ПРОТОКОЛ № 26

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 26

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 04 ЮНИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 04.06.2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

Отсъстваха: Тинко Съйков, Борис Солунски и Николай Петков.

Присъстваше и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене

След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

Общински съвет, Козлодуй гласува следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-47/14.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на разработения от община Козлодуй Разчет за организиране и провеждане на евакуация и разсредоточаване в община Козлодуй.
 3. 410-03-53/23.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Козлодуй за 2013г.
 4. 410-03-50/21.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Кандидатстване на Община Козлодуй с проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 134, 135, 136, 250, 252, 253, 254 и 264 в гр. Козлодуй”.
 5. 410-03-54/23.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допускане изработването на проект за подробен устройствен план за изменението на Застроителен и регулационен план на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1542/06.10.1982г. на квартали – кв. 74, кв. 79, кв. 80, кв. 81, кв. 84, кв. 85, кв. 86, кв. 102, кв. 104, кв. 107, кв. 138, кв. 139, кв. 142, кв. 145, кв. 146, кв. 150, кв. 151 и кв. 175, обхващащи улици – ул. „Одрин”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Томороз”, ул. „Освободител”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Люле Бургас”, ул. „Завоя на Черна”, ул. „Лозенград”, ул. „Враца”, ул. „Дунав” и други.
 6. 410-03-55/27.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Одобряване техническо задание за изработването на проект за Общ устройствен план на община Козлодуй.
 7. 410-03-49/15.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Даване на предварително съгласие на „Космо България Мобайл” ЕАД, гр. София за преминаване на трасе на електропровода и неговите сервитути през земи от общински поземлен фонд на територията на община Козлодуй.
 8. 410-03-48/15.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната програма за 2013г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй.
 9. 410-03-52/23.05.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане на решение за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в ОДЗ „Мир”
 10. 410-02-35/22.05.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Предложение към община Козлодуй от Искра Трифонова Иванова, собственик на жилищна сграда с площ от 60 кв. м., съгласно НА № 178, том VII, рег. № 8132, дело № 639 от 2010 г. за закупуване на жилищната сграда, изградена в общинско дворно място, находящо се в строителните граници на с. Бутан, община Козлодуй, УПИ IV № 35, квартал 180.
 11. Други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.


По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение разпоредбите на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, във връзка с чл. 9, ал. 11 от Закона за защита при бедствия и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 263

 1. Приема разработения от община Козлодуй Разчет за организиране и провеждане на евакуация и разсредоточаване в община Козлодуй.
  1. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл.6, ал 2, т.1от ППЗЗД и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 264

 1. Приема Общинска программа за закрила на детето в община Козлодуй за 2013г.
  1. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

 

По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 265

 1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си община Козлодуй да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ с проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 134, 135, 136, 250, 252, 253, 254 и 264 в гр. Козлодуй” по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”.
 2. Дейностите по проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 134, 135, 136, 250, 252, 253, 254 и 264 в гр. Козлодуй” отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2007 – 2013 г.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

По т. 5 от дневния ред: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, 2, 3 и чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територията и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 266

1. Допуска изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за изменението на Застроителен и регулационен план /ЗРП/ на гр. Козлодуй, одобрен със Заповед № 1542/06.10.1982 г., на квартали - кв. 74, кв. 79, кв. 80, кв. 81, кв. 84, кв. 85, кв. 86, кв. 102, кв. 104, кв. 107, кв. 138, кв. 139, кв. 142, кв. 145, кв. 146, кв. 150, кв. 151 и кв. 175, обхващащи улици – ул. „Одрин”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Томороз”, ул. „Освободител”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Люле Бургас”, ул. „Завоя на Черна”, ул. „Лозенград”, ул. „Враца”, ул. „Дунав” и други.

2. Проектът за Подробен устройствен план /ПУП/, следва да съдържа планове за улична регулация, като същата потвърждава сегашните трасета на улиците по кадастрална карта, както и планове за дворищна регулация във вътрешно квартални пространства, поставяйки вътрешно регулационните граници в съответствие с имотните /кадастрални/ такива.

3. Възлага на кмета на Община Козлодуй да предприеме действия по процедиране на изработването на проект за подробен устройствен план /ПУП/ за квартали - кв. 74, кв. 79, кв. 80, кв. 81, кв. 84, кв. 85, кв. 86, кв. 102, кв. 104, кв. 107, кв. 138, кв. 139, кв. 142, кв. 145, кв. 146, кв. 150, кв. 151 и кв. 175, обхващащи улици – ул. „Одрин”, ул. „Александър Стамболийски”, ул. „Томороз”, ул. „Освободител”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Люле Бургас”, ул. „Завоя на Черна”, ул. „Лозенград”, ул. „Враца”, ул. „Дунав” и други.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

По т. 6 от дневния ред: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 1, ал.2 и ал. 3 от ЗУТ и § 123, ал. 1 от ЗИД на ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 267

 1. Одобрява техническо задание за изработването на проект за Общ устройствен план (ОУП) на община Козлодуй.
  1. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 

По т. 7 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 268

 1. Дава предварително съгласие на „Космо България Мобайл” ЕАД, гр. Козлодуй за преминаване на трасе на електропровода и неговите сервитути през земи от общински поземлен фонд на територията на община Козлодуй.
 2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението в съответствие с изискванията на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 8 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 44, ал. 1, т. 3 и чл. 61 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 269

 1. Допълва Приложение № 2 към Годишната програма за 2013 г. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с учредяване отстъпено право на строеж върху терен с идентификатор 37798.512.192 с площ 15 кв.м., находящ се в гр. Козлодуй, кв. 49, южно от бл. 61 с предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване: за гаражи.
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот при първоначална цена съгласно Приложение № 3 към Наредба № 4/2008 г. на ОбС Козлодуй.
  1. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 


По т. 9 от дневния ред:

По предложение на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 270

Да се предостави под наем част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Мир”, гр. Козлодуй – съставляващ помещение с площ 100 кв. м. с предназначение за клубно - спортни дейности за срок от 3/три/ години.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 15, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 271

 1. Да се предостави под наем част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Мир”, гр. Козлодуй – съставляващ помещение с площ 100 кв. м. с предназначение за клубно - спортни дейности за срок от 3/три/ години
 2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата на ОДЗ „Мир”, гр. Козлодуй – съставляващ помещение с площ 100 кв.м. с предназначение за клубно - спортни дейности за срок от 3/три/ години, по цена съгласно Приложение № 1, т. 4 от Наредба № 4/2008г.на ОбС, Козлодуй.

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 10 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй


ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 272


1. Община Козлодуй, като собственик на недвижим имот, представляващ дворно място с площ от 1020 кв.м., находящ се в строителните граници на с. Бутан, община Козлодуй, УПИ IV № 354, квартал 180 не приема да закупи от Искра Трифонова Иванова построената в общинския имот жилищна сграда с площ 60 кв. м., на която тя е собственик, съгласно НА № 178, том VII, рег. № 8132, дело № 639 от 2010 г.

2. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй да уведоми Искра Трифонова Иванова за взетото решение

Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска, и Венцислав Горанов;

„ПРОТИВ” – няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема. 

По т. 11 от дневния ред: 

Не се разгледаха други материали. 

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ 

/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/ 

/КАМЕЛИЯ МАРИНОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26 - Текуща страница
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи