Архив на Наредби на Общински съвет

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на Община Козлодуй, приета с реш. № 485 по прот. № 53 от 05.07.2018 г., в сила от 16.07.2018 г.
Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения с реш. № 279 по прот. № 29/30.03.2017 г. на Общински съвет

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения с реш. № 51 по прот. № 5/07.01.2016 г. на Общински съвет - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения от 10 Декември 2015 г. - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2002 г.- отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения от 15 Декември 2008г. - отменена

 


НАРЕДБА №2 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №2 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2011 г. - отменена

 


НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй с изм. и доп. с решение № 334 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. изм. с решение № 175 по протокол № 20/27.10.2016 г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31.01.2012г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г.

 


НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 28.11.2019г.
Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 16.05.2019г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения от 05.07.2018г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 22.04.2018г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения от 18.10.2017г.

Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй от м. Октомври 2017г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Май 2017 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Март 2017 г.Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Юни 2014 г.
Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от м. Октомври 2012

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. - приложения

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. - изменения в приложенията

 


НАРЕДБА №5 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от м.Август 2019г.
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. ноември 2013г
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г
 

Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Май 2009г
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г.

 Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от 22.04.2018 г. - отменена


НАРЕДБА №6 ЗА ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Наредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г. - с изменения и допълнения от м. Май 2005г .
Наредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г.

 


 НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 7 на Общински съвет, Козлодуй от м. декември 2005 г. с изменения и допълнения от 26.10.2018 г.
Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г. с изменения и допълнения от 11.01.2018 г.

Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2015г.

Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г.

 


НАРЕДБА №8 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Наредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2001 г.

Наредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г.

 


НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №9 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2001 г. - отменена

 


НАРЕДБА №10  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗУТ)


Наредба за изменение на Наредба № 10 на Общински съвет Козлодуй с изм. с решение № 338 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2015 г.

Наредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. - отменена

 


НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменения и допълнения от 10.12.2020 г.
Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменение от 30.12.2019 г.

Наредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменение от 26.10.2018 г.
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от
м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 31.05.2018г. 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 05.09.2017г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет с изм. и доп. с решение № 336 и № 337 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 31 Май 2017г. 

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 15 Декември 2016г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения от 10 Декември 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Юни 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Януари 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Декември 2013г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. с изменения и допълнения от м. Февруари 2013 г. 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. с изменения и допълнения от м. Декември 2012 г. 
Наредба №11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г.
НАРЕДБА №12 ЗА ПРИДОБИВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2014 г. - в сила от 11.03.2014 г.

Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2007 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2007 г.

 


НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 25.06.2020 г.
Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 30.12.2019 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 30.01.2019 г.
Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31.10.2017 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 15 Декември 2016г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с допълнения от м. Септември 2016г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от м. Януари 2015г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 17 Декември 2013 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 28 Декември 2012 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31 Януари 2012 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 25 Януари 2011 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 21 Януари 2009 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 13 Януари 2010 г.

 


НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г.

Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012 г.  - отменена


НАРЕДБА №15 ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №15 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. - отменена


НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет с изм. и доп. с решение № 335 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №16 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г.

 


НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2014 г.

Наредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2009 г. - отменена

 


НАРЕДБА №18 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ /ПУБЛИЧНИ/ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №18 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2009 г.


НАРЕДБА №21 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


 Наредба №21 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2016 г. 


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет - Текуща страница
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи