ПРОТОКОЛ № 29

                                                   П Р О Т О К О Л                               ПРЕПИС!

№ 29

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ, ПРОВЕДЕНО

НА 26 АВГУСТ 2013 ГОДИНА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА

НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

            Днес, 26.08.2013 година от 17.30 часа се проведе заседание на Общински съвет, Козлодуй.

            В работата взеха участие 17 (седемнадесет) общински съветници.

            Отсъстваха Борислав Борисов, Юлиян Йорданов, Йосиф Петков и Ангел Лалюв.

            Присъства и Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй.

            Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет обяви, че е настъпила промяна в състава на Общинския съвет и покани Адриана Добрева – председател на Общинска избирателна комисия да връчи удостоверението на новоизбрания общински съветник. Председателят на ОИК посочи, че с решение231 от 24.08.2013 г. на ОИК, Козлодуй, съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, са прекратени пълномощията на общинския съветник Борис Димитров Солунски и по аргумент на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА е обявен за избран следващият в листата на КП „ГЕРБ ПРОЕКТ ПРОМЯНА.BG” Марин Величков Вълчев, след което му връчи удостоверението. На основание чл. 30, ал. 9 от ЗМСМА общинският съветник положи клетва и подписа клетвения лист по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗМСМА.

            След проверка на кворума заседанието беше открито и ръководено от Мая Занева – председател на ОбС, Козлодуй.

            Внесено беше предложение за включване на нова точка 4 в дневния ред, както следва:

            4. 410-03-84/26.08.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно:Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2013/2014г.

            Досегашната точка 4 става точка 5.

            На основание чл. 67 от ПОДОСНКВОА

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 299

            1. Включва нова точка 4 в дневния ред:

               4. 410-03-84/26.08.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно:Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2013/2014 г.

            2. Досегашната точка 4 става точка 5.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

 

            Общински съвет, Козлодуй гласува следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани, на основание чл. 66, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. 410-03-83/14.08.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй относно: Изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Мрежа за техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в землището на с. Бутан, Община Козлодуй, Област Враца”, съгласно приложена схема и опис на засегнатите имоти, по искане на ЕТ „ЕТА – Виолета Желева”.
 3. 410-02-56/14.08.2013 г. – Предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй относно: Вземане на решение за организиране на публично обсъждане на Общински план за развитие на Община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година.
 4. 410-03-84/26.08.2013 г. – Предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй относно:Разрешение за съществуване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2013/2014 г.
 5. Други.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Дневният ред беше приет.

            По т. 1 от дневния ред:

    Нямаше желаещи граждани за изказвания, питания, становища и предложения.

 

            По т. 2 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на Община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 300

            1. Разрешава, по искане на заинтересованото лице ЕТ „ЕТА – Виолета Желева”, изработването на Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект „Мрежа за техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в землището на с. Бутан, Община Козлодуй, Област Враца”, съгласно приложената схема и опис на засегнатите имоти.

            2. На основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ одобрява Техническото задание, като неразделна част от Разрешението за изработване на ПУП-ПП на основание чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за обект „Мрежа за техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптична свързаност в землището на с. Бутан, Община Козлодуй, Област Враца”.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

            По т. 3 от дневния ред:

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 43 от Наредба № 18 на ОбС, Козлодуй за провеждане на обществени/публични обсъждания в Община Козлодуй и мотивирано предложение от Мая Занева – председател на Общински съвет, Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 301

            1. Общински съвет, Козлодуй организира публично обсъждане на Общински план за развитие на Община Козлодуй за периода 2014 – 2020 година по реда на Раздел Vот Наредба № 18 на ОбС, Козлодуй за провеждане на обществени / публични обсъждания в Община Козлодуй.

            2. В изпълнение на изискванията на чл. 34 от Наредба № 18 на ОбС, Козлодуй, Общинският съвет определя публичното обсъждане да се проведе на 11.09.2013 година от 16:30 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй.

            3. Определя отговорни служители за организиране на публичното обсъждане, както следва:

            - Марио Милов – директор Дирекция „Международни проекти и обществени поръчки” в общинска администрация;

            - Камелия Маринова – гл. експерт „Координация с общинска администрация и организиране дейността на ОбС”;

            - Наталия Предова – гл. експерт „Административно и информационно обслужване на ОбС”.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 4 от дневния ред:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОМН и мотивирано предложение от Румен Маноев – кмет на община Козлодуй

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ГЛАСУВА

РЕШЕНИЕ № 302

            1. Изменя свое решение № 295 по протокол № 28 от 23.07.2013 г. в частта му, отнасяща се до ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец, както следва:

            1.1. Разрешава формирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Априлов”, с. Хърлец за учебната 2013/2014 г., както следва:

            - I а клас – 15 ученици;

            - V клас – 15 ученици;

            - VI клас – 16 ученици;

            - VII а клас – 17 ученици;

            - VIII а клас – 17 ученици.

            2. За функционирането на паралелките няма необходимост от допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти.

            3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

            ГЛАСУВАЛИ: „ЗА” – 16, „ПРОТИВ” – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

            Решението се приема.

По т. 5 от дневния ред:

            Не се разгледаха други материали.

            След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                      

                        /МАЯ ЗАНЕВА/                                       

ПРОТОКОЛЧИК: /п/                                                    

                        /НАТАЛИЯ ПРЕДОВА/                                    


 1. Основна рубрика: Общински съвет
 2. Проекти на нормативни актове - 23.10.2020 г.
 3. Решение 0017 до 0032
 4. Начало
 5. Решение №409 до №424
 6. Решение №454 до №464
 7. Решение №537 до №550
 8. ПРОТОКОЛ № 42
 9. ПРОТОКОЛ № 47
 10. ПРОТОКОЛ № 52
 11. Решение 0141А до 0143
 12. Решение 0186 до 0187
 13. Решение 0274 до 0282
 14. Решение 0304 до 0323
 15. Решение 0366 до 0380
 16. Решение 0453
 17. Решение 0485
 18. Решение 0524 до 0542
 19. Решение 580 до 599
 20. ПРОТОКОЛ №1
 21. ПРОТОКОЛ №6
 22. ПРОТОКОЛ №11
 23. ПРОТОКОЛ №16
 24. ПРОТОКОЛ №21
 25. ПРОТОКОЛ №26
 26. ПРОТОКОЛ №31
 27. ПРОТОКОЛ №36
 28. ПРОТОКОЛ №41
 29. ПРОТОКОЛ №46
 30. ПРОТОКОЛ №51
 31. Решение №1 до №99
 32. Решение №100 до №127
 33. Решение №128 до №132
 34. Решение №134 до №141
 35. Решение №142 до №159
 36. Решение №160 до №174
 37. Решение №175 до №191
 38. Решение №192 до №232
 39. Решение № 233 до № 252
 40. Решение № 253 до № 267
 41. Решение № 268 до № 269
 42. Решение №270 до №292
 43. ПРОТОКОЛ № 1
 44. ПРОТОКОЛ № 32
 45. test
 46. Състави на Постоянните комисии
 47. Структура
 48. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии взаимодействието му с общинската администрация
 49. Протокол № 61/30.01.2019 г.
 50. Мандат 2015 - 2019
 51. Програма за дейността на Общински съвет
 52. Предстоящо
 53. Списък на лицата, заемащи публични длъжности, подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 54. Поименен състав и контакти
 55. Архив на Наредби на Общински съвет
 56. Протокол № 54/20.07.2018 г.
 57. Нормативни актове
 58. Протокол № 53/05.07.2018 г.
 59. Протокол № 52/20.06.2018 г.
 60. Протокол № 51/31.05.2018 г.
 61. Протокол № 50 /30.04.2018 г.
 62. Протокол № 49 /22.04.2018 г.
 63. Протокол № 48/ 11.04.2018 г.
 64. Протокол №47/ 22.03.2018 г.
 65. Протокол № 46/ 15.02.2018 г
 66. Протокол № 45/25.01.2018 г.
 67. Актове
 68. Протокол №44/11.01.2018г.
 69. Протокол № 43 / 21.12.2017г.
 70. Протокол № 1/ 05.11.2015г.
 71. Протокол № 2/24.11.2015г.
 72. Протокол № 24 / 15.12.2016г.
 73. Протокол № 25 / 28.12.2016г.
 74. Протокол № 26 / 31.01.2017г.
 75. Протокол № 27 / 02.03.2017г.
 76. Протокол № 28 / 09.03.2017г.
 77. Протокол № 29/ 30.03.2017г.
 78. Протокол № 30/ 27.04.2017г.
 79. Протокол № 31/ 30.05.2017.
 80. Протокол № 32 /31.05.2017г.
 81. Протокол № 33 /15.06.2017г.
 82. Протокол № 34 / 01.08.2017г.
 83. Протокол № 35 / 01.08.2017г.
 84. Протокол № 36 / 05.09.2017г.
 85. Протокол № 37 /28.09.2017г.
 86. Протокол № 38 / 18.10.2017г.
 87. Протокол № 39 / 31.10.2017г.
 88. Протокол №40 / 22.11.2017г.
 89. Протокол № 41 / 30.11.2017г.
 90. Протокол № 42 /05.12.2017
 91. Наредби на Общински съвет
 92. Протокол № 67/13.08.2019
 93. Протокол № 19/27.09.2016г.
 94. Протокол № 68/12.09.2019г.
 95. Дневен ред на заседания на Постоянните комисии
 96. Протокол № 20/ 27.10.2016г.
 97. Протокол № 21/08.11.2016г.
 98. Правилници на Общински съвет
 99. Протокол № 22/17.11.2016г.
 100. Протокол № 23/ 07.12.2016г.
 101. Функции
 102. Протокол № 64/16.05.2019 г.
 103. Комисия по ЗПКОНПИ
 104. Архив на Правилници на Общински съвет
 105. Структура и контакти
 106. Материали за предстоящо заседание
 107. Протокол № 3/10.12.2015г.
 108. Протокол № 4/04.01.2016г.
 109. Протокол № 5/ 07.01.2016г.
 110. Протокол № 6/ 21.01.2016г.
 111. Протокол № 7/ 28.01.2016г.
 112. Протокол № 8/ 18.02.2016г.
 113. Протокол № 9/07.03.2016г.
 114. Протокол № 10/31.03.2016г.
 115. Протокол № 60/21.01.2019 г.
 116. Протокол № 11/18.04.2016г.
 117. Протокол № 12/ 26.04.2016г.
 118. Протокол № 13/25.06.2016г.
 119. Протокол № 14/ 16.06.2016г.
 120. Протокол № 70/15.10.2019г.
 121. Протокол № 15/ 22.06.2016г.
 122. Отчети за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
 123. Протокол № 16/ 05.07.2016г.
 124. Протокол № 17 / 30.08.2016г.
 125. Протокол № 66/24.06.2019г.
 126. ПРОТОКОЛ № 21
 127. ПРОТОКОЛ № 22
 128. ПРОТОКОЛ № 23
 129. ПРОТОКОЛ № 24
 130. ПРОТОКОЛ № 25
 131. ПРОТОКОЛ № 26
 132. ПРОТОКОЛ № 27
 133. ПРОТОКОЛ № 28
 134. ПРОТОКОЛ № 29 - Текуща страница
 135. ПРОТОКОЛ № 30
 136. ПРОТОКОЛ № 31
 137. ПРОТОКОЛ № 33
 138. ПРОТОКОЛ № 34
 139. ПРОТОКОЛ № 35
 140. ПРОТОКОЛ № 36
 141. ПРОТОКОЛ № 37
 142. ПРОТОКОЛ №4
 143. ПРОТОКОЛ №5
 144. ПРОТОКОЛ №7
 145. ПРОТОКОЛ №8
 146. ПРОТОКОЛ №9
 147. ПРОТОКОЛ №10
 148. ПРОТОКОЛ №12
 149. ПРОТОКОЛ №13
 150. ПРОТОКОЛ №14
 151. ПРОТОКОЛ №15
 152. ПРОТОКОЛ №17
 153. Решение №196 до №206
 154. Решение №207 до №221
 155. Решение №222 до №238
 156. Решение №239 до №253
 157. Решение №254 до №262
 158. Решение №263 до №272
 159. Решение №273 до №283
 160. Решение №284 до №298
 161. Решение №299 до №302
 162. Решение №303 до №313
 163. Решение №314 до №316
 164. Решение №317 до №326
 165. Решение №327
 166. Проекти на нормативни актове
 167. Решение №328
 168. Решение №329 до №346
 169. Решение №347 до №363
 170. Решение №58 до №73
 171. Решение №74 до №94
 172. Решение №95 до №113
 173. Решение №114
 174. Решение №115
 175. Решение №115 до №130
 176. Решение №131 до №151
 177. Решение №152 до №162
 178. Решения на общински съвет
 179. Протоколи от заседания на ОБС - 2011-2015г.
 180. Решения на общински съвет 2007-2011
 181. Протоколи от заседания на ОБС 2007-2011г.
 182. Етичен кодекс
 183. Протокол № 65/30.05.2019г.
 184. Протокол № 63/28.03.2019 г.
 185. Протокол № 58/12.12.2018 г.
 186. Протокол № 62/21.02.2019 г.
 187. Протокол № 56/12.09.2018 г.
 188. Протокол № 18/ 12.09.2016г.
 189. Мандат 2007 - 2011
 190. Мандат 2011 - 2015
 191. Решения на общински съвет 2016
 192. Протоколи от заседания на ОБС 2015-2019
 193. Протокол № 55/30.08.2018 г.
 194. Протокол № 59/27.12.2018 г.
 195. Протокол № 57/26.10.2018 г.
 196. Дневен ред на заседания на Общинския съвет

Търсене

Резултати от анкета

Колко често ползвате услугите на Общинска администрация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Всеки месец :
0 % Complete (success)
Няколко пъти годишно :
100 % Complete (success)
Един-два пъти годишно :
0 % Complete (success)

Какво е отношението на служителите, които Ви обслужват?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Вежливо/учтиво :
100 % Complete (success)
Формално :
0 % Complete (success)
Грубо :
0 % Complete (success)

В каква степен получавате нужната Ви информация?

Вие вече сте дали своя глас по този въпрос в анкетата!
Резултати :
Напълно :
100 % Complete (success)
Отчасти :
0 % Complete (success)
Не мога да преценя :
0 % Complete (success)

Facebook

 

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи