Протокол № 38 / 18.10.2017г.

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 38

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 18 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 18.10.2017 година от 17.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Симеон Симеонов и Николай Петков.
Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов – зам.- кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
2. 410-01-150/02.10.2017 г. - Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия. 
3. 410-01-154/10.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.
4. 410-01-153/06.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Изменение на Решение № 328 по Протокол № 36 от 05.09.2017 на ОбС, Козлодуй.
5. 410-01-157/10.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
6. 410-01-158/10.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй. 
7. 410-01-155/10.10.2017 г. – Предложение от Анатолий Абаров – общински съветник в Общински съвет, Козлодуй относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2015-2019.
8. Други.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред: 
Нямаше изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

По т. 2 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 352

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия (Приета с реш. № 197 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.), както следва:

НАРЕДБА

за изменение и допълнение на Наредба № 8 на Общински съвет за упражняване правата на собственост на община Козлодуй върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанска дейност, осъществявана чрез общинските предприятия (Приета с реш. № 197 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
1.1. В т. 2, думите “за Дружествен договор /Устав/” се заменя с “на Учредителен акт (Дружествен договор или Устав)”;
1.2. Т. 3 и 4 се отменят; 
1.3. Досегашните т. 5 и т. 6, стават т. 3 и т. 4.
§ 2. В чл. 38 се правят следните изменения:
2.1. В ал. 1 думите “по следните въпроси” се премахват, поставя се запетая и се добавя „с което”;
2.2. В т. 1 думата „изменяне” се заменя с „изменят”, а думата „допълване” с „допълват”;
2.3. В т. 2 думата „приемане” се заменя с „приемат”, думата „изключване” с „изключват”, а думата „даване” с „дават”;
2.4. В т. 3 думата „придобиване” се заменя с „придобиват”, а думата „отчуждаване” с „отчуждават”;
2.5. В т. 4 думата „намаляване” се заменя с „намаляват”, а думата „увеличаване” с „увеличават”;
2.5. В т. 4 и т. 5 думата „решение за” се заменя с „решават въпроси относно”;
2.6. В т. 6 думата „преобразуването” се заменя с „преобразуват”, а думата „прекратяване на” с „прекратяват”.
§ 3. В чл. 39 се правят следните изменения:
3.1. В ал. 1 думата “съгласуват “ се заменя със“съгласувано“, а думите “по следните въпроси” се премахват;
3.2. В т. 1 думата „изменяне” се заменя с „изменят”, а думата „допълване” с „допълват”;
3.3. В т. 2 думата „намаляване” се заменя с „намаляват”, а думата „увеличаване” с „увеличават”;
3.4. В т. 3 думата „преобразуването” се заменя с „преобразуват”, а думата „прекратяване на” с „прекратяват”.
§ 4. В чл. 41, ал. 1, т. 4 след думата „изпълнителни” се добавя “органи”, а думата „предприятие -” се заличава.
§ 5. Чл. 42 се правят следните изменения:
5.1. В ал. 1, думата „предприятия -” се заличава.
5.2. В ал. 3, думата „предприятие -” се заличава.
5.3. В ал. 4, след думата „изпълнителни” се добавя “органи”.
§ 6. В чл. 49, ал. 2, т. 2 числото „49” се заменя с „47”.
§ 7. В чл. 51 се правят следните изменения:
7.1. В ал. 1, след думата „изпълнителни” се добавя “органи”.
7.2. В ал. 3, текстът “т. 1 и 4” се заличава. 
7.3. В ал. 4, след думата „изпълнителни” се добавя “органи”.
§ 8. В чл. 53 думата “уставите” се заменя от “учредителните актове”.
§ 9. В чл. 62, т. 3 думата “дружествения” се заличава, а след думата “договор” се добавя “за гражданско дружество”.
§ 10. В чл. 63 се заличава частицата “на” след думата “представлява”.
§ 11. Чл. 64 се изменя по следния начин:
11.1. В ал. 1 след думата “закона” се добавя “и тези, заложени в договора за гражданско дружество”, а текстът “дружествения договор на съдружника в сдружението” се заличава.
11.2. В ал. 2 думите “дружествения договор” се заменят с “договора за гражданско дружество”.
§ 12. В чл. 65 числото “362” се заменя с “364”, a текстът “дружествения договор” се заменя с “договора за гражданско дружество”.
§ 13. В чл. 68, ал. 2 думите “гражданско дружество” се заменят със “сдружение с нестопанска цел”.
§ 14. Чл. 72 се изменя по следния начин:
14.1. В ал. 3, т. 3 думата “сдружения” се заменя с “дружества”.
14.2. Ал. 4 се отменя.
§ 15. Чл. 73 се изменя така: 
“Чл. 73. Регистрите по чл. 72, ал. 1 се водят по образец /Приложение № 1, 2, 3 и 4/.”
§ 16. В чл. 74, ал. 2 и ал. 3 се отменят, а номерацията за алинея „/1/” се заличава, текстът остава член единствен.
§ 17. В чл. 75, след думата “вписване” се добавя “в”.
§ 18. В Преходни и заключителни разпоредби, §2 думите „чл. 51, ал. 5” се заменят с „чл. 51а, ал. 4”.
§ 19. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение 1
Регистър на търговските дружества с общинско участие
В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват:
1. наименованието на търговското дружество;
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му;
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество;
4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на търговското дружество;
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи.”
§ 19. Създават се Приложение № 2, 3 и 4:
„Приложение 2
Регистър на общинските предприятия
В регистъра за общинските предприятия се вписват:
1. наименованието на предприятието;
2. номерът и датата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското предприятие;
3. предметът на дейност на предприятието;
4. органите на управление на предприятието;
5. броят заети лица по щатно разписание;
6. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост.
Приложение 3
Регистър на юридическите лица с нестопанска цел 
В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината, се вписват:
1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел;
2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска цел;
3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел;
4. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в юридическото лице с нестопанска цел;
5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза;
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел.
Приложение 4
Регистър на гражданските дружества 
В регистъра за гражданските дружества, в които участва общината, се вписват:
1. наименованието на гражданското дружество;
2. целта на гражданското дружество;
3. съдружниците;
4. вноската и делът на общината;
5. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в гражданското дружество;
6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество.”

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението. 
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА и чл. 6 от ЗМДТ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 353

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй както следва:

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй (Приета с реш. № 198 по прот. № 14 от 24.10.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 237 по прот. № 15 от 15.12.2008 г.; изм. и доп. с реш. № 240 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. с реш. № 263 по прот. № 17 от 24.02.2009 г.; изм. с реш. № 292 по прот. № 21 от 25.05.2009 г.; доп. с реш. № 441 по прот. № 32 от 31.03.2010 г.; доп. с реш. № 506 по прот. № 42 от 19.10.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 65 по прот. № 7 от 21.02.2012 г.; доп. с реш. № 169 по прот. № 16 от 23.10.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 402 по прот. № 40 от 03.06.2014 г.; изм. и доп. с реш. № 258 по прот. № 27 от 02.03.2017 г.; доп. с реш. № 295 по прот. № 32 от 31.05.2017 г.)

§ 1. В чл. 44 ал. 3 се отменя, а ал. 4 става ал. 3.
§ 2. В чл. 77, ал. 1 думите „и режийни разноски” се заличават.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2, ал. 4, ал. 6 и чл. 11а, ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от министъра на образованието и науката

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 354

1. В т. 1, 1.4. от свое решение № 328 по протокол № 36/05.09.2017 г. числото „11” се заменя с цифрата „9”.
2. За функционирането на паралелката с намалена численост са осигурени допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
4. Възлага на председателя на ОбС отразяване на изменението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.
На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 от ЗОС и чл. 18 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 355

1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на офис № 4, ет. 2, сграда „Бизнес център” в гр. Козлодуй, ул. „Хаджи Димитър” с площ 14 кв.м. и предназначение: за офис.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй и сключи договор за срок 3 години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.
Любомир Йотов предложи Общинският съвет да определи начална цена за продажба на земеделската земя от 1000 лв./дка, тъй като сделки със земя IV категория в района се сключват по цена над 1000 лв., което може да се провери в Службата по вписванията, а определената пазарна цена от лицензирания оценител е близо два пъти по-ниска.
Анатолий Абаров посочи, че Общинският съвет не е в компетентност да определя цена, различна от тази на лицензирания оценител.
Велислав Торбов се позова на примери от съдебната практика, които показват, че законодателят е предоставил в правомощие на общинския съвет да определя началните тръжни цени, а оценките на лицензираните оценители са ориентировъчни, а не задължителни. 
Предложението се подложи на гласуване.
Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 8; „ПРОТИВ” – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 356

1. Допълва Приложение № 1 към годишната Програма за 2017 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти: № 543001 с площ 1,248 дка.; № 543002 с площ 1,179 дка.; № 543003 с площ 1,568 дка. и № 543004 с площ 1,383 дка., IV-та категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, м. „Мерата”, с. Хърлец, община Козлодуй.
2. Одобрява изготвените пазарни оценки на общинските имоти, които оценки да бъдат начални цени за продажба на имотите.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитираните земеделски земи с одобрените от ОбС, Козлодуй пазарни оценки.
4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 10 – Стефан Спасов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров и Ивайло Маринов;
„ПРОТИВ” – 2 – Валери Кирилов и Любомир Йотов;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7 – Мая Занева, Йордан Иванински, Дучко Петров, Велислав Торбов, Георги Калинов, Ангел Лалюв и Биляна Стояновска.
Решението не се приема.

По т. 7 от дневния ред:
Разяснения във връзка с предложените изменения и допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г. направи Анатолий Абаров – председател на комисията, избрана с решение № 2 по протокол № 1 от 05.11.2015 г. на Общинския съвет.
Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по земеделие, горско стопанство и опазване на околната среда.

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 357

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г., както следва:

ПРАВИЛНИК

за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 г.

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 2 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и ал. 3:
„(2) Общинският съвет приема Етичен кодекс за поведението на общинските
съветници.
(3) Етичният кодекс урежда етичните правила за взаимоотношения на лицата по ал. 1 с гражданите, взаимоотношения с колегите и ръководителите, ръководство за
професионално и лично поведение, забрана за използването на служебна информация и общинско имущество за лични облаги.”
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 25 думите „но в размер, не по-голям от 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината при пълно работно време от 8 часа” се заличават.
2. Създава се т. 27:
„27. Определя условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на община Козлодуй”. 
§ 3. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се добавя изречение второ „Конкретния размер се определя с решение на общинския съвет.”
2. Ал. 3 се изменя така:
„(3) Разпределението на възнаграждението по ал. 1 е както следва:
1. За участие в заседанието на общинския съвет - 70% от определения по ал. 1 размер; 
2. За участие в заседание на постоянна комисия - 30% от определениете по ал. 1 размер;
3. При провеждане на повече от едно заседание на общинския съвет и постоянните комисии през месеца, възнаграждение по т. 1 и т. 2 се разпределя пропорционално на присъствието на общинския съветник;
4. При отсъствие от заседание на общинския съвет и постоянните комисии, общинският съветник не получава възнаграждение.
§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 в края се добавя „или лишаване от право да заема държавна длъжност”.
2. В т. 6 думите „или смърт” се заличават.
3. Създава се т. 13 „13. При смърт”.
4. В ал. 3 думите „т. 3” се заличават.
§ 5. В чл. 34, ал. 2 думите „т. 3” се заличават.
§ 6. В чл. 58, ал. 4 думите „определен от него зместник-председател” се заменят с думите „заместник-председател или от определен член на комисията”.
§ 7. В чл. 61, ал. 2 думите „В изключителни случаи” и „факс” се заличават.
§ 8. В чл. 62, ал. 2 и ал. 3 се заличават и ал. 4 става ал. 2.
§ 9. В чл. 102, ал. 5 думата „протокол” се заменя със „списък”.
§ 10. В чл. 109 думите „официален екземпляр” се заменят с „препис”.
§ 11. В чл. 110 думите „нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и/или докладчика” се заменят с „реда на чл. 62 от АПК”
§ 12. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение 2-ро се заличава.
2. В ал. 2 думите „дава становище за очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение” се заменят с „определя целите очакваните резултати, необходимите разходи и съответствието с правото на Европейския съюз”.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Общинският съвет не обсъжда проекти, които не отговарят на изискванията на ал. 2”.
§ 13. В чл. 120 абревиатурата „ЗОБ” се заменя с „ЗПФ”.
§ 14. В чл. 122 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „по общи суми, раздели, параграфи и мероприятия и кметства” се заменят с „по показателите по чл. 45 ал. 1 от ЗПФ”.
2. Създава се ал. 6:
„(6) При неспазване на срока по чл. 94 ал. 2 от Закона за публичните финанси на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение за периода след изтичането на съответния срок до приемането на бюджета на общината. Дължимите за този период възнаграждения се изплащат, след като общинския съвет приеме бюджета на общината.”
§ 15. В чл. 126 думите „и лицето водило протокола” се заличават.
§ 16. Чл. 156 се отменя.

2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на измененията и допълненията.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред: 
Председателят на Общинския съвет информира общинските съветници за депозирано предложение вх. № 410-01-164/18.10.2017 г. от д-р Олга Тошева Николова за освобождаване от длъжност като управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй. Общинският съвет ще вземе решение на следващото заседание, насрочено за 31.10.2017 г.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

Търсене
УЧАСТВАТЕ ЛИ В БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ?
facebook