Протокол №40 / 22.11.2017г.

ПРЕПИС!
 
П Р О Т О К О Л
        № 40           
 
ОТ  ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 21.11.2017 година от 17.00 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Симеон Симеонов, Николай Петков, Юлиян Тошев, Дучко Петров и Биляна Стояновска.

            Присъстваха Маринела Николова – кмет на община Козлодуй и Юрик Маринов – зам.-кмет на община Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. 410-01-176/08.11.2017 г. – Заповед № ПО-07-21/03.11.2017 г. на Областния управител на област Враца, с която се връща за ново обсъждане решение № 361 по протокол № 39/31.10.2017 г. с предмет: Допълване на Приложение № 3 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на терен с площ 15.00 кв.м., находящ се в с. Гложене.

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Становище представи Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 116, ал. 2 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 365

 

            Приема становище на Постоянната комисия по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, във връзка със Заповед № ПО-07-21/03.11.2017 г. на Областния управител на област Враца, с която се връща за ново обсъждане решение № 361 по протокол № 39/31.10.2017 г. на Общински съвет, Козлодуй, както следва:

„Правно основание:

Чл. 45, ал.7, ал. 9 и ал. 10 ЗМСМА

Фактическа обстановка:

С Предложение вх. № 410-01-171 от 24.10.2017 г. кметът на община Козлодуй е внесъл за разглеждане от ОбС, Козлодуй предложение за приемане на решение на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 57А, ал.1, и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй.

В предложението е посочено, че с решение № 239 по протокол № 26/31.01.2017 г., ОбС, Козлодуй е приел Програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй. Вносителят предлага Програмата да бъде допълнена с отдаване под наем на терен с площ 15,00 кв.м., находящ се в с. Гложене, бул. "Ленин", в зона I на с. Гложене.

Като част от мотивите за допълване на Програмата, вносителят сочи, че описаният терен е ползван по силата на Договор № 7 от 11.01.2016 г. за отдаване под наем на терен за поставяне на павилион. Договорът е прекратен по взаимно съгласие на 01.08.2017 г. Вносителят допълва, че към настоящия момент има заявен интерес към терена.

Във връзка с така изложените мотиви, кметът на община Козлодуй предлага ОбС, Козлодуй да обсъди и гласува решение, с което да допълни Приложение № 3 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на терен с площ 15,00 кв.м. срещу месечна наемна цена от 2,90 лв./кв.м. без ДДС, находящ се в с. Гложене, община Козлодуй, бул. "Ленин", в I зона и предназначение: терен за монтаж на преместваем павилион за продажба на промишлени стоки, съответно да възложи на кмета на община Козлодуй да сключи договор за срок до 3 години и да възложи на кмета на общината изпълнение на взетото решение.

Предложението на кмета на община Козлодуй е разгледано и прието на заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси и общинска собственост към ОбС, Козлодуй.

Общинският съвет е разгледал предложението на свое заседание, проведено на 31.10.2017г. под т. 5 от дневния ред. В резултат на проведеното гласуване ОбС, Козлодуй приема решение № 361 от 31.10.2017 г.

В изпълнение на правомощието си по упражняването на контрол за законосъобразност върху актовете на Общинския съвет /чл. 45, ал. 4, изр. първо ЗМСМА/, Заместник-областният управител на област Враца е издал Заповед № ПО - 07 - 21 от 03.11.2017 г.

С посочената заповед същият приема решение № 361 на ОбС, Козлодуй за незаконосъобразно и на основание чл. 45, ал. 4, изр. второ, предложение първо от ЗМСМА връща решението за ново обсъждане.

В заповедта са изложени подробни мотиви, целящи да обосноват незаконосъобразността на посоченото решение на ОбС, Козлодуй.

Указва, че за да бъде решението законосъобразно, следва да се изясни:

 • видът на собствеността на терена;
 • необходимостта от провеждане на търг или конкурс;
 • обстоятелството компетентен ли е ОбС, Козлодуй да приеме решение, имайки предвид разпоредбите на чл. 57А, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост.

С оглед изложената фактическа обстановка, могат да бъдат направени следните изводи:

Върнатото решение на ОбС, Козлодуй независимо, че е прието на основание чл. 21, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 57А, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, по същността си представлява такова по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, съгласно която разпоредба Общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности. В чл. 8, ал. 8 от ЗОС е предвидено, че Общинският съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост /законодателят визира цялата общинска собственост, независимо от вида/ за срока на мандата си по предложение на кмета на общината, която Стратегия определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината. В чл. 8, ал. 9 от ЗОС е регламентирано правомощие на Общинския съвет да приеме Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Приемането на Програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС, както и на нейните изменения и допълнения е в изпълнение на Стратегията по чл. 8, ал. 8 от ЗОС, като Програмата по дефиниция съдържа основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост; прогнози за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, аренда, концесия; за продажба, замяна, учредяване на вещни права и т.н. Доколкото Програмата по чл. 8, ал. 9 от ЗОС изразява само и единствено основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост и намеренията на общината да предложи конкретни имоти за предоставяне под различни форми на управление и разпореждане, със същата като пряка и непосредствена последица не се създават права или задължения, нито се засягат права и интереси на правни субекти – граждани и организации. Следователно по своята правна същност Програмата е едно бъдещо намерение за начина на управление на общинската собственост, а не акт на управление или разпореждане, поради което тя няма правопроменящи, правопрекратяващи или правопогасяващи правни последици.

В този смисъл решение № 361/31.10.2017 г. на Общински съвет, Козлодуй, в частта му по т. 1, с което е прието актуализиране /допълване/ на Приложение № 3 към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 г., също не съдържа властническо-административно волеизявление, създаващо права или задължения или засягащо права и интереси на правни субекти. То не е акт на придобиване, управление или разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, поради което твърдението в Заповед №  ПО - 07 - 21/03.11.2017 г., че за да бъде решение № 361/31.10.2017 г. на ОбС, Козлодуй законосъобразно, следва да се изясни вида на собствеността на терена, не може да бъде прието за състоятелно.

Актуализирайки Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй за 2017 г., ОбС, Козлодуй е последователен във взетите решения по т. 5 от дневния ред на заседанието си от 31.10.2017 г.

С т. 2 от решение № 361/31.10.2017 г., ОбС, Козлодуй възлага на кмета на общината да сключи договор за наем за срок до 3 години, а с т. 3 - възлага на кмета на общината изпълнение на решението. Съгласно нормите на чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС безспорно правомощие на ОбС е придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост /законодателят отново не прави разлика между вида на собствеността - частна или публична/.

С приетите решения ОбС, Козлодуй правилно не коментира и не постановява нищо относно начина, по който ще бъде извършено отдаването под наем на терена

Редът е регламентиран от разпоредбите на чл. 57А от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй. С чл. 57А от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй е въведен разрешителен режим за ползване на имоти общинска собственост /независимо от вида - публична или частна/ за разполагане на преместваеми обекти. В разпоредбата на чл. 57А, в ал. 1 е конкретизирано за кои общински имоти се прилага регламентираният режим - части от тротоари /които тротоари по правило са публична общинска собственост/ и свободни незастроени общински терени.

Съгласно разпоредбата на чл. 57А, ал. 2 от Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй, терените по ал. 1 /части от тротоари и свободни незастроени общински терени/ с площ до 50 кв.м. се отдават под наем от кмета на общината без търг или конкурс по цени определени от Общинския съвет. Но това решение ще бъде взето в последствие от кмета на общината, за което ще бъдат издадени и съответните актове. ОбС, Козлодуй не се произнася по този въпрос и не взема решение в такава посока, единствено възлага на кмета да сключи договора за наем от страна на общината, след като бъдат приложени правилата на чл. 57А от Наредба № 4.

В допълнение, в съответствие с изискванията на чл. 57А, ал. 2 от Наредбата, цената е определена от ОбС, Козлодуй. ОбС, Козлодуй е разгледал и одобрил зоните за търговия в имоти публична общинска собственост - справка Приложение № 2 към Наредба № 4 на ОбС, Козлодуй.

Относно твърдението на Областния управител, че в случая ОбС, Козлодуй не е компетентен да вземе решение, следва да бъде изтъкнато следното:

В Заповед № ПО - 07-21/03.11.2017 г. Областният управител приемайки, че с чл. 57А от Наредба № 4 Общинският съвет урежда специален ред за отдаване под наем на визираните терени, допълва, че същият е делегирал правомощията си на кмета на общината и не би следвало да приема решения в тази посока.

Законодателят поставя в компетентност на Общинския съвет приемането на решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и правомощието му да определи конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства - чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА.

Делегирането представлява възможност временно - за определен случай или период от време, съгласно конкретната обстановка и преценката на компетентния орган, той да предостави част от правомощията си на друг орган. Обикновено делегацията е продиктувана от фактическата невъзможност даден орган да реагира своевременно на необходимостта от издаване на множество актове на съответната територия.

Въз основа на това специално овластяване от органа, в чиято компетентност поначало е решаването на съответния проблем, овластеният взема съответните решения. Овластеният не запазва за постоянно делегираното правомощие.

Възможността за делегиране на правомощия се характеризира с няколко принципни ограничения: никой не може да делегира правомощия, които не притежава; не могат да бъдат делегирани правомощия, които законът определя като изрична компетентност на съответния орган; органът, на когото са делегирани правомощия, не може да ги предоставя другиму.

Делегирайки част от правомощията си, делегиращият не се е лишил от тях въобще. Той е в правото си и сам да постанови акт, вземе решение и т.н. за издаването/вземането на които вече е делегирал другиму правомощия.

Предвид изложеното, може да се направи категоричният извод, че ОбС, Козлодуй е компетентен да вземе решение дори на основание чл. 57А, ал. 2 от Наредба № 4 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА въпреки че в случая, както бе изложено по-горе, такова не е взето.

Освен това, с вземането на решение № 361/31.10.2017 г., т. 2 от него, ОбС, Козлодуй спазва и процедурата, регламентирана от чл. 56 ЗУТ.

По силата на чл. 56, ал. 5 ЗУТ, в чужди поземлени имоти разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

Както бе посочено по-горе в изложението, Общинският съвет е органът, който приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Решение № 361, т. 2, на ОбС, Козлодуй инкорпорира в себе си и исканото от разпоредбата на чл. 56, ал. 5 ЗУТ изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот.

От административна процедура ТУ - 18 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти /достъпна е на интернет страницата на община Козлодуй/ е видно, че за издаването на разрешение е необходимо представянето на валиден договор за наем на общински или държавен терен, в случая общински.

Относно вметнатото в Заповед № ПО - 07 - 21/03.11.2017 г. твърдение, че към решение № 361 не е представена схема за разполагане на обекта върху общинския терен:

Както се сочи в заповедта, за разполагане на преместваемите обекти се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Това изискване е залегнало в нормата на чл. 56, ал. 2, изр. първо от ЗУТ.

В продължение на установеното в ЗУТ, чл. 57А, ал. 5 от Наредба № 4 гласи, че за преместваемите обекти се изготвя схема за разполагане върху общински имот. Ал. 6 на същата разпоредба продължава, че схемите се съгласуват с кмета на общината и се одобряват от главния архитект.

Намираме, че не е необходимо ОбС, Козлодуй да разгледа и схемата за разполагане на преместваемия обект върху терена или същата да бъде приложена към приетото решение. Вече беше посочено, че законодателят поставя одобряването на необходимата схема за разполагане в изричната компетентност на главния архитект.

Не е в правомощията на ОбС, Козлодуй да разглежда, съгласува или одобрява схемата за разполагане на преместваемия обект върху общинския терен.

След направения анализ на фактическата обстановка и подробното обсъждане на всеки един от доводите на Заповед № ПО - 07 - 21/03.11.2017 г., издадена от Заместник областен управител на област Враца, целящи да обосноват незаконосъобразността на решение № 361 от протокол № 39 от проведено заседание на ОбС, Козлодуй на 31.10.2017 г., на основание чл. 45, ал. 9 ЗМСМА, предлагаме ОбС, Козлодуй да приеме следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема повторно решение № 361 по протокол № 39 от 31.10.2017 г., както следва:

„1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на терен с площ 15,00 кв.м., срещу месечна наемна цена от 2,90 лв./кв.м. без ДДС, находящ се в с. Гложене, община Козлодуй, бул. „Ленин”, в I зона и предназначение: терен за монтаж на преместваем павилион за продажба на промишлени стоки.

 1. Възлага на кмета на общината да сключи договор за срок от 3 години.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.”

 

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

На основание чл. 45, ал. 7 и ал. 9 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 366
 
/оспорено от областния управител със заповед № ПО-07-24/29.11.2017 г.;
отменено от АС-Враца с реш. № 12/10.01.2018 г./
 
 1. Приема повторно решение № 361 по протокол № 39 от 31.10.2017 г., както следва:

РЕШЕНИЕ № 361

 

 1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на терен с площ 15,00 кв.м., срещу месечна наемна цена от 2,90 лв./кв.м. без ДДС, находящ се в с. Гложене, община Козлодуй, бул. „Ленин”, в I зона и предназначение: терен за монтаж на преместваем павилион за продажба на промишлени стоки.
 2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за срок от 3 години.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.”
 4. Възлага на председателя на Общинския съвет да изпрати препис от настоящия протокол на Окръжна прокуратура гр. Враца.

 

Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Боряна Добрева, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г. - Текуща страница
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи