Архив на Наредби на Общински съвет

НАРЕДБА №1 ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 1 на Общински съвет, Козлодуй за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на Община Козлодуй, приета с реш. № 485 по прот. № 53 от 05.07.2018 г., в сила от 16.07.2018 г.
Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения с реш. № 279 по прот. № 29/30.03.2017 г. на Общински съвет

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения с реш. № 51 по прот. № 5/07.01.2016 г. на Общински съвет - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения и допълнения от 10 Декември 2015 г. - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2002 г.- отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. - отменена

Наредба №1 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2008 г. с изменения от 15 Декември 2008г. - отменена

 


НАРЕДБА №2 ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №2 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2011 г. - отменена

 


НАРЕДБА №3 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет, Козлодуй с изм. и доп. с решение № 334 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. изм. с решение № 175 по протокол № 20/27.10.2016 г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31.01.2012г.

Наредба №3 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г.

 


НАРЕДБА №4 ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 28.11.2019г.
Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 16.05.2019г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения от 05.07.2018г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от 22.04.2018г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения от 18.10.2017г.

Наредба за изменение на Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй от м. Октомври 2017г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Май 2017 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Март 2017 г.Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. с изменения и допълнения от м. Юни 2014 г.
Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от м. Октомври 2012

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г.

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г. - приложения

Наредба №4 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. - изменения в приложенията

 


НАРЕДБА №5 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от м.Август 2019г.
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. ноември 2013г
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г
 

Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Май 2009г
Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2005 г.

 Наредба №5 на Общински съвет Козлодуй от м. Ноември 2013г. с изменения и допълнения от 22.04.2018 г. - отменена


НАРЕДБА №6 ЗА ЗАМЯНА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – СОБСТВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА


Наредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г. - с изменения и допълнения от м. Май 2005г .
Наредба №6 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2000 г.

 


 НАРЕДБА №7 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба № 7 на Общински съвет, Козлодуй от м. декември 2005 г. с изменения и допълнения от 26.10.2018 г.
Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г. с изменения и допълнения от 11.01.2018 г.

Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2015г.

Наредба №7 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2005 г.

 


НАРЕДБА №8 ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ


Наредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2001 г.

Наредба №8 на Общински съвет Козлодуй от м. Октомври 2008 г.

 


НАРЕДБА №9 ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №9 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2001 г. - отменена

 


НАРЕДБА №10  ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПО ЧЛ. 196, АЛ. 5 НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА - ЗУТ)


Наредба за изменение на Наредба № 10 на Общински съвет Козлодуй с изм. с решение № 338 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2015 г.

Наредба №10 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. - отменена

 


НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙНаредба № 11 на Общински съвет, Козлодуй от м. март 2012 г. с изменение от 26.10.2018 г.
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от
м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 31.05.2018г. 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 05.09.2017г. 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 на Общински съвет с изм. и доп. с решение № 336 и № 337 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 31 Май 2017г. 

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от 15 Декември 2016г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения от 10 Декември 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Юни 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Януари 2015г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012г. с изменения и допълнения от м. Декември 2013г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. с изменения и допълнения от м. Февруари 2013 г. 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. с изменения и допълнения от м. Декември 2012 г. 
Наредба №11 на Общински съвет за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй 
Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

Наредба №11 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2012 г.
НАРЕДБА №12 ЗА ПРИДОБИВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТА - ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ И ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2014 г. - в сила от 11.03.2014 г.

Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2007 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012г.

Наредба №12 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2007 г.

 


НАРЕДБА №13 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 30.12.2019 г.
Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 30.01.2019 г.
Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31.10.2017 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от 15 Декември 2016г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с допълнения от м. Септември 2016г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения и допълнения от м. Януари 2015г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 17 Декември 2013 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 28 Декември 2012 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 31 Януари 2012 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 25 Януари 2011 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 21 Януари 2009 г.

Наредба №13 на Общински съвет Козлодуй от м. Февруари 2008 г. с изменения от 13 Януари 2010 г.

 


НАРЕДБА №14 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г.

Наредба №14 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. - с изменения и допълнения от м. Март 2012 г.  - отменена


НАРЕДБА №15 ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 


Наредба №15 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г. - отменена


НАРЕДБА №16 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет с изм. и доп. с решение № 335 по протокол № 36/05.09.2017 г., в сила от 12.09.2017 г.

Наредба №16 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2008 г.

 


НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юни 2014 г.

Наредба №17 на Общински съвет Козлодуй от м. Юли 2009 г. - отменена

 


НАРЕДБА №18 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ /ПУБЛИЧНИ/ ОБСЪЖДАНИЯ В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


Наредба №18 на Общински съвет Козлодуй от м. Декември 2009 г.


НАРЕДБА №21 ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


 Наредба №21 на Общински съвет Козлодуй от м. Септември 2016 г. 

Търсене
facebook
 
Харесва ли ви новата визия на сайта?