Протокол № 42 /05.12.2017
  
                                                                                                                                   ПРЕПИС! 
П Р О Т О К О Л
№ 42
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ, 
ПРОВЕДЕНО НА 05 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 05.12.2017 година от 17.15 часа се проведе извънредно заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 16 (шестнадесет) общински съветници.
Отсъстваха Марийка Костова, Симеон Симеонов, Николай Петков, Велислав Торбов и Любомир Йотов.
Присъства Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. 410-01-202/01.12.2017 г. - Предложение от Мая Людмилова Занева - председател на ОбС - Козлодуй относно: Определяне на представител на община Козлодуй за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта на област Враца.
2. 410-01-200/01.12.2017 г. – Предложение от Маринела Николова – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на община Козлодуй с проект пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС).

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от ЗЛЗ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 380

1. Определя д-р Биляна Симеонова Стояновска-Еленчева за представител на община Козлодуй в състава на комисията за изработване на Областна здравна карта на област Враца.
2. Представителят на община Козлодуй да информира своевременно Общинския съвет и кмета на общината за хода на обсъжданията и решенията.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред:
На поставените въпроси от Цоло Цолов и Стела Бачийска отговориха кметът на общината и председателят на Общинския съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 381

1. Дава съгласие община Козлодуй да кандидатства пред ПУДООС с проект „Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община Козлодуй”.
2. Определя проекта като приоритетен и го включва в Индикативната таблица на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020 г., Приоритетна област на въздействие 3.2: Подобряване и развитие на екологичната инфраструктура.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували 16 общински съветници, в т.ч.:
„ЗА” – 16; „ПРОТИВ” – няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
Решението се приема.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
МАЯ ЗАНЕВА
ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: /п/
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!
СНЕЛ ПРЕПИСА: 
НАТАЛИЯ ПРЕДОВА 
Началник на Отдел „Секретариат на ОбС”

Търсене
Колко често посещавате сайта на Община Козлодуй?
facebook