Протокол № 37 /28.09.2017г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 37

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 28 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 28.09.2017 година от 17.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 20 (двадесет) общински съветници.
Отсъства Симеон Симеонов.
Присъства Юрик Мартинов – зам.- кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй.
Председателят на Общинския съвет съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-143/20.09.2017 г. от Велислав Торбов – общински съветник в Общински съвет, Козлодуй относно: Изграждане на две знамена с височина 15 метра, разположени на мястото на полагане на клетвата от Христо Ботев и неговите четници в навечерието на 140 годишнината от освобождаването на град Козлодуй.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
2. 410-01-133/14.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-2.001-0078-C01 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на общинска администрация, гр. Козлодуй”.
3. 410-01-134/14.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй”.
4. 410-01-135/14.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-2.001-0085-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”.
5. 410-01-136/14.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-2.001-0080-C01 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплект, гр. Козлодуй”.
6. 410-01-137/14.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Издаване Запис на заповед от община Козлодуй в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG16RFOP001-2.001-0181-C01/20.10.2016 г. За проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй”.
7. 410-01-140/19.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит по рамково споразумение за финансиране на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй по Оперативна програма „Региони в растеж” (2014-2020).
8. 410-01-141/20.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване с проектно предложение за финансиране по програма INTERREG-V-A Румъния-България 2014-2020 г.
9. 410-01-142/20.09.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение на община Козлодуй по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура по подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”.
10. Други.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред: 
Николай Пачев – местен историк и краевед направи изказване, в което изтъкна ролята на Козлодуй за съхраняване на националната ни памет и необходимостта от по активна дейност от страна на институциите за запознаване на цялото население с приноса на Козлодуй в българското историческо развитие. Сподели идеята си за издаване на книга по повод 140 годишнината от Освобождението на Козлодуй от османско робство.

По т. 2 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и съгласно Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 344

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 225 717,50 лв.(двеста двадесет и пет хиляди седемстотин и седемнадесет лева и петдесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0078-C01/13.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на общинска администрация, гр. Козлодуй”, сключен между община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и съгласно Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативни програмите и програмите за европейско териториално сътрудничество

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 345

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 59 808, 14 лв. (петдесет и девет хиляди осемстотин и осем лева и четиринадесет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0082-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и съгласно Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативни програмите и програмите за европейско териториално сътрудничество

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 346

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 30 172, 05 лв.(тридесет хиляди сто седемдесет и два лева и пет стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0085-C01/21.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и съгласно Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 347

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 281 763,83 лв.(двеста осемдесет и една хиляди седемстотин шестдесет и три лева и осемдесет и три стотинки), покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0080-C01/09.09.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „В.Левски”, гр. Козлодуй, столовата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс „ сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и съгласно Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 348

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, за сумата от 283 507,79 лв.(двеста осемдесет и три хиляди петстотин и седем лева и седемдесет стотинки) покриваща пълния размер на искания аванс по договор № BG16RFOP001-2.001-0081-C01/20.10.2016 г. „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост, ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 349

1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 445 000,00 лв (четиристотин четиридесет и пет хиляди лева) по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на НУ „В.Левски”, гр. Козлодуй, столовата на СОУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй по Оперативна програма „Региони в растеж”(2014-2020 г.), която сума се отрази в бюджета на Община Козлодуй за 2017 г. като:
1.1. В годишния план на местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви”, § 83-12 „Получени дългосрочни заеми от банки в страната” със знак плюс (+) да се отрази сумата 445 000,00 лв.;
1.2. В годишния план на местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел 
IV „Временни безлихвени заеми”, §76-21 „Предоставени заеми” със знак минус (-) да се отрази сумата 445 000, 00 лв. ;
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяването му в бюджета на общината за 2017 г.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред: 
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 350

1. Дава съгласие Община Козлодуй да кандидатства с проектно предложение по Програмата INTERREG-V-A Румъния-България, приоритетна ос: 2 Зелен регион, специфична цел 2.1: Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси/културно наследство, с проект : „Балкански културен поход – развитие на потенциала на културното наследство чрез съвместни туристически продукти в трансграничния регион Румъния-България” в срок до 16.10.2017 г.
2. Дава съгласие след одобрение, да осигури необходимото съфинансиране по проекта в размер на 2 % от бюджета на проекта. 
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по икономическо развитие, инвестиции, европейски проекти и трудова заетост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 351

1. Дава съгласие Община Козлодуй да разработи и кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатсване BG05M9OP001-2.010.
2. Дава съгласие, при одобрение на проектното предложение Община Козлодуй да създаде социално предприятие „Обществена пералня и почистване по домове и офиси”
3. Дава съгласие за предоставяне на помещения – общинска собственост, в които ще се помещава социалното предприятие, находящи се в гр. Козлодуй, ул. „Стефан Караджа” № 5.
4. Дава съгласие Община Козлодуй да запази функционирането на социалното предприятие за 12 месеца, както и заетостта на минимум 50 % от новоназначените представители на целевата група за период не по-малко от 6 месеца след приключване на проектните дейности.
5. Предоставя помещенията за ползване за срока на изпълнение на проекта и за срок не по-кратък от 12 месеца, след приключване на проектните дейности. 
6. Упълномощава кмета на общината г-жа Маринела Николова да предприеме всички необходими действия за подаване на проектно предложение по процедурата.
Гласували поименно 20 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 20 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
Общинските съветници бяха запознати официално с докладна записка от Десислав Димитров – главен експерт „Екология и опазване на околната среда” в община Козлодуй, в която информира за опасността от възникване на сериозни проблеми с депонирането на неопасни битови отпадъци, пореди изчерпване капацитета на клетка № 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци – Оряхово. Юрик Мартинов информира за предприетите действия от общините – членове на РДНО – Оряхово за решаване на проблема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
ИВЕЛИНА БАРБОЛОВА
Юрисконсулт в Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
ИВЕЛИНА БАРБОЛОВА
Юрисконсулт в Отдел „Секретариат на ОбС”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook