Протокол № 39 / 31.10.2017г.

 ПРЕПИС!
 
П Р О Т О К О Л
№ 39
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 31 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 31.10.2017 година от 17.00 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Боряна Добрева и Биляна Стояновска.

            Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Мартинов – зам.- кмет на община Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй.

                       

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-167/19.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.
 3. 410-01-166/19.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй за бюджетната 2018 г. с проект пред Фонд „Радиоактивни отпадъци”.
 4. 410-01-69/24.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни приходи от общинските училища и детски градини в община Козлодуй, съгласно Наредба № 6.
 5. 410-01-171/24.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 6. 410-01-146/26.09.2017 г. – Доклад от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 13 за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй.
 7. 410-01-165/19.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на промени в административната структура и числеността на общинската администрация.
 8. 410-01-170/24.10.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Възлагане разработването на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на сертификат клас В.
 9. 410-01-164/18.10.2017 г. – Предложение от д-р Олга Николова – управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД, гр. Козлодуй относно Прекратяване на договор за управление и последващо 410-01-168/23.10.2017 г. – Уведомление относно: Оттегляне на предложение вх. № 410-01-164/18.10.2017 г. за прекратяване на договор за управление.
 10. Други.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Тодор Комитов – представител на „Билдинг Интернешънъл” ООД представи  инвеститорските намерения на дружеството, което съвместно с Българо-Израелска Търговска Камара изразяват желание за закупуване на терен в гр. Козлодуй за изграждане на жилищен комплекс от затворен тип.

 

           По т. 2 от дневния ред:

          Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

          На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 145 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 358

 

 1. Приема Отчет за изпълнението на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 г.

            Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 17; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

            Решението се приема.

 

            По т. 3 от дневния ред:

Становища представиха ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и ПК по устройство на територията, строителство и жилищна политика.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 6 от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във Фонд „РАО“, в изпълнение на изискването на чл. 14, т. 1 от Указания за изискванията към проектите и дейностите, подлежащи на финансиране от Фонд „РАО“ по чл. 93, ал. 1, т. 5 от ЗБИЯЕ и за провеждане на процедурата за подбор на тези проекти и дейности

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 359

 

/отменено с реш. № 412 по прот. № 45 от 25.01.2018 г./

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Освободител” и ул. „Ломска” до кръстовището с обходен път – тригодишно изпълнение” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2018, 2019 и 2020 година при 80% финансиране на допустимите по проекта разходи от Фонда и 20% финансиране от общинския бюджет.
 2. Статутът на собствеността върху обекта на проектното предложение – публична общинска собственост не може да бъде променян за период не по-кратък от 3 години след приключване на проекта.
 3. Включване на проектното предложение като приоритетно в Индикативната таблица на Общинския план за развитие 2014-2020 г. на община Козлодуй, Приоритетна област на въздействие 3.1: Подобряване и развитие на транспортната инфраструктура.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 360

 

 1. Дава съгласие да се актуализира приетия с решение № 244 по протокол № 26 от 31.01.2017 г. бюджет на община Козлодуй за 2017 г. със сумата от 5107,24 лв., както следва:

1.1. ОУ „ Св.св. Кирил и Методий ”, с. Бутан –

- в приходната част:

 • 24-06 „Приходи от наем на земя” – 1241,91 лв.
 • 36-19 „Други неданъчни приходи” – 160,00 лв.

- в разходната част:

 • 10-20 „Външни услуги ” – 1401,91 лв.

1.2. СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй –                       

- в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 420, 00 лв.
 • 36-19 „Други неданъчни приходи” – 435,00 лв.

- в разходната част:

 • 10-20 „ Външни услуги ” – 855,00 лв.

1.3. ДГ „Радост”, гр. Козлодуй –                      

- в приходната  част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 1368,00 лв.

- в разходната част:

 • 10-15 „ Материали” – 1 368,00 лв.

1.4. СУ „Христо Ботев”, гр. Козлодуй –

- в приходната част:

 • 24-05 „Приходи от наем на имущество” – 592,23 лв.
 • 36-19 „Други неданъчни приходи” – 798,50 лв.

- в разходната част:

 • 10-15 „Материали ” – 1390,73 лв.

1.5. Детска ясла № 1, гр. Козлодуй –

- в приходната част:

 • 36-19 „Други неданъчни приходи” – 91,60 лв.

- в разходната част:

 • 10-15 „ Материали” – 91,60 лв.
 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на бюджета на община Козлодуй, както в приходната, така и в разходната му част.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 5 от дневния ред:

Становище представи ПК по бюджет, финанси и общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 57а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 361
 
/върнато за ново обсъждане от областния управител със заповед № ПО-07-21/03.11.2017 г.; прието повторно с реш. № 366 по прот. № 40 от 21.11.2017 г. –
оспорено от областния управител със заповед № ПО-07-24/29.11.2017 г. –
отменено от АС-Враца с реш. № 12/10.01.2018 г./

 

 1. Допълва Приложение № 3 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на терен с площ 15,00 кв.м. срещу месечна наемна цена от 2,90 лв./кв.м. без ДДС, находящ се в с. Гложене, бул. „Ленин”, І-ва зона, с предназначение: терен за монтаж на преместваем павилион за продажба на промишлени стоки.
 2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за срок от 3 години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 6 от дневния ред:

Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 61ф от ЗМДТ

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 362

 

 1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй, както следва:

 

НАРЕДБА

за изменение на Наредба № 13 на Общински съвет за определяне на местните данъци на територията на община Козлодуй /Приета с решение № 35 по протокол № 4 от 08.02.2008 г. Изм. и доп. с реш. № 241 по прот. № 16 от 21.01.2009 г.; изм. и доп. с реш. № 394 по прот. № 30 от 13.01.2010 г.; изм. и доп. с реш. № 543 по прот. № 44 от 25.01.2011 г.; изм. и доп. с реш. № 45 по прот. № 6 от 31.01.2012 г.; изм. с реш. № 205 по прот. № 21 от 28.12.2012 г.; изм. и доп. с реш. № 330 по прот. № 35 от 17.12.2013 г.; изм. и доп. с реш. № 479 по прот. № 47 от 27.01.2015 г.; доп. с реш. № 164 по прот. № 18 от 12.09.2016 г.; изм. и доп. с реш. № 203 по прот. № 24 от 15.12.2016 г./

 

 • 1. Чл. 61, ал. 1 думите „400, 00 лв.” се заменят с „300,00 лв.”
 1. 2. Възлага на председателя на Общинския съвет отразяване на изменението.
 2. 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Николай Петков, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов;

„ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 7 от дневния ред:

Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 363

 

 1. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Устройство на територията, строителство, общинска собственост и икономически дейности” с 1 щатна бройка младши експерт „Екология и зелена система”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2018 г., като бройките в дирекцията от 13 стават 14.
 2. Увеличава общата численост на персонала в дирекция „Местни данъци и такси”, с 1 щатна бройка младши експерт „Местни данъци и такси”, която да се финансира с приходи от местни дейности, считано от 01.01.2018 г., като бройките в дирекцията от 7 стават 8.
 3. Одобрява числеността на  общинската  администрация  във  функция „Изпълнително – законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” на 94,5 щатни бройки, със следното разпределение:

            3.1. Общинска администрация, изпълняваща държавно делегирани дейности – 45 броя, от които за:

                        - гр. Козлодуй – 36 броя;

                        - с. Хърлец – 2 броя;

                        - с. Гложене – 3 броя;

                        - с. Бутан – 2 броя;

                        - с. Крива бара – 2 броя.

            3.2. Общинска администрация, дофинансирана с приходи от местни дейности – 49,5 броя, от които за:

                        - гр. Козлодуй – 46,5 броя;

                        - с. Хърлец- 1 брой;

                        - с. Гложене – 1 брой;

                        - с. Бутан – 1 брой.

 1. 4. Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностно щатно разписание на общинска администрация, считано от 01.01.2018 г., като средствата за издръжка бъдат в рамките на бюджет 2018 г.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 8 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 364

 

 1. Възлага на кмета на общината разработването на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Козлодуй и издаване на сертификат В.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

По т. 9 от дневния ред:

Не се разгледа.

 

По т. 10 от дневния ред:

Кметът на общината Маринела Николова представи на Общинския съвет връчената й награда „Кмет на годината 2017” в категория „Ефективно управление на проекти”, средна община на петата годишна церемония, организирана от Портала на българските общини.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на Общинския съвет”

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г. - Текуща страница
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи