ПРОТОКОЛ № 28

ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№ 28

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮЛИ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА
НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Днес, 23. 07. 2013 година от 09.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.
В работата взеха участие 18 (осемнадесет) общински съветници.
Отсъстваха: Недялко Мишовски, Юлиян Йорданов и Николай Петков.
Присъстваше и Румен Маноев – кмет на община Козлодуй, Огнемир Симов – кмет на с. Хърлец и Цветан Йорданов – кмет на с. Крива бара.
След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.
Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2. 410-03-76/15.07.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Приемане на нова Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.
3. 410-03-74/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Издаване на Запис на заповед от Община Козлодуй в полза на ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 06/321/01186 от 21.11.2012 год. по мярка 321 за Проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев-1879" гр. Козлодуй", сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция.
4. 410-03-71/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит за финансиране на проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев-1879"- гр. Козлодуй" по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.
5. 410-03-70/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Ползване на банков кредит за финансиране на проект „Изграждане на стадион „Христо Ботев" и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй" по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.
6. 410-03-75/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Даване съгласие Община Козлодуй да кандидатства в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Канализация по ул. „Георги Димитров" в гр. Козлодуй от ревизионна шахта № 14 до съществуваща ревизионна шахта", неразделна част от подобект „Канализация по ул. „Георги Димитров" в гр. Козлодуй" към работен проект „Канализация и водопровод по ул. „Георги Димитров" в гр. Козлодуй"
7. 410-03-78/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешаване по искане на заинтересуваните лица - ДП РАО, изработването на проект за подробен устройствен план /парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутната зона на изместен участък от въздушен електропровод .„ЕЛБА" 20kv от п/ст „Козлодуй", преминаващ през площадка „Радиана", местност „Старите лозя", в землището на с. Хърлец.
8. 410-03-73/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2013 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй Приложение № 3 с имот в гр. Козлодуй.
9. 410-03-72/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Допълнение на годишната Програма за 2013 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй- Приложение № 3 с имот в с. Хърлец.
10. 410-03-69/15.07.2013 г. – Докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01. 01. 2013 – 30. 06. 2013 год.
11. 410-02-47/16.07.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на общински съвет, Козлодуй относно: Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01. 01. 2013 - 30. 06. 2013 г.
12. 410-03-68/12.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Разрешаване за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Христо Ботев", с. Гложене; ОУ „Васил Априлов", с. Хърлец и СОУ „Христо Ботев", гр. Козлодуй за учебната 2013/2014 година.
13. 410-03-79/15.07.2013 г. – Отчет от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Дейности и разходи по програма „Ботеви дни 2013 г".
14. 410-03-80/16.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Промяна в състава на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове към Община Козлодуй.
15. 410-03-77/15.07.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно: Даване на съгласие да се извърши замяна на земеделски земи между община Козлодуй и ползватели по одобрена Кадастрална карта по § 4а и § 4б ПЗР ЗСПЗЗ.
16. Други.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Дневният ред беше приет.

По т. 1 от дневния ред:
Изказване направиха
Д-р. Димитър Ангелов – лекар в ТЕЛК на МБАЛ „Св. Иван Рилски" ЕООД, гр. Козлодуй.
Общинските съветници Невелин Найденов, Любомир Йотов и Юлиян Симов поставиха проблема за недостига на питейната вода в с. Бутан

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 284

1. Възлага на кмета на община Кзлодуй да организира среща през следващата седмица с ръководството на ВиК, Враца в кметство Бутан за търсене на решение на проблема.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред:
По предложение на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22 от ЗУО, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗУО и в изпълнение на чл. 34 от Наредба № 18 за провеждане на обществени/публични обсъждания на нормативни актове в община Козлодуй.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 285

1. Общинският съвет, Козлодуй приема предложения проект на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй.
2. В изпълнение изискванията на чл. 22, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците възлага на председателя на Общинския съвет да организира публично обсъждане на проекта на цитираната наредба, по реда на Наредба № 18 за провеждане на обществени/публични обсъждания на нормативни актове в община Козлодуй.
3. Общественото обсъждане на проект на Наредба № 5 за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Козлодуй да се проведе на 26.08.2013 год. от 16. 30 часа в Заседателната зала на община Козлодуй и определя отговорни служители за организирането му:
- Лора Генова - гл. експерт „Екология и опазване на околната среда".
- Камелия Маринова - гл. експерт „Координация с общинска администрация и организиране дейността на ОбС".
- Наталия Предова - гл. експерт „Административно и информационно обслужване на ОбС".
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма
Решението се приема.

По т. 3 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01186 от 21.11.2012 год. по мярка 321 за проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев 1879" - гр. Козлодуй", сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III" № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121 100 421, идентификационен номер по ДДС № BG 121 100 421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 286

1. Упълномощава кмета на Община Козлодуй да подпише Запис на заповед без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция в размер на 42 900,85 лева (четиридесет и две хиляди деветстотин лева и 85 стотинки) за обезпечаване на 110% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01186 от 21.11.2012 год. по мярка 321 за Проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев-1879" - гр. Козлодуй", сключен между община Козлодуй и ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Козлодуй да подготви необходимите документи за получаване на данък върху добавената стойност след извършено авансово плащане по договор № 06/321/01186 и да го представи пред ДФ „Земеделие"- Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет, Козлодуй проведено на 23. 07. 2013 год., Протокол № 28, т. 3 от дневния ред по доклад № 410-03-74/15. 07. 2013 год. при кворум от 18 общински съветници и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от ЗМСМА поименно гласуване – с 18 гласа „за", „против" – няма и „въздържали се" - няма, и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет, Козлодуй.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ" – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 2, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, във връзка с финансиране на проект „Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев-1879"- гр. Козлодуй" по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 287

1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 35 000,00 лв. /тридесет и пет хиляди лева/, която сума се отрази в бюджета на Общината за 2013 г., като:
1.1. В годишния план на местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви", § 83-12 "Получени дългосрочни заеми от банки в страната" със знак плюс (+) да се отрази сумата 35 000,00 лв /тридесет и пет хиляди лв./.;
1.2. В годишния план на местните приходи на бюджета на общината в раздел IV „Временни безлихвени заеми", §76-21"Предоставени заеми" със знак минус(-) да се отрази сумата 35 000,00 лв. /тридесет и пет хиляди лева/.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяването му по бюджета на общината за 2013 г.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ" – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост, във връзка с финансиране на Проект „Изграждане на стадион „Христо Ботев" и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй" по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 288

1. Дава съгласие Община Козлодуй да ползва банков кредит в размер на 500 000,00 лв. /петстотин хиляди лева/, която сума се отрази в бюджета на Общината за 2013 г., като:
1.1. В годишния план на местните приходи на бюджета на община Козлодуй в раздел V „Операции с финансови активи и пасиви", § 83-12 "Получени дългосрочни заеми от банки в страната" със знак плюс (+) да се отрази сумата 500 000,00 лв./петстотин хиляди лв./;
1.2. В годишния план на местните приходи на бюджета на общината в раздел IV „Временни безлихвени заеми", §76-21"Предоставени заеми" със знак минус(-) да се отрази сумата 500 000,00 лв. /петстотин хиляди лева/.
2. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението и отразяването му по бюджета на общината за 2013 г.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ" – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 289

1. Общински съвет, Козлодуй дава съгласието си Община Козлодуй да кандидатства в ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на проект „Канализация по ул. „Георги Димитров" в гр. Козлодуй от ревизионна шахта № 14 до съществуваща ревизионна шахта", неразделна част от подобект „Канализация по ул. „Георги Димитров" в гр. Козлодуй" към работен проект „Канализация и водопровод по ул. „Георги Димитров" в гр. Козлодуй".
2. Възлага на кмета на община Козлодуй изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 14, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 3.
Решението се приема.

По т. 7 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 5, и ал. 7 от ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 290

1. Разрешава по искане на заинтересуваните лица - ДП РАО, изработването на проект за подробен устройствен план /парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии/ за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутната зона на изместен участък от въздушен електропровод .„ЕЛБА" 20kv от п/ст „Козлодуй", преминаващ през площадка „Радиана", местност „Старите лозя", в землището на с. Хърлец.
2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява заданието по чл. 125, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план, за определяне на трасе и сервитути с регистри за отразяване на сервитутната зона на изместен участък от въздушен електропровод .„ЕЛБА" 20kv от п/ст „Козлодуй", преминаващ през площадка „Радиана", местност „Старите лозя", в землището на с. Хърлец.
3. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 8 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС и чл. 18 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 291

1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2013 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на част от имот, съставляващ помещение с площ 53 кв. м., находящо се в сграда „Гробищен парк", гр. Козлодуй за производствена и търговска дейност -изработка и продажба на надгробни плочи.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, т. 3 към Наредба № 4/2008 год. на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй за срок от 3 /три/ години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ" – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 9 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 292

1. Допълва Приложение № 3 към годишната Програма за 2013 год. за управление и разпореждане с имоти, собственост на община Козлодуй с отдаване под наем на помещение с площ 22 кв.м., находящо се в сграда „Трафопост", с. Хърлец за офис.
2. Възлага на кмета на община Козлодуй да предприеме действия по обявяване на търг с явно наддаване за горецитирания имот по първоначална цена, съгласно Приложение № 1, „За съставните кметства", т. 1 – с. Хърлец, I зона към Наредба № 4/2008 год. на Общински съвет, Козлодуй за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Козлодуй за срок от 3/три/ години.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
Гласували поименно 18 общински съветници, в т.ч.
„ЗА" – 18 – Мая Занева, Борислав Борисов, Цоло Цолов, Марийка Костова, Анатолий Абаров, Людмил Маринов, Васил Стоянов, Юлиян Симов, Марин Стефанов, Ангел Лалюв, Йосиф Петков, Любомир Йотов, Тинко Съйков, Борис Солунски, Невелин Найденов, Симеон Симеонов, Биляна Стояновска и Венцислав Горанов;
„ПРОТИВ" – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 10 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, и в изпълнение на чл. 127 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинската администрация, мотивирана докладна записка от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 293

1. Приема Отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет, Козлодуй за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 год.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 17, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 11 от дневния ред:
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинската администрация и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 294

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет, Козлодуй и неговите комисии за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 г.
2. Възлага на председателя на Общинския съвет да публикува Отчета на интернет страницата на общината.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 16, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 12 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 295

1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев", с. Гложене; ОУ „Васил Априлов", с. Хърлец и СОУ „Христо Ботев", гр. Козлодуй за учебната 2013/2014 г., както следва:

ОУ „Христо Ботев", с. Гложене
- II а клас – 14 ученици;
- II б клас – 14 ученици;
- III а клас - 15 ученици;
- III б клас – 15 ученици;
- VI а клас – 16 ученици;
- VI б клас - 16 ученици.

ОУ „Васил Априлов", с. Хърлец
- I а клас – 14 ученици;
- VII а клас – 17 ученици;
- VIII а клас – 17 ученици.

СОУ „Христо Ботев", гр. Козлодуй
- VII б клас – 11 ученици.
2. За функционирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти.
3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 16, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма.
Решението се приема.

По т. 13 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК по финанси, бюджет и общинска собственост

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 296

1. Приема Отчет за дейности и разходи по Програма „Ботеви дни 2013".
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 12, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 5.
Решението се приема .

По т. 14 от дневния ред:
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, във вр. чл. 16 от Правилника за прилагането му, мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй и становище на ПК законност, законосъобразност на актовете на ОбС и общинската администрация, спазване на обществения ред и безопасност на движението

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 297

1. Приема да бъде извършена промяна в състава на Местната комисия към община Козлодуй по ЗУПГМЖСВ, като на мястото на Татяна Василева Кашева – Риждова да бъде включена Петя Пламенова Иванова-Николова-юрисконсулт в Дирекция „Правно, нормативно, административно и информационно обслужване", която да е и председател на комисията.
2. Решението да бъде предоставено на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване промяната в състава на местната комисия към община Козлодуй и нейния председател.
3. Възлага на председателя на Общински съвет, Козлодуй изпълнение на решението.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 16, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" –няма.
Решението се приема .

По т. 15 от дневния ред:
По предложение на Борислав Борисов и на основание чл. 90, ал. 1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинската администрация

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА
РЕШЕНИЕ № 298

1. Отлага вземането на решение за даване на съгласие за извършване замяна на земеделски земи между община Козлодуй и ползвателите Крум Маринов Крумов и Красимир Иванов Маринов, по одобрена Кадастрална карта по § 4а и § 4б ПЗР ЗСПЗЗ.
2. Комисия в състав: Любомир Йотов, Цоло Цолов, Марин Стефанов и Анатолий Абаров да изясни всички обстоятелства по преписката и внесе писмено становище в Общинския съвет за законосъобразност.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА" – 18, „ПРОТИВ" – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" –няма.
Решението се приема .

По т. 16 от дневния ред:
Не се разгледаха други материали.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
/МАЯ ЗАНЕВА/

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/КАМЕЛИЯ МАРИНОВА/


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28 - Текуща страница
 134. ПРОТОКОЛ № 29
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи