Протокол № 41 / 30.11.2017г.

ПРЕПИС!
 
П Р О Т О К О Л
41  
 
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ,
ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

            Днес, 30.11.2017 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 19 (деветнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Боряна Добрева и Николай Петков.

            Присъства Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Председателят на Общинския съвет съобщи за оттеглено предложение вх. № 410-01-187/21.11.2017 г. от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване на списък на обекти в община Козлодуй, за които да се възложи изготвяне на инвестиционни проекти с оглед готовност за финансирането им от различни източници през 2018 г.

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
 2. 410-01-183/20.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Подадено проектно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово” с регистрационен номер № BG16M1OP002-2.002-0011-M001 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
 3. 410-01-182/20.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Осигуряване на финансов ресурс за покриване на разходи в хода на изпълнение на проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово” с регистрационен номер № BG16M1OP002-2.002-0011-M001 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
 4. 410-01-197/23.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Осигуряване на финансов ресурс за покриване на разходите за собствен принос (съфинансиране) за доизграждане на Клетка № 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци – Оряхово.
 5. 410-01-185/21.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 545004, находящ се в с. Хърлец, местност „Мерата”.
 6. 410-01-186/21.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти с № 543001, № 543002, № 543003 и № 543004, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в с. Хърлец, местност „Мерата”.
 7. 410-01-188/21.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 743002, находящ се в землището на с. Бутан с начин на трайно ползване НМ извън регулация.
 8. 410-01-193/22.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Отчет на средствата, изразходени за реализирането на Програма „Ботеви дни 2017 г.”
 9. 410-01-195/22.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Програма „Ботеви дни 2018 г.” и план-сметка за необходимите финансови средства за нейното реализиране.
 10. 410-01-196/22.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински културен календар за 2018 г. и план-сметка за финансирането му.
 11. 410-01-192/22.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински спортен календар за 2018 г. и план-сметка за финансирането му.
 12. 410-01-194/22.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г. и план-сметка за финансирането му.
 13. 410-01-184/20.11.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Финансово подпомагане на пенсионерските клубове, съгласно чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй.
 14. Други.

 

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

 

            По т. 1 от дневния ред:

            Председателят на Общинския съвет съобщи за постъпило питане вх. № 410-01-189/22.11.2017 г. от Румен Василев Маноев – жител на гр. Козлодуй. Отговорът ще бъде изпратен на адресата и оповестен публично на следващото заседание на Общинския съвет.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, вр. чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 367

 

 1. Община Козлодуй да придобие собствеността върху изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество в съответствие с приложимото законодателство и сключеното Споразумението за партньорство.
 2. Да не се променя собствеността на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура;
 3. Община Козлодуй да експлоатира активите, изградени по проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ).
 4. Възлага на кмета на община Козлодуй да подпише Анекс № 1 към Споразумение за партньорство от 20.04.2017 г., с който се договоря начина на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след приключването на проекта.
 5. Одобрява следния рамков текст на Анекс № 1 към Споразумение за партньорство:

„Чл. 1. Общините Оряхово, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Хайредин и Кнежа се споразумяват, че за гарантиране на  устойчивостта на инвестицията по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“, по BG16M10P002-2.002 - „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г., управлението и експлоатация на новоизградената регионалната система за управление на отпадъците трябва да е съобразено с действащия Закон за управление на отпадъците и подзаконовите актове по прилагането му, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ).

Чл. 2. Във връзка с чл. 4, т. 3 от Споразумението за партньорство:

 1. Общините - партньори ще изберат оператор по реда на чл. 8 от ЗОП, който да извършва срещу възнаграждение експлоатация и стопанисване на изградената по проекта инфраструктура, разположена в землището на гр. Оряхово.
 2. Община Козлодуй избира оператор самостоятелно по реда на ЗОП, който да извършва срещу възнаграждение експлоатация и стопанисване на изградената по проекта инфраструктура, разположена в землището на гр. Козлодуй като общината се задължава да предостави вещните си права по експлоатацията и стопанисването на изградената инфраструктура и мобилно оборудване (като си запазват собствеността върху същите).

Чл. 3. Общините - партньори се задължават като съ-възложители по чл. 8, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (по реда, определен в чл. 4, т. 3 от Споразумението за партньорство) да предоставят вещните си права по експлоатацията и стопанисването на  своята част от изградената инфраструктура (като си запазват собствеността върху същата), в т.ч.:

 • оборудването, машините, съоръженията и постройките към инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и инсталацията за компостиране, разположени в землището на гр. Оряхово и обект на проектното предложение;
 • прилежащата инфраструктура на площадката в землището на гр. Оряхово;
 • довеждаща инфраструктура на площадката в землището на гр. Оряхово;
 • мобилното експлоатационно оборудване, доставено по проекта с което се подпомага функционирането на цялостната инфраструктура за управление на отпадъците на площадката.

Чл. 4. (1) В замяна на предоставените вещни права по експлоатацията и стопанисването и срещу определено възнаграждение, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ), общините, ще получат услуги по предварително третиране и компостиране на битови отпадъци, събрани на тяхната територия.

(2) Предоставяне на експлоатация на инсталациите следва да се осъществи при условията на бартер по смисъла на чл. 130 от Закона за данък върху добавената стойност.

(3) Рециклируемите материали (хартия и картон, пластмаси, стъкло, метали и др.), отделени по време на експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и полученият компост от инсталациите за компостиране са предмет на последваща реализация от избрания оператор.

(4) В хипотезата на чл. 4, ал. 3, при която изпълнителят придобива право на последваща реализация на получения краен продукт, то това право следва да се разглежда като част от осъществените от общините към дружеството-изпълнител доставки в условията на бартер.

Чл. 5 Предоставянето на вещните права върху експлоатацията на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и инсталациите за компостиране, ще са в съответствие с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост.“

 1. Общински съвет, Козлодуй допуска предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, съгласно чл. 60, ал. 1 от АПК.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 3 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 368

 

 1. 1. Община Козлодуй осигурява от натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от ЗУО оборотни средства за финансиране на данък върху добавената стойност (ДДС) за дейностите по проектно предложение “Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово”, преди данъкът да бъде възстановен от НАП, както следва:
 • Финансиране на 25% (двадесет и пет процента) от оборотните средства,необходими за покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за предварително третиране и за дейности, общи за проектното предложение, но не повече от размера на натрупаните отчисления;
 • Финансиране на оборотните средства, необходими за покриване на ДДС за дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на територията на община Козлодуй, но не повече от размера на натрупаните отчисления;
 1. Финансирането ще се осъществи от отчисленията по чл. 64 от ЗУО при условие, че след възстановяване на ДДС от НАП, общината се задължава да внесе по банковата сметка на РИОСВ – Враца възстановената сума.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 4 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 17, ал. 1, т. 8, чл. 21, ал. 1,т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 369

 

 1. Дава съгласие община Козлодуй да осигури наличния финансов ресурс в размер на 206 450,00 /двеста и шест хиляди четиристотин и петдесет/ лева от натрупаните отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци за осигуряване на собствен принос (съфинансиране) за доизграждане на Клетка № 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Оряхово.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 5 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            В дебатите се включиха Стефан Александров, Валери Попов, Велислав Торбов, Юлиян Тошев и Анатолий Абаров. Според общинските съветници данъчната оценка на имота, посочена в удостоверението, издадено от дирекция „Местни данъци и такси”, в размер на 2 231,00 /две хиляди двеста тридесет и един/ лева е значително по-ниска от посочената в акт за  частна общинска собственост № 2268/20.06.2011 г. Твърде ниска е и пазарната оценка. Общинските съветници се обединиха настоящото предложение да се разгледа на следващо заседание на Общинския  съвет, след представяне на нова данъчна и нова пазарна оценки.

 

            На основание чл. 105, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 370

 

 

 1. Отлага вземането на решение по предложение на Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на Приложение № 1 от Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 545004, находящ се в с. Хърлец, местност „Мерата” за следващо заседание на Общинския съвет.
 2. Възлага на кмета на общината изготвяне на нова данъчна и нова пазарна оценка на горепосочения поземлен имот.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 15; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

Решението се приема.

 

            По т. 6 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

            Велислав Торбов направи следното предложение,  като изложи и мотиви към него: Съгласно пазарната оценка, изготвена от независимия лицензиран оценител стойността на земеделските имоти е 537 лева декар. Съгласно чл. 2. от Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи (загл. изм. – ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) Цените на земеделските земи изразяват цената в левове на декар в зависимост от началните цени, деференцирани според техния статут, местоположение и други икономически фактори. Според чл. 3 ал. 1 наличните цени отразяват размера на капитализираната поземлена рента (годишно рентно плащане на един декар х 25) според категориите на земеделските земи и пазарните условия в страната. Началните цени се диференцират със съответните коефициенти, като коефициентът с най – голяма тежест в нашия случай е отстояние, измерено по най-близката урбанизирана територия (населено място или седалищно образуване), определени с регулационен план, с градоустройствен план или с околовръстен полигон.

Разстояние, км

Коефициенти

Граничи с регулация

0,25

До 1,0

0,20

 

По информация от Общинска служба земеделие средната рентна ставка за землището на с. Хърлец, където се намират имотите е 45,00 лева на декар. С общия корекционен коефициент (алгебрична сума от коефициентите плюс единица) се умножава началната цена по чл. 3. След прилагането на чл. 3 ал. 1 и деференциращият коефициент за граница с регулация цената на имотите в лева на декар е както следва: 45 х 25 х 1.2 = 1350 лева на декар. От друга страна е публикувана информация от Националния статистически институт за Цени на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през 2016 година, както следва: През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4.0 % повече в сравнение с 2015 г. Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., или с 4.8 % повече спрямо 2015 г. За северозападен и северен централен статистически район, средните цени на сделките със земеделска земя през 2016 година са между 800 и 900 лева на декар. На основание на горепосоченото, защитавайки обществения интерес, като цена да се приеме средно аритметичната стойност между цената на НСИ и изчислената по наредбата, а именно:  (850 + 1350)/2 = 1100 лева на декар.

            Общинският съветник предложи нови пазарни цени за общинските имоти, които Общинският съвет да определи като начални за продажба на имотите, както следва: за имот № 543001 с площ 1248 кв.м. – 1373 лв.; за имот № 543002 с площ 1179 кв.м. – 1297 лв.; за имот № 543003 с площ 1568 кв.м. – 1725 лв. и за имот  № 543004 с площ 1383 кв.м. – 1522 лв.

 

            На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 371

 

 1. Определя пазарни цени на общинските земеделски имоти, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, местност „Мерата”, с. Хърлец, община Козлодуй, както следва:
  • за имот № 543001 – в размер на 1 371,00 /хиляда триста седемдесет и един/ лева;
  • за имот № 543002 – в размер на 1 297,00 /хиляда двеста деветдесет и седем/ лева;
  • за имот № 543003 – в размер на 1 725,00 /хиляда седемстотин двадесет и пет/ лева;
  • за имот № 543004 – в размер на 1 522,00 /хиляда петстотин двадесет и два/ лева.
 1. Определените по т. 1 пазарни цени на общинските земеделски имоти да бъдат начални за продажба на имотите.

 

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 14; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.

Решението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 372
 
/върнато за ново обсъждане от областния управител със заповед
№ ПО-07-25/06.12.2017 г.; отменено с реш. № 394 по прот. № 43 от 21.12.2017 г./

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински земеделски имоти с № 543001 с площ 1,248 дка, № 543002 с площ 1,179 дка, № 543003 с площ 1,568 дка и № 543004 с площ 1,383 дка, ІV категория, представляващи ниви, находящи се в масив 543, местност „Мерата”, с. Хърлец, община Козлодуй.
 2. Одобрява пазарни цени на общинските имоти, които цени да бъдат начални цени за продажба на имотите, както следва:
 • за имот № 543001 – в размер на 1 371,00 /хиляда триста седемдесет и един/ лева;
 • за имот № 543002 – в размер на 1 297,00 /хиляда двеста деветдесет и седем/ лева;
 • за имот № 543003 – в размер на 1 725,00 /хиляда седемстотин двадесет и пет/ лева;
 • за имот № 543004 – в размер на 1 522,00 /хиляда петстотин двадесет и два/ лева.
 1. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на горецитираните земеделски земи с одобрените от ОбС пазарни цени.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 13 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Валери Попов, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов и Любомир Йотов.

            „ПРОТИВ” – 2 – Марийка Костова и Цоло Цолов;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4 – Симеон Симеонов, Стела Бачийска, Анатолий Абаров и Биляна Стояновска.

            Решението се приема.

 

            По т. 7 от дневния ред:

            Становище представи ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46 от Наредба № 4 на Общински съвет за  реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 373

 

 1. Допълва Приложение № 1 към Годишната програма за 2017 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с продажба на общински поземлен имот с № 743002, ЕКАТТЕ 07116, с площ 0,797 дка, начин на трайно ползване: НМ извън регулация, находящ се в землището на с. Бутан, община Козлодуй.
 2. Одобрява изготвената пазарна оценка на общинския поземлен имот в размер на 1 870,00 /хиляда осемстотин и седемдесет/ лева, която оценка да бъде начална цена за продажба на имота.
 3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за продажба на горецитирания поземлен имот с одобрената от ОбС пазарна оценка.
 4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 8 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Лично становище по представения отчет изрази Мария Костова, която предложи представяните за разглеждане и приемане от Общинския съвет отчети да съдържат подробна информация за всяка извършена дейност или мероприятие, както и подробно описание на изразходените за тях финансови средства.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 374
 
 1. Приема Отчет за изразходените средства за реализиране на Програма „Ботеви дни 2017 г.”

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 19; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

            По т. 9 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

 

            На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 375

 

 1. Приема Програма „Ботеви дни 2018 г.” и план-сметка за необходимите финансови средства за нейното реализиране.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 46 300,00 /четиридесет и шест хиляди и триста/ лева, необходима за реализиране на дейностите по Програма „Ботеви дни” 2018 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 10 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Юлиян Тошев предложи в Общински културен календар за 2018 г. да се добави мероприятие „18 април – Световен ден за опазване на културните паметници”.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 18 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 18; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 376

 

 1. Приема Общински културен календар за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 71 990,00 /седемдесет и една хиляди деветстотин и деветдесет/ лева, необходима за реализиране на дейностите по Общински културен календар за 2018 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

             „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 11 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            Анатолий Абаров предложи средствата в размер на 5000,00 лв., предвидени за мероприятие „Единадесети Национален мотосъбор „Козлодуй 2018” да бъдат намалени с 1 000,00 лв., които да се пренасочат за мероприятие „Турнур по джудо за деца „Ботева слава”. Предвидените средства за последното мероприятие да станат 3 000,00 лв.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 11; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.

Предложението се приема.

Юлиян Тошев предложи средствата за мероприятие „Единадесети Национален мотосъбор „Козлодуй 2018” да се пренасочат за други мероприятия от календара, а финансирането му да се осъществи от други източници.

Предложението се подложи на гласуване.

Гласували 19 общински съветници, в т.ч.:

„ЗА” – 3; „ПРОТИВ” – 3; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13.

Предложението не се приема.

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 377

 

 1. Приема Общински спортен календар за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 35 900,00 /тридесет и пет хиляди и деветстотин/ лева, необходима за реализиране на дейностите по Общински спортен календар за 2018 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 – Юлиян Тошев.

            Решението се приема.

 

            По т. 12 от дневния ред:

            Становище представи ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 378

 

 1. Приема Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г. и план-сметка за необходимите финансови средства за неговото реализиране.
 2. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 39 750 /тридесет и девет хиляди седемстотин и петдесет/ лева, необходима за реализиране на дейностите по Общински календар „Младежки дейности” за 2018 г.
 3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

             „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 13 от дневния ред:

            Становища представиха ПК по бюджет, финанси и общинска собственост и ПК по образование, култура, младежта, спорта и туризма, вероизповеданията и интеграция на малцинствените групи в обществото.

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 7 от Правилника за организацията, дейността и финансирането на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 379

 

 1. Приема разпределение на средства, съобразно Механизъм за разпределение на средства от собствени приходи на общинския бюджет за подпомагане дейностите на пенсионерските клубове, както следва:

 

Пенсионерски клуб

Брой точки

Средства за финансиране

1.

ККП „Здравец”, гр. Козлодуй

25

2 594,00

2.

ПК „Турлашка махала”, гр. Козлодуй

21

2 178,96

3.

ККП „Мъдри сърца”, с. Хърлец

20

2 075,20

4.

ПК „Здраве”, с. Хърлец

19

1 971,44

5.

КП „Здравец”, с. Гложене

20

2 075,20

6.

ПК „Златна есен”, с. Бутан

22

2 282,72

7.

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Крива бара

6

622,56

Общо за пенсионерските клубове в отделните населени места

133

13 800,08

Организация и реализиране на дейности на Общинския клубен съвет

 

1 200,00

ОБЩО

 

15 000,00

 

 1. Възлага на кмета на общината да заложи в бюджета на община Козлодуй за 2018 г. сумата от 15 000 /петнадесет хиляди/ лева., която да бъде разпределена, както следва:

- 1 200 /хиляда и двеста/ лева за организация и реализиране на дейности на Общинския клубен съвет, в който участват представители на всички пенсионерски клубове на територията на общината;

- 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотин/ лева за финансово подпомагане на пенсионерските клубове в отделните населени места.

 1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

 

Гласували поименно 19 общински съветници, в т.ч.:

            „ЗА” – 19 – Мая Занева, Стефан Спасов, Йордан Иванински, Симеон Симеонов, Стефан Александров, Юлиян Тошев, Дучко Петров, Марийка Костова, Цоло Цолов, Стела Бачийска, Валери Попов, Анатолий Абаров, Велислав Торбов, Валери Кирилов, Ангел Лалюв, Георги Калинов, Ивайло Маринов, Любомир Йотов и Биляна Стояновска.

           „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            По т. 14 от дневния ред:

            Юлиян Тошев предложи на електронната страница на общината да бъде публикувана информация за изготвените проекти в община Козлодуй, с които може да се кандидатства за финансиране от различни източници.

Кметът на общината информира Общинския съвет, че с Постановление № 260 от 24.11.2017 г. на Министерски съвет са одобрени допълнителни разходи за тренсфер по бюджета на община Козлодуй за 2017 г. в размер на 860 621,00 лв.: за ремонтни дейности в две детски градини – 660 821,00 лв. и за ремонт на ул. „Хаджи Димитър” – 200 000 лв.

 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

МАЯ ЗАНЕВА

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

НАТАЛИЯ ПРЕДОВА

Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г. - Текуща страница
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи