ПРОТОКОЛ № 27

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л

№ 27

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЮНИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

            Днес, 25.06.2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха: Марийка Костова, Тинко Съйков и Биляна Стояновска.

            Присъстваше и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Димитър Попов – зам.-кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец, Петко Петков – кмет на с. Гложене и Ивайло Иванов кмет на с. Бутан.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-58/12.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Поемане на дългосрочен общински дълг чрез провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне дългосрочни кредитни услуги за финансиране на одобрени проекти на община Козлодуй по Оперативните програми на РБългария за периода 2007-2013 год. и за периода 2014 - 2020 год. „Програма за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 г., Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 – 2013 год. и за периода 2014 - 2020 г., „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год., както и за проекти, финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци”.
 3. 410-03-64/14.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на Запис на заповед от Община Козлодуй в полза на Министерството на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаваща авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (ДПБФП) №BG161PO001/5-03/2013/004 от 13.06.2013 год. с предмет: „Изработване на Интегриран план за градско възстанояване и развитие на град Козлодуй”, сключен между Договарящия орган на Оперативна программа „Регионално развитие” 2007-2013 година и Община Козлодуй по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/004 от 13.06.2013 год. „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година.
 4. 410-03-59/13.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Даване на предварително съгласие на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй във връзка с последваща процедура по чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ за допускане и изработване на ПУП-ПП по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за определяне на трасе и сервитути на дублиращ тръбопровод за допълнителна подпитка от шахтови помпени станци /ШПС 1-6/ до бризгални басейни на енергоблокове V и VI, разположен в землището на гр. Козлодуй.
 5. 410-03-60/14.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешаване по искане на заинтересуваните лица - ДП РАО, изработването на проект за подробен устройствен план /парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за изместване на участък от питеен водопровод, и участък от напоителен канал преминаващ през площадка „Радиана”, местност „Старите лозя” в землището на с. Хърлец.
 6. 410-03-62/14.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Вземане решение за даване на предварително съгласие за учредяване право на строеж върху имот, публична общинска собственост и вземане на решение за промяна предназначението на имота за целите на „МВЕЦ Гложене” ЕООД.
 7. 410-03-63/14.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй в частта за местни дейности от събрани собствени приходи от общинските училища в община Козлодуй съгласно Наредба № 6 за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на Народната просвета.
 8. 410-03-65/17.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разваляне на договор за замяна с цел възстановяване на земеделски земи предоставени в полза на община Козлодуй от Пламен Иванов Барбов.
 9. 410-03-61/14.06.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие да се извърши замяна на земеделски земи между община Козлодуй и ползватели по одобрена Кадастрална карта по § 4а и § 4б ПЗР ЗСПЗЗ.
 10. 410-02-41/18.06.2013 г. – Докладна записка от Мая Занева – председател на общински съвет, Козлодуй относно: Опрощаване на публични вземания на Николай Маринов Пачев.
 11. Други.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:

Изказвания направиха общинските съветници Невелин Найденов, Ангел Лалюв, Цоло Цолов и Ивайло Иванов - кмет на с. Бутан.

Питане към кмета на Община Козлодуй за недостига на питейната вода в село Бутан направи Невелин Найденов.

Кметът Р. Маноев обясни, че последната среща с представителя на „ВиК” Ал. Симеонов, в присъствието на общинския съветник Николай Петков и кмета на с. Бутан Ивайло Иванов е проведена на 25. 06. 2013 год. и ситуацията с водата не е толкова критична. Почистени са експлоатираните кладенци, монтирани са по-мощни помпи и така дружеството осигурява по 2 куб. м. вода на абонат на ден. Кметът Р. Маноев подчерта и необходимостта от коректност от страна на жителите на село Бутан.

По т. 2 от дневния ред:

Изказване направи Цоло Цолов, който предложи от основанията в предложението на Румен Маноев – кмет на община Козлодуй да отпадне позоваването на чл. 5 от ЗОД.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 273

Приема да отпадне позоваването на чл. 5 от ЗОД.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението се приема.

           

По предложение на Цоло Цолов за поемане на дългосрочен дълг след провеждане на местен референдум.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 274

Общинският съвет да приеме решение за поемане на дългосрочен дълг след провеждането на местен референдум.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Предложението не се приема.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 40 от Закона за общинските бюджети и чл. 3, чл. 4, т.1,чл. 17 от Закона за общинския дълг, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственос

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 275

I. Приема предложението на Кмета на Община Козлодуй за поемане на дългосрочен общински дълг чрез провеждане на процедура по ЗОП с предмет: „Избор на финансова институция за предоставяне дългосрочни кредитни услуги за финансиране на одобрени проекти на община Козлодуй по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год., „Програма за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.; Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.; „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год., както и за проекти, финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци”, при следните параметри:

1. Максимален размер на дълга – 5 000 000.00 (пет милиона) лева (кредитен лимит)

2. Валутата на дълга – български лева (BGN),

3. Вид на дълга – съгласно чл. 4, т. 1 от ЗОД, дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем (кредитен лимит), който ще бъде използван за финансиране на допустими разходи по договори за безвъзмездна финансова помощ по проекти по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.;„Програма за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.; Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.; „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год., както и за проекти финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци”, както и за финансиране на собствения принос на общината по определени проекти от кредитна институция, съгласно Рамково споразумение за предоставяне на кредитни услуги и сключване на допълнителни договори за кредит.

4. Начин на обезпечаване – залог върху бъдещи вземания по договорите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми на РБългария за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.,„Програма за развитие на селските райони” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.; Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год.; „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България” за периода 2007 - 2013 год. и за периода 2014 - 2020 год., както и за проекти финансирани по Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци” и залог върху бъдещи собствени приходи на Община Козлодуй, съгласно определението по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗОБ.

5. Източник на погасяване на главницата – чрез плащания от Управляващите органи и съобразно условията и сроковете на съответния договор за безвъзмездна финансова помощ и от собствени средства на Общината.

6. Източници на погасяване на лихви, такси и комисионни - „Резервен фонд”, съгласно чл. 14 от ЗОБ по бюджета на Община Козлодуй за 2013 г., а за следващите години суми по бюджета на община Козлодуй.

7. Крайният срок за погасяване е в рамките на срока за изпълнение на поръчката, до 48 (четиридесет и осем) месеца, считано от датата на подписване на Рамковото споразумение за предоставяне на кредитни услуги. Срокът за изпълнение на всяка конкретна поръчка и срокът за погасяване се определя с допълнителни договори за кредит между страните.

8. Лихвен процент по кредита – годишна лихва, формирана от сбора на основния лихвен процент (ОЛП), определен от БНБ за съответния период от ползването на кредитите и надбавка, съгласно офертите на участниците, която надбавка общо не може да бъде повече от 7 (седем) пункта годишно.

9. Наказателна надбавка по кредита – съгласно офертите на участниците, но не повече от 4 (четири) пункта наказателна надбавка годишно – при нарушаване на срока за погасяване на вноска по главницата или при пресрочена изискуемост на кредита

10. Такси и неустойки в следния размер:

 • Еднократна такса за управление по предоставеното финансиране (кредита) – до 0.25% (нула цяло двадесет и пет процента) годишно върху размера на кредитите.
 • Такса за ангажимент върху неизползваната част от предоставеното финансиране (кредита) – 0% (нула процента) върху размера му годишно.
 • Неустойка върху начислената, но неплатена лихва, до окончателното и

издължаване – начислените, но неплатени в срок лихви по кредита – до 10% (десет процента) годишно.

 • Еднократна такса за предварително проучване и изготвяне на становище по кредитите – нула лева.
 • Еднократна такса за предсрочно погасяване на кредит 0% (нула процента) от размера на дълга към датата на погасяването.

            II. Възлага на кмета на общината да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране, при посочените условия.

            Гласували поименно 17 общински съветници, в т.ч.

„ЗА” – 11 – Мая Занева, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Борис Солунски, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6 – Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Васил Стоянов, Юлиян Симов и Невелин Найденов.

            Решението се приема.

            По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с т. 4.2. от чл. 4 Плащания, техническо и финансово отчитане” от Специалните условия на ДПБФП и т. 13.4. от чл. 13 Плащания” от Общите условия на ДПБФП, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 276

 1. Упълномощава Кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в размер на 500,00лева, (шестдесет и шест хиляди и петстотин лева и нула стотинки) за обезпечаване на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/004от 13.06.2013 год. с предмет: „Изработване на Интегриран план за градско възстанояване и развитие на град Козлодуй„”, сключен между Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година и Община Козлодуй по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/004 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 година.
 2. Разрешава поемане на задължението посочено в Записа на заповед със срок за предявяване за плащане – до 13.04.2015 година (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ).

            Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет, Козлодуй, проведено на 25. 06. 2013 год , Протокол № 27, т 3, от дневния ред по доклад № 410-03-64/ 14. 06. 2013 год. при кворум от 18 /осемнадесет/ общински съветници и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с гласа „за" – 18, „против" - няма, „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет, Козлодуй.

            Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Борис Солунски, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков, и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

           

            По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и последваща процедура по чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ, съгласно чл. 125 от ЗУТ, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по устройство на територията, строителството и екология,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 277

            1.Дава предварително съгласие на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй във връзка с последваща процедура по чл. 124а, ал. 4 от ЗУТ за допускане и изработване на ПУП-ПП по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за определяне на трасе и сервитути на дублиращ тръбопровод за допълнителна подпитка от шахтови помпени станци /ШПС 1-6/ до бризгални басейни на енергоблокове V и VI, разположен в землището на гр. Козлодуй.

2.Съгласно изискваниятана чл. 125 от ЗУТ, съгласува Техническо задание за проектиране на ПУП-ПП за определяне на трасе и сервитути със скици и регистри за отразяване на сервитутна зона на авариен напорен тръбопровод от ШПС /Шахтови помпени станции/ до бризгални басейни.

3.Определя срока на валидност на предварителното съгласие на 1 /една/ година от влизане в сила на настоящето решение.

4. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 5 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 от ЗУТ, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становища на ПК по устройство на територията, строителството и екология, ПК по земеделие и горско стопанство

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 278

1. Разрешава по искане на заинтересуваните лица – ДП РАО, изработването на проект за подробен устройствен план /парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за изместване на участък от питеен водопровод, преминаващ през площадка „Радиана”, местност “Старите лозя” в землището на с. Хърлец, през общински поземлени имоти, както следва:

1.1. Трасе на новопроектиран водопровод

- землище с.Хърлец – п. имот № 0.141/полски пътища/;

2. Разрешава по искане на заинтересуваните лица – ДП РАО, изработването на проект за подробен устройствен план /парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за изместване на участък от напоителен канал, преминаващ през площадка „Радиана”, местност “Старите лозя” в землището на с. Хърлец, през общински поземлени имоти, както следва:

2.1. Трасе на напорен тръборпод

- землище гр. Козлодуй – п. имот № 193.60 /напоителен канал/; № 191.79 /исторически паметници и места/;

- землище с.Хърлец – п. имот № 0.245/местен път/; № 0.246/пасища, мери/;

2.2. Трасе на открит канал

- землище с. Хърлец – п. имот № 0.139; № 0.221; № 0.301; № 0.302; № 0.312; № 0.318; № 0.321/полски пътища/;

3. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданията по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план, за изместване на участък от питеен водопровод, преминаващ през площадка „Радиана”, местност “Старите лозя” в землището на с. Хърлец, и за изместване на участък от напоителен канал, преминаващ през площадка „Радиана”, местност “Старите лозя” в землището на с. Хърлец.

4. Съгласно чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ дава предварително съгласие за изграждането на трасета на техническата инфраструктура върху описаните общински имоти.

5. Решението на Общинския съвет да се разгласи с обявление, което да се постави на определените за това места в сградата на общината, кметство с.Хърлец, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и да се публикува на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

6. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 6 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 29 от ЗОЗЗ, чл. 62, ал. 2 от ЗЕ, чл. 37, ал. 4 от ЗОС и чл. 44, ал. 1, т. 3 и чл. 55, ал. 1 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становища на ПК по устройство на територията, строителството и екология, ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, ПК по земеделие и горско стопанство

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 279

/отм. с реш. № 21 от 19.08.2013 г. на Административен съд гр. Враца/

1. Дава предварително съгласие за учредяване възмездно право на строеж върху имот № 000291, публична общинска собственост, представляващ пасище, мера с площ 39,434 дка, находящ се в землището на с. Гложене, м. „Ливадето” на „МВЕЦ Гложене” ЕООД.

2. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на горецитирания имот от пасище, мера за неземеделски нужди - изграждане на МВЕЦ, последвано от промяна на статута на имота от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

3. Възлага на кмета на община Козлодуй да сключи предварителен договор за учредяване право на строеж за изграждането на площадков енергиен обект в имот № 000291 с площ 39,434 дка, находящ се в землището на с. Гложене, м. „Ливадето”.

4. Определя срок на предварителното съгласие за учредяване възмездно право на строеж и предварителното съгласие за промяна предназначението на горецитирания имот 3 /три/ години.

5. Разноските по промяна предназначението на горецитирания имот са за сметка на заинтересованата страна „МВЕЦ Гложене” ЕООД.

            Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Борис Солунски, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков, и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 280

 1. Дава съгласие, да се актуализира приетия с решение № 227 от протокол № 23/ 26.02.2013 год. бюджет на община Козлодуй за 2013 г. със сумата от549 /деветдесет и четири хиляди петстотин четиридесет и девет/ лв., с която сума се увеличава бюджетът на Общината, като:

1.1.          Увеличава годишния план на местните приходи по бюджета на Община Козлодуй със сумата 94 549 лв. за сметка на увеличение на прихода по приходни параграфи, както следва:

§24-05 „Приходи от наем на имущество” със сумата от 812 лв.

§24-06 „Приходи от наем на земя” със сумата от 93 737 лв.

1.2.          Увеличава годишния план на разходите по бюджета на Община Козлодуй със сумата от 94 549 лв. в частта за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи – Функция „Образование”, дейност 322 „Общообразователни училища”, както следва:

1.2.1.     СОУ „Христо Ботев” – гр. Козлодуй

§10-30 „Текущ ремонт”- 94 151 лв.

1.2.2.     СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

§10-20 „Разходи за външни услуги”- 398 лв.

2. Възлага на Кмета на общината изпълнение на решението и актуализация на плана на бюджета на Общината както в приходната, така и в разходната му част.

            Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Борис Солунски, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков, и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 8 от дневния ред:

            На основание чл. 90, ал. 1, т. 2 от ПОДОСНКВОА и становища на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението, ПК по финанси, бюджет и общинска собственост и ПК по земеделие и горско стопанство

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 281

            1. Отлага вземането на решение по внесеното предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разваляне на договор за замяна с цел възстановяване на земеделски земи, предоставени в полза на община Козлодуй от Пламен Иванов Барбов. Основанието е, че молбата на Пламен Иванов Барбов касае разваляне на договора за замяна изцяло, а предложението касае частично разваляне на договора, за което липсва изразено писмено съгласие от молителя.

 1. Възлага на кмета на община Козлодуй да изиска писмено съгласие за разваляне на договора по отношение на имота, чието владение е отстранено и възстановяване на имоти № 251030 с площ 6,572 дка, № 202011 с площ 4,384 дка, № 306020 с площ 3,603 дка, № 228012 с площ 3,571 дка, находящи се в землището на гр. Козлодуй и парично обезщетение за разликата в стойността на имотите в размер на 3109.00 лв..

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

            По т. 9 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 и следващите от ЗОС и във връзка с § 4а, § 4б от ПЗР ЗСПЗЗ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 282

            1. Дава съгласие да се извърши замяна между Община Козлодуй и следните ползватели, по одобрена Кадастрална карта на § 4, на следните земеделски земи:

1.1. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.18 с площ 1281 м2, в местността „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателят наследникът на Тодор Петков Гелев - Владимир Тодоров Петков предоставя в замяна 1200 м2.

            1.2. Община Козлодуй предоставя поземлен имот с идентификатор № 37798.509.443 с площ 2455м2, в местността „Крушов баир”, гр. Козлодуй, а ползвателят Елеонора Владимирова Евстатиева предоставя в замяна 2300м2.

            2. Възлага на кмета на Общината изпълнение на решението.

            Гласували поименно 16 общински съветници, в т.ч.

            „ЗА” – 16 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Людмил Маринов, Юлиян Симов, Недялко Мишовски, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Борис Солунски, Невелин Найденов, Юлиян Йорданов, Симеон Симеонов, Николай Петков, и Венцислав Горанов;

            „ПРОТИВ” – няма;

            „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 10 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и становище на ПК по етика, молби, жалби и предложения на гражданите

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 283

            1. Не подкрепя молбата на Николай Маринов Пачев от гр. Козлодуй до Администрацията на Президента на РБългария за опрощаване на публични вземания към община Козлодуй.

            2. Възлага на председателя на Общинския съвет комплектуване на преписката и изпращането й в Администрацията на Президента.

ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Решението се приема.

            По т. 11 от дневния ред:

            Не се разгледаха други материали.

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        /МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/

                        /КАМЕЛИЯ МАРИНОВА/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

СНЕЛ ПРЕПИСА: /п/

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/

 

 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27 - Текуща страница
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи