Екип

Дирекция „Обществени поръчки и проекти”

Екипът се състои от:

1. Директор на дирекция - Ирена Кирилова-Попова 
тел. (0973)85 865, email: IGKirilova-Popova@kozloduy.bg


2. Главен експерт "Международни програми и проекти" - Лили Виделова
тел. (0973)85 819, email: LEVidelova@kozloduy.bg


3. Главен експерт "Оперативни програми" - Елена Трифонова
тел. (0973)85 819, email: ECTrifonova@kozloduy.bg


4. Главен експерт "Обществени поръчки" - Цветанка Трайкова
тел. (0973)85 812, email: CCTraykova@kozloduy.bg


5. Главен експерт „Обществени поръчки” - Цветанка Петрова
тел. (0973)85 854, email: CIPetrova@kozloduy.bg

6. Главен експерт "Оперативни програми и проекти" - Кристин Иванова
тел. (0973)85 812, email: KIIvanova@kozloduy.bg


7. Главен експерт „Обществени поръчки” - Мария Коцева
тел. (0973)85 854, email: MMKoceva@kozloduy.bg

 

8. Младши експерт „Обществени поръчки” - Мария Цонева
тел. (0973)85 854, email: MOConeva@kozloduy.bgОсновни функции на дирекцията
Дирекция ”Обществени поръчки и проекти”
1. Проучва възможности, процедури и срокове за участие с проекти, които се финансират от национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други международни донори и източници на финансиране;
2. Разработва общински проекти, финансирани от структурни и кохензионен фонд, национални и международни програми и фондове;
3. Събира, анализира и представя ежедневно на директора на дирекция информация за национални и международни програми и структурни фондове, свързани с общинската администрация;
4. Поддържа вътрешната кореспонденция на общината, свързана с реализацията на проекти и програми;
5. Изпълнява и други задачи, свързани както с преките задължения така също и с отговорности на Общината, възложени от кмета и носи отговорност за изпълнението им;
6. Предоставя информация на кмета, зам.-кметовете, секретаря и директорите на дирекции по компетентност.
7. Съдейства, в тясно сътрудничество с експерта “Връзки с обществеността”, за осъществяване на международни връзки за сътрудничество и обмен на Общината;
8. Коректно и своевременно събира, обработва и систематизира документи и информация за текущите и актуални процедури за подаване на проектопредложения с източник на финансиране: национални програми, кохензионен и структурни фондове на Европейския съюз, други международни програми и донори, и представя информацията на директора на дирекция и всички заинтересовани структури свързани с общинската администрация;
9. Разработва, участва в управлението и отчитането на проектите;
10. Оказва своевременна методическа помощ на съставните кметства, неправителствени организации и други външни институции за правилното разработване и оформяне на документацията по участие в проекти.
11. Разработва проекти с регионални измерения за общината по политиката на Европейския съюз за икономическото и социално сближаване на страните вътре в рамките на общността;
12. Организира създаването на база данни с информационни ресурси за осигуряване на работата по проекти и програми;
13. Установява нови контакти с общини от страни, членки на ЕС и международни организации за съвместно участие в проекти и програми с външно финансиране;
14. Поддържа вътрешна и международна кореспонденция на общината свързана с реализацията на проекти и програми;
15. Към дирекцията, при необходимост, се привличат със заповед на кмета на общината, или негов ресорен заместник за определен период от време и за определена дейност, служители от другите звена на администрацията и/или външни експерти, които работят под прякото ръководство на директора на дирекцията.
16. Отговаря за правилното прилагане на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
17. Отговаря за подготовката на всички необходими документи за откриване на процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП);
18. Отговаря за спазване на всички срокове по ЗОП по отношение подготовка, обявяване, съобщаване на всички административни актове по ЗОП;
19. Участва, организира и контролира дейността на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на оферти и подготовката на протоколи на комисиите;
20. Изготвя и следи за подготовката на документацията за възлагане на процедури по реда на ЗОП.


 1. Основна рубрика: Проекти
 2. 2
 3. Текущи проекти
 4. Екип - Текуща страница
 5. Проект “Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда, гр. Козлодуй”
 6. Проект “Цветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграция на децата от община Козлодуй”
 7. Проект „Координиране и подпомагане на модернизацията на обществените здравни услуги в областите Долж и Враца“
 8. Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй, Община Козлодуй, Област Враца” І- ви етап – ул. „Хаджи Димитър” от кръстовището на ул. „Христо Ботев” до кръстовището с ул. „Освободител” и ул. „Ломска ”
 9. Регионална програма за заетост и обучение
 10. Национална програма „Помощ за пенсиониране”
 11. Проект „Осигуряване на топъл обяд в град Козлодуй, община Козлодуй”
 12. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради в гр. Козлодуй"
 13. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Начално училище „Васил Левски”, гр. Козлодуй; столовата на Средно общообразователно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй и сградата на Обединен детски комплекс, гр. Козлодуй”
 14. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” град Козлодуй”
 15. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска служба „Земеделие”, гр. Козлодуй”
 16. Проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административни сгради на Общинска администрация, гр. Козлодуй”
 17. Проект „Бюджетна линия за повишаване на административния капацитет на служителите на Община Козлодуй”
 18. Проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“
 19. Проект “Оборудване и обзавеждане на Обществена трапезария в град Козлодуй”
 20. Проект \\"Подкрепа за достоен живот"
 21. Проект „Нови възможности за грижа”
 22. Проект “Изграждане на стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация на спортен комплекс в с. Бутан, общ. Козлодуй”
 23. Програма \\"Клио"
 24. Проект „Обучения и заетост за младите хора”
 25. “Благоустрояване пространството източно от Читалище “Христо Ботев” в гр.Козлодуй
 26. “Общински покрит пазар в гр.Козлодуй”
 27. “Изграждане, ремонт и реконструкция с промяна на предназначението на Туристическа хижа”, гр.Козлодуй – в “Център за отдих, свободно време и спорт”
 28. Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект „Социални жилища” кв.Янтра, упи І кв. 2гр.Козлодуй
 29. „Защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до отоплителна централа Козлодуй” гр.Козлодуй
 30. Обслужваща инфраструктура на защитно съоръжение в зоната на комплекс „Рай” до отоплителна централа гр.Козлодуй
 31. „Реконструкция на читалище „Христо Ботев” в гр.Козлодуй, ІІ-ри етап „Салон и сцена”, упиІІІ кв.248 гр.Козлодуй
 32. Проект “Възстановяване елементите на уличното пространство на улици \\"Христо Ботев\\" и \\"Радецки\\", гр. Козлодуй”
 33. Проект „Сценично оборудване сцена и довършване на читалня в Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”
 34. Проект „Съвместно управление и превенция на наводненията между Община Козлодуй и Община Калафат от двете страни на река Дунав”
 35. “Доставка на детски съоръжения за детски площадки”
 36. “Доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй” 
 37. “Почистване и обособяване на зона за спорт и отдих в междублоково пространство в Жилищен комплекс 3 – Юг, град Козлодуй”
 38. “Изграждане на хандбално игрище с изкуствено тревно покритие и трибуни в с. Гложене”
 39. “Изграждане на канализационен колектор VIA в участъка от бл. 32 до Отоплителна централа в гр. Козлодуй”
 40. ”Ремонт на Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Бутан”
 41. „Създаване и функциониране на услугата “Защитено жилище” за възрастните хора с интелектуално изоставане”
 42. „Създаване и функциониране на комплекс за социални услуги на деца и семейства в риск в Община Козлодуй”
 43. “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Козлодуй”
 44. “Грижа и подкрепа за хората в неравностойно положение”
 45. „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй” – Община Козлодуй
 46. „Подготовка на проект за управление на отпадъците в община Козлодуй – регион Оряхово”
 47. Проект „Ремонт, обновяване, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпът за хора с увреждания на: 1. ОДЗ „Радост” - с. Гложене и 2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий – с.Бутан” в община Козлодуй”
 48. “Община Козлодуй – ефективна, ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на потребителите”
 49. “Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 127, 255, 256, 257 и 258 в гр. Козлодуй”
 50. “Трансграничен модел за природна консервация и устойчиво използване на природните ресурси по поречието на река Дунав”
 51. Проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Козлодуй и Мизия”
 52. “Създаване на горски култури чрез залесяване на неземеделски земи на територията на община Козлодуй”
 53. Източник на финансиране:
 54. “Ремонт и реконструкция на Народно читалище храм – паметник “Христо Ботев 1879” – гр. Козлодуй”
 55. „Благоустрояване на зона за отдих в община Козлодуй – създаване на зелена, сигурна и достъпна среда за нас и децата ни!”
 56. „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Козлодуй”
 57. Закриване на съществуващо сметище за ТБО в град Козлодуй
 58. В процес на разработка и оценка
 59. "И аз имам семейство"
 60. Община Бекет, Република Румъния
 61. гр. Уайтхевън, област Западна Кумбрия, Великобритания
 62. Побратимени градове
 63. Членство в международни организации
 64. Реализирани проекти
 65. ПРОЕКТИ - СПИСЪК
 66. Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Козлодуй
 67. Проект “Канализация по ул. “Георги Димитров” в гр. Козлодуй”
 68. Проект „Приеми ме 2015”

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи