувки в местата за настаняване

Не се таксува

4.

Категоризация на заведения за хранене и развлечениe –

Срок до 60 дни

Тарифа за таксите

по ЗТ

5.

Категоризация на средства за подслон и места за настаняване –

Срок до 60 дни

Тарифа за таксите

по ЗТ

6.

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване и издаване на удостоверение

Тарифа за таксите

по ЗТ

7.

Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Тарифа за таксите

по ЗТ

8.

Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Тарифа за таксите

по ЗТ

9.

Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

Тарифа за таксите

по ЗТ

10.

Прекратяване на категория на туристически обект

Не се таксува

11.

Издаване на протокол за нанесени щети на селскостопанско имущество –

Срок до 7 дни

Не се таксува

12.

Издаване на заповед за изземване на имот –

Срок до 14 дни

Не се таксува

13.

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга –

Срок до 7 дни

7.00 лв.

14.

Замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица –

Срок до 7 дни

7.00 лв.

15.

Приемане и обработване на сигнали, предложения и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии

Не се таксува

16.

Изготвяне на удостоверения за издаване на безплатни карти за пътуване с градския транспорт на пенсионери и ученици

Не се таксува

17.

Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

Срок  до 10 дни

Не се таксува

18.

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

40.00 лв.

Такса стоянка

13.00 лв./

автомобил /месец

Такса холограма

8.00 лв./

автомобил/

една година

19.

Приемане на предложения и съгласуване на допълнителните маршрутни линии от транспортната мрежа

Не се таксува

20.

Предоставяне на информация и справки по заявки на предприятия –

Срок 1 ден

0.20 лв./

разпечатана страница

21.

Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за превозвачи, изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания с пробег над 50 км.

- до 22 места

11.00 лв./курс

- над 22 места

16.00 лв./курс

Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за превозвачи, изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания с пробег до 50 км.

- до 22 места

5.00 лв./курс

- над 22 места

8.00 лв./курс

22.

Цена за 1 нощувка в туристическа хижа ‘’Козлодуйски бряг’’

11.00 лв.

VІ. Услуги „Местни данъци и такси”

1.*

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство –

Срок 5 дни

5.00 лв.

2.

Издаване на удостоверение за декларирани данни –

Срок 7 дни

4.00 лв.

3.

Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството –

Срок 14 дни

4.00 лв.

4.

Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства –

Срок 7 дни

4.00 лв.

5.

Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък –

Срок 7 дни

Не се таксува

6.

Издаване на удостоверение за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци –

Срок 7 дни

4.00 лв.

7.

Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата –

Срок 14 дни

4.00 лв.

8.

Издаване на копие от подадена данъчна декларация –

Срок 7 дни

4.00 лв.

9.*

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси –

Срок 7 дни

4.00 лв.

10.

Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина –

Срок 7 дни

5.00 лв.

11.

Предоставяне на данъчна и осигурителна информация –

Срок 7 дни

Не се таксува

12.*

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Срок 5 дни

5.00 лв.

13.*

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване –

Срок 5 дни

5.00 лв.

14.

Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства –

Срок 7 дни

Не се таксува

15.

Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такси за битови отпадъци –

Срок 7 дни

Не се таксува

Забележка: Отбелязаните  със знак /*/ услуги могат да се предоставят в срок до два часа със заплащане от 150 % спрямо обикновената услуга.

VІІ. Услуги от общ характер

1.

Предоставяне на достъп до обществена информация –

Срок до 14 дни

Съгласно заповед на министъра на финансите

2.

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП-2) и/или Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-3) –

Срок 14 дни

Не се таксува

3.*

Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи –

Срок до 7 дни

7.00 лв.

4.*

 Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив” –

Срок до 7 дни

8.00 лв./стр.

5.

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснение при паркиране –

Срок 7 дни

Не се таксува

6.

Ползване на спортна площадка с изкуствено покритие за лица над 18 години

1.00 лв./час

7.

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване (извършва се в кметствата) –

Срок до 7 дни

Съгласно Тарифата за нотариалните такси към ЗННД

8.

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от ЗЗД (извършва се от кметствата) –

Срок до 7 дни

Съгласно Тарифата за нотариалните такси към ЗННД

9.

Нотариално удостоверение на верността на преписи и извлечения от документи и книжа (извършва се от кметствата)

Срок до 7 дни

Съгласно Тарифата за нотариалните такси към ЗННД

10.

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Срок до 30 дни

7.00 лв.

Забележка: Отбелязаните  със знак /*/ услуги могат да бъдат изпълнени като бърза и експресна услуга.За всяко следващо копие на издавано удостоверение се заплаща такса в размер на 50 % от стойността на съответния вид услуга.

§ 6. В Приложение № 3 се правят следните допълнения:
1. В наименованието, след думата „училища”, се добавя „и детските градини”;
2. В наименованието на услуга № 18 накрая се поставя наклонена черта и се добавя „помещение в детска градина”.
§ 7. В Приложение № 4, раздел ІІ се заличава.
§ 8. Приложение № 5 се изменя и допълва така:

„Приложение № 5

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ”

по

ред

Вид услуга
Цена в лв. с ДДС

                  1.

Превоз с товарен автомобил 8 тона

3.90 лв./км

                  2.

Услуга товарене с кран с товарен автомобил с кран 8 тона

40.90 лв./час

                 3. 

Превоз с товарен автомобил 4 тона

2.20 лв./км

.                 4.

Услуга с цистерна „Спартак” /в града/

59.00 лв./курс

.                 5.

Услуга с фадрома  

54.20 лв./час

.                 6.

Услуга  с трактор – оран

16.80 лв./дка

                  7.

Услуга  с трактор -  дисковане                               

11.40 лв./дка

       8.

Услуга  с трактор – сеитба

9.10 лв./дка

                  9.

Транспорт  на трактор /за 1 км пробег/                         

2.70 лв./км

       10.

Услуга с автовишка 

43.70 лв./час

        11.

Транспорт на автовишка  /за 1 км пробег/

3.20 лв./км

        12.

Услуга с мини багер  – копане и работа с хидрочук

39.10 лв./час

        13.

Метене с механизирана метла от сметосъбирачна машина

181.10 лв./час

.       14.

Услуга с мотокар

42.20 лв./час

        15.

Услуга с дробилка на клони

29.90 лв./час

        16.

Превоз на мини багер/дробилка

2.20 лв./км

        17.

Превоз на покойник от друго населено място  

0.90 лв./км

        18.

Превоз на покойник в населеното място

Не се таксува

        19.

Предоставяне на ковчег обикновен с надгробен знак /кръст/ за покойник

Не се таксува

         20.

Изкопаване на гробно място с багер  /при възможност за достъп/

Не се таксува

         21.

Ползване на „Дом на покойника” за траурни ритуали

Не се таксува

         22.

Ползване на коктейлни маси ф11

10.00 лв./бр./24 часа

(без транспортиране)

- за три броя

9.00 лв./бр./24 часа

(без транспортиране)

- за 10 броя

7.00 лв./бр./24 часа

(без транспортиране)

        23.

Ползване на шатри 6 кв.

80.00 лв./бр./24 часа

(без транспортиране и монтаж)

- за пет броя

70.00 лв./бр./24 часа

- за десет броя

60.00 лв./бр./24 часа

        24.

Услуга с комбиниран багер товарач

480.00 лв./

машиносмяна

        25.

Услуга с двубандажен валяк

240.00 лв./ машиносмяна

(без транспорт)

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 18 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 ат ЗМСМА, чл. 22, ал. 3 от ЗАП, вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 15, ал. 2 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 337

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй, както следва:

„НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй (Приета с реш. № 66 по прот. № 7 от 21.02.2012 г. Доп. с реш. № 85 по прот. № 8 от 27.03.2012 г.; доп. с реш. № 168 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 228 по прот. № 23 от 26.02.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 339 и 340 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. с реш. № 480 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 540 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.; изм. с реш. № 10 по прот. № 3 от 10.12.2015 г.; изм. и доп. с реш. № 202 по прот. № 24/15.12.2016 г. изм. с реш. № 296 по прот. № 32/31.05.2017 г)

§ 1. В Приложение № 1 т. 20 се изменя така:

20.

Престой на автобуси в автогара, тръгване от сектор и продажба на билети за превозвачи изпълняващи превоз на пътници по маршрутни разписания

9.60 лв./курс

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 19 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА вр. с чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 15, ал. 2 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 338

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 10 на Общински съвет, Козлодуй за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй, както следва:

„НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 10 на Общински съвет, Козлодуй за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Козлодуй (Приета с реш. № 539 по прот. № 51 от 23.06.2015 г.)

§ 1. В чл. 3, ал. 2, т. 2, думите “План за управление на отпадъците по чл. 11 от ЗУТ” се заменят с: “План за управление на отпадъците по чл. 11 от ЗУО”. 
§ 2. В § 5 от „Допълнителни разпоредби”, абревиатурата „ВПВОП” се изменя така: „Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки”.”
2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на Наредбата.

Гласували 15 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 20 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 14 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 339

1. Предоставя за безвъзмездно управление помещения с обща площ 171,38 кв.м., находящи се на част от ет. І и ет. ІІ в сграда „Бизнес център”, гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” № 1, кв. 89 и кв. 92, парцел І, пл. № 831 за срок от 3 години на Агенция „Социално подпомагане”, гр. София за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй по цена 1,50 лв./кв.м., съгласно Приложение № 1 от Наредба № 4 на ОбС. Тези суми ще се използват от собственика, който в края на всяка година отнася в сметка „приписани вземания”. Това задължение за собственика произтича от смисъла на т. 17.15.4 от ДДС 20/14.12.2004 г.
2. Ползваните консумативи – ел. енергия, вода и др. са за сметка на Агенция „Социално подпомагане”, гр. София, Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Козлодуй.
3. Възлага на кмета на общината да сключи договор с Агенция „Социално подпомагане”, гр. София за безвъзмездно управление на горепосочените помещения.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 21 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост. 
На основание На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 15 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 340

1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на общински помещения с обща площ 103,80 кв.м., находящи се на трети предпоследен етаж от комбинирана масивна сграда в гр. Козлодуй, кв. 248, пл. № 1010 по ЗРП на гр. Козлодуй, ул. „Васил Коларов” № 1: помещение № 1 с площ 38,20 кв.м.; помещение № 2 с площ 26,70 кв.м.; помещение № 3 с площ 13,40 кв.м.; помещение № 4 с площ 13,00 кв.м.; помещение № 5 с площ 12,50 кв.м. и предназначение: за офиси.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитираните имоти, съгласно приложение № 1, т. 3 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и сключи договор за срок от 5 години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 22 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение № 19 от протокол № 2/16.05.2017 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 341

1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутна зона на електроснабдяване на помпена станция, разположена в рамките на п. имот № 37798.193.58 в землището на гр. Козлодуй.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй в 7-дневен срок от приемане на настоящето решение да го изпрати за обнародване в Държавен вестник.
3. Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез община Козлодуй пред Административен съд, гр. Враца в 30-дневен срок от публикуването в Държавен вестник.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16 ; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 23 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, която предложи решението да се гласува на основание чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА.

На основание чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 342

1. Дава съгласие за сключване на Меморандум за сътрудничество между община Козлодуй със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, представлявана от Маринела Николова – кмет и Национална браншова организация за икономическа мобилност – Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин” № 16-20, представляван от Илия Левков – председател на УС.
2. Общински съвет, Козлодуй ще приема отделни решения за всички последващи конкретни дейности по предмета на Меморандума.
3. Общински съвет, Козлодуй възлага на кмета на община Козлодуй да подпише Меморандум за сътрудничество.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 24 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, която предложи от проекторешението да отпадне т. 1.2.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА вр. с чл. 147, ал. 2 от ТЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 343

1. Възлага на кмета на община Козлодуй да представлява МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй при сключването на договор с д-р Олга Тошева Николова за извършването на дейностите по медицинска специалност "Неонатология" в неонатологичните легла в АГО при МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй. Договорът да бъде сключен за срок от 12 месеца, считано от 01.09.2017 г. За изпълнение на предмета на договора д-р Николова да получава месечно възнаграждение в размер на 200.00 лева. Върху договореното възнаграждение се начисляват дължимите данъци, здравни и осигурителни вноски и същите се внасят в законоустановения срок и размер /Доверителят, в лицето на МБАЛ "Свети Иван Рилски" ЕООД, е длъжен да внася дължимите осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване в законоустановения за това срок и размер/. Дължимото възнаграждение се заплаща в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължи възнаграждението.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на взетото решение.

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 14 – Мая Занева, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 – Стефан Александров и Юлиян Тошев.
Решението се приема.

По т. 25 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г. - Текуща страница
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи